ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gardened

G AA1 R D AH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gardened-, *gardened*, garden, gardene
CMU English Pronouncing Dictionary
GARDENED G AA1 R D AH0 N D
GARDEN G AA1 R D AH0 N
GARDENA G AA0 R D IY1 N AH0
GARDENS G AA1 R D AH0 N Z
GARDEN'S G AA1 R D AH0 N Z
GARDENER G AA1 R D AH0 N ER0
GARDENIA G AA0 R D IY1 N Y AH0
GARDENING G AA1 R D AH0 N IH0 NG
GARDENIAS G AA0 R D IY1 N Y AH0 Z
GARDENERS G AA1 R D N ER0 Z
GARDENERS G AA1 R D AH0 N ER0 Z
TEAGARDEN T IY1 G AA2 R D AH0 N
TEEGARDEN T IY1 G AA2 R D AH0 N
GARDENING G AA1 R D N IH0 NG
GARDENHIRE G AA1 R D AH0 N HH AY2 R
GARDENER'S G AA1 R D AH0 N ER0 Z
WINEGARDEN W AY1 N G AA2 R D AH0 N
GARDENAMERICA G AA2 R D AH0 N AH0 M EH1 R IH0 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gardened (v) gˈaːdnd (g aa1 d n d)
garden (v) gˈaːdn (g aa1 d n)
gardens (v) gˈaːdnz (g aa1 d n z)
gardener (n) gˈaːdnər (g aa1 d n @ r)
gardenia (n) gˈaːdˈiːnɪəʳ (g aa1 d ii1 n i@)
gardeners (n) gˈaːdnəz (g aa1 d n @ z)
gardenias (n) gˈaːdˈiːnɪəʳz (g aa1 d ii1 n i@ z)
gardening (v) gˈaːdnɪŋ (g aa1 d n i ng)
hop-garden (n) hˈɒp-gaːdn (h o1 p - g aa d n)
tea-garden (n) tˈiː-gaːdn (t ii1 - g aa d n)
hop-gardens (n) hˈɒp-gaːdnz (h o1 p - g aa d n z)
rock-garden (n) rˈɒk-gaːdn (r o1 k - g aa d n)
roof-garden (n) rˈuːf-gaːdn (r uu1 f - g aa d n)
tea-gardens (n) tˈiː-gaːdnz (t ii1 - g aa d n z)
garden-truck (n) gˌaːdn-trˈʌk (g aa2 d n - t r uh1 k)
rock-gardens (n) rˈɒk-gaːdnz (r o1 k - g aa d n z)
roof-gardens (n) rˈuːf-gaːdnz (r uu1 f - g aa d n z)
garden-trucks (n) gˌaːdn-trˈʌks (g aa2 d n - t r uh1 k s)
market-garden (n) mˌaːkɪt-gˈaːdn (m aa2 k i t - g aa1 d n)
market-gardens (n) mˌaːkɪt-gˈaːdnz (m aa2 k i t - g aa1 d n z)
Welwyn Garden Ci (n) wˌɛlɪn-gˌaːdn-sˈɪtiː (w e2 l i n - g aa2 d n - s i1 t ii)
market-gardening (n) mˌaːkɪt-gˈaːdnɪŋ (m aa2 k i t - g aa1 d n i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garden(n) สวน, See also: ไร่, อุทยาน, Syn. orchad, organery, plot, bed
garden(vi) ทำสวน, See also: ทำไร่
gardener(n) ชาวสวน, See also: คนสวน, คนทำสวน, Syn. grower, seedsman
gardenia(n) ต้นการ์ดิเนีย เขียวชอุ่มตลอดปีและมีดอกสีขาว / เหลือง, See also: ดอกการ์ดิเนีย
gardening(n) การจัดสวน, See also: การทำสวน, การเพาะปลูก, Syn. cultivation, growing
bear garden(n) สถานที่มีแต่เสียงอึกทึกครึกโครม
roof garden(n) สวนบนหลังคาของอาคาร
garden house(n) บ้านสวน
market garden(n) สวนที่ปลูกต้นไม้ขาย
kitchen garden(n) สวนครัว
uphill gardener(sl) ชายรักร่วมเพศ, Syn. upstairs gardener
botanical garden(n) สวนพฤกษชาติ, See also: สวนพฤกศาสตร์, Syn. arboretum
common or garden(sl) ไม่โดดเด่น
upstairs gardener(sl) ชายรักร่วมเพศ, Syn. uphill gardener
zoological garden(n) สวนสัตว์ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชม
lead down the garden path(idm) หลอกลวง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ล่อลวง
lead someone up the garden path(idm) หลอกลวง, See also: ล่อลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beer gardenสถานที่ดื่มเหล้า มักตกแต่งให้คล้ายสวน
botanical gardenn. สวนพฤกษชาติ
garden(การ์'เดิน) n. สวน,สวนสาธารณะ,อุทยานสาธารณะ,ไร่ผัก vi.,vt. ปลูกสวน,ทำสวน.
