ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gapings

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gapings-, *gapings*, gaping
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gap(n) ช่องว่าง, See also: รอยแตก, รอยแยก, รอยห่าง, ช่องโหว่, Syn. break, aperture, cleft
gap(n) ความแตกต่าง, See also: ความไม่เข้าใจกัน, ปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างกัน, Syn. contrast, disagreement, Ant. accord
gap(n) หุบเขาลึก, Syn. chasm, hollow, ravine, canyon
gap(vt) ทำให้ห่าง, See also: ทำให้เกิดช่องว่าง, ทำให้แยก
gape(vi) อ้าปากค้าง, See also: หาว, Syn. yawn
agape(adv) อ้าปากค้างด้วยความตกใจ
agape(adj) อ้าปากค้างด้วยความตกใจ
gape at(phrv) จ้องมองอ้าปากค้าง, Syn. gawk at, gaxe at, goggle at, stare at
stopgap(n) สิ่งทดแทน, See also: สิ่งใช้แทนชั่วคราว, Syn. makeshift, substitute
stopgap(adj) ชั่วคราว, See also: แทนชั่วคราว, Syn. makeshift, temporary
megaphone(n) โทรโข่ง, See also: เครื่องกระจายเสียง, เครื่องขยายเสียง, Syn. bull horn, amplifier
megaphone(vi) พูดผ่านโทรโข่ง, See also: พูดผ่านเครื่องกระจายเสียง
megaphone(vt) พูดผ่านโทรโข่ง, See also: พูดผ่านเครื่องกระจายเสียง
Singapore(n) ประเทศสิงคโปร์
gender gap(n) ช่องว่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย (ทางด้านสังคม), See also: ความแตกต่างระหว่างหญิงและชายในด้านความคิดเห็น วัฒนธรรม ค่านิยม คุณค่าสังคมและอุปนิสัย, Syn. gender-gap
megaphonic(adj) เกี่ยวกับเครื่องกระจายเสียง
generation gap(n) ความแตกต่างทางความคิดระหว่างหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agape 1(อะเกพ') adv.,adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
gap(แกพ) n. ช่องว่าง,ปากโหว่,ช่องห่าง,ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน,หุบเขาลึก,ห้วยลึก. vt. ทำให้เกิดช่องว่าง
gap-toothedadj. ซึ่งมีช่องว่างระหว่างฟัน
gape(เกพ) {gaped,gaping,gapes} vi.,n. (การ) อ้าปากค้าง,อ้าปากหาว,หาวนอน,เปิดออกกว้าง,ความกว้างของปากที่เปิด., See also: gaper n. gapingly adv., Syn. stare, gaze, glare
gapes(เกพซฺ) n. โรคพยาธิในสัตว์จำพวกเป็ดไก่และนกที่บริเวณหลอดคอและหลอดลม,อาการหาว, See also: gapy adj.
gapeseed(เกพ'ซีด) n. สิ่งที่ถูกจ้องด้วยความประหลาดใจและอ้าปากค้าง
gaposisn. ช่องว่างระหว่างกระดุม
interblock gapช่องว่างระหว่างบล็อกใช้ตัวย่อว่า IBG (อ่านว่า ไอบีจี) ในการบรรจุข้อมูลลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) นั้นเราจะบรรจุลงเป็นระเบียน (record) หน่วยขับแถบบันทึกหรือเทป (tape drive) จะจัดให้มีช่องว่างระหว่างระเบียน (record) เพื่อไว้ช่วยในการปรับความเร็วในการอ่านและบันทึก (read/wtite) แต่ยิ่งมีระเบียนมาก ก็จะยิ่งเสียเนื้อที่ของเทปมากเพราะจะต้องมีช่องว่างมาก เพื่อเป็นการลดช่องว่าง จึงนิยมนำหลาย ๆ ระเบียนมารวมกัน เรียกว่า กลุ่มระเบียน หรือบล็อก และระหว่างกลุ่มแต่ละกลุ่ม ก็จะมีช่องว่าง ซึ่งเรียกว่า ช่องว่างระหว่างกลุ่มระเบียนดู interrecord gap เปรียบเทียบ
interrecord gapช่องว่างระหว่างระเบียนใช้ตัวย่อว่า IRG ในการบรรจุข้อมูลลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) นั้น เราจะบรรจุเป็นระเบียน (record) เรียงกันไป หน่วยขีบเทป (tape drive) จะจัดให้มีช่องว่างระหว่างระเบียน เพื่อไว้ช่วยในการปรับความเร็วในการอ่านและบันทึก (read/write) ดู interblock gap เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
agape(adj) อ้าปากกว้าง,ตกใจ,เปิดกว้าง
gap(n) ช่องว่าง,ช่องโหว่,ความแตกต่าง
gape(n) อาการอ้าปากค้าง,การหาว
gape(vi) อ้าปากค้าง,หาว
megaphone(n) โทรโข่ง,แตรปากใหญ่
stopgap(n) สิ่งขาดแคลน,สิ่งชดเชย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piston ring gap; ring gapระยะปากแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plug gap; spark gapช่องว่างเขี้ยวหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
leaf gapลีฟแก็ป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ring gap; piston ring gapระยะปากแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spark gap; plug gapช่องว่างเขี้ยวหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stand-off distance; stand-off gapระยะเว้นก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stand-off gap; stand-off distanceระยะเว้นก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
air gapช่องอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ait gapช่องอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
branch gapบรานช์แก็ป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
megaphyll; macrophyllใบใหญ่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
megaphyllous; macrophyllousมีใบใหญ่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
macrophyll; megaphyllใบใหญ่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
macrophyllous; megaphyllousมีใบใหญ่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
credibility gapการขาดความเชื่อถือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cross bar; gap barแท่งยึดตัวประกับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
die opening; die gapช่องระหว่างดาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
die gap; die openingช่องระหว่างดาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dry gap; wind gapช่องเขาลมกัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
generation gapช่องว่างระหว่างวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gapช่องว่าง, ระยะห่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gapช่องว่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gapช่องว่าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gapช่องว่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gap bar; cross barแท่งยึดตัวประกับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
