ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fasted

F AE1 S T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fasted-, *fasted*, fast, faste
CMU English Pronouncing Dictionary
FASTED F AE1 S T IH0 D
FAST F AE1 S T
FASTS F AE1 S T S
FASTER F AE1 S T ER0
FASTEN F AE1 S AH0 N
FASTEST F AE1 S T AH0 S T
FASTING F AE1 S T IH0 NG
BELFAST B EH1 L F AE2 S T
FASTFOOD F AE1 S T F UW2 D
FASTENER F AE1 S N ER0
FASTENER F AE1 S AH0 N ER0
FASTENED F AE1 S AH0 N D
HOLDFAST HH OW1 L F AE2 S T
FASTNESS F AE1 S T N AH0 S
FASTBALL F AE1 S T B AO2 L
LIGHTFAST L AY1 T F AE2 S T
STEADFAST S T EH1 D F AE2 S T
FASTENING F AE1 S N IH0 NG
SUPERFAST S UW1 P ER0 F AE2 S T
BREAKFAST B R EH1 K F AH0 S T
FASTENING F AE1 S AH0 N IH0 NG
FASTENERS F AE1 S N ER0 Z
FASTENERS F AE1 S AH0 N ER0 Z
FASTBALLS F AE1 S T B AO2 L Z
COLORFAST K AH1 L ER0 F AE2 S T
BREAKFASTS B R EH1 K F AH0 S T S
FASTENINGS F AE1 S AH0 N IH0 NG Z
FAST-PACED F AE2 S T P EY1 S T
FASTIDIOUS F AE0 S T IH1 D IY0 AH0 S
FASTENINGS F AE1 S N IH0 NG Z
STEADFASTLY S T EH1 D F AE2 S T L IY0
FAST-FORWARD F AE2 S T F AO1 R W ER0 D
LIGHTFASTNESS L AY1 T F AE2 S T N AH0 S
STEADFASTNESS S T EH1 D F AE2 S T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fasted (v) fˈaːstɪd (f aa1 s t i d)
fast (v) fˈaːst (f aa1 s t)
fasts (v) fˈaːsts (f aa1 s t s)
fasten (v) fˈaːsn (f aa1 s n)
faster (j) fˈaːstər (f aa1 s t @ r)
Belfast (n) bˈɛlfaːst (b e1 l f aa s t)
fastens (v) fˈaːsnz (f aa1 s n z)
fastest (j) fˈaːstɪst (f aa1 s t i s t)
fasting (v) fˈaːstɪŋ (f aa1 s t i ng)
fastened (v) fˈaːsnd (f aa1 s n d)
fastener (n) fˈaːsnər (f aa1 s n @ r)
fastness (n) fˈaːstnəs (f aa1 s t n @ s)
unfasten (v) ˈʌnfˈaːsn (uh1 n f aa1 s n)
breakfast (v) brˈɛkfəst (b r e1 k f @ s t)
fasteners (n) fˈaːsnəz (f aa1 s n @ z)
fastening (v) fˈaːsnɪŋ (f aa1 s n i ng)
steadfast (j) stˈɛdfaːst (s t e1 d f aa s t)
unfastens (v) ˈʌnfˈaːsnz (uh1 n f aa1 s n z)
breakfasts (v) brˈɛkfəsts (b r e1 k f @ s t s)
fastenings (n) fˈaːsnɪŋz (f aa1 s n i ng z)
fastidious (j) fˈəstˈɪdɪəʳs (f @1 s t i1 d i@ s)
fastnesses (n) fˈaːstnəsɪz (f aa1 s t n @ s i z)
unfastened (v) ˈʌnfˈaːsnd (uh1 n f aa1 s n d)
breakfasted (v) brˈɛkfəstɪd (b r e1 k f @ s t i d)
steadfastly (a) stˈɛdfaːstliː (s t e1 d f aa s t l ii)
unfastening (v) ˈʌnfˈaːsnɪŋ (uh1 n f aa1 s n i ng)
breakfasting (v) brˈɛkfəstɪŋ (b r e1 k f @ s t i ng)
fastidiously (a) fˈəstˈɪdɪəʳsliː (f @1 s t i1 d i@ s l ii)
zip-fastener (n) zˈɪp-fæsnər (z i1 p - f a s n @ r)
snap-fastener (n) snˈæp-faːsnər (s n a1 p - f aa s n @ r)
steadfastness (n) stˈɛdfaːstnəs (s t e1 d f aa s t n @ s)
zip-fasteners (n) zˈɪp-fæsnəz (z i1 p - f a s n @ z)
fastidiousness (n) fˈəstˈɪdɪəʳsnəs (f @1 s t i1 d i@ s n @ s)
snap-fasteners (n) snˈæp-faːsnəz (s n a1 p - f aa s n @ z)

English-Thai: Longdo Dictionary
fast food(n, slang) อาหารจานด่วน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fast(adj) เร็ว, See also: ว่องไว, รวดเร็ว, เร่งรีบ, Syn. swift, quick, Ant. slow, sluggish
fast(adj) แน่น, See also: ติด, ติดแน่น, ยึดแน่น, Syn. attached, immovable
fast(adv) อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างเร่งรีบ, อย่างไม่ชักช้า
fast(adv) อย่างมั่นคง, See also: อย่างแน่นอน, อย่างติดแน่น, Syn. firmly, fixedly, Ant. unsecurely
fast(vi) จำกัดอาหาร, See also: งดอาหาร, อดอาหาร, ถือศีลอด, Syn. abstain, diet, starve
fast(n) ช่วงเวลาอดอาหาร, See also: การอดอาหาร
fasten(vi) ติด, See also: ยึด, ผูก, Syn. fix, freeze, peg, pin, Ant. unfasten
fasten(vt) ผูก, See also: มัด, รัด, พัน, Syn. fix, freeze, peg, pin, Ant. unfasten
sunfast(adj) ถูกแดดแล้วสีไม่ตก
fastback(n) ส่วนท้ายของรถที่ลาดลงมา, See also: รถยนต์ที่มีส่วนท้าย
fastener(n) ที่ยึด, See also: เครื่องยึด, ตัวเกี่ยว, กระดุม, Syn. hook, lock, clamp, grip
stedfast(adj) มั่นคง, See also: แน่วแน่
unfasten(vt) ปลด, See also: คลายออก, ปลด, ถอด, แกะ, Syn. untie, undo, Ant. fasten, tie
bind fast(phrv) ผูกให้แน่น, See also: มัดให้แน่น
breakfast(n) อาหารเช้า, See also: อาหารมื้อเช้า, Ant. dinner
breakfast(vi) ทานอาหารเช้า, See also: กินอาหารเช้า, Syn. eat
colorfast(adj) ที่มีสีทนนาน
fast food(n) อาหารที่เตรียมสะดวกรวดเร็ว, See also: อาหารฟาสต์ฟู้ด, Syn. food, junk food
fast-food(adj) เกี่ยวกับอาหารที่เตรียมสะดวกรวดเร็ว
fasten on(phrv) ติดแน่น, See also: ยึดแน่น
fasten on(phrv) จ้อง, See also: จ้องมองไปที่, Syn. lay on, pin on, place on, put on, throw on
fasten on(phrv) เลือก, Syn. drop on, pick on, pitch on
fasten on(phrv) เลือกตำหนิ, See also: เจาะจงว่ากล่าว, Syn. drop on, land on, pick on, pitch on
fasten on(phrv) ยึดติดกับ, See also: ยึดมั่นใน, Syn. fasten onto, hook onto, latch onto, seize on
fasten on(phrv) ใกล้ชิดกับ, Syn. fasten onto
fasten on(phrv) ปิดไว้ด้านบนของ, Syn. fasten onto
fasten to(phrv) ทำให้ติดแน่นอยู่กับ, See also: ทำให้ยึดแน่นอยู่กับ
fasten up(phrv) ทำให้ติด, See also: ยึดติดกับ
fastening(n) สิ่งที่ใช้ยึดติด, See also: ตัวเกี่ยว, เครื่องยึด, Syn. fastener
make fast(phrv) ทำให้เร็วขึ้น, See also: เร่งให้เร็ว
steadfast(adj) แน่นอน, See also: แน่วแน่
ultrafast(adj) รวดเร็วมาก, See also: ฉับไว
fasten off(phrv) ผูกไว้กับ...แล้ว, See also: ติดเสร็จแล้ว
fastidious(adj) พิถีพิถัน, See also: เอาใจยาก, จุกจิกจู้จี้, Syn. meticulous, squeamish, Ant. unfastidious, unmeticulous
fastigiate(adj) ยาวเรียว, See also: เรียวแหลม, Syn. fastigiated
stand fast(phrv) ยืนยัน, See also: ยืนหยัด ในความคิดหรือการกระทำ, Syn. hold firm, stand firm, stand pat, stick fast
water-fast(adj) ซึ่งไม่ละลายในน้ำ, See also: ซึ่ง สี ไม่ตกเมื่อถูกน้ำ
fasten down(phrv) ทำให้ติดกับ, See also: ตอกติดกับ, ผูกติดกับ, Syn. tie down
fasten down(phrv) ทำให้ตัดสินใจ, See also: ทำให้ตกลงแน่นอน, Syn. tie down to
fasten onto(phrv) ปิดไว้ด้านบนของ, See also: ติดไว้บน, แปะบน, Syn. fasten on
fasten onto(phrv) กระตือรือร้นกับ, Syn. fasten on, hook onto, latch on, seize on
fasten onto(phrv) ใกล้ชิดกับ, See also: สนใจ, Syn. fasten on
thick and fast(idm) จำนวนมากและเพิ่มขึ้นรวดเร็ว
