ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gave

G EY1 V   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gave-, *gave*
Possible hiragana form: がう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gave[VT] กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา give
gavel[N] ค้อนเล็กสำหรับทุบโต๊ะของผู้พิพากษาในศาล, See also: ค้อนเล็กที่ใช้ในการประมูล, Syn. mallet, maul

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gave(เกฟว) v. อดีตกาลของgive
gavel(แดฟ'เวิล) n. ค้อนไม้ใหญ่,ตะลุมพุก,ค่าเช่านาศักดินา,บรรณาการศักดินา
gavelock(แกฟ'ลอค) n. ชะแลง,crowbar
agave(อะเกฟว, อะกา'เว) n. ต้นดอกโคม,พืชประเภทดอกโคม
forgave(ฟอร์เกฟว') v. อดีตกาลของ forgive

English-Thai: Nontri Dictionary
gave(vt) pp ของ give
gavel(n) ค้อนเล็กสำหรับผู้เป็นประธานใช้เคาะโต๊ะ,ตะลุมพุก
forgave(vt) pt ของ forgive

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gavel ruleการรักษาระเบียบในสภา (โดยประธานเคาะค้อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Schultz gave strict orders not to molest anyone in this court.นี่เป็นคำสั่งของ ชูลท์ซ ห้ามยุ่งกับยิวในนี้ The Great Dictator (1940)
- Uh-uh, but Mr Honest John gave me--อะ-อะ แต่ นาย จอห์นจริงใจ ให้ฉัน Pinocchio (1940)
- Honest John gave me--เที่ยงตรง จอห์น ให้ฉัน Pinocchio (1940)
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา Night and Fog (1956)
So he gambled for support and I gave it to him. I respect his motives.ดังนั้นเขาจึงเล่นการพนันที่ให้การสนับสนุนและฉันมอบมันให้กับเขา ผมเคารพในแรงจูงใจของเขา 12 Angry Men (1957)
- I gave you my arguments.- I gave you my arguments. 12 Angry Men (1957)
Who... ? Who gave this to you?ที่ให้นี้กับคุณ? The Old Man and the Sea (1958)
Some of the younger fishermen spoke of her as a contestant or a place or an enemy... ... but the old man had always thought of her as feminine... ... and as something that gave or withheld great favors.บางส่วนของชาวประมงที่อายุ น้อยกว่าพูดถึงเธอ เป็นผู้เข้าแข่งขันหรือสถานที่ หรือแม้กระทั่งศัตรู แต่ชายชราเคยคิดเสมอของเธอ The Old Man and the Sea (1958)
Perhaps if we gave away free tickets to the youth organisation annual sacrifice, all this could be avoided.บางทีถ้าเราให้ออกตั๋วฟรี ให้กับองค์กรเยาวชนเสียสละ ประจำปี และการเต้นรำอาหารค่ำ Help! (1965)
He gave me $1000.เขาให้ฉัน 1000 เหรียญ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
To hell with all you sheriffs and deputies and all who gave birth to you!เอามันลงนรกไปพร้อมกับมือกฎหมายอย่างพวกแก แล้วก็พ่อแม่พวกแกด้วย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Well, they're yours. - You gave them toys.คุณให้พวกเขาของเล่น ของคุณ How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gaveAccordingly I gave up my plans.
gaveA few years ago, on mothers day, I gave my step-mother a locket as a present.
gaveAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
gaveAfter two days our food gave out.
gaveAfter tying up loose ends on the house, the carpenter gave the painter approval to begin work.
gaveA girl gave me an orange in exchange for a piece of cake.
gaveAll of my strength gave out.
gaveAll that I know is that he gave up the plan.
gaveAll the skill of the sailors gave way to the violence of the storm.
gaveAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
gaveAncient astronomers noticed constellations and gave them names.
gaveAnn gave an account of how she had escaped.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; devour; drink   FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
ค้อน[n.] (khøn) EN: hammer ; mallet ; gavel   FR: marteau [m]
ขุน[v.] (khun) EN: feed ; fatten ; fertilize   FR: gaver ; engraisser
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up   FR: remplir ; compléter ; libeller ; gaver

