ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frosty

F R AO1 S T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frosty-, *frosty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frosty(adj) ซึ่งหนาวจัด (เพราะน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็ง), Syn. freezing, frozen, icy, Ant. hot, scorching, torrid
frosty(adj) ซึ่งไม่เป็นมิตร, See also: เย็นชา
frosty one(sl) เบียร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frosty(ฟรอส'ที) n. หนาวจัด,ซึ่งจับตัวเป็นน้ำแข็ง,ขาดความรู้สึกที่อบอุ่น,ผมหงอก,แก่เฒ่า., See also: frostily adv. frostiness n., Syn. icy, hoary

English-Thai: Nontri Dictionary
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frosty Nottledลักษณะแมลงสาบแทะ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เย็นฉ่ำ[yencham] (adj) EN: ice-cold ; very cold ; icy ; frosty ; cool and luscious
เย็นเจี๊ยบ[yen jīap] (adj) EN: ice-cold ; very cold ; icy; frosty

CMU English Pronouncing Dictionary
FROSTY F R AO1 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frosty (j) frˈɒstiː (f r o1 s t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霜晨[shuāng chén, ㄕㄨㄤ ㄔㄣˊ, ] frosty morning, #162,712 [Add to Longdo]
霜白[shuāng bái, ㄕㄨㄤ ㄅㄞˊ, ] frosty [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frostig {adj} | frostiger | am frostigstenfrosty | frostier | frostiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
霜雰[そうふん, soufun] (n) frosty air [Add to Longdo]
霜夜[しもよ, shimoyo] (n) frosty night [Add to Longdo]
息白し[いきしろし, ikishiroshi] (n) visible breath (i.e. when it's cold); frosty breath; white breath [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frosty
   adj 1: devoid of warmth and cordiality; expressive of
       unfriendliness or disdain; "a frigid greeting"; "got a
       frosty reception"; "a frozen look on their faces"; "a
       glacial handshake"; "icy stare"; "wintry smile" [syn:
       {frigid}, {frosty}, {frozen}, {glacial}, {icy}, {wintry}]
   2: covered with frost; "a frosty glass"; "hedgerows were rimed
     and stiff with frost"-Wm.Faulkner [syn: {frosty}, {rimed},
     {rimy}]
   3: pleasantly cold and invigorating; "crisp clear nights and
     frosty mornings"; "a nipping wind"; "a nippy fall day";
     "snappy weather" [syn: {crisp}, {frosty}, {nipping}, {nippy},
     {snappy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top