pull a fast one(idm) หลอกลวงได้สำเร็จ
ultrafastidious(adj) ยากลำบาก, See also: จู้จี้มาก
make a fast buck(idm) หาเงินได้มากโดยออกแรงเล็กน้อย
bed and breakfast(n) ห้องพักพร้อมบริการอาหาร
hard-and-fast rule(idm) กฎระเบียบที่เคร่งครัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acid-fast(แอส' ซิดฟาส) adj., n. สีไม่ตกเมื่อล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่ใส่กรด
breakfast(เบรค'ฟาสทฺ) n. อาหารมื้อเช้า
colorfastadj. ติดสีย้อมได้ดี,มีสีทนทาน, See also: colorfastness n. ดูcolorfast colourfastness n. ดูcolorfast
colourfastadj. ติดสีย้อมได้ดี,มีสีทนทาน, See also: colorfastness n. ดูcolorfast colourfastness n. ดูcolorfast
fast(ฟาสทฺ) vi.,n. (การ) อดอาหาร,กินเจ adj. เร็ว,เดินเร็ว,แน่น,ติด,ด้าน,ตื้อ,มั่นคง,ซื่อสัตย์,ไม่ตก (สี) ,สนิท (หลับ) -adv. แน่น,สนิท (หลับ) ,เร็ว. -Phr. (fast asleep หลับสนิท) .
fasten(ฟาส'เซิน) vt. ผูก,แน่น,รัดแน่น,มัดแน่น,ยึด,ตรึง,ติด,รวมที่,ให้ความสนใจ,เพ่ง., See also: fastener n., Syn. affix
fastenern. กระดุม,ขอเกี่ยว,สิ่งยึด,ที่ยึด,ที่กลัด,ที่เหน็บ
fasteningn. สิ่งที่ยึด,ที่ยึด,การยึด,การติด,ที่กลัด
fastidious(ฟัสทิด'เดียส) adj. เอาใจยาก,จู้จี้พิถีพิถัน., See also: fastidiousness n., Syn. fussy
fastigiate(ฟาสทิจ' จีเอท) adj. เป็นรูปแหลม,เป็นรูปยาวเรียว,
fastness(ฟาสทฺ'นิส) n. สถานที่มั่นคง,ความมั่นคง,ความเร็ว
handfastn. การตกลงด้วยการจับมือ
hard-and-fastadj. ยึดแน่น,ติดแน่น,เข้มงวด., See also: hard-and-fastness n.
holdfastn. เครื่องยึด,เครื่องจับ,ตะขอ,ที่หนีบ
makefast(เมค'ฟาสทฺ) n. เสาผูกเรือ
steadfast(สเทด'เฟิสทฺ) adj. แน่วแน่,แน่นอน,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีศรัทธาแน่วแน่,ยึดมั่น., See also: steadfastly adv. steadfastness n., Syn. stedfast devoted, loya
stedfast(สเทด'ฟาสทฺ) adj. = steadfast (ดู), See also: stedfastly adv. stedfastness n.
unfasten(อันฟาส'เซิน) vt. ปลดออก,ปล่อย,ถอด, Syn. release, undo
water-fast(วอ'เทอะฟาสทฺ) adj. ไม่ละลายในน้ำ,ทนน้ำ,สีไม่ตกเมื่อถูกน้ำ
zip fastenern. ซิป

English-Thai: Nontri Dictionary
breakfast(n) อาหารเช้า
fast(adj) รวดเร็ว,ด่วน,เร็ว,แน่น,แข็ง,จดจ่อ,ดื้อ,มั่นคง
fast(adv) โดยเร็ว,โดยสิ้นเชิง,รวดเร็ว,แน่น
fast(n) การอดอาหาร,การลดอาหาร,การกินเจ
fast(vi) อดอาหาร,ลดอาหาร,กินมังสวิรัติ
fasten(vt) ผูก,ตรึง,ทำให้แน่น,รัด,มัด,ยึด,กลัด,ให้ความสนใจ
fastidious(adj) จู้จี้,จุกจิก,เอาใจยาก,พิถีพิถัน
fastness(n) ความแน่น,ความมั่นคง,ความแข็งแรง,ความรวดเร็ว
holdfast(n) ตะขอ,เครื่องยึดจับ
steadfast(adj) แน่วแน่,มั่นคง,แน่นอน,ยึดมั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prevailing-torque fastenersตัวยึดกันคลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
serum-fast; sero-fastดื้อเซรุ่ม, ทนเซรุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stain, acid fast๑. สีย้อมทนกรด๒. การย้อมสีทนกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sero-fast; serum-fastดื้อเซรุ่ม, ทนเซรุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acid fast stain๑. สีย้อมทนกรด๒. การย้อมสีทนกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acid-fast bacteriaแบคทีเรียติดสีทนกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breakfast pieceภาพอาหารเช้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bacteria, acid-fastแบคทีเรียติดสีทนกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug-fast; drug-resistantดื้อยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug-resistant; drug-fastดื้อยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fast idleเดินเบารอบสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fast-idle camลูกเบี้ยวเดินเบารอบสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fastbackรถเก๋งท้ายลาด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fastidiumความรังเกียจอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fastigiate-กิ่งตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fast๑. ติดทน, ติดแน่น๒. ดื้อ (ยา)๓. การอดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Fast Ethernetฟาสต์อีเทอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fast flushingการล้างอย่างเร็ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fast Fourier transformผลการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
foot; holdfastส่วนยึด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
holdfast; footส่วนยึด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fast Breeder Reactorเครื่องปฏิกรณ์(นิวเคลียร์)แบบผลิตเชื้อเพลิง(ด้วยนิวตรอนเร็ว) เอฟบีอาร์ [นิวเคลียร์]
Fast neutronนิวตรอนเร็ว, นิวตรอนที่มีพลังงานสูงกว่า 1 แสนอิเล็กตรอนโวลต์ [นิวเคลียร์]
Bed and breakfast accommodationsที่พักพร้อมอาหารเช้า [TU Subject Heading]
Fast food restaurantsร้านอาหารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Fastenersเครื่องยึด [TU Subject Heading]
Fasts and feastsเทศกาลและวันสำคัญทางศาสนา [TU Subject Heading]
Fast Trackกลุ่มสินค้าที่จะต้องเร่งลดภาษี (ในกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน) " ซึ่งมีอยู่ 15 รายการ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย เยื่อกระดาษ เฟอร์นิเจอร์ไม้และหวาย ผลิตภัณฑ์หนัง สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันพืช เคมีภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้ว และแคโทดที่ทำจากทองแดง " [การทูต]
Acid Fastแอซิดฟาสท์ [การแพทย์]
Adrenaline Fastnessภาวะทนต่อแอดรินาลิน [การแพทย์]
Bacilli, Acid Fastแอซิดฟาสท์เบซิลไล [การแพทย์]
Bacillus, Acid-Fastแบคทีเรียชนิดย้อมติดสีทนกรด [การแพทย์]
Blood Glucose, Fastingระดับน้ำตาลเมื่ออดอาหาร,ระดับน้ำตาลในเลือดตอนเช้า [การแพทย์]
Blood Sugar, Fastingระดับของน้ำตาลในเลือดภายหลังงดอาหาร6ชั่วโมง [การแพทย์]
Blood Sugar, Fastingงดอาหารและเครื่องดื่มตลอดคืน [การแพทย์]
Epinephrine Fastnessภาวะทนต่อเอปิเนฟริน [การแพทย์]
Fast Twitchใยกล้ามเนื้อพวกหดตัวเร็ว [การแพทย์]
Fastingอดอาหาร,การอดอาหาร,ขณะกระเพาะว่าง [การแพทย์]
Fasting Levelระดับที่วัดไว้ก่อนให้ยา [การแพทย์]
Fasting Stateการอดอาหาร,ขณะอดอาหาร [การแพทย์]
Fastness Propertiesคุณสมบัติความคงตัว [การแพทย์]
Fastness, Acidติดแล้วล้างออกยาก,การล้างด้วยน้ำยาที่เป็นกรด,การล้างออกยาก [การแพทย์]
Fastness, Excellentความคงตัวของสีดีเยี่ยม [การแพทย์]