CMU English Pronouncing Dictionary
GAVE    G EY1 V
GAVEL    G AE1 V AH0 L
GAVEN    G EY1 V AH0 N
GAVER    G EY1 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gave    (v) gˈɛɪv (g ei1 v)
gavel    (n) gˈævəl (g a1 v @ l)
gavels    (n) gˈævəlz (g a1 v @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kündigtegave notice [Add to Longdo]
wichgave way [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊弉冉尊;伊邪那美命[いざなみのみこと, izanaminomikoto] (n) (See 伊弉諾尊) Izanami; female deity who gave birth to Japan and the sun, moon, and storm gods [Add to Longdo]
小槌[こづち, koduchi] (n) (small) mallet; gavel [Add to Longdo]
[つち, tsuchi] (n) hammer; mallet; sledge(hammer); gavel [Add to Longdo]
竜舌蘭;龍舌蘭[りゅうぜつらん;リュウゼツラン, ryuuzetsuran ; ryuuzetsuran] (n) (1) (uk) agave; maguey; (2) American aloe; century plant (Agave americana) [Add to Longdo]
邯鄲の歩み[かんたんのあゆみ, kantannoayumi] (exp) like the young man who tried to walk like the Kantan people, gave up, and forgot how to walk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 give
 
 1. (gave, given) vermek, hediye etmek, hibe etmek
 2. devretmek
 3. tayin etmek
 4. baskı altında eğilmek veya çökmek
 5. bel vermek
 6. çekilmek
 7. açılmak, nazır olmak, bakmak
 8. erimek, erimeye yüz tutmak. give a good account of oneself iyi davranmak. give a command emir vermek. give a dinner ziyafet tertip etmek. give one a piece of one's mind bir kimsenin kusurunu yüzüne karşı söylemek, aklını başına getirmek. give a play temsil vermek
 9. bir piyes oynamak. give a present hediye vermek. give away vermek, hediye etmek
 10. ele vermek, sırrını açıga vurmak
 11. düğünde gelini damada teslim etmek. give back geri vermek
 12. geri çekilmek. give birth to doğurmak. give chase to kovalamak. give (a person) credit for (bir kimseyi )haklı veya muktedir saymak
 13. kredi açmak
 14. eserin sahibini tanımak, tanıtmak. give down kendini sağdırmak (inek) give ear to kulak vermek, dinlemek. give forth neşretmek, ilân etmek, dışarı vermek. give in teslim olmak
 15. kabul etmek, susmak. give it to azarlamak
 16. dövmek. give off çıkarmak (duman, koku, ışık)
 17. sızdırmak (gaz)
 18. salmak (dal) give offense darıltmak. give one a cold bir kimseye nezle geçirmek. give one's life to hayatını adamak, kendini vermek. give oneself airs çalım satmak, gösteriş yapmak, poz takınmak. give oneself trouble sıkıntıya girmek, başını derde sokmak. give out takati kesilmek, bitmek
 19. ilân etmek, yaymak, bildirmek. give over vaz geçmek
 20. terketmek, teslim etmek, ümidini kesmek. give place to yer vermek, meydan vermek, çekilmek. give rise to sebebiyet vermek. give suck emzirmek, meme vermek. give thanks şükretmek. give the slip yanından savuşup kaçmak, (slang) toz olmak. give up vaz geçmek, teslim olmak, ümidi kesmek
 21. pes etmek
 22. terketmek, teslim etmek. give up the ghost ölmek, son nefesini vermek. give up the struggle teslim olmak, pes etmek, mücadeleden vaz geçmek, çekilmek. give way çekilmek, kuvveti tükenmek
 23. kendinden geçmek
 24. çökmek. give way to müsaade etmek, serbest bırakmak, koyuvermek. given to düşkün olan (bir şeye), müptelâsı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 forgive
 
 1. (gave, given) affetmek, bağışlamak. forgivable affedilebilir. forgiveness af, bağışlama, bağışlanma, mağfiret. forgiving affeden, merhametli. forgivingly affederek, merhametle. forgivingness affetme hasleti, bağışlama.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top