ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gain

G EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gain-, *gain*
Possible hiragana form: がいん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gain(vt) ได้รับ, See also: สำเร็จ, บรรลุ, ได้กำไร, ได้ประโยชน์, เอาชนะจนได้บางสิ่งมา, Syn. earn, obtain, procure, receive, Ant. lose
gain(vt) เพิ่ม, See also: ทำให้มากขึ้น, Syn. increase, enlarge, expand, Ant. decrease, lessen
gain(vt) ไปถึง, See also: มาถึง, Syn. reach
gain(n) ผลประโยชน์, See also: ผลกำไร, Syn. benefit, advantage, profit
gain(n) จำนวนที่เพิ่มขึ้น, See also: ปริมาณที่ขยายออก, Syn. increase, enlargement, Ant. decrease, reduction
gainer(n) ผู้ได้กำไร, See also: ผู้ได้เปรียบ, ผู้ได้ชัยชนะ
gain by(phrv) ได้ประโยชน์จาก, See also: ได้เปรียบจาก, Syn. lose by
gain in(phrv) เพิ่มพูน, See also: ทำให้เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, Syn. grow in
gain on(phrv) เซาะ (ดิน) เข้ามา, Syn. gain upon
gain on(phrv) เคลื่อนไหวเร็วกว่า, See also: วิ่งเร็วกว่า, Syn. gain upon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gain(เกน) {gained,gaining,gains} vt. ได้มา,ได้รับ,กำไร,ชนะ,บรรลุ,ได้เปรียบ,มีภาษีดีกว่า,ได้เป็นพวก. vi. ก้าวหน้า,คืบหน้า, (นาฬิกา) เร็วไป,ใกล้เข้าไป. n. ผลกำไร,ผลประโยชน์,การมีชัย,การเพิ่ม,จำนวนที่เพิ่มขึ้น,การก้าวหน้า,ความคืบหน้า,การได้มาซึ่ง,ของที่ได้มา,ร่อง,
gainer(เก'เนอะ) n. ผู้ได้รับ,ผู้มีกำไร,ผู้ได้เปรียบ,ผู้มีชัย
gainful(เกน'ฟูล) adj. มีกำไร,ได้รับประโยชน์,เป็นประโยชน์., See also: gainfully adv. gainfulness n., Syn. lucrative, profitable
gainless(เกน'ลิส) adj. ไม่มีกำไร,ไม่มีประโยชน์., See also: gainlessness n.
gainly(เกน'ลี) adj. คล่องแคล่ว,หล่อ,สวยงาม,เรียบร้อย., See also: gainliness n., Syn. agile, handsome
gainsay(เกน'เซย์) {gainsaid,gainsaying,gainsays} vt. ปฏิเสธ,พูดคัดค้าน,คัดค้าน,ต่อต้าน., See also: gainsayer n., Syn. deny, dispute, oppose
gainst(เกนซฺทฺ) prep.,conj ดูagainst
again(อะเกน') adv. อีก,ใหม่, อีกที, อนึ่ง, Syn. anew, once more
again and againครั้งแล้วครั้งเล่า, Syn. often
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to

English-Thai: Nontri Dictionary
gain(n) ผลกำไร,ทรัพย์สมบัติ,ผลประโยชน์,ของที่ได้มา
gain(vt) ได้มา,ได้กำไร,ได้เปรียบ,มีชัย
gainful(adj) มีกำไร,มีภาษีกว่า,เป็นประโยชน์
gainsay(vt) แย้ง,โต้แย้ง,คัดค้าน,ต้าน,ต่อต้าน
again(adv) ใหม่,อีกครั้ง,นอกจากนั้น,อนึ่ง
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
bargain(n) การต่อรองราคา
bargain(vt) ต่อรองราคา
bougainvillaea(n) ต้นเฟื่องฟ้า
ungainly(adj) งุ่มง่าม,เทอะทะ,อุ้ยอ้าย,ไม่งาม,ไม่น่าดู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gainอัตราการขยาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gain๑. ผลกำไร (ก. พาณิชย์)๒. รายรับ, รายได้ (ก. ภาษีอากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gainful activityกิจกรรมที่มีรายได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gainful employment; gainful occupation๑. งานที่มีรายได้ (ก. แพ่ง)๒. งานที่เหมาะกับความสามารถ (ของผู้เอาประกัน) (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gainful occupation; gainful employment๑. งานที่มีรายได้ (ก. แพ่ง)๒. งานที่เหมาะกับความสามารถ (ของผู้เอาประกัน) (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gainful workerคนทำงานที่มีรายได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gainful worker conceptแนวคิดเกี่ยวกับคนทำงานที่มีรายได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gainfully occupied populationประชากรผู้ทำงานมีรายได้พอเลี้ยงชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gainได้รับ [การแพทย์]
Gain, Primaryประโยชน์ขั้นปฐมภูมิ [การแพทย์]
Gain, Secondaryประโยชน์ขั้นทุติยภูมิ, ผลกำไรทุติยภูมิ [การแพทย์]
Gainsกำไร [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gainAbove all, Bill was worried about gaining weight.
