ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gelled

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gelled-, *gelled*, gell, gelle
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gelled (v) ʤˈɛld (jh e1 l d)
Dingell (n) dˈɪŋəl (d i1 ng @ l)
gelling (v) ʤˈɛlɪŋ (jh e1 l i ng)
Magellan (n) mægˈɛlən (m a g e1 l @ n)
Gelligaer (n) gˈɛlɪgər (g e1 l i g @ r)
Lochgelly (n) lˈɒkgˈɛliː (l o1 k g e1 l ii)
flagellant (n) flˈæʤələnt (f l a1 jh @ l @ n t)
flagellate (v) flˈæʤəlɛɪt (f l a1 jh @ l ei t)
flagellants (n) flˈæʤələnts (f l a1 jh @ l @ n t s)
flagellated (v) flˈæʤəlɛɪtɪd (f l a1 jh @ l ei t i d)
flagellates (v) flˈæʤəlɛɪts (f l a1 jh @ l ei t s)
flagellating (v) flˈæʤəlɛɪtɪŋ (f l a1 jh @ l ei t i ng)
flagellation (n) flˌæʤəlˈɛɪʃən (f l a2 jh @ l ei1 sh @ n)
flagellations (n) flˌæʤəlˈɛɪʃənz (f l a2 jh @ l ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲル状[ゲルじょう, geru jou] (n) (1) gel; (adj-no) (2) gelatinous; gelled [Add to Longdo]
スペイン鯛[スペインだい;スペインダイ, supein dai ; supeindai] (n) (uk) red sea bream (Pagellus bogaraveo) [Add to Longdo]
マゼラン[mazeran] (n,adj-no) {comp} Magellan [Add to Longdo]
マゼランパスポート[mazeranpasupo-to] (n) {comp} Magellan Passport [Add to Longdo]
マゼランペンギン[mazeranpengin] (n) Magellanic penguin (Spheniscus magellanicus) [Add to Longdo]
マゼラン雲[マゼランうん, mazeran un] (n) Magellanic Clouds [Add to Longdo]
ランブル鞭毛虫[ランブルべんもうちゅう, ranburu benmouchuu] (n) giardia (flagellate protozoan) [Add to Longdo]
渦鞭毛藻[うずべんもうそう, uzubenmousou] (n) dinoflagellate [Add to Longdo]
渦鞭毛藻類[うずべんもうそうるい, uzubenmousourui] (n) dinoflagellates [Add to Longdo]
渦鞭毛虫[うずべんもうちゅう, uzubenmouchuu] (n,adj-no) dinoflagellate [Add to Longdo]
角藻[つのも;ツノモ, tsunomo ; tsunomo] (n) (uk) dinoflagellate of genus Ceratium [Add to Longdo]
小マゼラン雲[しょうマゼランうん, shou mazeran un] (n) Lesser Magellanic Cloud; Small Magellanic Cloud [Add to Longdo]
赤痢菌[せきりきん, sekirikin] (n) shigella (dysentery bacillus) [Add to Longdo]
大マゼラン雲[だいマゼランうん, dai mazeran un] (n) Large Magellanic Cloud [Add to Longdo]
鞭毛[べんもう, benmou] (n) flagellum [Add to Longdo]
鞭毛藻類[べんもうそうるい, benmousourui] (n) phytoflagellates [Add to Longdo]
鞭毛虫[べんもうちゅう, benmouchuu] (n) flagellate; mastigophoran [Add to Longdo]
鞭毛虫類[べんもうちゅうるい, benmouchuurui] (n) flagellates; mastigophorans [Add to Longdo]
緑虫[みどりむし, midorimushi] (n) freshwater flagellate (Euglena) [Add to Longdo]
蘿蔔草[すずしろそう;スズシロソウ, suzushirosou ; suzushirosou] (n) (uk) Arabis flagellosa (species of rockcress) [Add to Longdo]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flagellate(vt) เฆี่ยนตี (เพื่อจุดประสงค์ทางเพศหรือศาสนา), Syn. whip, scourge, lash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flagellate(ฟละเจล'เลท) vt. หวด,เฆี่ยน. adj. ซึ่งมีแส้

English-Thai: Nontri Dictionary
flagellation(n) การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การลงแส้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biflagellateมีสองแส้เซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dinoflagellateไดโนแฟลเจลเลต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flagellateสัตว์แส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flagelliform-รูปแส้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flagellum๑. แส้เซลล์๒. เดือยยึด๓. แฟลเจลลัม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
