ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escorted

EH0 S K AO1 R T IH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escorted-, *escorted*, escort, escorte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา escorted มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *escorted*)
CMU English Pronouncing Dictionary
ESCORTED EH0 S K AO1 R T IH0 D
ESCORT EH0 S K AO1 R T
ESCORT EH1 S K AO0 R T
ESCORTS EH1 S K AO0 R T S
ESCORTING EH1 S K AO0 R T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
escorted (v) ˈɪskˈɔːtɪd (i1 s k oo1 t i d)
escort (n) ˈɛskɔːt (e1 s k oo t)
escort (v) ˈɪskˈɔːt (i1 s k oo1 t)
escorts (n) ˈɛskɔːts (e1 s k oo t s)
escorts (v) ˈɪskˈɔːts (i1 s k oo1 t s)
escorting (v) ˈɪskˈɔːtɪŋ (i1 s k oo1 t i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escort(n) การคุ้มครอง, Syn. protection
escort(n) คนที่ไปเป็นเพื่อน, See also: คนคุ้มครอง, Syn. attendant, bodyguard, guard, chaperon
escort(vt) คุ้มกัน, See also: ปกป้อง, คุ้มครอง, Syn. guard, protect
escort to(phrv) ป้องกันให้เพื่อ, See also: คุ้มกันเพื่อ
escort from(phrv) คุ้มกันให้พ้นจาก, See also: กีดกันจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
escort(เอส'คอร์ทฺ) n. ผู้ที่ไปเป็นเพื่อน,ผู้คุ้มกัน,พี่เลี้ยง,หน่วยคุ้มกัน,เรือคุ้มกันขบวนเรือ,เครื่องบินคุ้มกันขบวนเรือ. vt. (เอสคอร์ท') ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,เป็นพี่เลี้ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
escort(n) ผู้ตามไปส่ง,ผู้ไปเป็นเพื่อน,พี่เลี้ยง,เพื่อนเที่ยว
escort(vt) ตามไปส่ง,ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,ปกป้อง,เป็นพี่เลี้ยง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
escortHe traveled with a large escort.
escortMay I escort you home?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมทาง(v) be accompanied by, See also: go with, escort, Example: คนในกลุ่มต้องเสียเพื่อนไปทีละคนทีละคนเมื่อร่วมทางกันมา, Thai Definition: ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
คุ้ม(v) protect, See also: guard, escort, defend, preserve, Syn. คุ้มครอง, ป้องกัน, ปกป้อง, รักษา, Example: เขารอดกลับมาได้เพราะบารมีของเจ้าพ่อคุ้มไว้
คุ้มกัน(v) protect, See also: guard, escort, defend, preserve, Syn. ป้องกัน, ปกป้อง, คุ้มครอง, Example: บริเวณพรมแดนของทั้ง 2 ฝ่ายมีทหารคุ้มกันอย่างเข้มแข็ง, Thai Definition: คุ้มครองป้องกันให้ปลอดจากภัยอันตราย, ปลอดพ้นจากข้อผูกพันบางอย่าง เช่น ค่าธรรมเนียม
คุ้มครอง(v) protect, See also: guard, escort, defend, preserve, Syn. ปกป้อง, ป้องกัน, รักษา, Example: แม่ทุกคนจะยอมสู้จนตัวตายเพื่อคุ้มครองลูกของตน
ติด(v) accompany, See also: go with, attend, escort, Example: เพื่อนข้างบ้านขอติดรถไปลงหน้าปากซอยด้วย, Thai Definition: อาศัยไปด้วยหรือมาด้วย
เกาะเกี่ยว(v) accompany, See also: go with, escort, Example: พวกเราเกาะเกี่ยวไปกับคณะนักสำรวจตั้งแต่เช้าตรู่, Thai Definition: เกี่ยวข้องตามไปด้วย
เลี้ยงดู(v) give a feast, See also: give a banquet, entertain with food (and escorts), treat, Syn. เลี้ยงดูปูเสื่อ, Example: เขาเลี้ยงดูเพื่อนฝูงอยู่เสมอ, Thai Definition: เลี้ยงอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุม[khum] (v) EN: look after ; watch over ; take charge of ; guard ; convoy ; escorter  FR: garder ; surveiller
คุ้ม[khum] (v) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve  FR: protéger
คุ้มกัน[khumkan] (v) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve  FR: escorter ; convoyer ; protéger
คุ้มครอง[khumkhrøng] (v) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve ; keep  FR: protéger ; garder
พี่เลี้ยง[phīlīeng] (n) EN: escort
ผู้ติดตาม[phū tittām] (n, exp) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide
ส่ง[song] (v) EN: accompany ; escort ; lift ; see off  FR: accompagner ; déposer (qqn)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