garden of edenn. สวนอีเดน., Syn. Eden
garden-variety(การ์เดนวะไร'อิที) adj. ปกติ. ธรรมดา
gardener(การ์'เดินเนอะ) n. ชาวสวน
gardenia(การ์ดี'เนีย) n. พืชไม้ดอกสีขาวชนิดหนึ่ง
kitchen gardenสวนครัว., See also: kitchen gardener n.
zoological gardenn. สวนสัตว์สำหรับให้ประชาชนชม., Syn. zoo

English-Thai: Nontri Dictionary
BOTANICAL botanical garden(n) สวนพฤกษศาสตร์,สวนพฤกษชาติ
garden(n) สวน,อุทยาน,สวนสาธารณะ
garden(vi) ทำสวน,ปลูกสวน
gardener(n) คนทำสวน,ชาวสวน
KITCHEN kitchen garden(n) สวนครัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
botanic garden; botanical gardenสวนพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
botanical garden; botanic gardenสวนพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
garden cityอุทยานนคร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Botanical gardensสวนพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Children's gardensสวนของเด็ก [TU Subject Heading]
Color in gardeningสีในการจัดสวน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Container gardeningการจัดสวนในภาชนะ [TU Subject Heading]
Feng shui gardensสวนเฟิงสุ่ย [TU Subject Heading]
Flower gardeningสวนดอกไม้ [TU Subject Heading]
Garden citiesอุทยานนคร [TU Subject Heading]
Garden ornaments and furnitureสิ่งตกแต่งสวนและเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Garden pestsศัตรูพืชสวน [TU Subject Heading]
Garden toolsเครื่องมือทำสวน [TU Subject Heading]
Gardeningการทำสวน [TU Subject Heading]
Gardening equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือทำสวน [TU Subject Heading]
Gardening to attract birdsการจัดสวนสำหรับนก [TU Subject Heading]
Gardensสวน [TU Subject Heading]
Gardens, Chineseสวนจีน [TU Subject Heading]
Gardens, Japaneseสวนญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Gardens, Miniatureสวนขนาดเล็ก [TU Subject Heading]
Glass gardensสวนในภาชนะแก้ว [TU Subject Heading]
Green roofs (Gardening)สวนหลังคา [TU Subject Heading]
Landscape gardeningการจัดสวน [TU Subject Heading]
Natural gardensสวนธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Organic gardeningการทำสวนเชิงชีวภาพ [TU Subject Heading]
Rock gardensสวนหินประดับ [TU Subject Heading]
Vegetable gardeningการทำสวนผัก [TU Subject Heading]
Water gardensสวนน้ำ [TU Subject Heading]
Botanical Gardenสวนพฤกษศาสตร์, Example: เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Garden Quinineสำมะงา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
garden house(n) ศาลาพักผ่อนในสวน, ศาลาในสวน อ้างอิง: http://www.dictionaryofconstruction.com/definition/garden-house.html

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gardenA dog ran about in the garden.
gardenA gardener is called in to design the garden.
gardenA high wall stands all about the garden.
gardenA Japanese garden usually has a pond in it.
gardenAll the flowers in the garden are yellow.
gardenAll the flowers in the garden died for lack of water.
gardenAll the flowers in the garden withered.
gardenA lot of children gathered in the garden.
gardenAnd, they've already torn up the garden.
gardenA rabbit is running in the garden.
gardenAre there many flowers in the garden?
gardenAs soon as he felt his house shake, he rushed out into the garden.
gardenCan you name all the trees in the garden?
gardenCan you not keep your dog from coming into my garden?
gardenCould you find me a house that has a small garden?
gardenDad needs to take a rest. He's been working in the garden for three hours.
gardenDid you go to any famous gardens?
gardenDo you mind if we cross your garden?
gardenEvery evening after school we met in his back garden and arranged Indian battles.
gardenEvery house had a garden.
gardenEvery spring I am anxious to get out in the garden again.
gardenFather does gardening whenever he gets a chance.
gardenFlowers in the garden are very beautiful.
gardenGardening has been popular for some years.
gardenGrandmother mows the grass in the garden.
gardenHe cut down a tree in his garden.
gardenHe dug a hole in the garden.
gardenHe entered the garden secretly.
gardenHe found a ball in the garden.
gardenHe grows tomatoes in his garden.
gardenHe had his brother help him with the gardening.
gardenHe had the impudence to cut across our garden.
gardenHe has taken to gardening.
gardenHe is an amateur gardener, but his flowers are beautiful.
gardenHe laid out this garden.
gardenHe let the dog loose in the garden.
