ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evict

IH0 V IH1 K T   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evict-, *evict*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evict[VT] ขับไล่ (ออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง), See also: ไล่ออกไป (จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง), Syn. eject, expel, remove
evictee[N] คนที่ถูกขับไล่ (ออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง), See also: คนที่ถูกไล่ที่, Syn. expellee
evict from[PHRV] ขับออกจาก, See also: ไล่ออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evict(อีวิคทฺ') vt. ขับออก,ไล่ที่,เรียกคืน., See also: evicition n. ดูevict evictor n. ดูevict, Syn. oust
evictee(อีวิค'ที) n. ผู้ถูกขับออก,ผู้ถูกไล่ที่

English-Thai: Nontri Dictionary
evict(vt) ขับไล่,ไล่ออก,ไล่ที่,เรียกคืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eviction๑. การฟ้องขับไล่ (ป. วิ. แพ่ง)๒. การรอนสิทธิ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eviction of a tenantการฟ้องขับไล่ผู้เช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eviction, liability forความรับผิดในการรอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evictionการรอนสิทธิ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You will be evicted.นายจะถูกไล่ออกไป Field of Dreams (1989)
- She's evicted me from my life.- เธอเปลี่ยนชีวิตผม As Good as It Gets (1997)
Once they sold him their property he evicted them.ทันทีที่พวกเค้าขายที่ให้มัน ...พวกเค้าถูกไล่ที่ Pilot (2001)
The judge will be ordering an eviction notice by tomorrow morning.ผู้พิพากษาจะมีคำสั่งฟ้องขับไล่ Nในเช้าวันพรุ่งนี้ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Oh, no, Larry. You didn't get evicted again, did you?โอ้ ไม่นะ ลาร์รี่ คุณคงจะไม่ย้ายอีกแล้วนะ หรือเปล่า Night at the Museum (2006)
I didn't get evicted.ผมเปล่า... ..เปล่าย้าย ผมไม่ได้ย้าย ไม่ ผมหมายถึง ผมไม่... Night at the Museum (2006)
-No, I didn't get evicted yet. It's like--- ไม่ ผมยังไม่ได้ย้ายเลย มันเหมือน... Night at the Museum (2006)
Out, Janella. We're being evicted.มา เจนีล เราโดนไล่แล้ว Mine (2008)
So, to enforce this mass eviction, the government turned to MNU.ดังนั้น รัฐบาลได้ย้ายไปที่ MNU District 9 (2009)
The legality that MNU is using to evict the aliens is simply a whitewash.กฏหมายที่ MNU กำลังใช้เพื่อขับเอลี่ยนช่างง่ายเหมือนปกปิดบางอย่างไว้ District 9 (2009)
UIO protocol dictates that we give the aliens 24 hours notice of our right to evict.สนธิสัญญาเผด็จการ UIO นั่นคือสิ่งที่เราให้กับเอเลี่ยน เตือนให้รู้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนขับไล่ District 9 (2009)
We are here to serve you an eviction notice.พวกเรามาที่นี่เพื่อ แจ้งให้ถึงประกาศการเคลื่ยนย้ายที่อยู่ District 9 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evictHe was way behind on his rent. As a result, he was evicted from his apartment.
evictWe received an eviction notice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไล่ที่[V] evict, See also: force someone to move house, Example: เจ้าของหมู่บ้านมาไล่ที่พวกที่ทำเพิงอยู่ท้ายหมู่บ้าน, Thai definition: ใช้อิทธิพลบังคับให้ออกไปจากที่ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟ้องขับไล่[n. exp.] (kān føng khaplai) EN: eviction   
ไล่ที่[v.] (lai thī) EN: evict   FR: expulser (qqn) de son terrain
ผู้ฟ้องขับไล่[n. exp.] (phū føng khaplai) EN: evictor   

CMU English Pronouncing Dictionary
EVICT    IH0 V IH1 K T
EVICTED    IH0 V IH1 K T AH0 D
EVICTING    IH0 V IH1 K T IH0 NG
EVICTION    IH0 V IH1 K SH AH0 N
EVICTIONS    IH0 V IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evict    (v) ˈɪvˈɪkt (i1 v i1 k t)
evicts    (v) ˈɪvˈɪkts (i1 v i1 k t s)
evicted    (v) ˈɪvˈɪktɪd (i1 v i1 k t i d)
evicting    (v) ˈɪvˈɪktɪŋ (i1 v i1 k t i ng)
eviction    (n) ˈɪvˈɪkʃən (i1 v i1 k sh @ n)
evictions    (n) ˈɪvˈɪkʃənz (i1 v i1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強制退去[きょうせいたいきょ, kyouseitaikyo] (n) forced eviction; deport [Add to Longdo]
追い出し;追出し[おいだし, oidashi] (n) (1) expulsion; dismissal; ejection; eviction; (2) drum beat at the end of a day's performance (in the theatre, sumo, etc.) [Add to Longdo]
追い立て[おいたて, oitate] (n) ejection; eviction; dispossession [Add to Longdo]
追い立てる;追いたてる;追立てる[おいたてる, oitateru] (v1,vt) (1) to drive on; to urge forward (e.g. cattle); to rouse (game from its cover); (2) to press a tenant to leave; to evict [Add to Longdo]
追放[ついほう, tsuihou] (n,vs,adj-no) exile; banishment; eviction; transportation; (P) [Add to Longdo]
店立て;店立(io)[たなだて, tanadate] (n,vs) eviction [Add to Longdo]
店立てを食う[たなだてをくう, tanadatewokuu] (exp,v5u) to be evicted [Add to Longdo]
立ち退かせる[たちのかせる, tachinokaseru] (v1) to evict; to eject [Add to Longdo]
立ち退き(P);立退き[たちのき, tachinoki] (n) eviction; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evict
   v 1: expel or eject without recourse to legal process; "The
      landlord wanted to evict the tenants so he banged on the
      pipes every morning at 3 a.m."
   2: expel from one's property or force to move out by a legal
     process; "The landlord evicted the tenants after they had not
     paid the rent for four months" [syn: {evict}, {force out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top