gainAs the saying goes, "Nothing ventured, nothing gained."
gainAt last he gained his end.
gainAt last he gained his ends.
gainAt last Ken gained his end.
gainAt last Mayuko gained his end.
gainBy reading books and discussing concepts, a person can gain wisdom and tolerance of differing ideas.
gainChildren are quick to gain orientation to new circumstances.
gain"Does your watch keep good time?" "No, it gains ten minutes a day."
gainEat more, or you won't gain strength.
gainGain a foothold in society.
gainHe gained her affections.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับประโยชน์(v) gain an advantage, Syn. ได้ประโยชน์, Ant. ให้ประโยชน์, Example: หากชาวบ้านเห็นว่าเขาได้รับประโยชน์จากการป่า ก็ยิ่งทำให้เขารักป่ามากยิ่งขึ้น
รับลม(v) gain fresh air, See also: take fresh breeze air, Syn. กินลม, Example: เธอเดินลัดเลาะไปยังอีกฟากหนึ่งเพื่อรับลม
เงินกำไร(n) profit, See also: gain, advantage, benefit, Syn. กำไร, ผลกำไร, Example: บริษัทของเขาได้เงินกำไรจากการลงทุนปีละสิบห้าล้านบาท, Count Unit: บาท, Thai Definition: เงินที่ได้เกินต้นทุน
ผลกำไร(n) profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. กำไร, ดอกผล, Example: บริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยมุ่งหาผลกำไรอย่างเดียว, Thai Definition: ส่วนงอกเงยจากการลงทุน
ส่วนได้ส่วนเสีย(n) gain and loss, See also: interest, Example: คำสั่งซื้อยาที่แพงกว่าปกติเป็นส่วนได้ส่วนเสียระหว่างบริษัทขายยากับผู้มีอำนาจ, Thai Definition: ประโยชน์ที่ควรได้ควรเสียซึ่งมีอยู่ในส่วนรวม, การได้เสียร่วมกับคนอื่น
เอาชัย(v) gain a victory, Example: เราลงแข่งครั้งนี้เพื่อเอาชัยให้จงได้, Thai Definition: มุ่งให้ได้ชัยชนะฝ่ายตรงข้าม, มุ่งความเจริญ
ได้(v) get, See also: gain, obtain, acquire, receive, attain, Syn. ได้รับ, ได้มา, หาได้, จัดหามา, Example: นักท่องเที่ยวได้ข้อมูลนี้จากหนังสือนำเที่ยว, Thai Definition: รับมาหรือตกมาเป็นของตัว
ได้เปรียบ(v) have advantage over, See also: gain an advantage, get/gain/have the upperhand, Syn. เหนือกว่า, เป็นต่อ, ดีกว่า, เหนือชั้นกว่า, Example: นักวิ่งหมายเลขหนึ่งได้เปรียบคู่แข่งคนอื่นเพราะช่วงขาที่ยาวกว่า
ได้มา(v) obtain, See also: gain, get, acquire, Syn. ได้รับ, Example: ความรู้นี้ได้มาตอนไปออกค่ายพัฒนาชนบท, Thai Definition: รับมาหรือตกมาเป็นของตน
ได้เสีย(v) gain and lose, See also: gain and spend, Syn. เสีย, ได้เงินเสียเงิน, ได้ผล, Example: นักพนันมักทุ่มเงินโดยไม่สนว่าได้เสียเท่าไหร่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อำนาจต่อรอง[amnāt tørøng] (n, exp) EN: bargaining power
เอาอีกแล้ว[ao īk laēo] (adv) EN: again
บรรลุข้อตกลง[banlu khøtoklong] (v, exp) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain  FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
ใช้กำลัง[chai kamlang] (v, exp) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle  FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ชนะ[chana] (v) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory  FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ฉีกหน้า[chīknā] (v) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against  FR: humilier
ชน[chon] (v) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit  FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ช่วงชิงเวลา[chūangching wēlā] (v, exp) EN: race against time  FR: courir contre le temps
ได้[dāi = dai] (v) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain  FR: avoir ; obtenir ; produire ; gagner

CMU English Pronouncing Dictionary
GAIN G EY1 N
GAINS G EY1 N Z
GAINEY G EY1 N IY0
GAINOR G EY1 N ER0
GAINES G EY1 N Z
GAINER G EY1 N ER0
GAINED G EY1 N D
GAINERS G EY1 N ER0 Z
GAINFUL G EY1 N F AH0 L
GAINING G EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gain (v) gˈɛɪn (g ei1 n)
gains (v) gˈɛɪnz (g ei1 n z)
gained (v) gˈɛɪnd (g ei1 n d)
gainful (j) gˈɛɪnfəl (g ei1 n f @ l)
gaining (v) gˈɛɪnɪŋ (g ei1 n i ng)
gainsay (v) gˌɛɪnsˈɛɪ (g ei2 n s ei1)
gainings (n) gˈɛɪniːŋz (g ei1 n ii ng z)
gainsaid (v) gˌɛɪnsˈɛd (g ei2 n s e1 d)
gainsays (v) gˌɛɪnsˈɛɪz (g ei2 n s ei1 z)
gainfully (a) gˈɛɪnfəliː (g ei1 n f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得失[dé shī, ㄉㄜˊ ㄕ, ] gains and losses, #12,047 [Add to Longdo]
增益[zēng yì, ㄗㄥ ㄧˋ, ] gain, #32,605 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amplitudenreserve {f}gain margin [Add to Longdo]
Gewichtszunahme {f}gain in weight [Add to Longdo]