护送[hù sòng, ㄏㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] to escort; to accompany, #14,786 [Add to Longdo]
护卫[hù wèi, ㄏㄨˋ ㄨㄟˋ, / ] an escort; a guard; to convoy, #14,792 [Add to Longdo]
护航[hù háng, ㄏㄨˋ ㄏㄤˊ, / ] a naval escort; to convoy, #19,516 [Add to Longdo]
保驾[bǎo jià, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] escort the Emperor, #28,913 [Add to Longdo]
迎娶[yíng qǔ, ㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, ] to escort the bride; the groom's family sends a marriage sedan 花轎|花轿 to escort the bride, #33,940 [Add to Longdo]
迎亲[yíng qīn, ㄧㄥˊ ㄑㄧㄣ, / ] to escort the bride; the groom's family sends a marriage sedan 花轎|花轿 to escort the bride, #43,446 [Add to Longdo]
羽林[yǔ lín, ㄩˇ ㄌㄧㄣˊ, ] armed escort, #85,597 [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] darts; escort; horsebit, #89,936 [Add to Longdo]
镖客[biāo kè, ㄅㄧㄠ ㄎㄜˋ, / ] armed escort (of travelers or merchants' caravans), #102,046 [Add to Longdo]
递解[dì jiè, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] to escort a criminal under guard (in former times), #104,123 [Add to Longdo]
[yìng, ㄧㄥˋ, ] maid escorting bride to new home, #120,261 [Add to Longdo]
护送者[hù sòng zhě, ㄏㄨˋ ㄙㄨㄥˋ ㄓㄜˇ, / ] to escort, #268,430 [Add to Longdo]
槛车[jiàn chē, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄜ, / ] cart with cage, used to escort prisoner [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleitflugzeug {n} [mil.]aerial escort [Add to Longdo]
(schützende) Begleitung {f}; Begleitperson {f}escort [Add to Longdo]
Geleit {n}; Eskorte {f} | Geleite {pl}escort | escorts [Add to Longdo]
alleinunescorted [Add to Longdo]
begleiten; eskortieren | begleitend; eskortierend | begleitet; eskortiert | begleitet | begleiteteto escort | escorting | escorted | escorts | escorted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort [Add to Longdo]
ゆうばり型護衛艦[ゆうばりがたごえいかん, yuubarigatagoeikan] (n) Yubari class destroyer escort [Add to Longdo]
エスコート[esuko-to] (n,vs) escort; (P) [Add to Longdo]
エスコートガール[esuko-toga-ru] (n) escort girl [Add to Longdo]
押送[おうそう, ousou] (n,vs) transferring (a convict to a different prison); escort [Add to Longdo]
警衛[けいえい, keiei] (n,vs) guard; patrol; escort [Add to Longdo]
警護[けいご, keigo] (n,vs) bodyguard; escort; (P) [Add to Longdo]
見送り[みおくり, miokuri] (n) seeing one off; farewell; escort; (P) [Add to Longdo]
見送る[みおくる, miokuru] (v5r,vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P) [Add to Longdo]
護衛[ごえい, goei] (n,vs) guard; convoy; escort; (P) [Add to Longdo]
護衛艦[ごえいかん, goeikan] (n) escort vessel [Add to Longdo]
護衛駆逐艦[ごえいくちくかん, goeikuchikukan] (n) destroyer escort [Add to Longdo]
護衛兵[ごえいへい, goeihei] (n) body guard; military escort [Add to Longdo]
護送[ごそう, gosou] (n,vs) escort (e.g. under guard); convoy; (P) [Add to Longdo]
送り届ける[おくりとどける, okuritodokeru] (v1,vt) to send to; to deliver; to escort (a person) home [Add to Longdo]
送り狼[おくりおおかみ, okuriookami] (n) "gentleman" who escorts a woman home, only to make a pass at her [Add to Longdo]
送る[おくる, okuru] (v5r,vt) (1) to send (a thing); to dispatch; to despatch; (2) to take or escort (a person somewhere); to see off (a person); (3) to bid farewell (to the departed); to bury; (4) to spend (time); to live one's life; (5) to pass (down the line); (6) (See 送り仮名) to affix okurigana; (P) [Add to Longdo]
添乗[てんじょう, tenjou] (n,vs) accompanying; escorting; (P) [Add to Longdo]
付き添い(P);付添い(P);付添[つきそい, tsukisoi] (n) attendance on; attendant; escort; chaperon; retinue; (P) [Add to Longdo]
付き添う;付添う[つきそう, tsukisou] (v5u,vi) to attend on; to wait upon; to accompany; to escort and wait on; to chaperone [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top