ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extort

EH0 K S T AO1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extort-, *extort*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extort(vt) ขู่เข็ญ (ให้ได้มา), See also: บังคับ, ข่มขู่ ให้ได้มา
extort from(phrv) เสนอ (สิ่งที่ชื่นชอบ) ให้กับ, See also: ให้ สิ่งที่ชื่นชอบ กับ, ขู่เข็ญ, รีดไถจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extort(อิคซฺทอร์ทฺ') vt. ขู่เข็ญ,บีบบังคับ,กรรโชก,เคี่ยวเข็ญ., See also: extorter n. extortive adj.
extortion(อิคซฺทอร์'เชิน) n. การขู่เข็ญ,การบีบบังคับ,การกรรโชก,การเคี่ยวเข็ญ., See also: extortionary adj., Syn. blackmail

English-Thai: Nontri Dictionary
extort(vt) บีบคั้น,รีดไถ,ขู่เข็ญ,บีบบังคับ,ขู่กรรโชก,เคี่ยวเข็ญ
extortion(n) การบีบคั้น,การขู่เข็ญ,การรีดไถ,การขู่กรรโชก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extortionการกรรโชก [ดู racketeering และ shakedown ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extortionการกรรโชก [ดู racketeering] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
extortionate(adj) มากเกินกว่าที่จะยอมรับได้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extortHe extorted a large amount of money from her.
extortThe gangsters extorted a vast sum of money from the rich man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไถ(v) squeeze, See also: extort, blackmail, force, Syn. รีดไถ, Example: น้องชายมาไถเงินไปจากผมเป็นครั้งเป็นคราว, Thai Definition: ขู่เอาเงินคนอื่น, รีดเอาเงินคนอื่น, Notes: (สแลง)
ขู่กระโชก(v) extort, See also: blackmail, exact, squeeze, threaten, Syn. กรรโชก, Example: เขาขู่กระโชกให้เธอยินยอมเขา, Thai Definition: ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ
บังคับเอา(v) extort from, See also: exact, Syn. บังคับ, Example: ในเวลานั้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนจะบังคับเอากับพระมหากษัตริย์ได้
รีดไถ(v) squeeze, See also: extort, extract, Syn. รีด, Example: ปัจจุบันมีแก๊งมาเฟียชาวต่างชาติแฝงตัวมาในคราบนักท่องเที่ยว เพื่อคอยรีดไถเงินทองจากนักท่องเที่ยวชาติเดียวกัน
รีดนาทาเร้น(v) squeeze, See also: extort (some thing from someone), fleece, extract, Syn. รีดไถ, ขูดรีด, Example: ชนกลุ่มน้อยในพม่าทนถูกกดขี่ข่มเหง และรีดนาทาเร้นจากทหารไม่ไหว จึงตัดสินใจอพยพมาประเทศไทย, Thai Definition: ขูดรีดเอาทรัพย์สินจนอีกฝ่ายหนึ่งยากแค้น
กรรโชก(v) extort, See also: blackmail, threaten, Syn. กันโชก, ข่มขู่, Example: คนร้ายขู่กรรโชกทรัพย์เธอ
แบล็คเมล์(v) blackmail, See also: extort, Syn. หักหลัง, Example: เขาประกาศว่าจะไม่ยอมให้ใคร แบล็คเมล์ เขาเป็นอันขาด, Thai Definition: กลับทรยศทำร้ายในภายหลัง, Notes: (อังกฤษ)
แบล็คเมล์(v) blackmail, See also: extort, Syn. หักหลัง, Example: เขาประกาศว่าจะไม่ยอมให้ใคร แบล็คเมล์ เขาเป็นอันขาด, Thai Definition: กลับทรยศทำร้ายในภายหลัง, Notes: (อังกฤษ)
แบล็คเมล์(v) blackmail, See also: extort, Syn. หักหลัง, Example: เขาประกาศว่าจะไม่ยอมให้ใคร แบล็คเมล์ เขาเป็นอันขาด, Thai Definition: กลับทรยศทำร้ายในภายหลัง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับเอา[bangkhap ao] (v, exp) EN: extort from ; exact  FR: extorquer
กรรโชก[kanchōk] (v) EN: extort ; blackmail ; racketeer  FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
การกรรโชก[kān kanchōk] (n, exp) EN: extortion  FR: extorsion [f]
การขูดรีดเงิน[kān khūtrīt ngoen] (n, exp) EN: extortion
ขู่กรรโชก[khūkanchōk] (v) EN: blackmail ; intimidate ; extort  FR: extorquer ; racketter
ขู่กรรโชกเอาเงิน[khūkanchōk ao ngoen] (v, exp) EN: extort money ; squeeze money (from)  FR: extorquer de l'argent
ขูดรีดเงิน[khūtrīt ngoen] (v, exp) EN: extort  FR: extorquer ; plumer (fig.)
