ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

froth

F R AO1 TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -froth-, *froth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
froth(n) ฟอง, Syn. bubbles, foam, lather, suds
froth(n) สิ่งที่ไร้สาระ, See also: สิ่งไร้ค่า
froth(vt) ทำให้เป็นฟอง
frothy(adj) ซึ่งเป็นฟอง, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยฟอง, Syn. bubbly, foamy, lathery
frothy(adj) ซึ่งไม่สำคัญ
froth up(phrv) ปล่อยฟองออก, See also: มีฟองออกมา, Syn. fizz up, foam up
froth with(phrv) โกรธมาก, Syn. foam with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
froth(ฟรอธ) n. ฟอง,ฟองน้ำลาย,สิ่งที่ไร้ค่า,กาก,กากเดน. -v. ปกคลุมไปด้วยฟอง,ทำให้เกิดเป็นฟองขึ้น,ปล่อยฟองออก., Syn. bubbles, foam
frothy(ฟรอธ'ธี) adj. เป็นฟอง,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว., See also: frothily adv. frothily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
froth(n) ฟอง,กาก
froth(vi) เป็นฟอง,ปล่อยฟองออก
frothy(adj) เป็นฟอง,พล่าม,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frothyลักษณะเป็นฟอง [การแพทย์]
Frothy Fluidลักษณะเป็นฟองๆ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดือด(v) boil, See also: froth, foam, Syn. พล่าน, ร้อน, พลุ่ง, Example: น้ำในกาเดือดนานแล้ว, Thai Definition: อาการที่ของเหลวพุล่งขึ้นเพราะความร้อนจัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือด[deūat] (v) EN: boil ; froth ; foam  FR: bouillir ; écumer
ฟองฟอด[føngføt] (n) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles  FR: mousse [f] ; écume [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FROTH F R AO1 TH
FROTHS F R AO1 TH S
FROTHY F R AO1 TH IY0
FROTHINESS F R AO1 TH IY0 N IH0 S
FROTHINGHAM F R AO1 TH IH0 NG HH AE2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
froth (v) frˈɒθ (f r o1 th)
froths (v) frˈɒθs (f r o1 th s)
frothy (j) frˈɒθiː (f r o1 th ii)
frothed (v) frˈɒθt (f r o1 th t)
frothier (j) frˈɒθɪəʳr (f r o1 th i@ r)
frothily (a) frˈɒθɪliː (f r o1 th i l ii)
frothing (v) frˈɒθɪŋ (f r o1 th i ng)
frothiest (j) frˈɒθɪɪst (f r o1 th i i s t)
frothiness (n) frˈɒθɪnəs (f r o1 th i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaum {m} | Schäume {pl}froth | froths [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口角泡;口角あわ[こうかくあわ, koukakuawa] (n) frothing at the mouth [Add to Longdo]
泡(P);沫[あわ;あぶく(泡)(P), awa ; abuku ( awa )(P)] (n) bubble; foam; froth; head on beer; (P) [Add to Longdo]
泡立つ[あわだつ, awadatsu] (v5t) to bubble; to foam; to froth [Add to Longdo]
湧き;涌き[わき, waki] (n) (1) welling (up); gushing forth (of water); springing out; surging; (2) appearing (esp. suddenly); (3) frothing of water (due to an advancing school of fish) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 froth
   n 1: a mass of small bubbles formed in or on a liquid; "the beer
      had a thick head of foam" [syn: {foam}, {froth}]
   v 1: become bubbly or frothy or foaming; "The boiling soup was
      frothing"; "The river was foaming"; "Sparkling water" [syn:
      {foam}, {froth}, {fizz}, {effervesce}, {sparkle}, {form
      bubbles}]
   2: make froth or foam and become bubbly; "The river foamed"
     [syn: {froth}, {spume}, {suds}]
   3: exude or expel foam; "the angry man was frothing at the
     mouth"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top