free-way space; interocclusal clearance; interocclusal distance; interocclusal gap; interocclusal rest spaceระยะปลอดการสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrode clearance; electrode gapระยะขั้วเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electrode gap; electrode clearanceระยะขั้วเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
energy gapค่าช่องว่างพลังงาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
interblock gap๑. ช่องว่างระหว่างกลุ่มระเบียน๒. ช่องว่างระหว่างบล็อก [มีความหมายเหมือนกับ interrecord gap] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interrecord gapช่องว่างระหว่างระเบียน [มีความหมายเหมือนกับ interblock gap ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interocclusal clearance; free-way space; interocclusal distance; interocclusal gap; interocclusal rest spaceระยะปลอดการสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
interocclusal distance; free-way space; interocclusal clearance; interocclusal gap; interocclusal rest spaceระยะปลอดการสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
interocclusal gap; free-way space; interocclusal clearance; interocclusal distance; interocclusal rest spaceระยะปลอดการสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
interocclusal rest space; free-way space; interocclusal clearance; interocclusal distance; interocclusal gapระยะปลอดการสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
throat gapช่องว่างระหว่างแขน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
head gapระยะห่างหัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
water gapช่องเขาน้ำกัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wind gap; dry gapช่องเขาลมกัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiscal gapช่องว่างทางการคลัง [เศรษฐศาสตร์]
Art, Singaporeanศิลปะสิงคโปร์ [TU Subject Heading]
Singaporeสิงคโปร์ [TU Subject Heading]
Singapore Inter-bank Offered Rate (SIBOR)อัตรากู้ยืมเงินระหว่างธนาคารแห่งประเทศ สิงคโปร์, Example: อัตราดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงินในตลาดเงินกู้ ระยะสั้น ระหว่างธนาคารของสิงคโปร์ ซึ่งอัตราให้กู้ยืมเงินนี้ จะอิงอัตรากู้ยืมระหว่างธนาคารที่ลอนดอนเป็นหลัก (ดู Libor) [สิ่งแวดล้อม]
Thailand-Singapore Civil Service Exchange Programmeโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานข้าราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร์ [การทูต]
Knowledge Gapช่องว่างทางความรู้ [การจัดการความรู้]
Energy Gapช่องว่างของระดับพลังงาน [การแพทย์]
Fohn break - Fohn gapช่องโหว่เมฆเฟิน [อุตุนิยมวิทยา]
Gapรอยแตก, [การแพทย์]
Gap, Silentช่วงความเงียบ [การแพทย์]
Gapingช่องเปิด [การแพทย์]
Generation Gapช่วงชั้นญาติ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Srirangapatnaศรีรังคปัฏนา เป็นเมืองในรัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Gap?Gap? The Blind Side (2009)
Provide a little gap and let him slip through it.ให้ช่องว่างเล็กๆและให้เขาผ่านมัน First Blood (1982)
Did you see those crowds gaping on the sidewalk?คุณเห็นผู้คนที่พากันวิจารณ์กันตามทางเดินไหม? Mannequin (1987)
Right now the Paradiso needs you... and you need the Paradiso... but it's a stopgap.ขณะนี้ พาราดิโซ่ ต้องการเธอ... และเธอก็ต้องการ พาราดิโซ่... แต่มันก็แค่ชั่วคราวเท่านั้น. Cinema Paradiso (1988)
There is a gap, house left, rows EE, FF. Get fillers.มีเก้าอี้ว่างแถว-อี จัดคนไปนั่งให้เต็ม The Bodyguard (1992)
Singapore?สิงคโปร์? Toy Story (1995)
As such, he will be sent to Notched Gap Indian School to board there until the age of 18.เพราะอย่างนั้น เขาจะถูกส่งไป โรงเรียน น็อตช์แก็ปอีนเดียน และอยู่ที่นั่นจนกว่าอายุ 18 The Education of Little Tree (1997)
The politicians came to take me back to Notched Gap.พวกนักการเมืองมา จะส่งผมกลับไป น็อตช์ แก้ป The Education of Little Tree (1997)
He called it the Terror Stone for he had never had the courage or rather the mad imprudence to crawl into the gap.เขาเรียกมันว่าหินผาอันน่าหวาดผวา เพียงเพราะเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ หรือแม้แต่สัตว์ดุร้ายน่ากลัว ก็ยังไม่กล้าเยื้องย่างเข้าไป Pola X (1999)
I need you to fill in the mechanical gaps.ผมจึงต้องการให้คุณเติมระบบกลไกให้ Bicentennial Man (1999)
If our luck holds, the Gap of Rohan will still be open to us.ถ้าโชคดีพอ ช่องเขาโรฮันจะเปิดต้อนรับเราอยู่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Make for the Gap of Rohan, and take the west road to my city!เดินตรงไปยังช่องแคบโรฮัน ใช้ถนนตะวันตกสู่กอนดอร์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The Gap of Rohan takes us too close to Isengard!ช่องแคบโรฮันอยู่ใกล้ไอเซนการ์ดเกินไป The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We make for the Gap of Rohan. We should never have come here.เราตั้งใจจะไปช่องเขาโรฮัน เราไม่น่ามาที่นี่เลย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I've put a gap between appointments, but if one patient is late, they might run into each other since there's only one doorฉันจะหาเวลาให้ ระหว่างการนัดหมาย แต่ถ้ามีคนไข้สักคนมาช้า คนอื่นก็ต้องช้าเหมือนกัน เพราะว่ามีแค่ประตูเดียว Uninvited (2003)
There's a large age gap between you twoดูเหมือนว่าคุณทั้งคู่จะอายุห่างกันมาก Uninvited (2003)
After we beat the Gapผมเดินผ่านร้านเสื้อผ้าของแก็ป The Corporation (2003)
I walked past these Gap stores and I looked at them and I think my God there's like 2000 of these stores across the country.มองดูและคิดว่า พระเจ้า มีร้านพวกนี้ราว 2000 สาขาทั่วประเทศ ดูตึกพวกนี้สิ ดูกระจกหน้าร้าน The Corporation (2003)
If we could make it to the coast, we can't sail into Singapore or Hong Kong.แม้ไปชายฝั่งได้ เราก็ไปสิงคโปร์กับฮ่องกงไม่ได้ Around the World in 80 Days (2004)
"Alyssa, I'm sorry I called you a gap-toothed bitch."Alyssa,ชั้นขอโทษ ที่เรียกเธอ ว่านังแรดฟันห่าง" Mean Girls (2004)
