ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evicts

IH0 V IH1 K T   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evicts-, *evicts*, evict
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา evicts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *evicts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evict[VT] ขับไล่ (ออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง), See also: ไล่ออกไป (จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง), Syn. eject, expel, remove
evictee[N] คนที่ถูกขับไล่ (ออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง), See also: คนที่ถูกไล่ที่, Syn. expellee
evict from[PHRV] ขับออกจาก, See also: ไล่ออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evict(อีวิคทฺ') vt. ขับออก,ไล่ที่,เรียกคืน., See also: evicition n. ดูevict evictor n. ดูevict, Syn. oust
evictee(อีวิค'ที) n. ผู้ถูกขับออก,ผู้ถูกไล่ที่

English-Thai: Nontri Dictionary
evict(vt) ขับไล่,ไล่ออก,ไล่ที่,เรียกคืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liability for evictionความรับผิดในการรอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive evictionการขับไล่ผู้เช่าโดยทางอ้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eviction๑. การฟ้องขับไล่ (ป. วิ. แพ่ง)๒. การรอนสิทธิ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eviction of a tenantการฟ้องขับไล่ผู้เช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eviction, liability forความรับผิดในการรอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
total evictionการสิ้นสิทธิครอบครองโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evictionการรอนสิทธิ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evictHe was way behind on his rent. As a result, he was evicted from his apartment.
evictWe received an eviction notice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไล่ที่[V] evict, See also: force someone to move house, Example: เจ้าของหมู่บ้านมาไล่ที่พวกที่ทำเพิงอยู่ท้ายหมู่บ้าน, Thai definition: ใช้อิทธิพลบังคับให้ออกไปจากที่ดิน
ถีบหัวส่ง[V] expel, See also: drive out, eject, evict, kick out, Syn. ขับไล่, เสือกไส, Example: ยามพรรครุ่งเรืองเขาก็อาศัยใบบุญ พอพรรคตกต่ำก็ถีบหัวส่งอย่างไม่ใยดี, Thai definition: ไล่ไปให้พ้น, ไม่ไยดีอีกต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟ้องขับไล่[n. exp.] (kān føng khaplai) EN: eviction   
ไล่ที่[v.] (lai thī) EN: evict   FR: expulser (qqn) de son terrain
ผู้ฟ้องขับไล่[n. exp.] (phū føng khaplai) EN: evictor   

CMU English Pronouncing Dictionary
EVICT    IH0 V IH1 K T
EVICTED    IH0 V IH1 K T IH0 D
EVICTING    IH0 V IH1 K T IH0 NG
EVICTION    IH0 V IH1 K SH AH0 N
EVICTIONS    IH0 V IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evict    (v) ˈɪvˈɪkt (i1 v i1 k t)
evicts    (v) ˈɪvˈɪkts (i1 v i1 k t s)
evicted    (v) ˈɪvˈɪktɪd (i1 v i1 k t i d)
evicting    (v) ˈɪvˈɪktɪŋ (i1 v i1 k t i ng)
eviction    (n) ˈɪvˈɪkʃən (i1 v i1 k sh @ n)
evictions    (n) ˈɪvˈɪkʃənz (i1 v i1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Exmission {f}eviction [Add to Longdo]
Kündigungsschutz {m} (Mietrecht)protection against unwarranted eviction [Add to Longdo]
Räumungsbefehl {m}eviction notice [Add to Longdo]
Zwangsräumung {f}; Räumung {f}eviction [Add to Longdo]
exmittieren | exmittierend | exmittiertto evict | evicting | evicted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
強制退去[きょうせいたいきょ, kyouseitaikyo] (n) forced eviction; deport [Add to Longdo]
追い出し;追出し[おいだし, oidashi] (n) (1) expulsion; dismissal; ejection; eviction; (2) drum beat at the end of a day's performance (in the theatre, sumo, etc.) [Add to Longdo]
追い立て[おいたて, oitate] (n) ejection; eviction; dispossession [Add to Longdo]
追い立てる;追いたてる;追立てる[おいたてる, oitateru] (v1,vt) (1) to drive on; to urge forward (e.g. cattle); to rouse (game from its cover); (2) to press a tenant to leave; to evict [Add to Longdo]
追放[ついほう, tsuihou] (n,vs,adj-no) exile; banishment; eviction; transportation; (P) [Add to Longdo]
店立て;店立(io)[たなだて, tanadate] (n,vs) eviction [Add to Longdo]
店立てを食う[たなだてをくう, tanadatewokuu] (exp,v5u) to be evicted [Add to Longdo]
立ち退かせる[たちのかせる, tachinokaseru] (v1) to evict; to eject [Add to Longdo]
立ち退き(P);立退き[たちのき, tachinoki] (n) eviction; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top