gardenHe likes taking care of the garden.
gardenHe likes to work in the garden.
gardenHe makes it a rule to do two hour's work in the garden.
gardenHer many little dogs run about in the garden every day.
gardenHe took advantage of the good weather to do some gardening.
gardenHe took up gardening after he retired.
gardenHe transformed a piece of waste ground into a beautiful garden.
gardenHe walked across the garden.
gardenHe was watering his garden with a hose.
gardenHow long have you been keeping this rose garden?
gardenI am gardening these days just to kill time.
gardenI breathed the smell of the flowers in the garden.
gardenI cannot stop that noisy cat from getting into my garden.
gardenI'd like a room facing the garden.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชผักสวนครัว(n) backyard garden, See also: home-grown vegetable, Syn. ผักสวนครัว, Example: บ้านคนไทยนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวกและเป็นการประหยัด, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: พืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้
สวนเกษตร(n) agricultural garden
สวนครัว(n) kitchen garden
สวนผสม(n) mixed garden, Syn. สวนผสมผสาน
สวนผัก(n) vegetable garden
สวนพฤกษศาสตร์(n) botanical garden
สวนไม้ดอก(n) flower garden, Syn. สวนไม้ดอกไม้ประดับ
ร่มกันแดด(n) sunshade, See also: garden parasol
สวนผสม(n) joint garden
ชาวนาชาวไร่(n) farmer, See also: planter, grower, horticulturist, agriculturist, gardener, Syn. เกษตรกร, Example: ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจพังทลายมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ และคนยากจน, Thai Definition: ผู้มีอาชีพทำนาทำไร่, ผู้ทำการเกษตรกรรม
ไม้ประดับ(n) garden tree, See also: ornamental plants, Example: ไม้ประดับเป็นพืชที่นำรายได้เข้าประเทศมูลค่ามหาศาล, Thai Definition: พันธุ์ไม้ที่มีความสวยงามสามารถนำมาประดับตกแต่งสถานที่ได้
อุทยาน(n) park, See also: garden, Syn. สวน, Example: หากเขตอุทยานไปทับพื้นที่สัมปทานใดก็ต้องเพิกถอนสัมปทานนั้นได้ทันที, Thai Definition: สวนเป็นที่รื่นรมย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ร่องสวน(n) bed, See also: vegetable patch, garden plot, Example: สมัยนั้นถนนจากธนบุรีไปยังนครปฐมไม่มีถนนหนทาง เต็มไปด้วยคูคลอง ร่องสวน ทุ่งนาและป่ารก, Count Unit: ร่อง, Thai Definition: สันดินแนวยาวสำหรับปลูกพืชผัก
สวน(n) garden, See also: plantation, park, enclosure, orchard, Example: สมัยก่อน ถนนจากธนบุรีไปยังนครปฐมไม่มีถนนหนทาง แต่เต็มไปด้วยคูคลอง ร่อง สวน ทุ่งนา, Count Unit: ไร่, สวน, แปลง, Thai Definition: บริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้ เป็นคำกล่าวทั่วๆ ไป, ถ้าต้องการกล่าวว่าเป็นสวนชนิดใด ลักษณะใด ก็มีคำอื่นประกอบหลังบอกให้ทราบโดยเฉพาะ, โดยปริยายหมายถึงสถานที่ซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นในบางกรณี
สวนครัว(n) kitchen garden, Example: คนไทยนิยมทำสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวก และเป็นการประหยัด, Count Unit: สวน, แปลง, Thai Definition: การเพาะปลูกพืชปรุงอาหารไว้หลังบ้าน
สวนดอกไม้(n) flower garden, Example: ที่เนินเขาตรงนั้นเป็นสวนดอกไม้ เจ้าของสวนปลูกดอกไม้เอาไว้หลายพันธุ์, Count Unit: ไร่, สวน, แปลง
ไร่(n) farm, See also: vegetable garden, plantation, ranch, small holding, croft, Example: ถ้าผมยอมขายไร่คงได้เป็นแสนนะ, Count Unit: ไร่, Thai Definition: ที่ปลูกพืชและต้นไม้บนไหล่เขาหรือในที่ดอน
ไร่นา(n) farm farm, a paddy field, See also: vegetable garden, paddy field, plantation, Syn. เรือกสวนไร่นา, Example: รถเหล่านี้มักใช้งานหนักอยู่ตามไร่นา, Count Unit: แห่ง
แปลงผัก(n) vegetable garden, See also: vegetable bed, vegetable plot, Example: หลังบ้านของฉันมีแปลงผักที่แม่ปลูกพืชสวนครัวไว้, Thai Definition: ร่องดินที่ยกขึ้นเพื่อปลูกผัก