"It's not your fault you're so gap-toothed.""ไม่ใช่ควยามผิดของเธอ ที่เธอฟันห่าง" Mean Girls (2004)
The whole Singapore is going to know about usสิงคโปร์ทั้งเมืองจะต้องรู้จักเราอย่างแน่นอน Rice Rhapsody (2004)
Singapore is on the equator. So...สิงคโปร์อยู่บนเส้นศูนย์สูตร ดังนั้น... Rice Rhapsody (2004)
Have you ever heard of law in Singapore?เธอรู้กฎหมายของสิงคโปร์รึเปล่า Rice Rhapsody (2004)
If you're in Singapore, you can't do this. You better stopถ้าเธออยู่สิงคโปร์ เธอทำอย่างนี้ไม่ได้ หยุดดีกว่าน่า.. Rice Rhapsody (2004)
I'll be leaving Singaporeผมจะไปจากสิงคโปร์ Rice Rhapsody (2004)
Tim is a native of France working in Taiwan and Singapore which is where he met flight attendant Daniel Fanทิมเป็นชาวฝรั่งเศส ทำงานระหว่างไต้หวันกับสิงคโปร์ เค้าทั้งสองพบกันบนเครื่องบิน Rice Rhapsody (2004)
From the Meritus Mandarin Singaporeจาก Meritus Mandarin Singapore Rice Rhapsody (2004)
Singapore's very own chicken rice king, Steven Lowที่นี่ขึ้นชื่อด้านข้าวมันไก่ซะด้วย สตีเฟน โลว Rice Rhapsody (2004)
Her specialty is Singapore's very own... signature dish, Hainanese Chicken Riceอาหารที่เธอถนัด เป็นของขึ้นชื่อในสิงคโปร์ครับ ข้าวมันไก่ไฮ่หนาน Rice Rhapsody (2004)
It's been called the classic dish of Singaporeมันเคยเป็นอาหารคลาสสิคของที่นี่มาก่อน Rice Rhapsody (2004)
It originated from the Hainanese immigrants in Singaporeต้นกำเนิดมาจากชาวไฮ่หนาน ที่ย้ายมาสู่สิงคโปร์ Rice Rhapsody (2004)
It's a Singapore dishแต่มันก็เป็นแบบฉบับของสิงคโปร์ Rice Rhapsody (2004)
Singapore's signature dish, Hainanese Chicken Rice followed by Chili Crabs and Roti Prataสัญลักษณ์ประจำสิงคโปร์ ข้าวมันไก่ไฮ่หนาน ตามด้วยฉู่ฉี่ปู และ โรตีภารตะ Rice Rhapsody (2004)
-I don't know of anything that won't leave a gap in the field.ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องใช้อะไรถึงจะไม่ทำให้สนามแม่เหล็กเกิดรูโหว่ Primer (2004)
Please mind the gap between the train and the platform...โปรดระวังร่องระหว่างรถไฟและชานชลา... Windstruck (2004)
You said we were shooting in Singapore, right?ครับ ไซ้ส์ 4 แต่ว่าตอนนี้ เขาถ่ายหนังของอาร์เคโอ. อยู่ King Kong (2005)
Yeah, but we're not shooting in Singapore.ลืมได้ไงเรา King Kong (2005)
Singapore.ใช่ King Kong (2005)
If someone were to tell you this ship was headed for Singapore... what would you say?หาให้เจอ แล้วถ่ายไปให้ชาวโลกดู แค่ 25 เซ็นต์ก็ได้เห็น แดนลับแลนอกแผนที่ King Kong (2005)
I'll get you a Gap ad.ฉันดันนายให้เป็นพรีเซนเตอร์แก๊ป Goal! The Dream Begins (2005)
Instead of once a year, have you considered a monthly forum where... students and teachers could exchange thoughts in an effort to enhance... communication and bridge gaps?แทนที่จะพบกันปีละครั้ง คุณคิดจะจัดทุกเดือนบ้างไหมคะ ครูและนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างการสื่อสาร และลดช่องว่าง The Perfect Man (2005)
Our gaping night takes forever ...and get bogged, a 100 days long night, filled with cold and turmoil.- ค่ำคืนของเรา ช่างยาวนานเหลือเกิน และเราติดอยู่ใน ร้อยวัน แห่งคืนอันยาวนาน เต็มไปด้วยความหนาวเย็น และ ยุ่งยาก March of the Penguins (2005)
The gap in performance at elementary schools is rising.ช่องว่างระหว่างพฤติกรรมในโรงเรียนประถมมีมากขึ้น Sad Movie (2005)
I suppose there will be generation gap between a growing teenager and me who is living the latter years of my life.ฉันคิดว่าจะมีช่องว่างระหว่างเด็กกับฉันผู้ซึ่งมีอายุมาก Episode #1.3 (2006)
I hope the Queen can help reduce the gap between us.ฉันหวังว่าพระราชินีจะสามารถช่วยลดช่องว่างระหว่างเรา Episode #1.3 (2006)
Singapore.สิงคโปร์ มั๊ง.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Sure as the tide, Jack Sparrow turn up in Singapore.แน่เสียยิ่งกว่าแน่ แจ็ค สแพร์โรว์ ไปหมกอยู่ สิงคโปร์ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
These are like megaphones.นี่มันก็เหมือนโทรโข่งนะ Bandidas (2006)
The generation gap is pretty big.- ผมคนละรุ่น The Host (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gapIn Singapore, one way to punish a criminal is to whip him or her.
gapWe'll go to Hong Kong first, and then we'll go to Singapore.
gapThe exchange unfolding in front of my eyes had not a single millimetre of a gap for me to slip in.
gapThere is a generation gap between them.
gapWe decided on a trip to Singapore for our vacation.
gapStopgap measures won't make a dent in drug addiction.
gapThere was a great gap between the views of the two.
gapBin lived in Singapore.
gapThey teach Chinese as a second national language in Singapore.
gapIn Singapore, practically right on the equator, the rainy and dry seasons aren't very clear cut.
gapIn Singapore, a way to punish criminals is to whip them, or hit them several strokes with a cane, on their backs.
gapThe gap between them has narrowed.
gapThe gap between the rich and the poor is getting wider.
gapHow did you like Singapore?
gapThere was no gap in the stream of traffic.
gapThe best way for adjusting the gap between the internal and the external price and securing economic growth is to promote the non-manufacturing industry's productivity by aggressive investing in facilities.
gapThe cat went through a gap in the fence.
gapDo you know about Singapore?
gapSingapore's Central Fund provides pensions.
gapIt looks like we've been able to fill in that one year gap and renew our old friendship.
gapThe problem lies in the fact that the necessary gap is bridged by perception.
gapSingapore has one big problem.
gapHoles gaped open in the streets after the earthquake.
gapEnglish is spoken in Singapore.
