ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fruit

F R UW1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fruit-, *fruit*
English-Thai: Longdo Dictionary
star fruit(n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), See also: carambola
jackfruit(n) ขนุน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fruit(n) ผลไม้, See also: ลูกไม้
fruit(n) ผลลัพธ์, Syn. outcome, result
fruit(n) ลูก, See also: บุตร, ทายาท, ลูกสัตว์
fruit(vi) ออกผล, See also: ให้ผล
fruit(vt) ออกผล, See also: ให้ผล
fruitful(adj) ซึ่งออกผลอุดมสมบูรณ์, See also: ดกดื่น, ซึ่งออกผลมากมาย, Syn. boundtiful, fructuous, prolific
fruition(n) การบรรลุผล, See also: การบังเกิดผล, Syn. accomplishment, completion, filfillment
fruitless(adj) ไร้ประโยชน์, See also: ไร้ผล, Syn. bootless, unsuccessful, vain, Ant. fruitful, successful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fruit(ฟรูท) n. ผลไม้,ผล vi. กำเนิดผล,ออกผล -pl. fruits,fruit
fruit piecen. รูปภาพผลไม้
fruit saladn. อาหารที่ประกอบด้วยผลไม้หลายชนิดหั่นคลุกเคล้ากัน
fruit sugarn. ดูfructose
fruit treen. ต้นไม้ให้ผลไม้ที่กินได้
fruitagen. การออกผล,ผลไม้,พืชผล
fruitariann. คนหรือสัตว์ที่กินผลไม้เป็นอาหาร
fruitcaken. เค้กผลไม้
fruitern. เรือบรรทุกผลไม้,คนปลูกผลไม้
fruiterern. พ่อค้าผลไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
fruit(n) ผลไม้,พืชผล,ดอกผล,ผลิตผล,ผลลัพธ์,บุตร,ผลกำไร
fruit(vi) มีผล,มีลูก,เกิดผล,บรรลุผล,ให้ผล,ติดผล
fruitage(n) ความมีผล,ความบรรลุผล,การออกผล
fruitful(adj) มีผล,ออกดอกออกผล,มีลูกมาก,มีผลดก,ให้ผลดี
fruitfulness(n) ความอุดมสมบูรณ์,การมีผลดก,การให้ผลดี
fruition(n) การได้รับผล,การบรรลุผล,การเกิดผล,การออกผล,การติดผล
fruitless(adj) ไร้ผล,ไม่เป็นผล,ไม่มีผล,เป็นหมัน
breadfruit(n) สาเก
grapefruit(n) ส้มโอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fruitดอกผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fruit, legalดอกผลนิตินัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fruit, naturalดอกผลธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fruiting body๑. ดอกเห็ด๒. ส่วนสร้างสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fruits of crimeของที่ได้มาจากการกระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fruitผลไม้ [TU Subject Heading]
Fruitผลไม้ [การแพทย์]
Fruit carvingการแกะสลักผลไม้ [TU Subject Heading]
Fruit growersผู้ปลูกผลไม้ [TU Subject Heading]
Fruit Juiceน้ำผลไม้ [การแพทย์]
Fruit juice industryอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ [TU Subject Heading]
Fruit juice industryอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ [TU Subject Heading]
Fruit juicesน้ำผลไม้ [TU Subject Heading]
Fruit Sugarน้ำตาลผลไม้ [การแพทย์]
Fruit tradeอุตสาหกรรมผลไม้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fruitAcid fruits like pineapples and lemons are sour.
fruitA tree is known by it's fruit.
fruitA tree is known by its fruit. [Proverb]
fruitBring a fruit tree into blossom.
fruitCalifornia is famous for its fruit.
fruitDo you want another glass of fruit punch?
fruitEat green fruit and ten to one you will get ill.
fruitFather does not eat much fruit.
fruitFew flowers develop into fruit.
fruitFresh fruit and vegetable are good for your health.
fruitFresh fruit is good for the health.