พืชสวน(n) garden plants, Example: ในระยะหลังมานี้ คุณภาพของผลิตผลพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยวด้อยลงมาก, Count Unit: ต้น, ชนิด, Thai Definition: พืชที่ปลูกไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้
พุด(n) Gardenia, Syn. ต้นพุด, ดอกพุด, Example: ฉันอยากได้สีทาบ้านเหมือนสีนวลของเนื้อไม้พุด มันดูสบายตาดี, Count Unit: ต้น, ดอก, Thai Definition: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Gardenia วงศ์ Rubiaceae เช่น พุด หรือ ข่อยด่าน (G. collinsae Craib) ดอกสีขาว กลิ่นหอม เนื้อไม้ละเอียด สีนวล ใช้แกะสลัก
มิสกวัน(n) name of Indra's garden, See also: garden of paradise, Syn. สวนมิสกวัน, สวนพระอินทร์
แปลง(n) plot, See also: bed, garden, nursery, Syn. แปลงผัก, แปลงผลไม้, Example: เขากำลังทดลองปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงต่างๆ หลังบ้าน, Thai Definition: ที่โล่งแห่งหนึ่ง, ที่เป็นแอ่งมีโคลนเลน
มิสกวัน(n) name of Indra's garden, See also: garden of paradise, Syn. สวนมิสกวัน, สวนพระอินทร์
ลอกท้องร่อง(v) deepen a ditch, See also: clean out or deepen garden ditches (by digging up the loam or mud and placing it around th, Example: เขาลอกท้องร่อง เพื่อใช้เลนเป็นปุ๋ย, Thai Definition: ตักเอาโคลนเหลวในท้องร่องขึ้น.
สวนพฤกษชาติ(n) botanical garden, Example: เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการรักษาพันธุ์พืชในสวนพฤกษชาติเป็นอย่างมาก
ทำสวน(v) garden, See also: grow tree crops, plant, grow, engaged in farming, Syn. ทำไร่ทำสวน, ทำสวนทำไร่, Example: ครอบครัวของเขาทำสวนทุเรียนอยู่ที่จันทบุรี, Thai Definition: เพาะปลูกพืชเพื่อเก็บผล
บ้านสวน(n) garden house, See also: farmhouse, Example: เมื่อครั้งวัยเยาว์เขาอยู่กับตายายที่บ้านสวนแถวเมืองนนท์, Thai Definition: บ้านที่อยู่อาศัยที่ปลูกอยู่ในบริเวณสวน
ชาวไร่(n) agriculturist, See also: vegetable gardener, farmer, Syn. กสิกร, เกษตรกร, ชาวไร่ชาวนา, Example: การทำไร่เลื่อนลอยของชาวไร่มีผลทำให้หน้าดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ประกอบอาชีพทำไร่
ชาวสวน(n) orchardist, See also: fruit gardener, Syn. เกษตรกร, กสิกร, Example: มีการส่งเสริมให้ชาวสวนในภาคใต้เลี้ยงโคผสมผสานกับการทำสวนมะพร้าว, Count Unit: คน
คนสวน(n) gardener, Syn. คนทำสวน, Example: เจ้านายอยากจะรับคนสวนเข้ามาทำงานใหม่สัก 2-3 คน, Count Unit: คน
การจัดสวน(n) garden arrangement, See also: gardening, Example: งานอดิเรกของฉันคือการจัดสวน
คนทำสวน(n) gardener, Syn. คนสวน, Example: คุณนายต้องการคนทำสวนที่มีความสามารถมาดูแลต้นไม้แพงๆ พวกนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านสวน[bān-suan = bān-sūan] (n, exp) EN: garden house ; farmhouse
เบียร์การ์เดน[bīa-kāden] (n, exp) EN: beer garden  FR: jardin de dégustation de bière [m]
ชาวนาชาวไร่[chāonā-chāorai] (n, exp) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener  FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ชาวไร่[chāorai] (n) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist  FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m]
ชาวสวน[chāosūan] (n) EN: orchard farmer ; fruit gardener  FR: jardinier [m]
เจ้าของสวน[jaokhøng sūan] (n, exp) EN: market gardener  FR: maraîcher [m]
คนสวน[khonsūan] (n) EN: gardener  FR: jardinier [m]
คนทำสวน[khon tham sūan] (n, exp) EN: gardener  FR: jardinier [m]
คนทำสวน[khon thamsuan = khon thamsūan] (n, exp) EN: gardener
โกสน[kōson] (n, exp) EN: Garden croton
ไม้ประดับ[māi pradap] (n, exp) EN: garden tree ; ornamental plant  FR: plante d'ornement [f] ; plante décorative [f]
มิสกวัน[Mitsakawan] (n, prop) EN: Indra's garden ; Misgawan Gardens (in Bangkok)
ปาริฉัตร[pārichat] (n) EN: mythological tree ; Indra's garden flower ; erythrina  FR: arbre mythologique [m] ; érythrine [f]
ปาริชาต[pārichāt] (n) EN: mythological tree ; Indra's garden flower ; erythrina  FR: arbre mythologique [m] ; érythrine [f]
พืชผักสวนครัว[pheūtphak sūankhrūa] (n, exp) EN: backyard garden ; home-grown vegetable  FR: plante potagère [f]
พืชสวน[pheūt sūan] (n, exp) EN: garden plants  FR: plante de jardin [f]