gapWhat's different from Japan is that the doctors of Singapore generally all know each other.
gapSingapore looks very nice in this picture.
gapThey fine you in Singapore if you throw trash in the streets.
gapIn the London underground there is a warning to "mind the gap" when entering subway cars from the platform.
gapThere is a wide gap in the opinions between the two students.
gapShe was gaping at their quarrel.
gapI'm from Singapore.
gapIn Singapore, a way to punish criminals is to whip them.
gapHis teeth had gaps.
gapThe number of visitors to Singapore has increased year by year.
gapThere are gaps between the boards in the box. If you fit them in snugly, you'll get more use out of the box.
gapHe comes back from Singapore next January.
gapIn Singapore, it is a crime to spit on the ground.
gapThe child gaped at me as though he were seeing a ghost.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยะห่าง(n) space, See also: gap, interval, distance, Example: การนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรเว้นระยะห่างให้พอเหมาะ, Thai Definition: ระยะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ช่องว่างระหว่างวัย(n) generation gap, Example: ช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดระหว่างพ่อแม่และลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น, Thai Definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
ช่องว่างระหว่างวัย(n) generation gap, Thai Definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
สิงคโปร์(n) Singapore, Syn. ประเทศสิงคโปร์
วรรค(n) space, See also: interval, pause in writing, gap, Example: ในภาษาไทย ถ้าใช้วรรคผิดก็ทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนแปลงไปได้, Thai Definition: ช่วงหนึ่งของคำหรือข้อความที่สุดลงแล้วเว้นเป็นช่องว่างไว้ระยะหนึ่ง
โหว่(adj) hollow, See also: perforated, gaping, Syn. แหว่ง, Example: ศาลาหลังนี้ยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่มากแม้จะดูโย้เย้และหลังคาโหว่, Thai Definition: เป็นช่องกลวงเข้าไป, ทะลุเข้าไป
จ้องเขม็ง(v) stare at, See also: gaze at, goggle at, gawk at, gape at, Syn. ถมึงทึง, ถลึงตา, ขึงตา, Example: เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: จ้องมองอย่างแน่วแน่เป็นจุดเดียวไม่วางตา
เพ่ง(v) stare, See also: gaze, gape, gawk, goggle, gawp, Syn. พิศ, จ้องดู, เพ่งพิศ, เพ่งพินิศ, Example: ฉันพยายามเพ่งเข้าไปในห้องมืดว่ามีอะไรอยู่, Thai Definition: ใช้ตาจ้องดู เล็งดู
เพ่งพิศ(v) stare, See also: gaze, gape, gawk, goggle, gawp, Syn. เพ่งพินิศ, พิศดู, Example: ผมเริ่มเพ่งพิศตำรวจคนนั้นเป็นพิเศษเพราะตำรวจนายนั้นวางตัวไม่เหมาะสม, Thai Definition: เพ่งดู, แลดูโดยเจาะจง
งาบๆ(adv) gapingly, See also: yawningly, Syn. พะงาบๆ, Example: ปลาอ้าปากงาบๆ อยู่ในกะละมังทั้งๆ ที่ถูกตัดไปแล้วครึ่งตัว, Thai Definition: อาการที่อ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
ลำโพง(n) loudspeaker, See also: megaphone, Syn. เครื่องขยายเสียง, Example: ห้องอัดเสียงที่สร้างใหม่ของผมสั่งซื้อแต่ลำโพงคุณภาพดีๆ ทั้งนั้น, Count Unit: ตัว
เว่อ(adj) gaping, See also: wide, large, Syn. เบ้อ, เบอะ, Example: เทือกดอยสุเทพซึ่งเคยเป็นสีเขียว ในตอนนี้กลับมีสิ่งแปลกปลอมคือดินแดงเว่อกับบ้านอีกหลายหลัง, Thai Definition: หวะเข้าไป, กว้างเข้าไป, เป็นช่องเข้าไป
เว่อ(v) gape, See also: be large, be wide, Syn. เบ้อ, เบอะ, Example: แผลที่แขนของเขาเว่อจนน่ากลัว, Thai Definition: หวะเข้าไป, กว้างเข้าไป, เป็นช่องเข้าไป
แตรฝรั่ง(n) megaphone-shaped trumpet, See also: clarion, Syn. แตรลำโพง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: แตรที่มีปลายบานอย่างดอกลำโพง เป็นเครื่องดนตรีที่ดัดแปลงมาจากของฝรั่ง
เบอะ(adj) gaping, See also: severe, Example: บนศีรษะของเขามีแผลเบอะที่ดูเหมือนถูกของแข็งตีลงอย่างแรง, Thai Definition: ที่เป็นแผลเหวอะหวะเข้าไป
การเพ่ง(n) gaze, See also: stare, gape, steady look, Syn. การจ้อง, การเล็ง, Example: การเพ่งดูหนังสือมากๆ อาจทำให้สายตาสั้น
ช่องไฟ(n) space, See also: gap, Syn. ระยะห่าง, ช่องว่าง, เว้นวรรค, Example: คนที่เขียนหนังสือสวยจะเว้นช่องไฟเสมอกัน, Count Unit: ช่อง
ช่องว่าง(n) gap, Example: ความไม่เข้าใจระหว่างพ่อแม่ลูกอาจสืบเนื่องมาจากปัญหาช่องว่างระหว่างวัยก็เป็นได้
ดอกลำโพง(n) loudspeaker, See also: megaphone, Syn. ลำโพง, Count Unit: ดอก, Thai Definition: เครื่องช่วยในการขยายเสียง รูปเหมือนดอกลำโพง
ที่ว่าง(n) space, See also: blank, gap, margin, Syn. ระยะห่าง, ช่องว่าง, ระยะ, ช่องไฟ
หวะ(adj) open, See also: gaping, Syn. เหวอะหวะ, Example: ขาของเขามีแผลหวะ เพราะถูกฉลามกัด, Thai Definition: ที่เป็นแผลลึก, ที่เปิดกว้าง
เหวอะ(adj) gaping, See also: large and deep, Syn. เหวอะหวะ, Example: เขาเป็นแผลเหวอะที่ขา, Thai Definition: กว้างใหญ่ลึก (ใช้กับแผล)
อ้าปากค้าง(v) be agape and tongue-tied, See also: be at a loss for words, Syn. อ้าปากหวอ, Example: หญิงชราอ้าปากค้างด้วยความตกใจ เมื่อรู้ข่าวว่าลูกถูกตำรวจจับ, Thai Definition: อ้าปากแล้วเอาลงหรือหุบไม่ได้