ไถ[thai] (v) EN: extort  FR: extorquer
ไถเงิน[thai ngoen] (v, exp) EN: extort money ; squeeze money  FR: extorquer de l'argent
ตบทรัพย์[top sap] (v, exp) EN: extort money (from s.o.) ; extort property (from s.o.)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTORT EH0 K S T AO1 R T
EXTORTS EH0 K S T AO1 R T S
EXTORTED EH0 K S T AO1 R T IH0 D
EXTORTING EH0 K S T AO1 R T IH0 NG
EXTORTION EH0 K S T AO1 R SH AH0 N
EXTORTIONATE EH0 K S T AO1 R SH AH0 N AH0 T
EXTORTIONATE EH0 K S T AO1 R SH AH0 N EY2 T
EXTORTIONIST EH0 K S T AO1 R SH AH0 N IH0 S T
EXTORTIONISTS EH0 K S T AO1 R SH AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extort (v) ˈɪkstˈɔːt (i1 k s t oo1 t)
extorts (v) ˈɪkstˈɔːts (i1 k s t oo1 t s)
extorted (v) ˈɪkstˈɔːtɪd (i1 k s t oo1 t i d)
extorting (v) ˈɪkstˈɔːtɪŋ (i1 k s t oo1 t i ng)
extortion (n) ˈɪkstˈɔːʃən (i1 k s t oo1 sh @ n)
extortions (n) ˈɪkstˈɔːʃənz (i1 k s t oo1 sh @ n z)
extortionate (j) ˈɪkstˈɔːʃənət (i1 k s t oo1 sh @ n @ t)
extortionately (a) ˈɪkstˈɔːʃənətliː (i1 k s t oo1 sh @ n @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāo, ㄑㄧㄠ, ] extort; knock; to strike; to knock (at a door); to hit, #5,489 [Add to Longdo]
讹诈[é zhà, ㄜˊ ㄓㄚˋ, / ] extort under false pretences; blackmail; bluff; defraud, #48,221 [Add to Longdo]
逼供[bī gòng, ㄅㄧ ㄍㄨㄥˋ, ] extort a confession, #54,079 [Add to Longdo]
敲竹杠[qiāo zhú gàng, ㄑㄧㄠ ㄓㄨˊ ㄍㄤˋ, / ] extortion by taking advantage of sb's weakness, #89,192 [Add to Longdo]
敲诈勒索罪[qiāo zhà lè suǒ zuì, ㄑㄧㄠ ㄓㄚˋ ㄌㄜˋ ㄙㄨㄛˇ ㄗㄨㄟˋ, / ] extortion and blackmail [Add to Longdo]
敲诈罪[qiāo zhà zuì, ㄑㄧㄠ ㄓㄚˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] extortion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せびる[sebiru] (v5r,vt) to demand money; to pester; to extort [Add to Longdo]
たかり[takari] (n) extortion; sponging [Add to Longdo]
ワンクリック詐欺[ワンクリックさぎ, wankurikku sagi] (n) one-click fraud (online fraud and extortion technique often used by spammers) [Add to Longdo]
喝上げ[かつあげ, katsuage] (n,vs) (uk) (sl) extortion of money or goods (e.g. from lower year students); shakedown [Add to Longdo]
強請[きょうせい;ごうせい, kyousei ; gousei] (n,vs) blackmail; extortion; persistent demand [Add to Longdo]
強請り取る;ゆすり取る[ゆすりとる, yusuritoru] (v5r) to extort; to shake down (for money) [Add to Longdo]
強請る[ねだる(P);ゆする, nedaru (P); yusuru] (v5r,vt) (1) (ねだる only) to tease; to coax; (2) to solicit; to demand; to extort; (P) [Add to Longdo]
強奪[ごうだつ, goudatsu] (n,vs) pillage; seizure; hijacking; plunder; extortion; (P) [Add to Longdo]
強要[きょうよう, kyouyou] (n,vs) coercion; extortion; compulsion; force; (P) [Add to Longdo]
恐喝[きょうかつ, kyoukatsu] (n,vs) blackmail; extortion; threat (to extort money); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extort
   v 1: obtain through intimidation
   2: obtain by coercion or intimidation; "They extorted money from
     the executive by threatening to reveal his past to the
     company boss"; "They squeezed money from the owner of the
     business by threatening him" [syn: {extort}, {squeeze},
     {rack}, {gouge}, {wring}]
   3: get or cause to become in a difficult or laborious manner
     [syn: {extort}, {wring from}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top