uniflagellate-แส้โบกเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dinoflagellateไดโนแฟลกเจลเลต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dinoflagellae bloomsการเพิ่มขยายของไดโนแฟลกเจลเลต [TU Subject Heading]
Dinoflagellatesไดโนแฟลกเจลเลต [TU Subject Heading]
Shigellaชิเกลลา [TU Subject Heading]
Exflagellationการแก่ตัวของเชื้อมีเพศ [การแพทย์]
Flagellaฟลาเจลลา,แฟลเจลลา,อวัยวะสำหรับเคลื่อนที่,แฟลกเจลลา,ฟลาเจลลา,เซลล์ [การแพทย์]
Flagella, Peritrichousแฟลกเจลลาที่มีอยู่รอบเซลล์ [การแพทย์]
Flagellateฟลาเยลเลท [การแพทย์]
Flagellumหนวด,แฟลเจลลัม,เส้นหนวด [การแพทย์]
Flagellum, Single Polarมีหางอันเดียว [การแพทย์]
flagellumแฟลเจลลัม, อวัยวะที่เป็นเส้นยาวยื่นออกไปจากเซลล์ มักจะมี 1 - 2 เส้น ใช้ในการเคลื่อนที่ของโพรโทซัวหรือเซลล์บางชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
flagellateแฟลเจลเลต, โพรโทซัวที่มีแฟลเจลลัมใช้ในการเคลื่อนที่ เช่น ยูกลีนา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gelling Agentsสารเพิ่มความหนืด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบย[bōi] (v) EN: flog ; whip ; lash ; thrash  FR: fouetter ; flageller
เฆี่ยน[khīen] (v) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash  FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยนตี[khīen tī] (v) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash  FR: flageller ; fouetter ; battre
ลงแส้[long saē] (v) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad  FR: fouetter ; flageller

CMU English Pronouncing Dictionary
GELL JH EH1 L
GELLI G EH1 L IY0
ANGELL EY1 N JH AH0 L
GELLIS G EH1 L IH0 S
GELLES JH EH1 L Z
GELLER G EH1 L ER0
EDGELL EH1 JH AH0 L
GELLMAN G EH1 L M AH0 N
GELLNER G EH1 L N ER0
ANGELLE EY0 NG G EH1 L
ANGELLO AE2 N JH EH1 L OW0
AUGELLO AO0 JH EH1 L OW0
GELLERT G EH1 L ER0 T
GINGELL G IH1 NG G AH0 L
DINGELL D IH1 NG G AH0 L
RIDGELL R IH1 JH AH0 L
SIEGELL S IY1 G AH0 L
MONGELLI M OW0 NG G EH1 L IY0
PENGELLY P EH1 NG G AH0 L IY0
LANGELLA L AE0 N JH EH1 L ER0
STURGELL S T ER1 G AH0 L
MAGELLAN M AH0 JH EH1 L AH0 N
FLAGELLA F L AH0 JH EH1 L AH0
WRANGELL R AE1 NG G AH0 L
GELLATLY JH EH1 L AH0 T L IY0
GELLERMAN G EH1 L ER0 M AH0 N
FLAGELLUM F L AH0 JH EH1 L AH0 M
DINGELL'S D IH1 NG G AH0 L Z
MAGELLANIC M AE2 JH AH0 L AE1 N IH0 K
MAGELLAN'S M AH0 JH EH1 L AH0 N Z
FLAGELLATE F L AE1 JH AH0 L EY2 T
FLAGELLATED F L AE1 JH AH0 L EY2 T AH0 D

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麦哲伦[Mài zhé lún, ㄇㄞˋ ㄓㄜˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] Magellan (1480-1521), Portuguese explorer, #66,233 [Add to Longdo]
鞭毛[biān máo, ㄅㄧㄢ ㄇㄠˊ, ] flagellum, #91,862 [Add to Longdo]
鞭节[biān jié, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˊ, / ] flagellum [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
gell(slang) |ใช้มากทางใต้ของเยอรมนี| จริงไหม, ใช่ไหม (เป็นวลีที่ใช้ต่อท้ายประโยค) เช่น Maria wohnt in dieser Gegend, gell? มาเรียพักอยู่ย่านนี้ จริงไหม, See also: nicht wahr, Syn. oder?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschweifung {f}; Ausschweifungen {pl}; zügelloses Lebendissipation [Add to Longdo]
Axial-Rillenkugellager {n} [techn.]deep groove ball thrust bearing [Add to Longdo]
Bauregelliste {f}Building Rules List [Add to Longdo]
