ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fund

F AH1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fund-, *fund*, fun
English-Thai: Longdo Dictionary
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fund(n) ของที่สำรองไว้, Syn. stock, store, supply
fund(n) ทุน, See also: เงินทุน, เงินสะสม
fund(n) กองทุน (องค์กร, หน่วยงาน)
fund(vt) หาทุนให้, See also: เก็บเป็นกองทุน, จัดหาเงินให้
fund(vt) จัดหาเงินไว้ใช้หนี้
fundamental(adj) ซึ่งเกี่ยวกับรากฐาน, See also: ซึ่งเกี่ยวกับพื้นฐาน, Syn. basal, basic, underlying
fundamental(n) รากฐาน, See also: หลักเบื้องต้น, พื้นฐาน
fundamentally(adv) โดยเป็นรากฐาน, See also: โดยพื้นฐาน, Syn. basically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fund(ฟันดฺ) {funded,funding,funds} n. เงินทุน,ทุน vt. ให้ทุน,จัดหาทุนแก่,ให้เงินแก่
fundament(ฟัน'ดะเมินทฺ) n. รากฐาน,มูลฐาน,พื้นฐาน,ตะโพก,ก้น
fundamental(ฟันดะเมน'เทิล) adj. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,เป็นรากฐาน,แท้จริง,เป็นแหล่งแรกเริ่ม,มูลฐาน., See also: fundamentality, fundamentalness n. fundamentally adv., Syn. basic, chief
fundus(ฟัน'ดัส) n. ฐานของอวัยวะ,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับหรือห่างไกลจากรูเปิด. ,ส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร, See also: fundic adj. -pl. fundi
guarantee fundเงินทุนค้ำประกัน
provident fundn. ทุนสำหรับขาดเหลือภายหน้า
public fundsn. เงินกู้หรือใบกู้เงินของรัฐ
refund(รีฟันดฺ') vt.,vi.,n. (การ) คืนเงินให้,ชำระกลับ,ชดใช้,vt. ให้ทุนใหม่, See also: refunder n. refundment n.
revolving fundn. เงินทุนหมุนเวียน
trust fundn. เงินที่มอบหมายให้ดูแล,เงินที่อยู่ในความพิทักษ์

English-Thai: Nontri Dictionary
fund(n) เงินทุน,มูลนิธิ,ทุน,กองทุน,ใบกู้เงิน,เงินฝาก
fund(vt) ตั้งกองทุน,ให้เงินทุน,จัดทุนแก่
fundamental(adj) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ,เป็นรากเหง้า,โดยสันดาน,เป็นมูลฐาน
profundity(n) ความคิดลึกซึ้ง,ความเต็มที่,การหลับสนิท
refund(n) การชดใช้,การคืนเงินให้,การชำระกลับ
refund(vt) ชดใช้,คืนเงินให้,ชำระ,ให้ทุนอีก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fund๑. เงินทุน๒. กองทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fundทุน, กองทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fund, campaignกองทุนณรงค์ (หาเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund, civil contingenciesงบฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund, consolidatedกองทุนรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund, contingencyเงินทุนสำรองจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund, counterpartเงินสมทบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund, publicกองทุนสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fund, revolvingเงินทุนหมุนเวียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund, sinkingเงินสำรองเพื่อชำระหนี้สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fundกองทุน [การบัญชี]
Fund accountingการบัญชีกองทุน [TU Subject Heading]
Fund accountingการบัญชีเงินกองทุน [การบัญชี]
Fund managerผู้จัดการกองทุน, Example: ผู้จัดการกองทุนรวม ได้แก่ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Fund of fundsกองทุนรวมหน่วยลงทุน, Example: กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เนื่องจากกองทุนรวมมีข้อดีหลายประการ ที่สำคัญคือ มีการกระจายการลงทุน ความเสี่ยงจึงลดลง ทั้งยังมีต้นทุนเฉลี่ยต่ำ กองทุนรวมหน่วยลงทุนจึงรับเอาข้อได้เปรียบดังกล่าวมา นอกจากนั้นแล้ว กองทุนรวมหน่วยลงทุนยังกระจายการลงทุนไปในหลาย กองทุนรวมภายใต้การจัดการของหลายผู้จัดการกองทุนและหลายบริษัทจัดการ จึงเป็นการกระจายความเสี่ยงที่กว้างขวางกว่า ข้อเสียของกองทุนรวมหน่วยลงทุน คือจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซ้ำซ้อน [ตลาดทุน]
Fund raisingการหาทุน [TU Subject Heading]
Fundal Dominanceการหดตัวเริ่มจากบริเวณส่วนบนของมดลูก [การแพทย์]
Fundal Heightความสูงของยอดมดลูก [การแพทย์]
Fundal Portionส่วนฟันดัส [การแพทย์]
Fundal Pressure, Moderateกดบริเวณยอดมดลูกด้วยแรงพอประมาณ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fundamentalist[げんりしゅぎしゃ] (n) ผู้คนที่ยึดถือหลักความเชื่อดั้งเดิมของคริสต์ศาสนา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fundA fund was launched to set up a monument in memory of the dead man.