พุด[phut] (n) EN: gardenia  FR: gardénia [m]
พุดน้ำบุษย์[phut nām but] (n, exp) EN: Kedah gardenia
พุดซ้อน[phut søn] (n, exp) EN: Cape jasmine ; Gardenia jasmine
แปลง[plaēng] (n) EN: plot ; bed ; garden ; nursery  FR: lopin [m]
ปลูกต้นไม้[plūk tonmāi] (v) EN: plant ; garden  FR: jardiner
ไร่[rai] (n) EN: field ; farm ; vegetable garden ; plantation  FR: plantation [f] ; champ [m] ; jardin [m]
ร่มกันแดด[rom kandaēt] (n) EN: parasol ; garden parasol ; sunshade ; sun umbrella  FR: parasol [m]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย[Rōngrīen Suan Kulāp Witthayālai] (org) EN: Suankularb Wittayalai School ; Suankularb ; Rose Garden Mansion School
รดน้ำต้นไม้[rotnām tonmāi] (v, exp) EN: water the plants ; water the garden  FR: arroser les plantes
สระว่ายน้ำในสวน[sawāinām nai sūan] (n, exp) EN: garden pool
สวน[sūan = suan] (n) EN: garden ; park ; yard ; orchard ; plantation  FR: jardin [m] ; parc [m] ; plantation [f]
สวนอาหาร[sūan āhān] (n, exp) EN: food garden ; garden-style restaurant ; food center  FR: jardin restaurant [m]
สวนอัมพร[Sūan Amphøn] (n, prop) EN: Amporn Gardens
สวนดอกกุหลาบ[sūan døk kulāp] (n, exp) EN: rose garden  FR: roseraie [f] ; jardin des roses [m]
สวนดอกไม้[sūan døkmāi] (n, exp) EN: flower garden
สวนจิตรลดา[Sūan Jitladā] (n, prop) EN: Chitralada Gardens
สวนเกษตร[sūan kasēt] (n, exp) EN: agricultural garden
สวนครัว[sūankhrūa] (n, exp) EN: kitchen garden  FR: potager [m] ; jardin potager [m]
สวนไม้ดอก[sūan māi døk] (n, exp) EN: flower garden  FR: jardin fleuri [m]
สวนไม้ดอกไม้ประดับ[sūan māi døk māi pradap] (n, exp) EN: flower garden  FR: jardin ornemental [m]
สวนมิสกวัน[Sūan Mitsakawan] (n, prop) EN: Indra's garden ; Misgawan Gardens (in Bangkok)
สวนผัก[sūan phak] (n, exp) EN: vegetable garden  FR: jardin potager [m]
สวนผสม[sūan phasom] (n, exp) EN: mixed garden ; joint garden
สวนผสมผสาน[sūan phasomphasān] (n, exp) EN: mixed garden
สวนพระอินทร์[Sūan Phra In] (n, prop) EN: Indra's garden
สวนพฤกษชาติ[sūan phreuksachāt] (n, exp) EN: botanical garden  FR: jardin botanique [m]
สวนพฤกษศาสตร์[suan phreuksasāt] (n, exp) EN: botanical garden  FR: jardin botanique [m]
ทำสวน[tham sūan = tham suan] (v, exp) EN: garden ; grow tree crops ; plant ; grow  FR: jardiner ; cultiver
ท่อยาง[thø yāng] (n, exp) EN: garden hose ; ubber hose  FR: tuyau d'arrosage [m]
อุทยาน[utthayān] (n) EN: garden ; park ; amusement park ; pleasure garden  FR: jardin [m] ; parc [m] ; jardin d'agrément [m] ; square [m]
วนอุทยาน[wana-utthayān] (n) EN: park ; national park ; botanical garden  FR: parc [m] ; parc national [m]
เวอร์บีน่า[wøebīnā] (n) EN: Common garden verbena ; Florist's verbena ; Vervain

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] garden, #2,156 [Add to Longdo]
花园[huā yuán, ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, / ] garden, #3,811 [Add to Longdo]
园林[yuán lín, ㄩㄢˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] gardens; park; landscape garden, #6,475 [Add to Longdo]
[pǔ, ㄆㄨˇ, ] garden; orchard, #17,703 [Add to Longdo]
园艺[yuán yì, ㄩㄢˊ ㄧˋ, / ] gardening; horticultural, #21,664 [Add to Longdo]
桃园[Táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, / ] Taoyuan (city in Taiwan); the Garden of the Peaches of Immortality, #22,393 [Add to Longdo]
园地[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, / ] garden area, #24,337 [Add to Longdo]
植物园[zhí wù yuán, ㄓˊ ㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] arboretum; botanical gardens, #25,877 [Add to Longdo]
桃源[táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, ] same as 世外桃源; the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la), #28,153 [Add to Longdo]