อ้าปากค้าง(v) be agape and tongue-tied, See also: be at a loss for words, Syn. อ้าปากหวอ, Example: หญิงชราอ้าปากค้างด้วยความตกใจ เมื่อรู้ข่าวว่าลูกถูกตำรวจจับ, Thai Definition: อ้าปากแล้วเอาลงหรือหุบไม่ได้
ชักหน้าไม่ถึงหลัง(v) be unable to make ends meet, See also: be impossible to make ends meet, income falling short of expenditure, have a gap in supply, Example: เศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ทำให้เขาชักหน้าไม่ถึงหลัง, Thai Definition: มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อ[boē] (adj) EN: gaping  FR: béant ; profond
ชาวสิงคโปร์[Chāo Singkhapō] (n, prop) EN: Singaporean  FR: Singapourien [m]
ช่องว่าง[chǿngwāng] (n) EN: blank ; gap  FR: espace [m] ; blanc [m] ; case [f]
ช่องว่างในตลาด[chǿngwāng nai talāt] (n, exp) EN: gap in the market
ช่องว่างระหว่างวัย[chǿngwāng rawāng wai] (n, exp) EN: generation gap
ช่องโหว่[chǿngwō] (n) EN: loophole ; gap ; hole  FR: brèche [f] ; lacune [f]
หูกวาง[hūkwāng] (n) EN: Indian almond ; Bengal almond ; Olive-bark tree ; Sea almond ; Singapore almond ; Tropical almond ; Umbrella tree
จ้องเขม็ง[jøng khamēng] (x) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at
กระดุมทองเลื้อย[kradum thøng leūay] (n, exp) EN: Climbing wedelia ; Creeping daisy ; Singapore daisy
ลำโพง[lamphōng] (n) EN: speakers ; loudspeaker ; megaphone  FR: haut-parleur [m] ; enceinte acoustique [f] ; baffle [m]
ล้านพิกเซล[lān phiksēl] (n) EN: megapixel  FR: mégapixel [m]
เพ่ง[pheng] (v) EN: stare ; gaze ; gape ; gawk ; goggle ; gawp  FR: contempler ; observer ; regarder avec attention
แผลเหวอะหวะ[phlaē woewa] (n, exp) EN: gaping wound
ประเทศสิงคโปร์[Prathēt Singkhapō] (n, prop) EN: Singapore  FR: Singapour
เหรียญสิงคโปร์[rīen Singkhapō] (n, exp) EN: Singapore dollar  FR: dollar de Singapour [m]
รู[rū] (n) EN: hole ; gap ; cavity ; orifice  FR: trou [m] ; orifice [m]
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ส[Sāikānbin Singkhapō Aēlai] (tm) EN: Singapore Airlines  FR: Singapore Airlines [f]
สิงคโปร์[Singkhapō] (n, prop) EN: Singapore  FR: Singapour [m]
เติมช่องว่าง[toēm chǿngwāng] (v, exp) EN: fill in the gaps ; fill in the blanks
โหว่[wō] (n) EN: gap ; hole ; loophole ; flaw
โหว่[wō] (adj) EN: hollow ; perforated ; gaping  FR: grand ouvert ; troué
หวอ[wø] (adj) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing
เหวอะหวะ[woewa] (adj) EN: large and deep ; gaping  FR: profond ; béant
ย่นระยะทางให้สั้นลง[yon rayathāng hai san long] (v, exp) EN: reduce the distance ; narrow the gap

CMU English Pronouncing Dictionary
GAP G AE1 P
GAPE G EY1 P
GAPS G AE1 P S
GAPP G AE1 P
AGAPE AH0 G EY1 P
GAP'S G AE1 P S
GAPPA G AE1 P AH0
GAPING G EY1 P IH0 NG
MEDIGAP M EH1 D IH0 G AE0 P
STOPGAP S T AA1 P G AE2 P
STOP-GAP S T AA1 P G AE2 P
GAPINSKI G AH0 P IH1 N S K IY0
MEGAPLEX M EH1 G AH0 P L EH1 K S
MEGAPHONE M EH1 G AH0 F OW2 N
ALAGAPPAN AA0 L AH0 G AA1 P AH0 N
SINGAPORE S IH1 NG AH0 P AO2 R
MEGAPHONES M EH1 G AH0 F OW2 N Z
SINGAPORE'S S IH1 NG AH0 P AO0 R Z
SINGAPOREAN S IH0 NG G AH0 P AO1 R IY0 AH0 N
SINGAPOREANS S IH0 NG G AH0 P AO1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gap (n) gˈæp (g a1 p)
gape (v) gˈɛɪp (g ei1 p)
gaps (n) gˈæps (g a1 p s)
agape (j) ˈəgˈɛɪp (@1 g ei1 p)
gaped (v) gˈɛɪpt (g ei1 p t)
gapes (v) gˈɛɪps (g ei1 p s)
gaping (v) gˈɛɪpɪŋ (g ei1 p i ng)
stopgap (n) stˈɒpgæp (s t o1 p g a p)
stopgaps (n) stˈɒpgæps (s t o1 p g a p s)
Singapore (n) sˌɪŋəpˈɔːr (s i2 ng @ p oo1 r)
megaphone (n) mˈɛgəfoun (m e1 g @ f ou n)
megaphones (n) mˈɛgəfounz (m e1 g @ f ou n z)
Singaporean (n) sˌɪŋəpˈɔːrɪəʳn (s i2 ng @ p oo1 r i@ n)
gap-toothed (j) gˈæp-tuːθt (g a1 p - t uu th t)
Singaporeans (n) sˌɪŋəpˈɔːrɪəʳnz (s i2 ng @ p oo1 r i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
差距[chā jù, ㄔㄚ ㄐㄩˋ, ] disparity; gap, #2,382 [Add to Longdo]
新加坡[Xīn jiā pō, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ ㄆㄛ, ] Singapore, #3,562 [Add to Longdo]
缺口[quē kǒu, ㄑㄩㄝ ㄎㄡˇ, ] nick; jag; gap; shortfall, #7,149 [Add to Longdo]
间隙[jiàn xì, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧˋ, / ] interval; gap; clearance, #9,761 [Add to Longdo]
间隔[jiàn gé, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄜˊ, / ] compartment; gap; interval, #9,773 [Add to Longdo]
填补[tián bǔ, ㄊㄧㄢˊ ㄅㄨˇ, / ] to fill a gap; to fill in a blank (on a form); to overcome a deficiency, #10,255 [Add to Longdo]
悬殊[xuán shū, ㄒㄩㄢˊ ㄕㄨ, / ] a wide gap; big contrast; large disparity; a mismatch, #15,663 [Add to Longdo]
空隙[kòng xì, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧˋ, ] crack; gap between two objects; gap in time between two events, #17,954 [Add to Longdo]
张口[zhāng kǒu, ㄓㄤ ㄎㄡˇ, / ] to gape; to yawn; to open one's mouth; to start speaking; to talk carelessly; to talk out of place, #18,615 [Add to Longdo]
破绽[pò zhàn, ㄆㄛˋ ㄓㄢˋ, / ] lit. a hole or tear in cloth; fig. a mistake or gap in a speech or theory, #19,952 [Add to Longdo]
