ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erotic

IH0 R AA1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erotic-, *erotic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erotic(adj) ซึ่งกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ, See also: ซึ่งกระตุ้นกำหนัด, Syn. amatory, aphrodisiac, erogenous
erotica(n) ศิลปะหรืองานประพันธ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อความสุนทรียทางเพศ, Syn. pornography
eroticism(n) การหมกมุ่นในกามารมณ์, See also: การหมกมุ่นในเรื่องเพศ
eroticism(n) ความต้องการทางเพศ, See also: ความรู้สึกทางเพศ, Syn. desire, libido, lust
eroticism(n) ลักษณะที่กระตุ้นความต้องการทางเพศ, See also: สิ่ง ซึ่งมีลักษณะที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erotic(อีรอท'ทิค) adj. เกี่ยวกับกาม,เกี่ยวกับความใคร่,ซึ่งกระตุ้นกำหนัด n. บทกวีที่เกี่ยวกับความรักทางเพศ,บุคคลที่มีความต้องการทางเพศรุนแรง., See also: erotically adv. ดูerotic
cerotic acidn. ขี้ผึ้งขาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erotic artกามิกศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erotic literatureวรรณกรรมกามวิสัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erotic Arousalการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทางเพศ [การแพทย์]
Erotic artศิลปะด้านกามารมณ์ [TU Subject Heading]
Erotic Delusionsความหลงผิดในทางกาม [การแพทย์]
Erotic filmsภาพยนตร์ด้านกามรมณ์ [TU Subject Heading]
Erotic paintingจิตรกรรมด้านกามารมณ์ [TU Subject Heading]
Erotic painting, Chineseจิตรกรรมด้านกามารมณ์จีน [TU Subject Heading]
Erotic painting, Thaiจิตรกรรมด้านกามารมณ์ไทย [TU Subject Heading]
Erotic photographyการถ่ายภาพด้านกามารมณ์ [TU Subject Heading]
Erotic poetryกวีนิพนธ์ด้านกามรมณ์ [TU Subject Heading]
Erotic poetry, Thaiกวีนิพนธ์ด้านกามรมณ์ไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
erotic"What's the difference between erotic and kinky?" "Erotic is when you use a feather and kinky is when you use a whole chicken."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาม(n) lust, See also: eroticism, sexual desire, carnal desire, sex, sensual pleasure, Syn. กามา, ราคะ, Example: กามเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับพระสงฆ์, Thai Definition: ความใคร่ทางเมถุน, Notes: บาลี-สันสกฤต
กามา(n) lust, See also: eroticism, sexual desire, carnal desire, sex, sensual pleasure, Syn. กาม, ราคะ, Example: การเสพกามาของสงฆ์ทำให้ต้องโทษถึงขั้นปาราชิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนัด[kamnat] (n) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion  FR: désir sexuel [m]
ใคร่[khrai] (n) EN: sexual desire ; erotic feeling  FR: désir (sexuel) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EROTIC IH0 R AA1 T IH0 K
EROTICA IH0 R AA1 T IH0 K AH0
EROTICISM ER0 AA1 T IH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erotic (j) ˈɪrˈɒtɪk (i1 r o1 t i k)
erotica (n) ˈɪrˈɒtɪkə (i1 r o1 t i k @)
eroticism (n) ˈɪrˈɒtɪsɪzəm (i1 r o1 t i s i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色情[sè qíng, ㄙㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, ] erotic; pornographic, #10,841 [Add to Longdo]
艳情[yàn qíng, ㄧㄢˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] erotic, #86,125 [Add to Longdo]
艳诗[yàn shī, ㄧㄢˋ ㄕ, / ] erotic verse, #250,479 [Add to Longdo]
情色[qíng sè, ㄑㄧㄥˊ ㄙㄜˋ, ] erotic; pornographic [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erotisch {adj} | erotischer | am erotischstenerotic | more erotic | most erotic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロ[ero] (adj-na,n,adj-no) erotic; eroticism; (P) [Add to Longdo]
エロい[ero i] (adj-i) (1) (col) erotic; pornographic; risque; (2) (sl) (See 偉い) eminent; great [Add to Longdo]
エロアニメ[eroanime] (n) (abbr) erotic animation; pornographic animation; animation containing explicit sexual content [Add to Longdo]
エログロ[eroguro] (adj-na,n,adj-no) (abbr) erotic and grotesque [Add to Longdo]
エログロナンセンス[eroguronansensu] (n) (abbr) erotic and grotesque nonsense [Add to Longdo]
エロゲ;エロゲー[eroge ; eroge-] (n) (abbr) (See エロゲーム) erotic game [Add to Longdo]
エロゲーム[eroge-mu] (n) erotic game [Add to Longdo]
エロコメディ[erokomedei] (n) erotic comedy [Add to Longdo]
エロダクション[erodakushon] (n) (abbr) erotic production [Add to Longdo]
エロチカ[erochika] (n) erotica [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erotic
   adj 1: giving sexual pleasure; sexually arousing [syn: {erotic},
       {titillating}]
   n 1: an erotic person

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top