ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frat

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frat-, *frat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fraternity(n) สมาคมของนักศึกษาชายในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
fraternity(n) สมาคม, Syn. association, club, fellowship
fraternize(vi) เสวนากับคนอื่น (โดยเฉพาะกับศัตร)ู, Syn. associate, socialize, Ant. alienate, estrange
fraternize with(phrv) เป็นมิตรกับ, See also: สนิทสนมกับ, มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frater(เฟร'เทอะ) n. พี่หรือน้องหรือสหาย (คำที่ใช้เรียกพระ) ,โรงอาหารในวัดวาอาราม
fraternal(ฟระเทอ'เนิล) adj. ฉันพี่น้อง,เกี่ยวกับภราดรภาพ,เกี่ยวกับคณะสงฆ์, See also: fraternalism n. fraternally adv, Syn. brotherly
fraternise(แฟรท'เทอะไนซ) vi. สัมพันธ์กันฉันพี่น้อง vt. ทำให้สนิทสนมกันฉันพี่น้อง., See also: fraternization, fraternisation, fraternizer, fraterniser n., Syn. consort, band
fraternity(ฟระเทอ'นิที) n. องค์การหรือสมาคมเชื่อมความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง,บุคคลในกลุ่มอาชีพเดียวกัน,ความเป็นพี่เป็นน้อง
fraternize(แฟรท'เทอะไนซ) vi. สัมพันธ์กันฉันพี่น้อง vt. ทำให้สนิทสนมกันฉันพี่น้อง., See also: fraternization, fraternisation, fraternizer, fraterniser n., Syn. consort, band
fratricide(เฟร'ทริไซดฺ) n. ผู้ฆ่าพี่,ผู้ฆ่าน้อง,การฆ่าพี่ฆ่าน้อง., See also: fratricidal adj.
confraternity(คอนฟระเทอ'นิที) n. หมู่,คณะ,ชมรม,สมาคม., See also: confraternal adj. ดูconfraternity

English-Thai: Nontri Dictionary
fraternal(adj) ภราดร,เป็นพี่น้องกัน,ฉันพี่ฉันน้อง
fraternity(n) ภราดรภาพ,ความเป็นพี่น้อง,พี่น้อง
fraternize(vi) คบหาฉันพี่น้อง,สนิทสนม,ถือเป็นพี่น้อง,สัมพันธ์ฉันพี่น้อง
fratricide(n) การฆ่าพี่หรือน้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fraternal twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraternityภราดรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fratolฟราทอล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frat"Don't look alike do you?" "That's because we're fraternal (twins)."
fratHe is a member of the fraternity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภราดรภาพ(n) brotherhood, See also: fraternity, Syn. ภราตรภาพ, ภราตฤภาพ, Example: หากคุณยังไม่ได้เป็นพี่น้องที่แท้จริงของมนุษย์คนอื่นๆ ภราดรภาพระหว่างมนุษย์จะไม่มีวันเป็นจริงขึ้นมาได้, Thai Definition: ความเป็นฉันพี่น้องกัน

CMU English Pronouncing Dictionary
FRATE F R EY1 T
FRATER F R EY1 T ER0
FRATES F R EY1 T S
FRATUS F R AE1 T IH0 S
FRATZKE F R AE1 T S K IY0
FRATZKE F R AE1 T S K
FRATERNAL F R AH0 T ER1 N AH0 L
FRATERNIZE F R AE1 T ER0 N AY2 Z
FRATERNITY F R AH0 T ER1 N IH0 T IY0
FRATERNITY F R AH0 T ER1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fraternal (j) frˈətˈɜːʳnl (f r @1 t @@1 n l)
fraternity (n) frˈətˈɜːʳnɪtiː (f r @1 t @@1 n i t ii)
fraternize (v) frˈætənaɪz (f r a1 t @ n ai z)
fratricide (n) frˈætrɪsaɪd (f r a1 t r i s ai d)
fraternally (a) frˈətˈɜːʳnəliː (f r @1 t @@1 n @ l ii)
fraternized (v) frˈætənaɪzd (f r a1 t @ n ai z d)
fraternizes (v) frˈætənaɪzɪz (f r a1 t @ n ai z i z)
fratricides (n) frˈætrɪsaɪdz (f r a1 t r i s ai d z)
fraternities (n) frˈətˈɜːʳnɪtɪz (f r @1 t @@1 n i t i z)
fraternizing (v) frˈætənaɪzɪŋ (f r a1 t @ n ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兄弟会[xiōng dì huì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] fraternity [Add to Longdo]
异卵双胞胎[yì luǎn shuāng bāo tāi, ㄧˋ ㄌㄨㄢˇ ㄕㄨㄤ ㄅㄠ ㄊㄞ, / ] fraternal twins [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fratze {f} | Fratzen {pl}grimace | grimaces [Add to Longdo]
fraternisieren; verbrüdern | fraternisierend; verbrüdernd | fraternisiert; verbrüdert | fraternisierte; verbrüderteto fraternize; to fraternise [Br.] | fraternizing | fraternizes | fraternized [Add to Longdo]
Fratzenkuckuck {m} [ornith.]Channel-billed Cuckoo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊勢講[いせこう, isekou] (n) fraternal religious group formed by Ise Shrine worshippers [Add to Longdo]
角目鳥[つのめどり;ツノメドリ, tsunomedori ; tsunomedori] (n) (uk) horned puffin (Fratercula corniculata) [Add to Longdo]
倶楽部(ateji)[くらぶ(P);クラブ(P), kurabu (P); kurabu (P)] (n) (uk) club; fraternity; sorority; clubhouse; (P) [Add to Longdo]
兄弟愛[きょうだいあい, kyoudaiai] (n) brotherly love; fraternal love [Add to Longdo]
交歓;交驩;交款(oK)[こうかん, koukan] (n,vs) exchange of courtesies (cordialities); fraternization; fraternisation [Add to Longdo]
交遊[こうゆう, kouyuu] (n,vs) friend; friendship; companionship; fraternization; fraternity; comradeship; acquaintance [Add to Longdo]
西角目鳥[にしつのめどり;ニシツノメドリ, nishitsunomedori ; nishitsunomedori] (n) (uk) Atlantic puffin (Fratercula arctica) [Add to Longdo]
弟殺し[おとうとごろし, otoutogoroshi] (n) killing a younger brother; fratricide [Add to Longdo]
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P) [Add to Longdo]
二卵性[にらんせい, niransei] (n) (abbr) (See 一卵性) fraternal (of twins) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  frat
      n 1: a social club for male undergraduates [syn: {fraternity},
           {frat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top