无间[wú jiàn, ㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable, #23,488 [Add to Longdo]
鸿沟[hóng gōu, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄡ, 鸿 / ] wide gap; gulf; chasm; lit. name of old canal in Henan that formed the border between enemies Chu 楚 and Han 漢|汉, #26,357 [Add to Longdo]
充填[chōng tián, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ, ] to fill (gap, hole, area, blank); to pad out; to complement; (dental) filling; filled, #26,361 [Add to Longdo]
风口[fēng kǒu, ㄈㄥ ㄎㄡˇ, / ] air vent; drafty place; wind gap (geol.); tuyere (furnace air nozzle), #27,080 [Add to Longdo]
补足[bǔ zú, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ, / ] bring up to full strength; make up a deficiency; fill (a vacancy, gap etc), #27,547 [Add to Longdo]
空子[kòng zi, ㄎㄨㄥˋ ㄗ˙, ] gap; unoccupied space or time; same as 空閑|空闲, #27,663 [Add to Longdo]
工人党[gōng rén dǎng, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Workers' Party (Singapore opposition party), #34,033 [Add to Longdo]
空当[kòng dàng, ㄎㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] gap; interval, #36,070 [Add to Longdo]
代沟[dài gōu, ㄉㄞˋ ㄍㄡ, / ] generation gap, #36,232 [Add to Longdo]
登革热[dēng gé rè, ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, / ] dengue fever; Singapore hemorrhagic fever, #36,378 [Add to Longdo]
亲密无间[qīn mì wú jiān, ㄑㄧㄣ ㄇㄧˋ ㄨˊ ㄐㄧㄢ, / ] close relation, no gap (成语 saw); intimate and nothing can come between, #36,791 [Add to Longdo]
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] fontanel (gap between the bones of an infant's skull), #43,645 [Add to Longdo]
见缝插针[jiàn fèng chā zhēn, ㄐㄧㄢˋ ㄈㄥˋ ㄔㄚ ㄓㄣ, / ] lit. to see a gap and stick in a needle (成语 saw); fig. to make use of every second and every inch, #43,729 [Add to Longdo]
扩音器[kuò yīn qì, ㄎㄨㄛˋ ㄧㄣ ㄑㄧˋ, / ] megaphone; microphone, #43,849 [Add to Longdo]
新马[Xīn Mǎ, ㄒㄧㄣ ㄇㄚˇ, / ] abbr. for Singapore 新加坡 and Malaysia 馬來西亞|马来西亚, #47,004 [Add to Longdo]
四小龙[Sì Xiǎo lóng, ㄙˋ ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Four Asian Tigers; East Asian Tigers; Four Little Dragons (East Asian economic powers: Taiwan, South Korea, Singapore and Hong Kong), #49,921 [Add to Longdo]
李光耀[Lǐ Guāng yào, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄤ ㄧㄠˋ, 耀] Lee Kuan Yew (former Prime Minister of Singapore), #51,647 [Add to Longdo]
空白点[kòng bái diǎn, ㄎㄨㄥˋ ㄅㄞˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] gap; empty space, #55,030 [Add to Longdo]
李显龙[Lǐ Xiǎn lóng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄢˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Lee Hsien Loong, Prime Minister of Singapore (GM), #55,469 [Add to Longdo]
张口结舌[zhāng kǒu jié shé, ㄓㄤ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, / ] agape and tongue-tied (成语 saw); at a loss for words; gaping and speechless, #59,575 [Add to Longdo]
充数[chōng shù, ㄔㄨㄥ ㄕㄨˋ, / ] to make up the number (i.e. to fill places up to a given number); to serve as stopgap, #67,561 [Add to Longdo]
狮城[Shī chéng, ㄕ ㄔㄥˊ, / ] Lion city (refer to Singapore), #73,081 [Add to Longdo]
传声筒[chuán shēng tǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄥ ㄊㄨㄥˇ, / ] loudhailer; megaphone; one who parrots sb; mouthpiece, #80,427 [Add to Longdo]
补苗[bǔ miáo, ㄅㄨˇ ㄇㄧㄠˊ, / ] to fill gaps with seedlings, #85,081 [Add to Longdo]
吴作栋[Wú Zuò dòng, ㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] Goh Chok Tong (Prime Minister of Singapore), #87,103 [Add to Longdo]
囟门[xìn mén, ㄒㄧㄣˋ ㄇㄣˊ, / ] fontanel (gap between the bones of an infant's skull), #99,456 [Add to Longdo]
百孔千疮[bǎi kǒng qiān chuāng, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧㄢ ㄔㄨㄤ, / ] riddled with gaping wounds; afflicted with all ills, #131,265 [Add to Longdo]
少间[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] soon; a short while; a narrow gap; slightly better (state of health), #147,894 [Add to Longdo]
见缝就钻[jiàn fèng jiù zuān, ㄐㄧㄢˋ ㄈㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄗㄨㄢ, / ] lit. to see a gap and drill (成语 saw); fig. to make the most of every opportunity, #246,244 [Add to Longdo]
人民行动党[rén mín xíng dòng dǎng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˇ, / ] People's Action Party (ruling party in Singapore) [Add to Longdo]
[án, ㄢˊ, ] (Cantonese ngap1) to speak [Add to Longdo]
囟脑门[xìn nǎo mén, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄠˇ ㄇㄣˊ, / ] fontanel (gap between the bones of an infant's skull) [Add to Longdo]
巴耶利巴[Bā yē lì bā, ㄅㄚ ㄧㄝ ㄌㄧˋ ㄅㄚ, ] Paya Lebar, a place in Singapore (GM) [Add to Longdo]
新加坡人[Xīn jiā pō rén, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ ㄆㄛ ㄖㄣˊ, ] Singaporean person; Singaporean [Add to Longdo]