fundA fund was set up to preserve endangered marine life.
fundA fund was set up with a view to preserving our endured planet.
fundA lot of funds are necessary to travel.
fundAn acute lack of funds is holding up the plan.
fundAs a rule, the more fundamental a new truth, the greater will be its practical possibilities.
fundAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.
fundFreedom is so fundamental that its importance cannot be over-emphasized.
fundFundamental instincts will not go away.
fundHe appealed to lack of funds as a reason for the failure of his enterprise.
fundHe donated $10000 to the refugee fund.
fundHe has fund of information about world politics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน(n) fundamental rights and freedoms, Example: สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด ไม่มีใครพรากจากตัวมนุษย์ได้
หนี้ระยะยาว(n) funded debt, See also: long-term debt, Ant. หนี้ระยะสั้น, Example: มูดี้ส์ออกประกาศว่าจะพิจารณาทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือหนี้ระยะยาวของไทย
พื้นความรู้(n) background knowledge, See also: fundamental knowledge, basic of knowledge, Example: การส่งเสริมศีลธรรมจรรยาของประชาชนควรจะคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ จิตใจ และอัธยาศัยของบุคคลแต่ละคนเป็นพิเศษ, Thai Definition: ระดับความรู้ที่มีอยู่เดิม
พื้นฐาน(adj) primary, See also: fundamental, Syn. ขั้นพื้นฐาน, Example: การขยายโอกาสเด็กไทยให้ได้เรียน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ, Thai Definition: รากฐาน, หลักเบื้องต้น
เป็นพื้น(adv) basically, See also: fundamentally, mainly, principally, Syn. เป็นหลัก, Example: ขนมไทยใช้แป้งและน้ำตาลเป็นพื้น, Thai Definition: เป็นส่วนสำคัญ
ปฐมภูมิ(n) primary, See also: fundamental, Syn. แรก, ดั้งเดิม, เบื้องต้น, Example: แสงสีแดง แสงสีเขียวและแสงสีน้ำเงินเป็นแม่สีหรือสีปฐมภูมิกล่าวคือเป็นสีที่แยกออกเป็นสีอื่นไม่ได้
ชั้นเตรียม(n) pre-elementary level, See also: fundamental level, Syn. ชั้นมูล, Example: ในสมัยก่อนเด็กนักเรียนชั้นเตรียม และประถมที่ 1 ยังใช้กระดานชนวน เขียนด้วยดินสอหิน
ชั้นมูล(n) pre-elementary level, See also: fundamental level, Thai Definition: ระดับชั้นสำหรับเด็กที่เริ่มเรียน
กองทุน(n) funds, Syn. เงินทุน, ทุนเดิม, กองเงิน, เงินสะสม, Example: โรงเรียนมีกองทุนสำหรับนักเรียนยากจน, Count Unit: ทุน, Thai Definition: เงินหรือทรัพย์สินที่เอามารวมเป็นก้อนเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ทุนรอน(n) capital, See also: fund, asset, money, reserve, fund, Syn. เงินสะสม, เงินลงทุน, ทุน, Thai Definition: ทรัพย์ที่มีเอาไว้ใช้สอยหาผลประโยชน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้คืน[chaikheūn] (v) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose  FR: rembourser
ชำระคืน[chamrakheūn] (v) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse
ฉ้อเงินหลวง[chø ngoen lūang] (v, exp) EN: misappropriate public funds
ชดใช้[chotchai] (v) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse  FR: s'acquitter ; rembourser
ฎีกา[dīkā] (n) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds
โดยเสด็จพระราชกุศล[dōisadet phrarāchakuson] (v, exp) EN: contribute to a charity fund started by the king
จัดสรรเงินทุน[jatsan ngoenthun] (v, exp) EN: allocate funds
การใช้เงินผิดวัตถุประสงค์[kān chai ngoen phit watthuprasong] (n, exp) EN: misappropriation of funds
การให้เงินทุน[kān hai ngoenthun] (n, exp) EN: funding
การจัดสรรเงินทุน[kān jatsan ngoenthun] (n, exp) EN: allocation of funds

CMU English Pronouncing Dictionary
FUND F AH1 N D
FUNDS F AH1 N D Z
FUNDED F AH1 N D AH0 D
FUNDED F AH1 N D IH0 D
FUNDER F AH1 N D ER0
FUNDS' F AH1 N D Z
FUND'S F AH1 N D Z
FUNDING F AH1 N D IH0 NG
FUNDORA F UW0 N D AO1 R AH0
FUNDERS F AH1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fund (v) fˈʌnd (f uh1 n d)
funds (v) fˈʌndz (f uh1 n d z)
funded (v) fˈʌndɪd (f uh1 n d i d)
funding (v) fˈʌndɪŋ (f uh1 n d i ng)
fundamental (n) fˌʌndəmˈɛntl (f uh2 n d @ m e1 n t l)
fundamentals (n) fˌʌndəmˈɛntlz (f uh2 n d @ m e1 n t l z)
fundamentally (a) fˌʌndəmˈɛntəliː (f uh2 n d @ m e1 n t @ l ii)
fundamentalism (n) fˌʌndəmˈɛntəlɪzəm (f uh2 n d @ m e1 n t @ l i z @ m)
fundamentalist (n) fˌʌndəmˈɛntəlɪst (f uh2 n d @ m e1 n t @ l i s t)
fundamentalists (n) fˌʌndəmˈɛntəlɪsts (f uh2 n d @ m e1 n t @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资金[zī jīn, ㄗ ㄐㄧㄣ, / ] funds; funding, #437 [Add to Longdo]