Drahtkugellager {n} [techn.]wire race ball bearing [Add to Longdo]
Geißelung {f} | Geißelungen {pl}flagellation; castigation | flagellations [Add to Longdo]
Hügelland {n}down [Add to Longdo]
Kegellehre {f}taper gauge [Add to Longdo]
Kugellager {n} [techn.]ball bearing [Add to Longdo]
Kugellager-Kugel {f} [techn.]bearing ball [Add to Longdo]
Kugellagerstahl {m}ball bearing steel [Add to Longdo]
Lack {m}; Nagellack {m}enamel [Add to Longdo]
Lattenpegel {m}; Pegellatte {f}staff gauge; gauge staff [Add to Longdo]
Nagellack {m}nail lacquer; nail polish [Am.]; nail varnish [Br.] [Add to Longdo]
Nagellackentferner {m}nail polish remover [Add to Longdo]
gellendes Pfeifenskirl [Add to Longdo]
Rillenkugellager {n} [techn.]deep groove ball bearing [Add to Longdo]
Ringellocke {f}ringlet [Add to Longdo]
Schmirgelleinwand {f}emery cloth [Add to Longdo]
Schot {f}; Segelleine {f} [naut.] | Schoten {pl} | aktive Schot | lose Schotsheet; sheet rope | sheet ropes | working sheet | lazy sheet [Add to Longdo]
gellender Schrei | einen Schrei ausstoßenyell | to let out a yell [Add to Longdo]
Selbstgeißelung {f}self-flagellation [Add to Longdo]
Siegellack {m}sealing wax [Add to Longdo]
Vogelliebhaber {m}bird lover [Add to Longdo]
Wasserspiegellinie {f}water surface curve [Add to Longdo]
Zügellosigkeit {f}intemperance [Add to Longdo]
Zügellosigkeit {f}intemperateness [Add to Longdo]
Zügellosigkeit {f} | Zügellosigkeiten {pl}lack of restraint | lacks of restraint [Add to Longdo]
Zügellosigkeit {f}outrageousness [Add to Longdo]
Zügellosigkeit {f}uncontrollableness [Add to Longdo]
geißeln | geißelnd | gegeißelt | geißelt | geißelteto flagellate | flagellating | flagellated | flagellates | flagellated [Add to Longdo]
gellend {adv}shrilly [Add to Longdo]
gellend; schreiendscreaming [Add to Longdo]
gellierendgelling [Add to Longdo]
gelliertgelled [Add to Longdo]
(gellend) schreien | schreiend | geschrien; geschrieen [alt] | schreit | schrieto yell | yelling | yelled | yells | yelled [Add to Longdo]
unbeherrscht; zügellos; hemmungslos {adj} | unbeherrschter | am unbeherrschtestenunrestrained | more unrestrained | most unrestrained [Add to Longdo]
zügellosuncurbed [Add to Longdo]
zügellos; ausschweifend {adj}dissipated [Add to Longdo]
zügellos; hemmungslos; unmäßig {adj}incontinent [Add to Longdo]
zügellos; ungezügelt; überhand nehmend {adj}rampant [Add to Longdo]
zügellosungovernable [Add to Longdo]
zügellosunhalted [Add to Longdo]
zügellos {adv}ungovernably [Add to Longdo]
Weißflügellerche {f} [ornith.]White-winged Lark (Melanocorypha leucoptera) [Add to Longdo]
Zwergsäger {m} [ornith.]Smew (Mergellus albellus) [Add to Longdo]
Ringellumme {f} [ornith.]Guillemont [Add to Longdo]
Magellanpinguin {m} [ornith.]Magellanic Penguin [Add to Longdo]
Magellantaucher {m} [ornith.]Great Grebe [Add to Longdo]
Magellan-Lummensturmvogel {m} [ornith.]Magellan Diving Petrel [Add to Longdo]
Felsenscharbe {f} [ornith.]Magellan Cormorant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マゼラン[まぜらん, mazeran] Magellan [Add to Longdo]
マゼランパスポート[まぜらんぱすぽーと, mazeranpasupo-to] Magellan Passport [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
甲高い[かんだかい, kandakai] gellend, schrill [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top