Fastness, Fairความคงตัวดีพอใช้ [การแพทย์]
Fastness, Goodความคงตัวดี [การแพทย์]
Fastness, Moderateความคงตัวของสีดีปานกลาง [การแพทย์]
Fastness, Poorความคงตัวของสีไม่ดี [การแพทย์]
Fastness, Very Goodความคงตัวของสีดีมาก [การแพทย์]
Fastness, Very Poorความคงตัวของสีไม่ดีมาก [การแพทย์]
Film Emulsions, Fasterฟิล์มที่มีอัตราความเร็วสูง,ฟิล์มชนิดอัตราเร็วสูง [การแพทย์]
Films, Fasterฟิลม์ไว [การแพทย์]
Frame, Fasterเตียงพลิกชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Glucose, Fasting Plasmaระดับน้ำตาลในเลือดที่เจาะตอนเช้าก่อนรับประทานอาหาร [การแพทย์]
Muscles, Fastกล้ามเนื้อที่ทำงานละเอียดมากๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Rail Fastener(jargon) เครื่องยึดเหนี่ยวราง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dogs are fast.หมาวิ่งเร็วแฮะ The Legacy (2011)
Faster!เร็วอีก! Identity (2013)
- That's right.- "Fast"? Dead of Night (1945)
Almost.Fast. Another Time, Another Place (1958)
- Close.- Fast. Absence of Malice (1981)
Almost done.Fast. 11001001 (1988)
- Close.- Fast. Cutthroat Island (1995)
- Sort of.- Fast. Notting Hill (1999)
-Almost.-Fast. 40 Days and 40 Nights (2002)
Halfway?Fast geschafft? Getting There (2002)
Almost.Fast. 3:10 to Yuma (2007)
Almost.Fast. Layup (2007)
Almost?Fast? The Kindred: Part 1 (2008)
Almost.Fast. Stake Land (2010)
- Almost 9.- Fast 9. Grudge Match (2013)
- What?Fast drei Tage. Pilot (2015)
Almost.Fast. Send in the Clones (2016)
Soon...Fast. Phantom Detective (2016)
Similar.Fast dasselbe. Episode #1.2 (2017)
Your breakfast is on the table.อาหารเช้าคุณรออยู่บนโต๊ะ. The Great Dictator (1940)
Thank you. I have breakfast waiting at home.ขอบคุณหลายๆ ผมมีอาหารเช้า รออยู่ที่บ้าน The Great Dictator (1940)
We could walk faster.เราใส่เกียร์ 2 เลยดีไหม The Great Dictator (1940)
Only a few left. We got to work fast!เรามีการทำงานได้อย่างรวดเร็ว! Pinocchio (1940)
Faster, faster!เร็วขึ้นได้ เร็วขึ้น! Pinocchio (1940)
"He travels fastest who travels alone. " Perhaps you've not heard it."คนที่เดินทางว่องไวที่สุดคือคนที่เดินทางคนเดียว" ซึ่งคุณคงไม่เคยได้ยิน ราตรีสวัสดิ์ครับ Rebecca (1940)
Mr. De Winter just ordered breakfast in his room, mademoiselle.- ท่านเพิ่งจะสั่งอาหารเช้าให้ไปส่งที่ห้องครับ Rebecca (1940)
I suppose I've to hand it to you for a fast worker. How did you manage it?ต้องยกตําแหน่งคนมือไวให้เธอเลย เเล้วเธอใช้ไม้ไหนละ Rebecca (1940)
You'll find quantities of breakfast over there. But you must eat it all, or Cook will be mortally offended.มีอาหารเช้าชุดใหญ่อยู่ตรงนั้น คุณต้องทานให้หมดนะ เดี๋ยวแม่ครัวจะน้อยใจ Rebecca (1940)
I mean, the late Mrs. De Winter always did her correspondence and telephoning in the morning room, after breakfast.ผมหมายถึงคุณนายเดอ วินเทอร์คนก่อน มักจะติดต่อธุระทางโทรศัพท์ ที่ห้องนั่งเล่นเช้าหลังจากทานอาหารเช้าแล้ว Rebecca (1940)
- if I could fasten it. - Why did you say that? I closed it before I left the room.ทำไมคุณถึงพูดอย่างนั้น ฉันปิดมันแล้วก่อนที่จะออกจากห้อง Rebecca (1940)
Well, I'd better get along and arrange some breakfast for the men.ผมควรจะไปจัดหาอาหารเช้าให้คนงานดีกว่า Rebecca (1940)
I had opened up the seacocks and the water began to come in fast.ผมทำให้ประตูถังอับเฉาเปิดออก และน้ำก็เริ่มไหลเข้ามาอย่างเร็ว Rebecca (1940)
I told you, you should have had some breakfast.ผมบอกเเล้วว่าคุณน่าจะทานอาหารเช้ามาบ้าง Rebecca (1940)
Just because I voted fast? I honestly think the guy is guilty.เพียงเพราะฉันโหวตให้รวดเร็วได้อย่างไร ผมคิดว่าคนที่แต่งตัวประหลาดเป็นความผิด 12 Angry Men (1957)
"The breakfast with the built-in bounce.""อาหารเช้าด้วยในตัวในการตีกลับ". 12 Angry Men (1957)
OK, I guess the fastest way is to find out who's voting not guilty.ตกลงผมคิดว่าวิธีที่เร็วที่สุดคือการหาผู้ที่ลงคะแนนไม่ผิด 12 Angry Men (1957)
Come on, speed it up. He can walk twice as fast as that.Come on, ความเร็วขึ้น เขาสามารถเดินสองครั้งให้เร็วที่สุดเท่าที่ 12 Angry Men (1957)
If you want me to walk faster than that, I will.หากคุณต้องการให้ฉันที่จะเดินเร็วขึ้นกว่าที่ฉันจะ 12 Angry Men (1957)
When he's in bed, he heard the body hit the floor, heard the woman scream, got to his front door as fast as he could, heard somebody running and assumed it was the boy.เมื่อเขาอยู่ในเตียงเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น, ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ได้รับไปที่ประตูหน้าของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ได้ยินคนที่ทำงานและคิดว่ามันเป็นเด็ก 12 Angry Men (1957)
I could make the line fast, " he thought, "but then he could break it.ฉันจะทำให้ได้อย่างรวดเร็วสาย เขาคิดว่า แต่แล้วเขาก็จะทำลายมัน The Old Man and the Sea (1958)
Then he would say them so fast, they would come automatically.จากนั้นเขาก็จะบอกว่ามันอย่าง รวดเร็ว มันจะมาโดยอัตโนมัติ The Old Man and the Sea (1958)
He was a very big mako shark... ... built to swim as fast as the fastest fish of the sea.เขาเป็นปลาฉลาม มาโค ใหญ่ มากสร้างขึ้นเพื่อว่ายน้ำ เร็วที่สุดเท่าที่ปลาที่เร็วที่สุด ของทะเล The Old Man and the Sea (1958)
It was so fast, it's smoking.มันคือไปอย่างรวดเร็วดังนั้นก็ที่ รมควัน Help! (1965)
Faster!เฮย ระวังถัง Help! (1965)
After breakfasting in Paddington, we was transferred to the Second Army for Rhine and Other Rivers.เราถูกย้ายไปที่สองกองทัพ สำหรับไรน์และแม่น้ำอื่น ๆ How I Won the War (1967)
Time's fast running out for us, I'm afraid.ได้อย่างรวดเร็วเวลาการทำงานออก สำหรับเราฉันกลัว Yellow Submarine (1968)
- Look. Breakfast.มอง อาหารเช้า Yellow Submarine (1968)
They'll stare at your face, so walk out fast, but don't run.จึงเดินออกไปอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้ทำงาน The Godfather (1972)
Now the time has come to act. And act fast!ถึงเวลาต้องรีบทำการแล้ว เร็วด้วย Blazing Saddles (1974)
The Waco Kid. He had the fastest hands in the West!แว็คโก คิด ไอ้หนูมือไวที่สุดในตะวันตกงั้นรึ Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fastShe takes her dog to the park before breakfast.