假山[jiǎ shān, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢ, ] rock garden; rockery, #30,927 [Add to Longdo]
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, ] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la), #31,547 [Add to Longdo]
桃花源[táo huā yuán, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, ] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la), #32,568 [Add to Longdo]
栀子[zhī zi, ㄓ ㄗ˙, ] cape jasmine (Gardenia jasminoides), #37,463 [Add to Longdo]
壮年[zhuàng nián, ㄓㄨㄤˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] lit. robust years; prime of life; summer; able-bodied (fit for military service); mature (talent, garden etc), #38,343 [Add to Longdo]
园丁[yuán dīng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥ, / ] gardener, #40,417 [Add to Longdo]
茶座[chá zuò, ㄔㄚˊ ㄗㄨㄛˋ, ] teahouse; tea-stall with seats; tea-garden or teahouse seat, #45,451 [Add to Longdo]
伊甸园[yī diàn yuán, ㄧ ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] Garden of Eden, #45,725 [Add to Longdo]
庭园[tíng yuán, ㄊㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] flower garden, #46,821 [Add to Longdo]
壤土[rǎng tǔ, ㄖㄤˇ ㄊㄨˇ, ] compost; garden soil; loam, #70,653 [Add to Longdo]
[zhī, ㄓ, / ] gardenia; cape jasmine (Gardenia jasminoides); same as 栀子, #73,287 [Add to Longdo]
罗布林卡[Luó bù lín kǎ, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˊ ㄎㄚˇ, / ] Norbulingka (Tibetan: precious garden), summer residence of Dalai Lamas in Lhasa, Tibet, #76,945 [Add to Longdo]
满园春色[mǎn yuán chūn sè, ㄇㄢˇ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄣ ㄙㄜˋ, / 滿] everything in the garden is lovely, #77,671 [Add to Longdo]
林卡[lín kǎ, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄚˇ, ] transliteration of Tibetan lingka: garden, #87,515 [Add to Longdo]
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, / ] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls, #170,378 [Add to Longdo]
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, ] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la) [Add to Longdo]
公园小径效应[gōng yuán xiǎo jìng xiào yìng, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] garden path effect [Add to Longdo]
刘姥姥进大观园[Liú lǎo lao jìn Dà guān yuán, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] Granny Liu visits the Grand View gardens; (of a simple person) to be overwhelmed by new experiences and luxurious surroundings [Add to Longdo]
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, / ] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華| [Add to Longdo]
宋四大书[Sòng sì dà shū, ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄕㄨ, / ] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華| [Add to Longdo]
客西马尼园[Kè xī mǎ ní yuán, ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄩㄢˊ, 西 / 西] Garden of Gethsemane [Add to Longdo]
客西马尼花园[Kè xī mǎ ní huā yuán, ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 西 / 西] Garden of Gethsemane (in the Christian passion story) [Add to Longdo]
栀子花[zhī zi huā, ㄓ ㄗ˙ ㄏㄨㄚ, ] cape jasmine (Gardenia jasminoides) [Add to Longdo]
桃园三结义[Táo yuán sān jié yì, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ ㄙㄢ ㄐㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] the oath of brotherhood in the Peach Garden, sworn by Liu Bei 劉備|刘备, Zhang Fei 張飛|张飞 and Guan Yu 關於|关于 at the start of the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 [Add to Longdo]
水横枝[shuǐ héng zhī, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄥˊ ㄓ, / ] cape jasmine (Gardenia jasminoides), esp. grown as bonsai [Add to Longdo]
菜园[cài yuán, ㄘㄞˋ ㄩㄢˊ, / ] vegetable garden [Add to Longdo]
误入歧途效应[wù rù qí tú xiào yìng, ㄨˋ ㄖㄨˋ ㄑㄧˊ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] garden path effect [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] TH: สวนที่มีการศึกษาสัตว์  EN: zoological gardens