基金[jī jīn, ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, ] fund, #442 [Add to Longdo]
根本[gēn běn, ㄍㄣ ㄅㄣˇ, ] fundamental; basic; root; simply; absolutely (not); (not) at all, #842 [Add to Longdo]
经费[jīng fèi, ㄐㄧㄥ ㄈㄟˋ, / ] funds; expenditure, #3,770 [Add to Longdo]
款项[kuǎn xiàng, ㄎㄨㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] funds; a sum of money, #9,994 [Add to Longdo]
眼底[yǎn dǐ, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ, ] fundus of the eye (containing the choroid, retina, optic nerve etc); inside the eye; right in front of one's eyes; in full view as a panorama, #18,190 [Add to Longdo]
基本原理[jī běn yuán lǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, ] fundamental principle, #21,745 [Add to Longdo]
筹款[chóu kuǎn, ㄔㄡˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] fundraising, #27,384 [Add to Longdo]
基频[jī pín, ㄐㄧ ㄆㄧㄣˊ, / ] fundamental frequency, #93,336 [Add to Longdo]
基波[jī bō, ㄐㄧ ㄅㄛ, ] fundamental (wave), #93,573 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
gefundenSee also: finden

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fundierte Branchenkenntnisseprofound knowledge of the trade [Add to Longdo]
Fund {m} | einen Fund machen | geschlossener Fundfinding; find | to make a find | closed find [Add to Longdo]
Fund {m} (eines Schatzes)discovery [Add to Longdo]
Fundament {n}; Unterbau {m} [arch.]foundation; foundations [Add to Longdo]
Fundament {n}ground work [Add to Longdo]
Fundament {n}footing [Add to Longdo]
Fundament {n}; Maschinenfundament {n}; Gerätefundament {n}plinth [Add to Longdo]
Fundament {n}; Grundlage {f}foundation [Add to Longdo]
Fundament {n}grounding [Add to Longdo]
Fundament {n}basement [Add to Longdo]
Fundament {n} (für Motor) [naut.]mount [Add to Longdo]
Fundamentalismus {m}fundamentalism [Add to Longdo]
Fundamentalist {m} | Fundamentalisten {pl}fundamentalist | fundamentalists [Add to Longdo]
Fundamentbolzen {m}foundation bolt; plinth bolts [Add to Longdo]
Fundamenterder {m}concrete-footing ground [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC [Add to Longdo]
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
さしすせそ[sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking [Add to Longdo]
ふんだくる[fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for [Add to Longdo]
ふんだん[fundan] (adj-na,n) plentiful; abundant; lavish [Add to Longdo]
ふんどし担ぎ;褌担ぎ[ふんどしかつぎ, fundoshikatsugi] (n) (1) (uk) (col) rikishi of the lowest rank; (2) underling [Add to Longdo]
アイエムエフ[aiemuefu] (n) International Monetary Fund; IMF [Add to Longdo]
アキヘラザメ[akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic) [Add to Longdo]
アスリートファンド[asuri-tofando] (n) athlete fund [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基本周波数[きほんしゅうはすう, kihonshuuhasuu] fundamental frequency [Add to Longdo]
初歩的[しょほてき, shohoteki] fundamental, elementary [Add to Longdo]
電子資金移動[でんししきんいどう, denshishikin'idou] electronic funds transfer (EFT) [Add to Longdo]
電子資金振替[でんししきんふりかえ, denshishikinfurikae] electronic fund transfer, EFT [Add to Longdo]
電子振替決済[でんしふりかえけっさい, denshifurikaekessai] electronic funds transfer (EFT) [Add to Longdo]
電子的資金移動[でんしてきしきんいどう, denshitekishikin'idou] electronic funds transfer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
拾得物[しゅうとくぶつ, shuutokubutsu] Fundsache [Add to Longdo]
[いしずえ, ishizue] Fundament, Grundstein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fund
   n 1: a reserve of money set aside for some purpose [syn: {fund},
      {monetary fund}]
   2: a supply of something available for future use; "he brought
     back a large store of Cuban cigars" [syn: {store}, {stock},
     {fund}]
   3: a financial institution that sells shares to individuals and
     invests in securities issued by other companies [syn:
     {investment company}, {investment trust}, {investment firm},
     {fund}]
   v 1: convert (short-term floating debt) into long-term debt that
      bears fixed interest and is represented by bonds
   2: place or store up in a fund for accumulation
   3: provide a fund for the redemption of principal or payment of
     interest
   4: invest money in government securities
   5: accumulate a fund for the discharge of a recurrent liability;
     "fund a medical care plan"
   6: furnish money for; "The government funds basic research in
     many areas"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top