fastWhen and where is breakfast served?
fastKen must run fast.
fastKen runs fastest of the three.
fastShe is in the habit of taking exercise before breakfast.
fastThe speed of the spread of AIDS is horrifyingly fast.
fastThis clasp won't fasten.
fastI can't walk fast but I can walk for a long time.
fastHow fast the train is running!
fastPlease wake me for breakfast.
fastThe professor spoke too fast for anyone to understand him.
fastI have already had my breakfast.
fastPeople were moving faster and faster.
fastHe used to have bread for breakfast.
fastMy watch is ten minutes fast.
fastNaoko can run fast.
fastJack does not drive fast.
fastHe walked so fast this I couldn't keep up with him.
fastBread and butter is their usual breakfast.
fastThe faster we rub our hands together, the warmer they get.
fastHe ran so fast that we couldn't catch up with him.
fastI can't dispense with coffee at breakfast.
fastAs a proud new father, I gave my fast child plenty of books.
fastBreakfast is a smorgasbord.
fastMary swims as fast as Jack.
fastCan I order from the breakfast menu?
fastThe TGV goes faster than any other train in the world.
fastThe car is very fast.
fastWhat did the businessman say when he invented the zip-fastener?
fastMrs. West is busy getting breakfast ready.
fastI like a basic breakfast - miso soup and rice.
fastHe is fast runner.
fastDo you want a boiled egg for breakfast?
fastSharapova's shots are very fast but ... a fast ball means that it will come back that much faster.
fastMy pulse is fast.
fastHe is able to run faster than I.
fastMy brother speaks very fast.
fastShe didn't run fast enough to catch the bus.
fastIt's faster to reserve a taxi.
fastI ran as fast as I could, but I missed the bus.
fastYasunori leaned into the armrest and looked in bemusement at the breakfast laid before him.
fastHowever fast you run, you won't be in time.
fastAs he was so tired, he fell fast asleep.
fastShe fast, otherwise you will miss the bus.
fastThe baby is fast asleep.
fastThe news of the mayor's resignation traveled fast.
fastThis may be because of a change in people's attitude toward marriage and the sharp increase of fast food restaurants and convenience stores which are open 24 hours a day and enable young people to live more easily.
fastHave you finished breakfast yet?
fastI mostly have fruit for breakfast.
fastShe had an early breakfast.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจำใจ(v) adhere to, See also: stick fast to, attach, cling to, keep something in mind, Example: เขายึดคติทำดีได้ดีเป็นคติประจำใจเขาในการดำเนินชีวิต, Thai Definition: ยึดไว้ในใจ
รวดเร็วทันใจ(adv) fast, See also: quickly, swiftly, rapidly, speedily, Syn. เร็ว, เร็วไว, เร็วทันใจ, Ant. ชักช้า, ช้า, อืดอาด, ยืดยาด, Example: เดี๋ยวนี้โลกติดต่อถึงกันได้รวดเร็วทันใจ ไม่ว่าที่ไหนก็ไปมาถึงกันได้เร็วและสะดวกสบาย, Thai Definition: เร็วตามที่ต้องการ
เร็วจี๋(adv) very fast, Syn. รีบด่วน, เร็วมาก, Ant. ช้า, เอื่อย, Example: เด็กหญิงวิ่งเร็วจี๋นำหน้าฝูงควายไป
คาดเข็มขัด(v) belt, See also: fasten one's seat belt, Ant. ถอดเข็มขัด, Example: ผมตื่นแต่เช้า แต่งตัวเรียบร้อย คาดเข็มขัด ทั้งที่ปกติไม่เคยคาด, Thai Definition: ใช้เข็มขัดผูกไว้ที่เอว
ไม่เปลี่ยนใจ(v) not change one's mind, See also: be steadfast, Ant. เปลี่ยนใจ, Example: แม้พวกนั้นจะให้สินบนผมเท่าไร ผมก็ไม่เปลี่ยนใจ, Thai Definition: ไม่เปลี่ยนความคิด
เร่งเครื่อง(v) increase speed, See also: go faster, step on, Ant. เบาเครื่อง, Example: พี่เร่งเครื่องตามรถคันหน้าไปติดๆ หลังจากที่รถคันนั้นขับปาดหน้าผ่านไป, Thai Definition: บังคับเครื่องให้เร็วหรือแรงขึ้น
อาหารจานด่วน(n) fast food, Example: ชีวิตประจำวันของคนในเมืองจำเป็นต้องพึ่งอาหารจานด่วนมากขึ้น, Count Unit: จาน, Thai Definition: อาหารที่ใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟ
อาหารจานด่วน(n) fast food, Example: ชีวิตประจำวันของคนในเมืองจำเป็นต้องพึ่งอาหารจานด่วนมากขึ้น, Thai Definition: อาหารที่ใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟ, ร้านอาหารที่ขายอาหารจำพวกนี้
รัดรึง(v) caress tightly, See also: fasten tightly, clasp tightly, Example: เขาถูกปัญหารัดรึงแน่นยิ่งขึ้นจนต้องแย้มเป็นนัยๆ ว่าจะต้องลาออกจากตำแหน่ง, Thai Definition: กอดไว้แน่น, ผูกไว้แน่น
ฉลุย(adv) fast, See also: easily, Example: เผลอเพียงแป๊บเดียวเขาวิ่งฉลุยไปถึงโน่นแล้ว, Thai Definition: ไปโดยสะดวกสบาย, Notes: (สแลง)
ซิ่ง(adv) speeding, See also: fast, quickly, swiftly, Example: เสียงมอเตอร์ไซค์ขับซิ่งดังแสบแก้วหูก่อความรำคาญให้กับชาวบ้าน, Thai Definition: ขับรถเร็วและโลดโผน, Notes: (ปาก)
มอบ(v) fasten, See also: smoothen, Example: ฉันกับน้องช่วยกันมอบปากกระทงให้ดูเรียบร้อยสวยงาม, Thai Definition: ทำให้แน่นหรือให้เรียบด้วยการหุ้มหรือขลิบตามริม เช่น มอบปากกระทง
ยึด(v) fix, See also: stick, secure, attach, fasten, Syn. เหนี่ยว, รั้ง, Ant. ปล่อย, Example: มีตะปูยึดแผ่นไม้ไว้ 2 ตัว, Thai Definition: ถือเอาไว้, ทำให้ไม่เคลื่อน
ยืนหยัด(v) be steadfast, See also: persist in, persevere in, insist on, Ant. ถอย, Example: ผู้นำไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้โดยที่ขัดแย้งกับกลุ่ม, Thai Definition: สู้ไม่ยอมถอย
ปรื๋อ(adv) swiftly, See also: quickly, dartingly, very fast, Syn. ปร๋อ, จี๋, Example: เด็กๆ วิ่งปรื๋อทันทีที่ได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai Definition: อาการที่นกบินพุ่งไปอย่างเร็ว, โดยปริยายหมายความว่า มีอาการรวดเร็วเช่นนั้น เช่น แล่นปรื๋อ วิ่งปรื๋อ
ระทึก(v) beat fast from fear, See also: be very fearful with quick and weak pulse, Example: ใจของเขานอกจากจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังระทึกจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย, Thai Definition: ใจเต้นตึกๆ, ใจสั่นรัว
อดอาหาร(v) starve, See also: fast, diet, go without food, go on a hunger strike, Ant. กินอาหาร, Example: สัตว์พวกนี้อดอาหารได้เก่ง อดได้ตั้งหลายๆ วัน โดยไม่รู้สึกเดือดร้อน
อ้าว(adv) fast, See also: quickly, at full speed, at a fast clip, Example: เขาไม่แปลกใจที่จะเห็นดวงดอมนุ่งกระโปรงวิ่งอ้าวมา เพราะเห็นมาหลายหนแล้ว, Thai Definition: อาการแห่งเรือหรือรถแล่น หรือคนวิ่งโดยเร็ว
อาหารเช้า(n) breakfast, See also: morning meal, Syn. ข้าวเช้า, Ant. อาหารเย็น, อาหารค่ำ, ข้าวเย็น, Example: อาหารเช้าควรรับประทานในระหว่าง 7-8 น., Thai Definition: อาหารมื้อแรกของวัน
เร็วไว(adv) quickly, See also: fast, rapidly, swiftly, hastily, Ant. ชักช้า, Example: ครูสั่งให้นักเรียนลุกขึ้นเร็วไว