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biergarten {m}beer garden [Add to Longdo]
Dachgarten {m}; Dachterrasse {f}roofgarden; roof garden [Add to Longdo]
Blauer Eisenhut; Echter Eisenhut; Echter Sturmhut [bot.]blue monkshood; Frair's cap; garden monkshood; aconite [Add to Longdo]
Gärtner {m}; Gärtnerin {f} | Gärtner {pl}gardener; gardner | gardeners; gardners [Add to Longdo]
Gärtnerdienste {pl}gardening and plant care [Add to Longdo]
Gärtnerei {f}market-garden [Add to Longdo]
Garten {m} | Gärten {pl}garden | gardens [Add to Longdo]
Gartenarbeit {f}gardening [Add to Longdo]
Gartenarchitekt {m}landscape gardener [Add to Longdo]
Gartenerde {f}garden mould [Add to Longdo]
Gartengerät {n}gardening tool [Add to Longdo]
Gartenkresse {f} [bot.] [cook.]garden cress [Add to Longdo]
Gartenteich {m}garden pond [Add to Longdo]
Gartentor {n}garden gate [Add to Longdo]
Gartenweg {m}garden-path [Add to Longdo]
Gartenzaun {m} | Gartenzäune {pl}garden fence | garden fences [Add to Longdo]
Gartenzwerg {m}garden gnome [Add to Longdo]
Gemüsebau {m}vegetable gardening; cultivation of vegetables [Add to Longdo]
Gemüsegarten {m}vegetable garden; kitchen garden [Add to Longdo]
jdn. aufs Glatteis führen [übtr.]to lead someone up the garden path [Add to Longdo]
Heckenschere {f}hedge trimmer; hedge shears; hedge clippers; garden shears [Add to Longdo]
Kleingärtner {m}allotment holder [Br.]; garden plot holder [Add to Longdo]
Kurpark {m}spa gardens [Add to Longdo]
Rosengarten {m}rose garden; rosary [Add to Longdo]
Schrebergarten {m} | Schrebergärten {pl}allotment garden [Br.]; garden plot | allotments [Add to Longdo]
Schrebergarten {m}allotgarden [Add to Longdo]
Schuppen {m}; Verschlag {m}; Schober {m}; Gartenschuppen {m} | überdachter Schobershed; garden shed | barn shed [Add to Longdo]
Steingarten {m} | Steingärten {pl}rock garden; rockery | rockeries [Add to Longdo]
ein Stück Gartena patch of garden [Add to Longdo]
Vorgarten {m}front garden [Add to Longdo]
Wintergarten {m} | Wintergärten {pl}winter garden | winter gardens [Add to Longdo]
Ziergarten {m} | Ziergärten {pl}flower garden | flower gardens [Add to Longdo]
gärtnertegardened [Add to Longdo]
hacken; umhacken (im Garten) | hackend; umhackend | gehackt; umgehackt | er/sie hackt | ich/er/sie hackte | er/sie hat/hatte gehacktto hoe (in the garden) | hoeing | hoed | he/she hoes | I/he/she hoed | he/she has/had hoed [Add to Longdo]
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train [Add to Longdo]
Komm in den Garten.Come into the garden. [Add to Longdo]
Tiergarten {m}zoological garden; zoo [Add to Longdo]
Gartentraktor {m}garden tractor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンゼリカ;アンジェリカ;アンゲリカ[anzerika ; anjierika ; angerika] (n) angelica (any herb of the genus Angelica, esp. garden angelica, Angelica archangelica) [Add to Longdo]
エデンの園[エデンのその, eden nosono] (n) Garden of Eden [Add to Longdo]
オランダ苺[オランダいちご;オランダイチゴ, oranda ichigo ; orandaichigo] (n) (uk) garden strawberry (Fragaria x ananassa) [Add to Longdo]
ガーデナー;ガードナー[ga-dena-; ga-dona-] (n) (See 園丁・えんてい,庭師・にわし) gardener [Add to Longdo]
ガーデニング[ga-deningu] (n) gardening [Add to Longdo]
ガーデン[ga-den] (n) garden; (P) [Add to Longdo]
ガーデンスモーカー[ga-densumo-ka-] (n) garden smoker [Add to Longdo]
ガーデントラクター[ga-dentorakuta-] (n) garden tractor [Add to Longdo]
ガーデンハウス[ga-denhausu] (n) garden house [Add to Longdo]
ガーデンパーティー[ga-denpa-tei-] (n) garden party [Add to Longdo]
サンクガーデン[sankuga-den] (n) sunk garden [Add to Longdo]
ビアガーデン(P);ビヤガーデン[biaga-den (P); biyaga-den] (n) beer-garden; (P) [Add to Longdo]