fruitFresh fruit is good for you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียเปล่า(adj) useless, See also: fruitless, Example: เมื่อหม้อข้าวเดือด เรามักจะนำน้ำข้าวทิ้งให้สุนัขกินหรือทิ้งเสียเปล่า, Thai Definition: ไม่มีประโยชน์อะไร
ไม้ผล(n) fruit, Count Unit: ต้น
แป้น(n) fruit-picking pole, See also: pole for pulling down fruit high up on the tree, Example: เจ้าของสวนจ้างคนงานให้ช่วยกันทำแป้นเพื่อสอยผลไม้ที่อยู่สูงๆ, Thai Definition: ไม้สำหรับสอยผลไม้ชนิดหนึ่ง
แมลงหวี่(n) fruit fly, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อแมลงตัวเล็กมาก
ลูกไม้(n) fruits, Example: สัตว์ป่า ดิน แมลงเล็กๆ ลูกไม้ และขี้เถ้าของไฟป่าจะถูกชะล้างลงแม่น้ำหลังไฟป่าดับลง, Count Unit: ลูก, ผล, Thai Definition: ผลของต้นไม้
ให้ผล(v) fruit, See also: produce fruit, Syn. ออกดอกออกผล, ผลิดอกออกผล, Example: ปีนี้ผลไม้ให้ผลดกจนเก็บเกี่ยวไม่ทัน
ไข่(n) name of a species of banana, See also: fruit of the plant of the genus Musa Acuminata Colla, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่งซึ่งกลายมาจากกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) ผลเล็ก เปลือกบาง ไม่มีเมล็ด บางพันธุ์มีกระ
ปากปลิง(n) fruit pole, See also: joint between fruit and stem, Example: ทุเรียนลูกนี้ปากปลิงยังไม่หลุดแสดงว่ายังไม่แก่นัก, Thai Definition: ขั้วผลไม้ที่ติดกับก้าน
พืชผล(n) crops, See also: fruits, agricultural products, Syn. ผลผลิต, ผลิตผล, Example: อากาศแห้งแล้งจะทำให้พืชผลที่ชาวนาปลูกไว้ล้มตายหมด, Count Unit: ต้น, ชนิด, Thai Definition: ผลอันเกิดจากพืช
ผล(clas) fruit, Syn. ลูก, Example: ส้มผลนี้หวานรับประทานอร่อย, Count Unit: ผล, ลูก, Thai Definition: ลักษณนามของลูกไม้ที่มีลักษณะเป็นลูกกลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารทะเล[āhān thalē] (n, exp) EN: seafood  FR: fruits de mer [mpl]
อำนวยผล[amnūay phon] (v, exp) EN: produce result ; give ; yield fruits  FR: produire des résultats
อานิสงส์[ānisong] (n) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result  FR: mérite [m] ; valeur [f]
ใบ[bai] (n) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]  FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บังเกิดผล[bangkoēt phon] (v, exp) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful  FR: porter ses fruits
ชาวสวน[chāosūan] (n) EN: orchard farmer ; fruit gardener  FR: jardinier [m]
ชิ้น[chin] (n) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]  FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ได้ผลสำเร็จ[dāi phonsamret] (v, exp) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful
ดก[dok] (adj) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many  FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ดอกผล[døkphon] (n) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit

CMU English Pronouncing Dictionary
FRUIT F R UW1 T
FRUITS F R UW1 T S
FRUITY F R UW1 T IY0
FRUITFUL F R UW1 T F AH0 L
FRUITING F R UW1 T IH0 NG
FRUITION F R UW0 IH1 SH AH0 N
FRUITLESS F R UW1 T L AH0 S
FRUITOPIA F R UW2 T OW1 P IY0 AH0
FRUITCAKE F R UW1 T K EY2 K
FRUITCAKES F R UW1 T K EY2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fruit (v) frˈuːt (f r uu1 t)
fruits (v) frˈuːts (f r uu1 t s)
fruity (j) frˈuːtiː (f r uu1 t ii)
fruited (v) frˈuːtɪd (f r uu1 t i d)
fruitful (j) frˈuːtfəl (f r uu1 t f @ l)
fruitier (j) frˈuːtɪəʳr (f r uu1 t i@ r)
