ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gape

G EY1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gape-, *gape*
Possible hiragana form: がぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gape(vi) อ้าปากค้าง, See also: หาว, Syn. yawn
gape at(phrv) จ้องมองอ้าปากค้าง, Syn. gawk at, gaxe at, goggle at, stare at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gape(เกพ) {gaped,gaping,gapes} vi.,n. (การ) อ้าปากค้าง,อ้าปากหาว,หาวนอน,เปิดออกกว้าง,ความกว้างของปากที่เปิด., See also: gaper n. gapingly adv., Syn. stare, gaze, glare
gapes(เกพซฺ) n. โรคพยาธิในสัตว์จำพวกเป็ดไก่และนกที่บริเวณหลอดคอและหลอดลม,อาการหาว, See also: gapy adj.
gapeseed(เกพ'ซีด) n. สิ่งที่ถูกจ้องด้วยความประหลาดใจและอ้าปากค้าง
agape 1(อะเกพ') adv.,adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)

English-Thai: Nontri Dictionary
gape(n) อาการอ้าปากค้าง,การหาว
gape(vi) อ้าปากค้าง,หาว
agape(adj) อ้าปากกว้าง,ตกใจ,เปิดกว้าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now kin n' Rose n' half-strangers, yay, even the Abbess, all come knockin' to gape in wonderment like Sonmi herself was sittin' in our kitchen.Dіd yоur ѕіѕtеr ѕеrvеrѕ fееl аѕ yоu dіd? Μоѕt оf thеm. Cloud Atlas (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gapeHoles gaped open in the streets after the earthquake.
gapeThe child gaped at me as though he were seeing a ghost.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เว่อ(v) gape, See also: be large, be wide, Syn. เบ้อ, เบอะ, Example: แผลที่แขนของเขาเว่อจนน่ากลัว, Thai Definition: หวะเข้าไป, กว้างเข้าไป, เป็นช่องเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ้องเขม็ง[jøng khamēng] (x) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at
เพ่ง[pheng] (v) EN: stare ; gaze ; gape ; gawk ; goggle ; gawp  FR: contempler ; observer ; regarder avec attention

CMU English Pronouncing Dictionary
GAPE G EY1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gape (v) gˈɛɪp (g ei1 p)
gaped (v) gˈɛɪpt (g ei1 p t)
gapes (v) gˈɛɪps (g ei1 p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アガペー[agape-] (n) (1) agape (Christian love); (2) (See 愛餐) agape (love feast) [Add to Longdo]
愛餐[あいさん, aisan] (n) love feast; agape [Add to Longdo]
愛餐会[あいさんかい, aisankai] (n) love feast; agape [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gape
   n 1: an expression of openmouthed astonishment
   2: a stare of amazement (usually with the mouth open)
   v 1: look with amazement; look stupidly [syn: {goggle}, {gape},
      {gawp}, {gawk}]
   2: be wide open; "the deep gaping canyon" [syn: {gape}, {yawn},
     {yaw}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top