Gewinn {m}; Zunahme {f}; Zugewinn {m}; Verstärkung {f} | Zunahme des Einflusses; Zugewinn an Einfluss | Gewinn an Erfahrung; Zugewinn an Erfahrunggain | gain in influence | gain in experience [Add to Longdo]
Prestigegewinn {m}gain in prestige [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
おととい来やがれ;一昨日来やがれ[おとといきやがれ, ototoikiyagare] (exp) (sl) Don't you ever come here again! [Add to Longdo]
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
お買い得(P);お買得(P);お買い徳(iK);お買徳(iK)[おかいどく, okaidoku] (n,adj-no) (See 買い得・かいどく) bargain; good buy; budget; (P) [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
ことよろ;コトヨル[kotoyoro ; kotoyoru] (n) (col) (abbr) (See あけおめことよろ) abbreviation of "kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu" (please be kind to me again this year) [Add to Longdo]
これっ切り;此れっ切り;是っ切り[これっきり, korekkiri] (n,n-adv) (1) (uk) (See これ切り) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
これ切り;此れ切り;是切り[これきり;これぎり, korekiri ; koregiri] (n,n-adv) (1) (uk) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design [Add to Longdo]
概念[がいねん, gainen] concept [Add to Longdo]
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] conceptual scheme [Add to Longdo]
概念記号[がいねんきごう, gainenkigou] concept symbol [Add to Longdo]
概念文書[がいねんぶんしょ, gainenbunsho] conceptual-document [Add to Longdo]
検索時概念組合せ索引作業[けんさくじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, kensakujigainenkumiawasesakuinsagyou] post-coordinated indexing [Add to Longdo]
孤立概念[こりつがいねん, koritsugainen] isolate [Add to Longdo]
索引時概念組合せ索引作業[さくいんじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, sakuinjigainenkumiawasesakuinsagyou] pre-coordinated indexing [Add to Longdo]
自動利得制御[じどうりとくせいぎょ, jidouritokuseigyo] AGC, automatic gain control [Add to Longdo]
上位概念[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
概念[がいねん, gainen] Begriff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gain
   n 1: a quantity that is added; "there was an addition to
      property taxes this year"; "they recorded the cattle's gain
      in weight over a period of weeks" [syn: {addition},
      {increase}, {gain}]
   2: the advantageous quality of being beneficial [syn: {profit},
     {gain}]
   3: the amount of increase in signal power or voltage or current
     expressed as the ratio of output to input [syn:
     {amplification}, {gain}]
   4: the amount by which the revenue of a business exceeds its
     cost of operating [ant: {loss}, {red}, {red ink}]
   v 1: obtain; "derive pleasure from one's garden" [syn: {derive},
      {gain}]
   2: win something through one's efforts; "I acquired a passing
     knowledge of Chinese"; "Gain an understanding of
     international finance" [syn: {acquire}, {win}, {gain}] [ant:
     {lose}]
   3: derive a benefit from; "She profited from his vast
     experience" [syn: {profit}, {gain}, {benefit}]
   4: reach a destination, either real or abstract; "We hit Detroit
     by noon"; "The water reached the doorstep"; "We barely made
     it to the finish line"; "I have to hit the MAC machine before
     the weekend starts" [syn: {reach}, {make}, {attain}, {hit},
     {arrive at}, {gain}]
   5: obtain advantages, such as points, etc.; "The home team was
     gaining ground"; "After defeating the Knicks, the Blazers
     pulled ahead of the Lakers in the battle for the number-one
     playoff berth in the Western Conference" [syn: {gain},
     {advance}, {win}, {pull ahead}, {make headway}, {get ahead},
     {gain ground}] [ant: {drop off}, {fall back}, {fall behind},
     {lose}, {recede}]
   6: rise in rate or price; "The stock market gained 24 points
     today" [syn: {advance}, {gain}]
   7: increase or develop; "the peace movement gained momentum";
     "the car gathers speed" [syn: {gain}, {gather}]
   8: earn on some commercial or business transaction; earn as
     salary or wages; "How much do you make a month in your new
     job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger brought
     in lots of money"; "He clears $5,000 each month" [syn:
     {gain}, {take in}, {clear}, {make}, {earn}, {realize},
     {realise}, {pull in}, {bring in}]
   9: increase (one's body weight); "She gained 20 pounds when she
     stopped exercising" [syn: {gain}, {put on}] [ant: {lose
     weight}, {melt off}, {reduce}, {slenderize}, {slim}, {slim
     down}, {thin}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top