ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fiber

F AY1 B ER0   
97 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiber-, *fiber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiber[N] เส้นใย, See also: ไฟเบอร์, สิ่งที่เป็นเส้นใย, Syn. fibril, filament, thread
fiber[N] ลักษณะสำคัญ, See also: โครงสร้างพื้นฐาน
fiberglass[N] ฉนวนใยแก้ว, See also: แผ่นกันความร้อนใยแก้ว, Syn. fibreglass, spunglass
fiberscope[N] เครื่องไฟเบอร์ออฟติกสำหรับส่องโพรงภายในร่างกาย, See also: อุปกรณ์ที่มีเส้นใยแก้วนำแสงใช้ส่องบริเวณที่เข้าไม่ถึง
fiber optics[N] เส้นใยแก้วนำแสง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiber(ไฟ'เบอะ) n. เส้นใย, See also: fibered,fibred adj.
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสงหมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นใยแก้วซึ่งใช้วัสดุที่ทำจากใยแก้วหรือพลาสติก ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณแสง ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล หรือการสื่อสารข้อมูล ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย นับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอีก อย่างหนึ่ง ที่เข้ามาแทนสายเคเบิล เพราะสื่อสารได้เร็วกว่าและรับส่งข้อมูลได้ทีละมากกว่า
fiberize(ไฟ' เบอะไรซ) vt. ,vi. ทำให้เป็นเส้นใย,กลายเป็นเส้นใย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optic cable; optical fiber cableเคเบิลเส้นใยนำแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optic transmission system (FOTS)ระบบสื่อสัญญาณด้วยเส้นใยนำแสง (ฟอตส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optics (FO)วิทยาการเส้นใยนำแสง (เอฟโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optics (FO)วิทยาการเส้นใยนำแสง (เอฟโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiber; fibreใย, เส้นใย [ศัพท์ที่มีคำ fiber ประกอบ ดูที่ fibre,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiberglassไฟเบอร์กลาสส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fiberglassใยแก้ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiberglassไฟเบอร์กลาสส์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiberกากใยอาหาร [การแพทย์]
Fiber contentปริมาณเส้นใย [TU Subject Heading]
Fiber Diseases, Organicโรคจากเส้นใยอินทรีย์ [การแพทย์]
Fiber Filter Disk, Glassแผ่นกรองใยแก้ว [การแพทย์]
Fiber Optic Light Cableสายไฟเบอร์ [การแพทย์]
Fiber Optic Photographic Paperบันทึกออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าในกระดาษพิเศษ [การแพทย์]
Fiber opticsเส้นใยนำแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสง [คอมพิวเตอร์]
Fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสง [TU Subject Heading]
Fiber plantพืชเส้นใย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think it's a fake. It's prefab, fiberglass.ตึกประกอบด้วยไฟเบอร์กลาส คนพวกนี้จะปั่นหัวเราเล่น *batteries not included (1987)
I don't think he's of Illustra fiber.ผมไม่คิดว่าเขาจะฉลาดพอที่จะสนใจข้อเสนอของคุณนะ Mannequin (1987)
That's either a sex dream or I need more fiber in my diet.ถ้าไม่ใช่ฝันเรื่องเซ็กซ์ ก็คงท้องผูกนะ Punchline (1988)
I maintain that with every fiber of my being.ฉันแค่อยากจะให้เขารู้ว่า ฉันก็เป็นของฉันอย่างงี้แหละ The Story of Us (1999)
It's for the student who best demonstrates moral fiber.เขาให้เพื่ออะไร คือ เขาให้สำหรับนักเรียนที่มีความเด่นทางด้านจริยธรรมหน่ะครับ The Girl Next Door (2004)
Oh, moral fiber. Well, that's...อ๋อ จริยธรรม ดีแล้วๆ The Girl Next Door (2004)
It's for moral fiber.มันสำหรับ... ความมีจริยธรรมครับ The Girl Next Door (2004)
Moral fiber.ความมีจริยธรรม The Girl Next Door (2004)
So, what is moral fiber?แล้ว ความมีจริยธรรม มันคืออะไร? The Girl Next Door (2004)
Now I think that moral fiber's about finding that one thing you really care about.ตอนนี้ ผมคิดว่าความมีจริยธรรมนั้นเกี่ยวกับ... . ...การค้นพบสิ่งสำคัญ ที่เป็นห่วงเป็นใย The Girl Next Door (2004)
That's what moral fiber's all about.นั่นแหละคือทั้งหมดของความมีจริยธรรม The Girl Next Door (2004)
Moral fiber.ก็ ความมีจริยธรรมไง The Girl Next Door (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fiberAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
fiberFiber-optic cables are made up of tiny glass fibers which are as thin as human hairs.
fiberHe was lacking in moral fiber.