ล่าม(v) tie, See also: bind, tether, chain, fasten, attach, link, Ant. ปล่อย, Example: สายป่านที่ล่ามว่าวอยู่นั้น ดึงรั้งไม่ให้ตัวว่าวหลุดลอยไป, Thai Definition: ผูกโดยวิธีให้เคลื่อนย้ายได้บ้างในที่จำกัด
ไว(adv) swiftly, See also: fast, quickly, rapidly, speedily, promptly, Thai Definition: ลักษณะที่เคลื่อนไหว หรือสามารถคิด หรือกระทำสิ่งใดได้คล่องแคล่วรวดเร็วหรือฉับพลันทันที
อย่างเร็ว(adv) quickly, See also: speedily, fast, Syn. อย่างรวดเร็ว, Ant. ชักช้า, Example: รถกระบะเคลื่อนที่ไปอย่างเร็วราวกับพายุเหาะ
จู้จี้จุกจิก(v) be fussy, See also: be choosy, be picky, be fastidious, Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้, Example: เธอจู้จี้จุกจิกกับลูกๆ ของเธอมากเกินไปจนพวกเขารำคาญกันหมดแล้ว, Thai Definition: บ่นว่าเรื่องเล็กๆ น้อยๆ พร่ำไปเพราะไม่พอใจ
จู้จี้จุกจิก(adj) fussy, See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety, Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้, Example: ฉันรำคาญที่เขาเป็นคนจู้จี้จุกจิกอยู่ตลลอดเวลา, Thai Definition: ที่พิถีพิถันกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทำให้กวนใจ
โยง(v) tie, See also: bind, fasten, attach, secure, tether, join, Example: หางเสือขึ้นลงนั้นมีลวดโยงมายังคันบังคับเครื่อง, Thai Definition: ผูกให้ติดกันเพื่อลากหรือจูงไป
เก็บเล่ม(v) bind, See also: tie, fasten, Example: ทุกวันนี้ โรงพิมพ์เกิดขึ้นเป็น 100 แห่ง หนังสือแต่ต้องคิดว่าจะเอาดีทางด้านใด เก็บเล่ม เย็บเล่ม เข้าปก เป็นต้น, Thai Definition: รวบรวมหนังสือหรือแผ่นภาพที่พิมพ์ไว้แล้วเรียงตามลำดับเลขหน้าเข้าเป็นเล่ม (ใช้แก่การพิมพ์)
เกาะติด(v) adhere, See also: attach, fasten, fix, stick, Syn. ติด, ยึด, แนบ, เกาะเกี่ยว, Ant. ปล่อย, Example: เชื้อโรคต่างๆ จะลอยฟุ้งไปมาในอากาศรอบห้อง โดยมันจะเกาะติดอยู่บนอานุภาพของฝุ่นผงต่างๆ, Thai Definition: จับหรือยึดสิงใดสิ่งหนึ่งไว้อย่างมั่นคง
เกี่ยว(v) hook, See also: seize, catch, fasten, hitch, clasp, Syn. จับ, รวบ, คล้อง, เกาะเกี่ยว, Example: มันใช้ปลายหางของมันเกี่ยวเป็นตะขอหรือดึงอะไรๆ ได้คล้ายมือเวลามันไต่ไปมา, Thai Definition: เกาะติดหรือเหนี่ยวไว้
เขี้ยวตะขาบ(n) centipede fang shaped pliers, See also: double-spiked fastener used to join planks, Example: เขี้ยวตะขาบที่อยู่บนหลังคาขึ้นสนิมจนจะพังอยู่แล้ว, Thai Definition: เหล็กที่ทำเป็นหมุดใช้ยึดกระดาน
ยึดมั่น(v) hold fast to, See also: persist in, adhere to, cling to, stick to, insist on, Syn. ถือมั่น, Example: เขายึดมั่นในทิฐิมานะของตนมากไม่ยอมฟังผู้อื่นเลย
ระริก(adv) fast, See also: quickly, Example: ยามเธอเคลื่อนไหวไปกับเสียงเพลง หนั่นเนื้อเนินนูนจะสั่นระริกไปทั่ว, Thai Definition: สั่นเร็วๆ
รัด(v) bind, See also: fasten, tighten, tie, squeeze, Syn. มัด, Ant. คลาย, Example: การห้ามเลือดอีกวิธีหนึ่งคือ ใช้ผ้าเชือกหรือสายยางรัดไม่ให้เลือดจากเส้นเลือดแดงไหลลงสู่อวัยวะส่วนนั้น, Thai Definition: ทำให้แน่นหรือให้รวมกันด้วยการมัด
แน่น(adv) securely, See also: solidly, firmly, fast, Syn. มั่นคง, คงที่, กระชับ, Ant. คลอน, หลวม, Example: ผมจัดการปิดประตูลงกลอนแน่นก่อนเดินออกจากบ้าน, Thai Definition: อยู่กับที่หรือทำให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดไม่ให้คลอน
พิถีพิถัน(v) be punctilious, See also: be careful, be meticulous, be fastidious, Syn. ละเอียดลออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Example: ครูภาษาไทยจะพิถีพิถันและระมัดระวังกับการใช้ภาษาค่อนข้างมาก, Thai Definition: ละเอียดลออเกินปกติ
พิถีพิถัน(adv) punctiliously, See also: carefully, meticulously, fastidiously, Syn. ละเอียดละออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง, Example: เขาตัดเย็บชุดราตรีนี้อย่างพิถีพิถัน เพราะอยากให้ออกมาสวยงามที่สุด, Thai Definition: อย่างละเอียดลออเกินปกติ
แน่วแน่(v) be determined, See also: be resolute, be firm, be intent, be steadfast, be persistent, Syn. แน่แน่ว, Example: เขาแน่วแน่อยู่ในศาสนาและพระผู้เป็นเจ้าอย่างมาก, Thai Definition: อาการที่ใจมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มัด(v) bind, See also: tie, fasten, wrap, Syn. ผูก, Example: ลูกน้องมัดหญ้าคาเป็นท่อนๆ แล้วยัดเข้าไปในยาง, Thai Definition: ผูกรัดเข้าด้วยกัน, ผูกรัดให้แน่นด้วยเชือก เป็นต้น
แน่วแน่(adj) firm, See also: steady, steadfast, fixed, intent, resolute, unswerving, unwavering, Syn. แน่แน่ว, Example: ทหารทุกคนมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ, Thai Definition: ที่ใจมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจัง
แน่นหนา(adv) tightly, See also: firmly, fast, strongly, securely, solidly, sturdily, Syn. แข็งแรง, Ant. บอบบาง, Example: เขาใส่กุญแจอย่างแน่นหนา เพราะจะไม่อยู่บ้านหลายวัน, Thai Definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น
หนักแน่น(v) be firm, See also: be staunch, be steadfast, be steady, be stable, be resolute, be constant, be unyielding, Example: ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจงได้หนักแน่น อย่ายอมตกเป็นเครื่องมือของใครเป็นอันขาด, Thai Definition: มั่นคง, ไม่ท้อถอย
รวดเร็ว(v) be fast, See also: be rapid, be quick, be speedy, be swift, Syn. ฉับพลัน, ทันที, Example: หากเกิดไฟดับการจ่ายไฟทดแทนนี้จะรวดเร็วมาก จนแทบสังเกตการขาดหายไปของแรงดันไฟไม่ได้เลย
มั่นคง(v) be secure, See also: be stable, be firm, be strong, be sturdy, be steadfast, Syn. ปลอดภัย, เสถียร, ปึกแผ่น, หนักแน่น, สถิร, Ant. โลเล, ไม่เที่ยง, โอนเอน, ผันแปร, คลอนแคลน, Example: หลายๆ คนในหน่วยงาน พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ฐานะของตนมั่นคง, Thai Definition: ไม่เปลี่ยนแปลงโดยง่าย
ผลีผลาม(adv) hastily, See also: too fast, rashly, hurriedly, suddenly, abruptly, Syn. ลุกลน, ผลุนผลัน, พรวดพราด, Example: เขาผลีผลามเข้าไปในค่ายของศัตรูโดยไม่ทันวางแผนให้รอบคอบ, Thai Definition: รีบร้อนเกินไปโดยไม่ระมัดระวัง หรือไม่ถูกกาลเทศะ
มั่นคง(v) be secure, See also: be stable, be firm, be strong, be sturdy, be steadfast, Syn. ปลอดภัย, เสถียร, ปึกแผ่น, หนักแน่น, สถิร, Ant. โลเล, ไม่เที่ยง, โอนเอน, ผันแปร, คลอนแคลน, Example: หลายๆ คนในหน่วยงาน พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ฐานะของตนมั่นคง, Thai Definition: ไม่เปลี่ยนแปลงโดยง่าย
ลหุ(adj) rapid, See also: quick, fast, swift, Syn. เร็ว, ไว, Notes: (บาลี)
ลอยชาย(adv) edges floating, See also: edges flapping about, wear the loincloth with unrolled edges and not fastened up at the ba, Syn. ปล่อยชายผ้า, Example: หล่อนผัดหน้าขาว นุ่งผ้าหางกระรอกลอยชายไหวพะเยิบพะยาบตามจังหวะเดิน
โลด(adv) fast, See also: quickly, swiftly, Syn. เร็ว, Example: วันนี้ราคาน้ำมันพุ่งโลดไปแล้ว, Thai Definition: อย่างรวดเร็ว
ไวไฟ(v) be fast, See also: be sensual, be hot, be sexy, Example: เด็กสาวสมัยนี้ไวไฟมาก ไม่ค่อยรักนวลสงวนตัวเหมือนเมื่อก่อน, Thai Definition: มีความประพฤติหละหลวมในทางชู้สาว มีลักษณะดังสิ่งไวไฟ
