ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forester

F AO1 R AH0 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forester-, *forester*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forester(n) พนักงานป่าไม้, See also: คนรักษาป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forester(ฟอ'ริสเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการป่าไม้,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,สัตว์ป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
forester(n) คนดูแลป่า,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,ชาวป่า,สัตว์ป่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They can count back year by year the same way a forester reads tree rings.สามารถนับถอยกลับไปปีแล้วปีเล่า เหมือนการอ่านวงปีของต้นไม้ An Inconvenient Truth (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวป่า(n) forester, See also: backwoodsman, forest dweller, Syn. คนป่า, Example: เราจ้างชาวป่าคนหนึ่งให้นำทางเรา, Count Unit: คน; เผ่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อเลอะเทอะลายสองขีด[phīseūa loethoe lāi søng khīt] (n, exp) EN: Bamboo Forester
ผีเสื้อเลอะเทอะเมขลา[phīseūa loethoe mēkkhalā] (n, exp) EN: Common Red Forester

CMU English Pronouncing Dictionary
FORESTER F AO1 R AH0 S T ER0
FORESTERS F AO1 R AH0 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forester (n) fˈɒrɪstər (f o1 r i s t @ r)
foresters (n) fˈɒrɪstəz (f o1 r i s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forstmann {m} | Forstmänner {pl}forester | foresters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
林務官[りんむかん, rinmukan] (n) forester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Forester
   n 1: English writer of adventure novels featuring Captain
      Horatio Hornblower (1899-1966) [syn: {Forester}, {C. S.
      Forester}, {Cecil Scott Forester}]
   2: someone trained in forestry [syn: {forester}, {tree farmer},
     {arboriculturist}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top