マーケットガーデン[ma-kettoga-den] (n) market garden [Add to Longdo]
ルーフガーデン[ru-fuga-den] (n) roof garden [Add to Longdo]
ロックガーデン[rokkuga-den] (n) rock garden [Add to Longdo]
移植ごて;移植鏝[いしょくごて, ishokugote] (n) small shovel or trowel used in gardening [Add to Longdo]
磯馴[そなれ, sonare] (n) (See 這柏槇) Japanese garden juniper; dwarf Japanese garden juniper; Juniperus procumbens; J. chinensis var. procumbens [Add to Longdo]
園(P);苑[その(P);えん(P), sono (P); en (P)] (n,n-suf) (1) (えん usually when a suffix) (See りんご園) garden (esp. man-made); orchard; park; plantation; (2) (See 学びの園) place; location; (P) [Add to Longdo]
園芸[えんげい, engei] (n,adj-no) horticulture; gardening; (P) [Add to Longdo]
園芸植物[えんげいしょくぶつ, engeishokubutsu] (n) gardening plant [Add to Longdo]
園芸用こて;園芸用鏝;園藝用鏝(oK)[えんげいようこて, engeiyoukote] (n) (See 移植ごて) small shovel or trowel used in gardening [Add to Longdo]
園芸用具[えんげいようぐ, engeiyougu] (n) gardening tools [Add to Longdo]
園生[えんせい;そのう, ensei ; sonou] (n) garden (esp. with trees); park [Add to Longdo]
園地;苑地[えんち, enchi] (n) park; garden [Add to Longdo]
園池;苑池[えんち, enchi] (n) garden with a pond [Add to Longdo]
園丁[えんてい, entei] (n) gardener [Add to Longdo]
園内[えんない, ennai] (n) inside the garden (park); (P) [Add to Longdo]
園遊会[えんゆうかい, enyuukai] (n) garden party [Add to Longdo]
奥庭[おくにわ, okuniwa] (n) inner garden; back yard [Add to Longdo]
黄星円跳虫[きぼしまるとびむし;キボシマルトビムシ, kiboshimarutobimushi ; kiboshimarutobimushi] (n) (uk) garden springtail (Bourletiella hortensis) [Add to Longdo]
黄飯[おうはん, ouhan] (n) yellow rice meal (coloured with essence of gardenia fruit) [Add to Longdo]
屋上庭園[おくじょうていえん, okujouteien] (n) rooftop garden [Add to Longdo]
家庭菜園[かていさいえん, kateisaien] (n) kitchen garden [Add to Longdo]
火取蛾;灯蛾[ひとりが;ヒトリガ, hitoriga ; hitoriga] (n) (uk) garden tiger moth (Arctia caja) [Add to Longdo]
花園[はなぞの(P);かえん, hanazono (P); kaen] (n) flower garden; (P) [Add to Longdo]
花屋敷[はなやしき, hanayashiki] (n) public flower garden [Add to Longdo]
花畑[はなばたけ, hanabatake] (n) flower garden; flower bed [Add to Longdo]
花圃[かほ, kaho] (n) (See 花畑,花園) flower garden [Add to Longdo]
回遊式庭園[かいゆうしきていえん, kaiyuushikiteien] (n) (See 座観式庭園,池泉回遊式) stroll garden with a central pond; large garden best enjoyed by walking around it [Add to Longdo]
回廊(P);廻廊[かいろう, kairou] (n) corridor; gallery; hallway; cloister (i.e. covered walk typically circling a building or garden, esp. in a palace or place of worship); (P) [Add to Longdo]
階;段階[きざはし;きだはし(ok);はし(階)(ok), kizahashi ; kidahashi (ok); hashi ( kai )(ok)] (n) (1) (はし refers to the stairs leading from a building to a garden) (See 階段) stairs; (2) (きざはし only) stairs at the front of a noh stage [Add to Longdo]
外苑[がいえん, gaien] (n) outer garden; (P) [Add to Longdo]
外露地;外路地[そとろじ, sotoroji] (n) (See 中門・3,内露地) outer teahouse garden (outside the central gate) [Add to Longdo]
楽園[らくえん, rakuen] (n) pleasure garden; paradise; (P) [Add to Longdo]
茅門;萱門[かやもん;ぼうもん(茅門), kayamon ; boumon ( me mon )] (n) (1) thatched-roof gate (used as the entrance to a garden, esp. of a tea ceremony house); (2) (ぼうもん only) (hum) my home [Add to Longdo]
岩組み;岩組[いわぐみ, iwagumi] (n) (See 石組み) arrangement of stones in a garden [Add to Longdo]
穴子;海鰻(oK)[あなご, anago] (n) garden eel; conger eel (esp. the common Japanese conger, Conger myriaster) [Add to Longdo]
遣り水;遣水(io)[やりみず, yarimizu] (n) (1) (See 寝殿造り) stream (in a Japanese garden); narrow stream flowing through a traditional garden (esp. in a Heian period villa); (2) watering (potted plants, bonsai, etc.) [Add to Longdo]
枯れ山水;枯山水[かれさんすい, karesansui] (n) traditional (Chinese or Japanese) dry landscape garden [Add to Longdo]
枯山水[こせんすい, kosensui] (n) (obsc) karesansui, traditional (Chinese or Japanese) dry landscape garden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top