ไวไฟ(adj) fast, See also: sensual, hot, sexy, Example: เธอเป็นสาวไวไฟ จนใครๆ ก็กลัวที่จะรู้จักเธอ, Thai Definition: ู้ที่มีความประพฤติหละหลวมในทางชู้สาว มีลักษณะดังสิ่งไวไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเช้า[āhān chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารฟาสท์ฟูด[āhān fāstfūt] (n) EN: fast food  FR: fast-food [m]
อาหารจานด่วน[āhān jān duan] (n, exp) EN: fast food
อาหารมื้อเช้า[āhān meū chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit-déjeuner [m]
อ่าว[āo] (adv) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip  FR: rapidement
ดอกทอง[døkthøng] (n) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman  FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)
ด่วน[duan = dūan] (adj) EN: express ; urgent ; fast  FR: express ; urgent ; chaud
หูตาไว[hū tā wai] (v, exp) EN: be fast knowledgeable
หูไวตาไว[hūwaitāwai] (v) EN: be fast knowledgeable
จู้จี้[jūjī] (v) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret
จู้จี้[jūjī] (adj) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose  FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
จู้จี้จุกจิก[jūjī-jukjik] (v) EN: be fussy ; be choosy ; be picky ; be fastidious
จู้จี้จุกจิก[jūjī-jukjik] (adj) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety
จุกจิก[jukjik] (v) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
การส่งลูกเร็ว[kān song lūk reo] (n, exp) EN: fast service  FR: service rapide [m]
ขัด[khat] (v) EN: fasten ; attach ; bind  FR: attacher
ควบ[khūap] (v) EN: gallop ; be on a horse ; whip a horse on ; ride fast  FR: galoper ; fouetter un cheval ; monter à cheval
ขวับ[khwap] (adv) EN: instantly ; quickly ; fast ; in a flash
เกี่ยว[kīo] (v) EN: hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp  FR: accrocher ; attacher
กลัด[klat] (v) EN: clasp ; clip ; pin ; fasten ; tag  FR: agrafer ; épingler
เกาะติด[kǿtit] (v) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick  FR: s'agripper ; se cramponner
กอดเก้าอี้[køt kao-ī] (v, exp) EN: hold fast onto one's position (in a company/government bureau )
ลหุ[lahu] (adj) EN: rapid ; quick ; fast ; swift  FR: rapide
ล่าม[lām] (v) EN: tie ; bind ; tether ; chain ; fasten ; attach ; link  FR: attacher ; enchaîner
หลับอุตุ[lap utu] (v, exp) EN: sleep soundly ; be fast asleep  FR: dormir profondément
โลด[lōt] (adv) EN: fast ; quickly ; swiftly
มั่น[man] (x) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast  FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นคง[mankhong] (v) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable
มั่นคง[mankhong] (adj) EN: strong ; solid ; firm ; stable ; steadfast ; secure  FR: résistant ; robuste ; solide ; ferme ; durable ; stable
มัด[mat] (v) EN: bind ; tie; fasten ; wrap  FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
มือลิง[meūling] (n) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat
น่าเบื่อ[nābeūa] (x) EN: boring ; not fun ; arid ; banal ; flat ; commonplace  FR: ennuyeux ; fatigant ; pénible ; fastidieux ; banal
แน่[naē] (adj) EN: sure ; confident ; certain ; steady; steadfast  FR: certain ; sûr
แน่น[naen] (v) EN: tight ; fast ; firm  FR: serrer ; tendre
แน่น[naen] (adv) EN: tightly ; securely ; solidly ; firmly ; fast
แน่นหนา[naennā] (adv) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily  FR: solidement ; fermement
แน่ว[naēo] (adj) EN: steady ; firm ; steadfast
แน่วแน่[naēonaē] (v) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent
แน่วแน่[naēonaē] (adj) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering  FR: résolu
หนักแน่น[naknaen] (v) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding
เงื่อนตาย[ngeūan tāi] (n, exp) EN: carrick bend ; fast knot
เงื่อนตาย[ngeūoen tāi] (n, exp) EN: fast knot
อดอาหาร[ot āhān] (v, exp) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike  FR: jeûner
พันธะ[phantha] (v) EN: bind ; tie ; fasten ; unite  FR: attacher
ผูก[phūk] (v) EN: tie ; fasten ; bind ; knot  FR: attacher ; nouer ; lier ; amarrer
ร้าย[rāi] (adj) EN: bad ; evil ; ill ; malignant ; fierce ; lethal ; deadly ; dangerous ; severe ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible  FR: mauvais ; malin ; sévère ; grave ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
รัด[rat] (v) EN: bind ; fasten ; tighten ; tie ; squeeze ; hug ; be tight ; be a snug  FR: serrer ; sangler
รัดรึง[ratreung] (v) EN: caress tightly ; fasten tightly ; clasp tightly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, ] fast; quick; swift, #230 [Add to Longdo]
[qiǎ, ㄑㄧㄚˇ, ] customs station; to be choked; to fasten; to clip; to wedge; checkpost, #455 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, / ] to question; to ask; to interrogate; rapid; speedy; fast; news; information, #792 [Add to Longdo]
迅速[xùn sù, ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ, ] rapid; speedy; fast, #1,058 [Add to Longdo]
快速[kuài sù, ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ, ] fast; high-speed; rapid, #1,376 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] fast; rapid; quick, #1,907 [Add to Longdo]
早餐[zǎo cān, ㄗㄠˇ ㄘㄢ, ] breakfast, #3,838 [Add to Longdo]
早点[zǎo diǎn, ㄗㄠˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] light breakfast, #4,932 [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, / ] to hasten; to hurry; walk fast; to approach; to tend towards; to converge, #6,785 [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, / ] run fast; speed; spread; gallop, #7,247 [Add to Longdo]
[bǎng, ㄅㄤˇ, / ] to tie; bind or fasten together; to kidnap, #7,996 [Add to Longdo]
便捷[biàn jié, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, 便] convenient and fast, #8,245 [Add to Longdo]
麦当劳[Mài dāng láo, ㄇㄞˋ ㄉㄤ ㄌㄠˊ, / ] MacDonald or McDonald (name); McDonald’s (fast food company), #8,326 [Add to Longdo]
踏实[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, / ] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety, #8,598 [Add to Longdo]
[láo, ㄌㄠˊ, ] firm; fast, #9,332 [Add to Longdo]
早饭[zǎo fàn, ㄗㄠˇ ㄈㄢˋ, / ] breakfast, #9,374 [Add to Longdo]
坚守[jiān shǒu, ㄐㄧㄢ ㄕㄡˇ, / ] to hold fast to; to stick to, #9,524 [Add to Longdo]
飞快[fēi kuài, ㄈㄟ ㄎㄨㄞˋ, / ] very fast; at lightning speed, #11,895 [Add to Longdo]
快餐[kuài cān, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ, ] fast food; snack; quick meal, #12,839 [Add to Longdo]