fiberYou need to take more fiber.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟเบอร์[N] fiber, See also: fibre, Syn. เส้นใย, Example: ในอาหารประจำวันควรมีอาหารที่มีกากหรือไฟเบอร์สูง เพื่อช่วยในการขับถ่าย ทำให้ลำไส้ใหญ่เคลื่อนไหวมากขึ้น, Notes: (อังกฤษ)
ใย[N] web, See also: fiber, thread, cobweb, filament, gossamer, staple, Syn. สายใย, Example: โต๊ะเครื่องแป้งมีใยแมงมุมขึงพาดกระจกเงาที่แตกร้าว, Thai definition: สิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆ บางๆ
ยอง[N] fiber, See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet, Syn. เส้น, ใย
ยองใย[N] fiber, See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet, Syn. เส้น, ใย, Thai definition: เส้นใย (แห่งแมงมุม)
ซัง[N] fibre, See also: fiber, stringy pulp of the jackfruit, Syn. ซังขนุน, Example: การแกะขนุนออกจากซังอาจเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับบางคนที่ไม่คุ้นเคย, Thai definition: สิ่งที่เป็นเส้นๆ หุ้มยวงขนุน
ใยแก้ว[N] fiber glass, Example: เส้นใยอนินทรีย์เป็นเส้นใยที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น ใยแก้ว เซรามิก หรือโลหะ เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟเบอร์[n.] (faiboē) EN: fibre ; fiber (Am.)   FR: fibre [f]
ไหมปานามา[n. exp.] (mai Pānāmā) EN: jipijapa fiber   
ไหมสับปะรด[n. exp.] (mai sapparot) EN: pineapple fiber ; pineapple thread   
รังบวบ[n.] (rangbūap) EN: loofah ; dried tough fiber of the sponge-gourd   
เส้นใย[n.] (senyai) EN: fibre ; fiber (Am.)   FR: fibre [f]
เส้นใยแก้ว[n. exp.] (senyai kaēo) EN: glass fibre ; glass fiber (Am.)   FR: fibre de verre [f]
เส้นใยนำแสง[n. exp.] (senyai nam saēng) EN: optical fibre ; optical fiber (Am.)   FR: fibre de verre [f]
เส้นใยนาโน[n.] (senyai nānō) EN: nanofibers   FR: nanofibres [fpl]
เส้นใยสังเคราะห์[n. exp.] (senyai sangkhrǿ) EN: synthetic fibre ; synthetic fiber (Am.)   FR: fibre synthétique [f]
เส้นใยเทียม[n. exp.] (senyai thīem) EN: synthetic fibre ; synthetic fiber (Am.)   FR: fibre synthétique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIBER    F AY1 B ER0
FIBERS    F AY1 B ER0 Z
FIBER'S    F AY1 B ER0 Z
FIBERWEB    F AY1 B ER0 W EH2 B
FIBERGLAS    F AY1 B ER0 G L AE2 S
FIBERBOARD    F AY1 B ER0 B AO2 R D
FIBERGLASS    F AY1 B ER0 G L AE2 S
FIBEROPTIC    F AY1 B ER0 AA2 P T IH0 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纤维[xiān wéi, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] fiber, #4,374 [Add to Longdo]
玻璃纤维[bō lí xiān wéi, ㄅㄛ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] fiberglass; glass fiber, #40,817 [Add to Longdo]
纤维丛[xiān wéi cóng, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] fiber bundle (math.), #341,891 [Add to Longdo]
光纤分布式数据介面[guāng xiān fēn bù shì shù jù jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] Fiber Distributed Data Interface; FDDI [Add to Longdo]
光纤分散式资料介面[guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] fiber distributed data interface; FDDI [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faser {f} | Fasern {pl} | gespritzte Fasr | synthetische Faserfiber [Am.]; fibre [Br.] | fibers [Am.]; fibres [Br.] | spray fibre | synthetic fibre [Add to Longdo]
Fiberglas {n}fibreglass; fiberglass [Am.] [Add to Longdo]
Glasfaser {f}; Lichtleiter {m}fiber optics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
アクリル[, akuriru] (n,adj-no) acrylic (esp. acrylic fibre, fiber); (P) [Add to Longdo]
アクリル繊維[アクリルせんい, akuriru sen'i] (n) acrylic fiber; acrylic fibre [Add to Longdo]
アセテート繊維[アセテートせんい, asete-to sen'i] (n) acetate fiber; acetate fibre [Add to Longdo]
アラミド繊維[アラミドせんい, aramido sen'i] (n) aramid fibre; aramid fiber [Add to Longdo]
カーボンファイバー[, ka-bonfaiba-] (n) carbon fiber; carbon fibre [Add to Longdo]
カシミヤ;カシミア[, kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat) [Add to Longdo]
ガラス繊維[ガラスせんい, garasu sen'i] (n) glass fiber; glass fibre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラッド[くらっど, kuraddo] clad, cladding (of a fiber) [Add to Longdo]
コア径[コアケイ, koakei] core diameter (of a fiber) [Add to Longdo]
シングルモードファイバ[しんぐるもーどふぁいば, shingurumo-dofaiba] singlemode fiber [Add to Longdo]
ファイバーオプティクス[ふぁいばーおぷていくす, faiba-oputeikusu] fiber optics [Add to Longdo]
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut [Add to Longdo]
マルチモードファイバ[まるちもーどふぁいば, maruchimo-dofaiba] multimode fiber [Add to Longdo]
光ファイバ[ひかりふぁば, hikarifaba] optical fiber [Add to Longdo]
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI [Add to Longdo]
光化[こうか, kouka] conversion to fiber optics [Add to Longdo]
光学繊維[こうがくせんい, kougakusen'i] fiber optics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fiber
   n 1: a slender and greatly elongated substance capable of being
      spun into yarn [syn: {fiber}, {fibre}]
   2: coarse, indigestible plant food low in nutrients; its bulk
     stimulates intestinal peristalsis [syn: {roughage}, {fiber}]
   3: any of several elongated, threadlike cells (especially a
     muscle fiber or a nerve fiber) [syn: {fiber}, {fibre}]
   4: the inherent complex of attributes that determines a persons
     moral and ethical actions and reactions; "education has for
     its object the formation of character"- Herbert Spencer [syn:
     {character}, {fiber}, {fibre}]
   5: a leatherlike material made by compressing layers of paper or
     cloth [syn: {fiber}, {fibre}, {vulcanized fiber}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top