ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freshly

F R EH1 SH L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freshly-, *freshly*, fresh
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freshly(adv) เมื่อเร็วๆนี้, See also: เดี๋ยวนี้, หมาดๆ, สดๆ ร้อนๆ, Syn. newly, recently

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freshlyA freshly baked cake doesn't cut easily.
freshlyThey sell us freshly caught fish in the early morning market.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จรุงใจ(adv) freshly, Example: ถ้าคุณใช้น้ำมันใส่ผมนี้ ผมของคุณจะหอมจรุงใจ, Thai Definition: ทำให้จิตใจชุ่มชื่น
แป้งสด(n) newly-milk flour, See also: freshly-ground flour, Example: เวลาเตรียมตัวของเราน้อย คงต้องทำขนมจากแป้งสดไปก่อน, Thai Definition: แป้งที่ทำขึ้นใช้ได้ทันที ไม่ต้องหมัก
สดๆ ร้อนๆ(adv) just, See also: freshly, just now, newly, recently, Syn. หยกๆ, ใหม่ๆ, Example: เรื่องผู้ชนะสิบทิศเพิ่งพิมพ์ออกมาสดๆ ร้อนๆ, Thai Definition: คำที่ใช้แสดงว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น
เอี่ยม(adv) newly, See also: freshly, recently, Syn. ใหม่เอี่ยม, ใหม่, เรี่ยม, Example: ในตู้มีของสวยของงามอยู่มากมาย ทั้งถ้วยโถโอชาม ของตกแต่งประดับประดาล้วนสดใสใหม่เอี่ยมเรียงรายอยู่, Thai Definition: ยังไม่ได้ใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอี่ยม[īem] (adv) EN: newly ; freshly ; recently
แจ่มใส[jaemsai] (adv) EN: cheerfully ; freshly
ล่า[lā] (adv) EN: newly ; recently ; freshly
ใหม่[mai] (adv) EN: newly ; recently ; freshly ; just ; lately ; anew  FR: nouvellement ; récement ; dernièrement ; fraîchement ; à nouveau
หมาด[māt] (adv) EN: newly ; freshly ; recently

CMU English Pronouncing Dictionary
FRESHLY F R EH1 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
freshly (a) frˈɛʃliː (f r e1 sh l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一番風呂[いちばんぶろ, ichibanburo] (n) freshly drawn bath; (taking) a bath before anyone else [Add to Longdo]
汲み立て[くみたて, kumitate] (n,adj-no) freshly-drawn [Add to Longdo]
散茶[さんちゃ, sancha] (n) (1) powdered tea; (2) freshly-brewed, aromatic tea [Add to Longdo]
煮端;煮ばな;煮花[にばな, nibana] (n) (obsc) freshly brewed, aromatic tea [Add to Longdo]
取り立て(P);取立て[とりたて, toritate] (n) (1) collection (of a debt); (2) patronage; promotion; (adj-no) (3) fresh (e.g. freshly picked); (P) [Add to Longdo]
取れたて;取れ立て;採れたて;採れ立て[とれたて, toretate] (n,n-adv) just-harvested; something freshly harvested or gathered (usually produce) [Add to Longdo]
焼き立て;焼きたて[やきたて, yakitate] (adj-no) fresh made; freshly baked; freshly roasted [Add to Longdo]
上がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P) [Add to Longdo]
上がり花[あがりばな, agaribana] (n) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops) [Add to Longdo]
新た[あらた, arata] (adj-na,n) (1) new; fresh; novel; (adv) (2) newly; freshly; re-; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 freshly
   adv 1: very recently; "they are newly married"; "newly raised
       objections"; "a newly arranged hairdo"; "grass new washed
       by the rain"; "a freshly cleaned floor"; "we are fresh
       out of tomatoes" [syn: {newly}, {freshly}, {fresh},
       {new}]
   2: in an impudent or impertinent manner; "a lean, swarthy fellow
     was peering through the window, grinning impudently" [syn:
     {impertinently}, {saucily}, {pertly}, {freshly},
     {impudently}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top