[zhāi, ㄓㄞ, / ] (Buddhist or Daoist) to fast; to abstain from meat or wine; room; building, #13,411 [Add to Longdo]
鸡翅[jī chì, ㄐㄧ ㄔˋ, / ] chicken wings (fast food), #14,504 [Add to Longdo]
飞奔[fēi bēn, ㄈㄟ ㄅㄣ, / ] to dash (run fast); to rush; to dart, #16,371 [Add to Longdo]
沉睡[chén shuì, ㄔㄣˊ ㄕㄨㄟˋ, ] to be fast asleep, #17,163 [Add to Longdo]
铁板[tiě bǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ, / ] iron panel; hot iron plate for fast grilling (Japanese: teppan), #21,464 [Add to Longdo]
急功近利[jí gōng jìn lì, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, ] seeking instant benefit (成语 saw); shortsighted vision, looking only for fast return, #22,021 [Add to Longdo]
踏踏实实[tà tà shí shí, ㄊㄚˋ ㄊㄚˋ ㄕˊ ㄕˊ, / ] realistic; down-to-earth; steadfast, #22,153 [Add to Longdo]
特快[tè kuài, ㄊㄜˋ ㄎㄨㄞˋ, ] express; especially fast, #23,178 [Add to Longdo]
空心[kòng xīn, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ, ] fasting; on an empty stomach, #24,328 [Add to Longdo]
快车道[kuài chē dào, ㄎㄨㄞˋ ㄔㄜ ㄉㄠˋ, / ] fast lane, #26,288 [Add to Longdo]
快餐店[kuài cān diàn, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ ㄉㄧㄢˋ, ] fast food shop, #28,040 [Add to Longdo]
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, / ] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire, #28,952 [Add to Longdo]
俯冲[fǔ chōng, ㄈㄨˇ ㄔㄨㄥ, / ] to dive down fast, #33,073 [Add to Longdo]
刚毅[gāng yì, ㄍㄤ ㄧˋ, / ] resolute; steadfast; stalwart, #34,136 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, / ] fast; greedy; run rapidly, #38,803 [Add to Longdo]
外带[wài dài, ㄨㄞˋ ㄉㄞˋ, / ] take-way (fast food); (outer part of) tire; as well; besides; into the bargain; outer zone, #38,882 [Add to Longdo]
秉持[bǐng chí, ㄅㄧㄥˇ ㄔˊ, ] uphold; hold fast to, #40,786 [Add to Longdo]
剧变[jù biàn, ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] fast change of scene, #41,307 [Add to Longdo]
不胫而走[bù jìng ér zǒu, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄦˊ ㄗㄡˇ, / ] get round fast; spread like wildfire, #44,137 [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, ] fly fast, #44,145 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] hurry; fast; suddenly, #44,310 [Add to Longdo]
绑住[bǎng zhù, ㄅㄤˇ ㄓㄨˋ, / ] fasten; bind, #44,474 [Add to Longdo]
外送[wài sòng, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄥˋ, ] to send out; fast food delivered, #44,983 [Add to Longdo]
坚定性[jiān dìng xìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] firmness; steadfastness, #45,461 [Add to Longdo]
吹毛求疵[chuī máo qiú cī, ㄔㄨㄟ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ ㄘ, ] lit. to blow apart the hairs upon a fur to discover any defect (成语 saw); fig. to be fastidious; nitpick, #50,505 [Add to Longdo]
疾速[jí sù, ㄐㄧˊ ㄙㄨˋ, ] very fast; at a crazy speed, #51,012 [Add to Longdo]
斋月[Zhāi yuè, ㄓㄞ ㄩㄝˋ, / ] Ramadan (Muslim month of fasting), #68,751 [Add to Longdo]
斋戒[zhāi jiè, ㄓㄞ ㄐㄧㄝˋ, / ] to fast, #74,619 [Add to Longdo]
健步如飞[jiàn bù rú fēi, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄈㄟ, / ] running as fast as flying, #75,024 [Add to Longdo]
坚贞不屈[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, / ] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast, #75,863 [Add to Longdo]
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, / ] big arrow; walk fast, #79,078 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
繋ぐ[つなぐ, tsunagu] TH: มัดให้แน่น  EN: to fasten

German-Thai: Longdo Dictionary
fast(adv) เกือบจะ เช่น Der Kuchen ist fast fertig. ขนมเค้กเกือบเสร็จแล้ว, See also: zunahe, Syn. beinahe

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschnallzeichen {n}fasten-seatbelts sign [Add to Longdo]
Befestigung {f}fastening [Add to Longdo]
Befestigungskonstruktion {f}fastening construction [Add to Longdo]
Befestigungspunkt {m}fastening point [Add to Longdo]
Befestigungssatz {m}fastening set [Add to Longdo]
Befestigungsschiene {f}fastening bar [Add to Longdo]
Befestigungsschraube {f}clamping bolt; fastening screw [Add to Longdo]
Befestigungsstrebe {f}fastening strut [Add to Longdo]
Bügelechtheit {f}fastness to ironing [Add to Longdo]
Chemischreinigungsechtheit {f} [textil.]fastness to dry-cleaning [Add to Longdo]
Dschungel {m} | der fast undurchdringliche Dschungeljungle | the barely penetrable jungle [Add to Longdo]
Eilzug {m}fast train; fast stopping train [Add to Longdo]
Farbechtheit {f}colour fastness [Br.]; color fastness [Am.] [Add to Longdo]
Faststeinzeug {n}near-stoneware [Add to Longdo]
Fasten {n}; Hungern {n}fasting [Add to Longdo]
Fastenzeit {f}; Fasten {n}Lent [Add to Longdo]
Fastfood {n} [cook.]fast food [Add to Longdo]
Fastnachtszeit {f}; Fastnacht {f}shrovetide [Add to Longdo]
Fastnacht {f}; Fastnachtsdienstag {n}; Faschingsdienstag {m}Shrove Tuesday; Mardi Gras [Am.] [Add to Longdo]
vorderer Festmacher [naut.]head fast [Add to Longdo]
Fließheck {n} [auto]fastback [Add to Longdo]
Frühstück {n} | beim Frühstück | kleines Frühstückbreakfast | at breakfast | continental breakfast [Add to Longdo]
Hotel {n}; Gasthof {m} | Hotels {pl} | Hotel garni {n} | schwimmendes Hotelhotel | hotels | bed-and-breakfast hotel | flotel [Add to Longdo]
Imbiss {m}; leichte Mahlzeit {f} (an Fastentagen)collation [Add to Longdo]
Klettverschluss {m}velcro fastener [Add to Longdo]
Leerlaufanhebung {f}fast idle [Add to Longdo]
Lichtechtheit {f}fastness to light [Add to Longdo]
Mäkelei {f} (im Essen)fastidiousness; daintiness [Add to Longdo]
Meerwasserechtheit {f}fastness to salt water [Add to Longdo]
Regel {f} | Regeln {pl} | in der Regel; im Regelfall | den Regeln entsprechend; gemäß den Regeln | nach den Regeln | eine Regel verletzen | nach allen Regeln der Kunst | die anwendbaren Regeln | eine fast überall anwendbare Regelrule | rules | as a rule | according to the rules | under the rules | to break a rule | by every trick in the book | the rules applicable | a rule of great generality [Add to Longdo]
Reibechtheit {f}fastness to rubbing [Add to Longdo]
Reißverschluss {m} | Reißverschlüsse {pl}zipper [Am.]; zip; zip fastener [Br.] | zippers [Add to Longdo]
Schindluder treiben mitto play fast and loose with [Add to Longdo]
Schnellbrandofen {m}fast fire kiln [Add to Longdo]
Schnellverkehr {m}fast-moving traffic [Add to Longdo]
Schnellverschluss {m}quick release fastener; quick acting closure [Add to Longdo]