新加坡国立大学[Xīn jiā pō Guó lì Dà xué, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ ㄆㄛ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] National University of Singapore [Add to Longdo]
柔佛海峡[Róu fó hǎi xiá, ㄖㄡˊ ㄈㄛˊ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] Straits of Johor between the Malaysian peninsula and Singapore [Add to Longdo]
直落布兰雅[Zhí luò bù lán yǎ, ㄓˊ ㄌㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄌㄢˊ ㄧㄚˇ, / ] Telok Blangah, a place in Singapore (GM) [Add to Longdo]
腔隙[qiāng xì, ㄑㄧㄤ ㄒㄧˋ, ] lacuna; gap [Add to Longdo]
观衅伺隙[guān xìn sì xì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄙˋ ㄒㄧˋ, / ] lit. to look for holes, and observe gaps (成语 saw); to search out one's opponent's weak points; to look for the Achilles heel [Add to Longdo]
邓亮洪[dèng liàng hóng, ㄉㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄏㄨㄥˊ, / ] Tang Liang Hong (opposition candidate in Jan 1996 Singapore elections) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstand {m}; Zeitspanne {f} | in Abständen von 10 Minuteninterval; gap | at 10 minute intervals [Add to Longdo]
Augapfel {m} [anat.] | Augäpfel {pl}eyeball | eyeballs [Add to Longdo]
etw. wie seinen Augapfel hütento guard sth. like gold [Add to Longdo]
etw. wie seinen Augapfel hütento cherish sth. like life itself [Add to Longdo]
Bandabstand {m}band gap [Add to Longdo]
Baulücke {f}gap between buildings [Add to Longdo]
Bildungslücke {f} | Bildungslücken {pl}gap in education | gaps in education [Add to Longdo]
Blocklücke {f}interblock gap [Add to Longdo]
Elektrokardiogaphie {f}electrocardiography [Add to Longdo]
Funkenstrecke {f}spark gap [Add to Longdo]
Gebirgsscharte {f}; Scharte {f}wind gap [Add to Longdo]
Kluft {f}gap; gulf; hiatus; abyss [Add to Longdo]
Kopfabstand {m} (Platte)head gap [Add to Longdo]
Lücke {f}; Leerstelle {f} | Lücken {pl}gap | gaps [Add to Longdo]
Lücke {f}space; break; gap; vacant space; void [Add to Longdo]
Lückenbüßer {m} | Lückenbüßer {pl}stopgap | stopgaps [Add to Longdo]
Luftspalt {m}air gap [Add to Longdo]
Marktlücke {f}gap in the market; opening [Add to Longdo]
Megaphon {n}; Megafon {n}megaphone; bullhorn [Am.] [Add to Longdo]
Rachenlehre {f} [techn.] | kleine Rachenlehre {f}gap gauge; snap gauge | minor caliper gauge [Add to Longdo]
Satzlücke {f}interrecord gap [Add to Longdo]
Saugapparat {m} | Saugapparate {pl}aspirator | aspirators [Add to Longdo]
Schaltdifferenz {f}differential gap [Add to Longdo]
Schattenfuge {f}shadow gap [Add to Longdo]
Schlüsselweite {f}spanner gap; spanner opening; wrench opening [Add to Longdo]
Spalttiefe {f}gap depth [Add to Longdo]
Sprengapparat {m} | Sprengapparate {pl}sprinkler | sprinklers [Add to Longdo]
Stoßfuge {f}gap clearance [Add to Longdo]
Wissenslücke {f}gap in one's knowledge; lack of knowledge [Add to Longdo]
Zahnlücke {f} | Zahnlücken {pl}gap (in one's teeth); tooth space | tooth spaces [Add to Longdo]
angaffen; gaffen; bestaunen | angaffend; gaffend; bestaunend | angegafft; gegafft; bestaunt | gafft an; bestaunt | gaffte an; bestaunteto gape (at) | gaping | gaped | gapes | gaped [Add to Longdo]
mit offenem Munde dastehento stand gaping [Add to Longdo]
gähnen | gähnend | gegähnt | gähnt | gähnteto gape | gaping | gaped | gapes | gaped [Add to Longdo]
gaffendagape [Add to Longdo]
klaffento gape; to yawn [Add to Longdo]
lückenlos; abstandslos {adj}gapless [Add to Longdo]
Exophthalmus {m}; krankhaftes Vortreten des Augapfels [med.]exophthalmos [Add to Longdo]
Proptosis {f}; vorgetriebener Augapfel [med.]proptosis; protruding eyes [Add to Longdo]
orbital {adj}; den Augapfel betreffend [med.]orbital [Add to Longdo]
retrobulbär {adj}; hinter dem Augapfel [med.]retrobulbar [Add to Longdo]
Purpurzügel-Honigfresser {m} [ornith.]Purple-gaped Honeyeater [Add to Longdo]
Gelbkinn-Honigfresser {m} [ornith.]Yellow-gaped Honeyeater [Add to Longdo]
Wulsthonigfresser {m} [ornith.]White-gaped Honeyeater [Add to Longdo]
Mondkaiserfisch {m}; Rauchgrauer Kaiserfisch {m} (Chaetodontoplus mesoleucus) [zool.]Singapore angel [Add to Longdo]
Buckelwal {m}; Knurrwal {m} [zool.]humpback whale; humpbacked whale; hunchback whale; hunchback; bunch whale; knucklehead (Megaptera novaeangliae) [Add to Longdo]
Singapur [geogr.]Singapore (sg) [Add to Longdo]
Singapur (Hauptstadt von Singapur)Singapore (capital of Singapur) [Add to Longdo]
GAP : Gemeinsame AgrarpolitikCAP : Common Agricultural Policy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うながっぱ[unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber [Add to Longdo]
がっぷり[gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto [Add to Longdo]
がっぽがっぽ[gappogappo] (adv-to) (on-mim) in large quantities [Add to Longdo]
がっぽり[gappori] (adv-to,adv) (on-mim) in large quantities [Add to Longdo]
ずれ[zure] (n) (possibly written 滑 or 滑れ) gap; slippage [Add to Longdo]
