ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gator

G EY1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gator-, *gator*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrogatorn., Syn. cancel
alligator(แอล' ลิเกเทอะ) n. จระเข้, รถสะเทินน้ำสะเทินบก
derogatory(ดิรอก'กะโทรี) adj. เสื่อมเสีย,เสียหาย., See also: derogatoriness n.
interrogator(อินเทอระเก'เทอะ) n. ผู้สอบถาม,ผู้ซักถาม,ผู้ซักไซ้,เครื่องส่งสัญญาณวิทยุเพื่อให้ตอบทันที'
legator(ลิเก'เทอะ,เลก'กะทอร์') n. ผู้ยกมรดกให้,ผู้ทำพินัยกรรมยกมรดกให้., See also: legatorial adj.
navigator(แนฟ'วิเกเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการเดินหรือขับเครื่องบิน,ผู้สำรวจทะเล,คนขุดดินสร้างถนน หนทาง หรือคลอง,กรรมกร
obligatory(อะบลิก'กะโทรี,-ทอ'รี,ออบ'ละกะโทรี) adj. เป็นพันธะ,เป็นภาระหน้าที่,จำเป็น,จำต้อง,เป็นข้อผูกพัน., See also: obligatorily adv.
purgatory(เพอ'กะทอรี) n. ที่ที่คนตายไปสู่เพื่อการล้างบาป ที่ที่มีการทำโทษ adj. เป็นการชำระล้าง,เป็นการชดเชยความผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
alligator(n) รถสะเทินน้ำสะเทินบก,จระเข้
derogatory(adj) เสื่อม,เสื่อมเสีย,เลว,เสียหาย
navigator(n) นักบิน,นักเดินเรือ,ผู้สำรวจทะเล
obligatory(adj) เป็นพันธะ,เป็นภาระ
purgatory(n) นรก,สถานล้างบาปผู้ตาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So gators givin' you trouble, Dex?ไอ้เข้ก่อปัญหาให้นายงั้นสิ เด็กซ์ Waiting to Exhale (2007)
Squirrel eats nuts, snake eats the squirrel, gator eats the snake.งูกินกระรอก แล้วจรเข้ก็กินงูอีกที The Fourth Man in the Fire (2008)
Checkmate 0-3, this is Gator 2-3.เรียก 0-3 นี่เกเตอร์ 2-3 มองอะไรไม่เห็นเลย The Day the Earth Stood Still (2008)
Well, there's gators and fish in the water.แล้วก็... ในแม่น้ำมีจระเข้กับปลา Nothing But the Blood (2009)
I'm guessing the gator didn't do that.ฉันเดาว่าจระเข้ไม่ได้เป็นคนมัด Slack Tide (2009)
- brand probably turned him into gator bait.แบรนด์คงเอาเขาไปทำเหยื่อไอ้เข้แล้ว Road Kill (2009)
It was so traumatic I must have blacked out, but I'm thinking a gator must have bit it off while I was down at the lake.มันน่ากลัวมาก ฉันคงจะหมดสติไป แต่ฉันคิดว่า จระเข้ต้องเป็นตัวการ ตอนที่ฉันลงไปที่แม่น้ำน่ะ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
It wasn't no gator and you weren't down by the lake.ใช่จระเข้ซะที่ไหน หล่อนไม่ได้ผ่านแม่น้ำด้วยซ้ำ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Dead gator out on county five.จระเข้ตายที่ถนน คันทรี 5 Practically Perfect (2010)
Gator runs can get hairy.ถ้าจระเข้วิ่งมาเราจะเสี่ยงอันตรายมาก Practically Perfect (2010)
"Later, we'll all die," said the gator to the fly.วันหลังตายก่อนพอดี ฟังคำจระเข้นะ เจ้าแมงหวี่ Bad Teacher (2011)
I am Aegir, God of the Sea, and you are Ran, my sea goddess. There's big gators in there, you crazy Viking!มันมีจรเข้ที่นี่นะ \ อีตาไวกิ้งบ้า! I'm Alive and on Fire (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จระเข้[jørakhē] (n) EN: crocodile ; alligator ; croc (inf.)  FR: crocodile [m] ; alligator [m] ; croco [m] (abrév.)
จระเข้ตีนเป็ด[jørakhē tīn pet] (n, exp) EN: alligator  FR: alligator [m]
คำถาม[khamthām] (n) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject  FR: question [f] ; interrogation [f]
คนบงการ[khon bongkān] (n, exp) EN: instigator
นักสืบเอกชน[nakseūp ēkkachon] (n, exp) EN: private detective ; private investigator  FR: détective privé [m]
พนักงานสอบสวน[phanakngān søpsūan] (n, exp) EN: interrogator ; investigator  FR: enquêteur [m]
ผู้บงการ[phūbongkān] (n) EN: instigator ; manipulator ; wirepuller ; powerbroker  FR: instigateur [m]
ผู้ยุยง[phū yuyong] EN: instigator ; provocateur ; abettor ; assistant ; helper ; supporter
ไร้ผล[rai phon] (adj) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless  FR: vain ; futile ; stérile
สายตรวจ[sāi trūat] (n, exp) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller

CMU English Pronouncing Dictionary
GATOR G EY1 T ER0
GATORS G EY1 T ER0 Z
GATORADE G AE1 T ER0 EY2 D

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ;いっけ[ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective [Add to Longdo]
なんか[nanka] (exp,suf) things like ...; or something like that ... (often derogatory); (P) [Add to Longdo]
アリゲーター[arige-ta-] (n) alligator [Add to Longdo]
インフォナビゲーター[infonabige-ta-] (n) {comp} InfoNavigator [Add to Longdo]
カイマン[kaiman] (n) caiman; cayman (crocodilian similar to an alligator) [Add to Longdo]
ガトリングガン[gatoringugan] (n) Gatling gun [Add to Longdo]
ガトリング銃[ガトリングじゅう, gatoringu juu] (n) Gatling gun [Add to Longdo]
ガトリング砲[ガトリングほう, gatoringu hou] (n) Gatling gun [Add to Longdo]
ダ埼玉[ださいたま(uK);ダサイタマ, dasaitama (uK); dasaitama] (n) (uk) (col) (sl) (See ださい) derogatory reference to Saitama Prefecture (from dasai and Saitama) [Add to Longdo]
ナビ[nabi] (n) (abbr) navigator; (car) navigation system [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
同期が取れている[どうきがとれている, doukigatoreteiru] synchronized [Add to Longdo]
ネットスケープナビゲータ[ねっとすけーぷなびげーた, nettosuke-punabige-ta] Netscape Navigator [Add to Longdo]
インフォナビゲーター[いんふぉなびげーたー, infonabige-ta-] InfoNavigator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gator
      n 1: either of two amphibious reptiles related to crocodiles but
           with shorter broader snouts [syn: {alligator}, {gator}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top