ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eulogy

Y UW1 L AH0 JH IY0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eulogy-, *eulogy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eulogy[N] ถ้อยคำสรรเสริญ, See also: ข้อเขียนแสดงความยกย่องสรรเสริญ, Syn. commendation, glorification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eulogy(ยู'ละจี) n. คำสรรเสริญ,การสรรเสริญ

English-Thai: Nontri Dictionary
eulogy(n) คำสรรเสริญ,การยกย่อง,การสรรเสริญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eulogyบทยกย่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next, eulogy from a Kobane Highสายอีกแล้วนะ / โทษที Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Well, let's not compose my eulogy just yet.งั้น ก็อย่ามาสรรเสริญฉันตอนนี้ Smiles of a Summer Night (2007)
I'll be delivering the eulogy.ผมเป็นคนกล่าวคำสรรเสริญ Welcome to Kanagawa (2008)
What's this world coming to? vampire giving a eulogy.จะพูดอะไรอีกล่ะ สรรเสริญแวมไพร์เหรอ Cold Ground (2008)
Chandler's eulogy for his son?คำสรรเสริญลูกของเชนเดอร์? Self Made Man (2008)
Your mother wants you to deliver a eulogy.แม่คุณต้องการให้คุณกล่าวคำสดุดี Birthmarks (2008)
And now the eulogy.และนี่คือคำสดุดี Superhero Movie (2008)
I'll make sure this social eulogy doesn't get out of hand.ฉันจะทำให้มั่นใจว่าการยกย่องสังคมนี่ไม่เกินควบคุม The Grandfather (2009)
He's pulled two all-nighters in a row, working on this eulogy for the--the memorial service.เขาึดึงดันให้มีคนเฝ้าเวร กลางคืนไว้อย่างน้อยสองคน ทำงานเพื่อเขียนคำยกย่องชมเชย ประดับเกียรติยศความทรงจำ 137 Sekunden (2009)
An eulogy to the endless cycle of days.เราควรเก็บรักษาวันธรรมดาแบบนี้ไว้นะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
- And torch the container. - And the eulogy, Dexter.และเผาตู้คอนเทนเนอร์ และการกล่าวคำอำลา.. My Bad (2010)
You ever given a eulogy?เธอเคยกล่าว ถ้อยคำสรรเสริญ My Bad (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสรรเสริญ[N] praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: เขาไม่ไหวติงต่อคำครหาหรือคำสรรเสริญของสาธารณชน, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องเชิดชูในคุณความดีที่ได้กระทำ
คำสรรเสริญเยินยอ[N] praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหูทั้งจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวด้วยความนิยมพอใจเพื่อชมเชยหรือเยินยอในคุณความดี
คำนิยม[N] appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชมเชย, คำสรรเสริญ, Example: เขาโทรศัพท์มาให้ผมเขียนคำนิยมให้กับหนังของเขา
คำชมเชย[N] appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชม, คำยกย่อง, คำเยินยอ, Example: รองประธานรัฐสภาได้รับคำชมเชยจากสื่อมวลชนถึงการวางตัวเป็นกลางในการอภิปราย
อรรจน์[N] praise, See also: eulogy, admiration, Syn. การยกย่อง, การสรรเสริญ, การเยินยอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำนิยม[n.] (khamniyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium   

CMU English Pronouncing Dictionary
EULOGY    Y UW1 L AH0 JH IY0
EULOGY'S    Y UW1 L AH0 JH IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eulogy    (n) jˈuːləʤiː (y uu1 l @ jh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n,vs) high praise; eulogy; rave review [Add to Longdo]
賛歌(P);讃歌;讚歌[さんか, sanka] (n) song of praise; eulogy; paean; hymn; (P) [Add to Longdo]
賛辞(P);讃辞;讚辞[さんじ, sanji] (n) eulogy; compliment; (P) [Add to Longdo]
賞詞;頌詞[しょうし, shoushi] (n) (words of) praise; eulogy [Add to Longdo]
褒め言葉;ほめ言葉;褒言葉;褒め詞;誉め言葉[ほめことば, homekotoba] (n) words of praise; eulogy; compliment [Add to Longdo]
褒辞[ほうじ, houji] (n) praise; eulogy [Add to Longdo]
頌徳[しょうとく, shoutoku] (n) eulogy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eulogy
   n 1: a formal expression of praise for someone who has died
      recently [syn: {eulogy}, {eulogium}]
   2: a formal expression of praise [syn: {encomium}, {eulogy},
     {panegyric}, {paean}, {pean}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top