ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foretell

F AO0 R T EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foretell-, *foretell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foretell(vt) ทำนาย (ทางวรรณคดี), See also: คาดการณ์, เห็นล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, Syn. forebode, prophesy, vaticinate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foretell(ฟอร์เทล') {foretold,foretold,foretelling, foretells} v. ทำนาย,คาดคะเน,คาดการณ์,เป็นลางบอก., See also: foreteller n., Syn. foresee

English-Thai: Nontri Dictionary
foretell(vt) ทาย,พยากรณ์,ทำนาย,คาดการณ์,บอกล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foretellIt is not mine to foretell the future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูดวง(v) foretell, See also: prophesy, Syn. ดูชะตา, Example: หมอดูที่นี่ดูดวงแม่นมากเหมือนตาเห็น, Thai Definition: ทำนายหรือบอกเหตุการณ์ความเป็นไปที่จะเกิดในเบื้องหน้า
ทำนายทายทัก(v) foretell, See also: predict, prophesy, Syn. ทาย, บอกล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์, Example: นักพยากรณ์นิยมที่จะทำนายทายทักดวงชะตาของบ้านเมือง ตามหน้าหนังสือพิมพ์
ทำนาย(v) foretell, See also: predict, Syn. ทาย, บอกล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์, Example: การที่เรารู้ทัศนคติของใครคนหนึ่ง มิได้หมายความว่าเราจะทำนายพฤติกรรมของเขาได้, Thai Definition: บอกเหตุการณ์หรือความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูดวง[dū dūang] (v, exp) EN: foretell
คาดการณ์[khātkān] (v) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate  FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดการณ์ล่วงหน้า[khātkān lūangnā] (v, exp) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell  FR: prédire ; prévoir
พยากรณ์[phayākøn] (v) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine  FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
ตั้งเค้า[tangkhao] (v) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee  FR: annoncer ; présager
ทำนาย[thamnāi] (v) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination  FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser
ทำนายทายทัก[thamnāi thāi thak] (v, exp) EN: foretell
หยั่งทราบ[yangsāp] (v) EN: foresee ; anticipate ; foretell

CMU English Pronouncing Dictionary
FORETELL F AO0 R T EH1 L
FORETELLING F AO0 R T EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foretell (v) fˈɔːtˈɛl (f oo1 t e1 l)
foretells (v) fˈɔːtˈɛlz (f oo1 t e1 l z)
foretelling (v) fˈɔːtˈɛlɪŋ (f oo1 t e1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预卜[yù bǔ, ㄩˋ ㄅㄨˇ, / ] foretell; predict, #144,937 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (obsc) foretelling; prophecy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foretell
   v 1: foreshadow or presage [syn: {announce}, {annunciate},
      {harbinger}, {foretell}, {herald}]
   2: make a prediction about; tell in advance; "Call the outcome
     of an election" [syn: {predict}, {foretell}, {prognosticate},
     {call}, {forebode}, {anticipate}, {promise}]
   3: indicate by signs; "These signs bode bad news" [syn: {bode},
     {portend}, {auspicate}, {prognosticate}, {omen}, {presage},
     {betoken}, {foreshadow}, {augur}, {foretell}, {prefigure},
     {forecast}, {predict}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top