ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gangrenes

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gangrenes-, *gangrenes*, gangrene
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gangrenes (v) gˈæŋgriːnz (g a1 ng g r ii n z)
gangrene (v) gˈæŋgriːn (g a1 ng g r ii n)
gangrened (v) gˈæŋgriːnd (g a1 ng g r ii n d)
gangrening (v) gˈæŋgriːnɪŋ (g a1 ng g r ii n i ng)
gangrenous (j) gˈæŋgrɪnəs (g a1 ng g r i n @ s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gangrene(n) เนื้อร้าย, See also: เนื้อตาย, Syn. necrosis, decay, infection
gangrene(vi) กลายเป็นเนื้อร้าย, Syn. corrupt, putrefy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gangrenen. เนื้อตายเน่า. vt.,vi. เป็นเนื้อตายเน่า,กลายเป็นเนื้อตายเน่า., See also: gangrenous adj., Syn. mortification

English-Thai: Nontri Dictionary
gangrene(n) ความเน่าเปื่อย,แผลเรื้อรัง
gangrene(vi) เน่า,เน่าเปื่อย,เป็นแผลเรื้อรัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhinitis, gangrenousเยื่อจมูกอักเสบเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatitis gangrenosa; cancrum oris; stomatitis, gangrenous; stomatonecrosis; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatitis, gangrenous; cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatonecrosis; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatonecrosis; cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatitis, gangrenous; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatonoma; cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatitis, gangrenous; stomatonecrosisปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moist gangrene; gangrene, wetเนื้อตายเน่าเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatitis, gangrenous; stomatonecrosis; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dry gangreneเนื้อตายเน่าแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangrene, dryเนื้อตายเน่าแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangrene, moist; gangrene, wetเนื้อตายเน่าเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangrene, wet; gangrene, moistเนื้อตายเน่าเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangrenosisการเกิดเนื้อตายเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangrenous rhinitisเยื่อจมูกอักเสบเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangrenous stomatitis; cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatonecrosis; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangreneเนื้อตายเน่า [มีความหมายเหมือนกับ thanatosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wet gangrene; gangrene, moistเนื้อตายเน่าเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appendix, Gangrenousไส้ติ่งเน่า [การแพทย์]
Dental Pulp Gangreneเนื้อเยื่อฟันตาย [การแพทย์]
Ergotism, Gangrenousเนื้อตายที่บริเวณเข่า [การแพทย์]
Gangreneตายเน่า, เนื้อตายเน่า, เนื้อตาย, ตายเน่าโดยขาดเลือดหล่อเลี้ยงและมีการติดเชื้อร่วม, เน่าตาย, บริเวณแผลเปลี่ยนเป็นสีดำ, เนื้อเน่า, เนื้อเน่าตาย, เนื้อตาย, การเน่า, แผลเน่า, อวัยวะตายจากการขาดเลือดมาเลี้ยง, แก็งกรีน, การตายเน่า, การตายของเนื้อ [การแพทย์]
Gangrene, Dryแกงกรีน, [การแพทย์]
Gangrene, Moistแกงกรีนชนิดเปียกชื้น [การแพทย์]
Gangrene, Wetแกงกรีนชนิดเปียกชื้น, [การแพทย์]
Gangrenousเนื้อเยื่อตายและเน่าเปื่อย [การแพทย์]
Gas Gangreneเนื้อตายมีก๊าซ, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sergeant gangrene is eating my leg away not my eyes.นี่จ่า แผลมันทำลาย ขาฉันนะ... ...ไม่ใช่ตา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Now, then, you're all clean for gangrene. Don't loose me down.ไม่หลวมฉันลง How I Won the War (1967)
Might have got gangrene from that.ฉันจะต้องออกกับผู้รับใช้ของ เรา How I Won the War (1967)
I'm getting a little worried. Gangrene might be setting in.ฉันกำลังเริ่มจะเป็นห่วงแล้ว เนื้อร้ายอาจลามขึ้นมา The Cave (2005)