Schnellzug {m}fast train; mainline train [Add to Longdo]
Schnellzugriff {m}; unmittelbarer Zugrifffast access [Add to Longdo]
Schweißechtheit {f}fastness to perspiration [Add to Longdo]
Schwimmbadwasserechtheit {f}fastness to swimming pool water [Add to Longdo]
Standhaftigkeit {f}; Unentwegtheit {f}; Beharrlichkeit {f}steadfastness [Add to Longdo]
Steckerhalterung {f}connector fastener [Add to Longdo]
Tischgespräch {n} | Tischgespräche {pl}table talk; breakfast/dlunch/dinner conversation | table talks [Add to Longdo]
Verschluss {m} | Verschlüsse {pl}fastener | fasteners [Add to Longdo]
Verwöhntheit {f}fastidiousness [Add to Longdo]
Waschechtheit {f}fastness to washing [Add to Longdo]
Wasserechtheit {f}fastness to water [Add to Longdo]
Wassertropfenechtheit {f}fastness to water drops [Add to Longdo]
Zeitraffer {m}fast motion; quick motion [Add to Longdo]
Zwischenspeicher {m}fast memory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FFT[エフエフティー, efuefutei-] (n) fast-fourier-transform; FFT [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
ぐうぐう[guuguu] (adv) (on-mim) fast (asleep); snoring or grumbling sound [Add to Longdo]
ぐっすり[gussuri] (adv,adv-to) (on-mim) sound asleep; fast asleep; (P) [Add to Longdo]
ぐっと[gutto] (adv) (on-mim) firmly; fast; much; more [Add to Longdo]
こだわり[kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
すくすく;すくすくと[sukusuku ; sukusukuto] (adv) (on-mim) quickly; fast; rapidly [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
ふしだら[fushidara] (adj-na,n) slovenly; untidy; messy; fast; loose [Add to Longdo]
ふん縛る[ふんじばる, funjibaru] (v5r,vt) to tie fast [Add to Longdo]
ぺったり[pettari] (adv) closely; fast [Add to Longdo]
イートイン[i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant) [Add to Longdo]
イングリッシュブレックファースト[ingurisshuburekkufa-suto] (n) English breakfast [Add to Longdo]
カシメ[kashime] (n) standoff (mechanical fastener); self-clinch hardware [Add to Longdo]
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed [Add to Longdo]
コーンフレーク;コーンフレークス[ko-nfure-ku ; ko-nfure-kusu] (n) cold cereal; breakfast cereal; corn flakes [Add to Longdo]
コンチネンタルブレックファースト[konchinentaruburekkufa-suto] (n) continental breakfast [Add to Longdo]
ジッパー[jippa-] (n) zip fastener; slide fastener; Zipper (tradename) [Add to Longdo]
スナップ[sunappu] (n) (1) snap (e.g. of the wrist in baseball); (2) (abbr) (See スナップショット,スナップ写真) snapshot (esp. of people); (3) (See ホック・2) snap fastener; press stud; (P) [Add to Longdo]
スピードボール[supi-dobo-ru] (n) speed ball; fastball (baseball) [Add to Longdo]
スプリットフィンガーファーストボール[supurittofinga-fa-sutobo-ru] (n) split fingered fast ball [Add to Longdo]
スローフード[suro-fu-do] (n) slow food (as opposed to fast food) [Add to Longdo]
チャック[chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P) [Add to Longdo]
ドキドキ(P);どきどき(P);どきんどきん;ドキンドキン[dokidoki (P); dokidoki (P); dokindokin ; dokindokin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) thump-thump; bang-bang; pit-a-pat; pitapat; pitter-patter; (vs) (2) (on-mim) to beat fast (of one's heart); to throb; to pound; to palpitate; (P) [Add to Longdo]
ネズミザメ科[ネズミザメか, nezumizame ka] (n) Lamnidae (family of large, fast-swimming sharks known as mackerel sharks or white sharks) [Add to Longdo]
ビンディング[bindeingu] (n) foot fastening (ski) (ger [Add to Longdo]
ファースト[fa-suto] (n,adj-no) (1) first; (2) (abbr) first baseman; first base; (3) fast; (P) [Add to Longdo]
ファーストイーサネット[fa-sutoi-sanetto] (n) {comp} fast Ethernet [Add to Longdo]
ファーストカラー[fa-sutokara-] (n) fast color [Add to Longdo]
ファーストキッチン[fa-sutokicchin] (n) First Kitchen (fast food restaurant chain) [Add to Longdo]
ファーストバック[fa-sutobakku] (n) fast back [Add to Longdo]
ファーストブレーク[fa-sutobure-ku] (n) fast break [Add to Longdo]
ファストスカジー[fasutosukaji-] (n) {comp} FastSCSI [Add to Longdo]
ファストセレクト[fasutoserekuto] (n) {comp} fast select [Add to Longdo]
ファストトラック[fasutotorakku] (n) fast-track [Add to Longdo]
ファストフード(P);ファーストフード[fasutofu-do (P); fa-sutofu-do] (n) fast-food; (P) [Add to Longdo]
ファストン[fasuton] (n) fast on (terminal) [Add to Longdo]
ファスナー[fasuna-] (n) fastener; zipper; (P) [Add to Longdo]
ファッキン[fakkin] (n) (1) (abbr) (sl) (See ファーストキッチン) First Kitchen (fast food restaurant chain); (2) fucking [Add to Longdo]
フォーシーム[fo-shi-mu] (n) four-seam fastball (baseball) [Add to Longdo]
ブイファスト[buifasuto] (n) {comp} V.fast [Add to Longdo]
ブリックス[burikkusu] (n) BRIC, BRICs (Brazil, Russia, India, China), referring especially to the fast-growing economies of these countries [Add to Longdo]
ブレックファースト;ブレークファスト[burekkufa-suto ; bure-kufasuto] (n) breakfast [Add to Longdo]
ベルファスト[berufasuto] (n) Belfast; (P) [Add to Longdo]
ホチキス;ホッチキス[hochikisu ; hocchikisu] (n) (named after the inventor, Hotchkiss) stapler; paper fastener [Add to Longdo]
ホック[hokku] (n) (1) hook; hook and eye; (2) (See スナップ・3) snap fastener; press stud; (3) hock (white wine); (P) [Add to Longdo]
ボタンを掛ける[ボタンをかける, botan wokakeru] (exp,v1) to fasten a button [Add to Longdo]
モーニングサービス[mo-ningusa-bisu] (n) breakfast special (wasei [Add to Longdo]
ラマダン[ramadan] (n) Ramadan (9th month of Muslim calendar); fasting month [Add to Longdo]
ロッテリア[rotteria] (n) Lotteria (fast-food chain); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファーストイーサネット[ふぁーすといーさねっと, fa-sutoi-sanetto] fast Ethernet [Add to Longdo]
ファストセレクト[ふぁすとせれくと, fasutoserekuto] fast select [Add to Longdo]
逆高速フーリエ変換[ぎゃくこうそくフーリエへんかん, gyakukousoku fu-rie henkan] inverse fast Fourier transform [Add to Longdo]
急速充電[きゅうそくじゅうでん, kyuusokujuuden] fast charge [Add to Longdo]
高速セレクト[こうそくせれくと, kousokuserekuto] fast select [Add to Longdo]
高速フーリエ変換[こうそくフーリエへんかん, kousoku fu-rie henkan] Fast Fourier Transform, FFT [Add to Longdo]
早送り[はやおくり, hayaokuri] fast forward (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
二次元高速フーリエ変換[にじげんこうそくフーリエへんかん, nijigenkousoku fu-rie henkan] two dimensional fast Fourier transform [Add to Longdo]
高速フリエ変換[こうそくふりえへんかん, kousokufuriehenkan] FFT, fast fourier transform [Add to Longdo]
ファストスカジー[ふぁすとすかじー, fasutosukaji-] FastSCSI [Add to Longdo]
ブイファスト[ぶいふぁすと, buifasuto] V.fast [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
既に[すでに, sudeni] -schon, bereits, -fast, beinahe, im_Begriff [Add to Longdo]
狂おしい[くるおしい, kuruoshii] (fast) verrueckt_sein (vor Angst=Schmerz) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top