fruiting (v) frˈuːtɪŋ (f r uu1 t i ng)
fruition (n) frˈuːˈɪʃən (f r uu1 i1 sh @ n)
fruit-fly (n) frˈuːt-flaɪ (f r uu1 t - f l ai)
fruitcake (n) frˈuːtkɛɪk (f r uu1 t k ei k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, ] fruit; result, #2,059 [Add to Longdo]
水果[shuǐ guǒ, ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ, ] fruit, #2,981 [Add to Longdo]
果实[guǒ shí, ㄍㄨㄛˇ ㄕˊ, / ] fruit; gains, #10,420 [Add to Longdo]
果汁[guǒ zhī, ㄍㄨㄛˇ ㄓ, ] fruit juice, #11,272 [Add to Longdo]
果树[guǒ shù, ㄍㄨㄛˇ ㄕㄨˋ, / ] fruit tree, #13,128 [Add to Longdo]
果子[guǒ zi, ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙, ] fruit, #14,482 [Add to Longdo]
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, ] fruit, #16,629 [Add to Longdo]
果品[guǒ pǐn, ㄍㄨㄛˇ ㄆㄧㄣˇ, ] fruit, #23,825 [Add to Longdo]
果农[guǒ nóng, ㄍㄨㄛˇ ㄋㄨㄥˊ, / ] fruit farmer, #31,839 [Add to Longdo]
果木[guǒ mù, ㄍㄨㄛˇ ㄇㄨˋ, ] fruit tree, #56,602 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drops {m,n} | saure Dropsfruit drop | acid drops [Add to Longdo]
Frucht {f} | Früchte {pl} | Früchte tragen | die Früchte der Erdefruit | fruit | to bear fruit | the fruits of the earth [Add to Longdo]
Fruchteis {n}fruit ice cream [Add to Longdo]
Fruchtsaft {m}fruit juice [Add to Longdo]
Früchtekorb {m}fruit basket [Add to Longdo]
Most {m}; Süßmost {m}fruit juice [Add to Longdo]
Most {m} (vergoren); Fruchtwein {m}fruit wine [Add to Longdo]
Obstbaum {m}fruit tree [Add to Longdo]
Obstler {m}; Obstbrand {m}fruit brandy [Add to Longdo]
Obstsaft {m}fruit juice [Add to Longdo]
Obstsalat {m}fruit salad [Add to Longdo]
Obstzucht {f}fruit farm [Add to Longdo]
Stollen {m}; Stolle {f}; Weihnachtsstollen {m}; Christstollen {m} [cook.]fruit loaf; fruit cake; stollen [Am.] (eaten at Chistmas) [Add to Longdo]
Fruchtfliege {f} [zool.]fruit fly [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jus de fruit(n) |m| น้ำผลไม้

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
さく果;さっ果;蒴果(oK)[さくか(さく果;蒴果);さっか(さっ果;蒴果), sakuka ( saku ka ; i ka ); sakka ( satsu ka ; i ka )] (n) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
とんぶり[tonburi] (n) belvedere fruit; field caviar; land caviar; mountain caviar; kochia seed [Add to Longdo]
オロブロンコ[oroburonko] (n) sweet grapefruit-like citrus fruit; super-grapefruit [Add to Longdo]
カクタスペア[kakutasupea] (n) fruit of a cactus in genus Opuntia (inc. prickly pears and cholla); cactus pear [Add to Longdo]
キウイ(P);キーウィ;キーウィー;キウィ[kiui (P); ki-ui ; ki-ui-; kiui] (n) (1) kiwi; (2) kiwi fruit; (P) [Add to Longdo]
キウイフルーツ[kiuifuru-tsu] (n) kiwi fruit [Add to Longdo]
クコの実;枸杞の実[クコのみ(クコの実);くこのみ(枸杞の実), kuko nomi ( kuko no mi ); kukonomi ( kuko no mi )] (n) Chinese wolfberry fruit (Lycium chinense); Chinese matrimony vine fruit [Add to Longdo]
クリスタルフルーツ[kurisutarufuru-tsu] (n) crystal fruit [Add to Longdo]
グレープフルーツ[gure-pufuru-tsu] (n) grapefruit; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fruit
   n 1: the ripened reproductive body of a seed plant
   2: an amount of a product [syn: {yield}, {fruit}]
   3: the consequence of some effort or action; "he lived long
     enough to see the fruit of his policies"
   v 1: cause to bear fruit
   2: bear fruit; "the trees fruited early this year"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top