She's been bleeding internally and there's been some clotting, so there's a high risk of gangrene.เธอมีเลือดออกภายใน และมีบางส่วนแข็งตัว ซึ่งมีความเสี่ยงมากที่เนื้อจะตาย Babel (2006)
How's your gangrene?พ่อหายรึยังครับ The Ten (2007)
What I've seen is a suppurating wound that you've scratched and mutilated into a gangrenous state.ฉันเห็นอะไร มันเป็นแผลที่มีหนองซึ่งคุณข่วนมัน และมันทำให้พิการ เข้าสู่ระดับเนื้อตาย The Itch (2008)
Except you identified me, your best friend, as a gangrenous limb that needed to be severed from the organism and tossed away.ยกเว้นว่านายระบุให้ฉัน เพื่อนแท้ของนาย เป็นอวัยวะเน่าเปื่อยที่สมควรถูกกำจัด ออกจากร่างกายแล้วโยนทิ้งซะ The Bus Pants Utilization (2011)
Stinky feet can point to diabetes, athlete's foot, or gangrene...เท้าเหม็นหรอ จากเบาหวาน เท้านักกีฬา ไม่ก็เท้าเน่า เลือกเอานะ ไม่! Out of the Chute (2011)
I don't wanna get gangrene.ผมยังไม่อยากติดเชื้อตาย The Green Hornet (2011)
You know, according to Wikipedia, you've got 48 hours before gangrene sets in.รู้ไหม ตามที่วิกิพีเดียบอก คุณมีเวลา 48 ชั่วโมง ก่อนที่เนื้อจะเน่า Unknown Subject (2012)
But this unsub stitched the skin flap so tightly over Tony's stump that it didn't allow for proper blood flow and led to gangrene.แต่อันซับคนนี้เย็บเศษผิวหนังติดกัน กับขาของโทนี่ที่โดนตัด และนั่นไม่ช่วยให้เลือดไหลเวียนเลย และจะทำให้เนื้อตายได้ God Complex (2012)
I mean, gangrene and sepsis had already set in.ผมหมายถึง อาการเนื้อตาย และติดเชื้อเกิดขึ้นไปแล้ว God Complex (2012)
There's no gangrene on the transplanted leg, which means the surgery's fresh.ไม่มีเนื้อตายในขาข้างที่เปลี่ยน นั่นแปลว่าการผ่าตัดเพิ่งเกิดขึ้น God Complex (2012)
I chewed these fingers off before the frostbite could turn to gangrene.ฉันเคี้ยวนิ้วมือเหล่านี้ออก ก่อนที่จะแอบแฝงอาจหันไปเน่า Jack Reacher (2012)
Well, I'd offer more, but when the hand has gangrene, you chop it off to save the body.ดีฉันต้องการให้มากขึ้น แต่เมื่อมือ มีเน่า คุณสับมันออก เพื่อบัน​​ทึกร่างกาย. 2 Guns (2013)
The end of her leg is gangrened.ปลายขาของเธอ เป็นเนื้อร้าย The Blood from the Stones (2013)
Cancer to gangrene and the big black plagueCancer to gangrene and the big black plague Footrot Flats: The Dog's Tale (1986)
Well, I saw this horse, Gangrene, running in the third race today.Ich habe heute dieses Pferd, Gangrene, im dritten Rennen gesehen. The Gypsy Cried (1989)
I don't have problems with other gangs.And one of my people recognized Gangrene.Ich habe keinen Streit mit einer der anderen Gangs. Einer meiner Leute hat Gangren gesehen. Antikiller 2: Antiterror (2003)
- Pyoderma gangrenosum.- Pyoderma gangrenosum. Heavy (2005)
Gangrene, you slimeball!Gangrene, du Widerling! Half Light (2006)
Gangrene, you slimeball!Gangrene, du Widerling! Half Light (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนื้อร้าย[neūarai] (n, exp) EN: cancer ; malignant tumor ; gangrene  FR: cancer [m] ; tumeur maligne [f] ; gangrène [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GANGRENE G AE1 N G R IY0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腐烂[fǔ làn, ㄈㄨˇ ㄌㄢˋ, / ] to rot; to become gangrenous, #17,632 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] gangrene, #30,886 [Add to Longdo]
霉烂[méi làn, ㄇㄟˊ ㄌㄢˋ, / ] mold; rot; gangrene, #55,618 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandflecken {pl}gangrenous spot [Add to Longdo]
Wundbrand {m}; Brand {m} [med.] | Wundbrände {pl}gangrene | gangrenes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガス壊疽[ガスえそ, gasu eso] (n,adj-no) gas gangrene [Add to Longdo]
壊疽[えそ, eso] (n,adj-no) gangrene [Add to Longdo]
水癌[すいがん, suigan] (n) noma; gangrenous stomatitis; cancrum oris [Add to Longdo]
脱疽[だっそ, dasso] (n,adj-no) gangrene [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top