その場しのぎ;その場凌ぎ;其の場凌ぎ[そのばしのぎ, sonobashinogi] (n,adj-no) stopgap; makeshift; temporary measure [Add to Longdo]
その場逃れ;其の場逃れ[そのばのがれ, sonobanogare] (n) makeshift; stopgap [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
べた[beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
ぽっかり[pokkari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) lightly; (2) gaping wide [Add to Longdo]
アガパンサス[agapansasu] (n) agapanthus (esp. the African lily, Agapanthus africanus) (lat [Add to Longdo]
アガペー[agape-] (n) (1) agape (Christian love); (2) (See 愛餐) agape (love feast) [Add to Longdo]
インターブロックギャップ[inta-burokkugyappu] (n) {comp} interblock gap; IBG [Add to Longdo]
インフォメーションギャプ[infome-shongyapu] (n) information gap [Add to Longdo]
インフレギャップ[infuregyappu] (n) inflationary gap [Add to Longdo]
ギャップ[gyappu] (n) gap; (P) [Add to Longdo]
ギャップレース[gyappure-su] (n) gap lathe [Add to Longdo]
クレディビリティーギャップ[kuredeibiritei-gyappu] (n) credibility gap; (P) [Add to Longdo]
コミュニケーションギャップ[komyunike-shongyappu] (n) communications gap [Add to Longdo]
シンガポール・スリング;シンガポールスリング[shingapo-ru . suringu ; shingapo-rusuringu] (n) Singapore sling [Add to Longdo]
シンガポールテレコム[shingapo-ruterekomu] (n) {comp} Singapore Telecom [Add to Longdo]
シンガポールドル[shingapo-rudoru] (n) Singapore dollar [Add to Longdo]
ジェネレーションギャップ[jienere-shongyappu] (n) generation gap [Add to Longdo]
ジェンダーギャップ[jienda-gyappu] (n) gender gap [Add to Longdo]
スリング[suringu] (n) (1) (See 石つぶて) sling; (2) (abbr) (See シンガポール・スリング) sling (e.g. Singapore sling); (3) (abbr) (See カーゴ・スリング) cargo sling; (4) (abbr) (See ベイビー・スリング) baby sling [Add to Longdo]
テクノロジーギャップ[tekunoroji-gyappu] (n) technology gap [Add to Longdo]
デタレントギャップ[detarentogyappu] (n) deterrent gap [Add to Longdo]
デフレギャップ[defuregyappu] (n) deflationary gap [Add to Longdo]
トリガプロセス[torigapurosesu] (n) {comp} trigger process [Add to Longdo]
ニシレモンザメ[nishiremonzame] (n) lemon shark (Negaprion brevirostris, species of requiem shark) [Add to Longdo]
ブロック間ギャップ[ブロックかんギャップ, burokku kan gyappu] (n) {comp} interblock gap [Add to Longdo]
ブロック間隔[ブロックかんかく, burokku kankaku] (n) {comp} interblock gap; IBG [Add to Longdo]
ヘッド高[ヘッドこう, heddo kou] (n) {comp} flying height; head gap [Add to Longdo]
メガホン(P);メガフォン[megahon (P); megafon] (n) megaphone; (P) [Add to Longdo]
レコード間ギャップ[レコードかんギャップ, reko-do kan gyappu] (n) {comp} inter-record gap [Add to Longdo]
レコード間隔[レコードかんかく, reko-do kankaku] (n) {comp} interrecord gap; IRG [Add to Longdo]
レモンザメ属[レモンザメぞく, remonzame zoku] (n) Negaprion (genus of requiem sharks in the family Carcharhinidae containing the two extant species of lemon sharks) [Add to Longdo]
愛餐[あいさん, aisan] (n) love feast; agape [Add to Longdo]
愛餐会[あいさんかい, aisankai] (n) love feast; agape [Add to Longdo]
一時凌ぎ[いちじしのぎ, ichijishinogi] (n) makeshift; temporary expedient; stopgap measure [Add to Longdo]
一夜造り[いちやずくり, ichiyazukuri] (n) built in a night; stopgap; hastily written [Add to Longdo]
雨合羽[あまがっぱ, amagappa] (n) raincoat; oilcoat [Add to Longdo]
雲切れ[くもぎれ, kumogire] (n) gap between the clouds [Add to Longdo]
応急処置[おうきゅうしょち, oukyuushochi] (n,adj-no) (1) emergency measure; emergency procedures; first-aid treatment; (2) temporary repairs; stop-gap treatment [Add to Longdo]
牡丹鸚哥[ぼたんいんこ, botan'inko] (n) (uk) lovebird (esp. Lilian's lovebird, Agapornis lilianae) [Add to Longdo]
開き[ひらき, hiraki] (n) (1) opening; gap; (suf) (2) dried and opened fish; (P) [Add to Longdo]
開く[ひらく, hiraku] (v5k,vt) (1) to open (e.g. a bank-account, festival, etc.); (v5k,vi) (2) to spread out; to open up (flower bud, umbrella, etc.); to widen (gap, distance, width); (3) to hold; to give (party, conference, etc.); (P) [Add to Longdo]
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ギャップ[ぎゃっぷ, gyappu] gap [Add to Longdo]
シンガポールテレコム[しんがぽーるてれこむ, shingapo-ruterekomu] Singapore Telecom [Add to Longdo]
トリガプロセス[とりがぷろせす, torigapurosesu] trigger process [Add to Longdo]
ブロック間ギャップ[ブロックかんギャップ, burokku kan gyappu] interblock gap [Add to Longdo]
ブロック間隔[ブロックかんかく, burokku kankaku] interblock gap, IBG (abbr.) [Add to Longdo]
ヘッド高[ヘッドこう, heddo kou] flying height, head gap [Add to Longdo]
レコード間ギャップ[レコードかんギャップ, reko-do kan gyappu] inter-record gap [Add to Longdo]
レコード間隔[レコードかんかく, reko-do kankaku] interrecord gap, IRG (abbr.) [Add to Longdo]
磁極間隔[じきょくかんかく, jikyokukankaku] gap width [Add to Longdo]
描画パイプライン[びょうがぱいぷらいん, byougapaipurain] rendering pipeline [Add to Longdo]
浮上高[ふじょうこう, fujoukou] flying height, head gap [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合併[がっぺい, gappei] Zusammenschluss, Fusion [Add to Longdo]
掌中の玉[しょうちゅうのたま, shouchuunotama] geliebtes_Kind, Schatz, Augapfel, Juwel [Add to Longdo]
生年月日[せいねんがっぴ, seinengappi] Geburtsdatum [Add to Longdo]
目玉[めだま, medama] Augapfel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top