ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entrench

EH0 N T R EH1 N CH   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrench-, *entrench*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entrench[VT] ปกป้อง, Syn. protect
entrench[VT] ป้องกันโดยการขุดคูรอบๆ, Syn. barricade, fortify
entrench oneself[PHRV] ขุดสนามเพลาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entrench(เอนเทรนชฺ') vt. ขุดสนามเพลาะ, ยึดที่มั่น. -vi. รุก,รุกล้ำ,บุกรุก., See also: entrencher n. ดูentrench, Syn. intrench

English-Thai: Nontri Dictionary
entrench(vt) ตั้งมั่น,บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวร้าว
entrenchment(n) การตั้งมั่น,การรุก,การขุดสนามเพลาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entrenched meander; incised meanderทางน้ำโค้งตวัดอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then overnight, we got old.. entrenched and sloppy, just like everyone else.failing to ask the tough questions, failing to practice your skills, Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
And at our house, no legacy is more entrenched than the arrival of the dreaded box of cousin clothes.และที่บ้านเรา ไม่มีมรดกไหนที่แน่วแน่ เท่าการส่งกล่องเสื้อผ้าจากญาติ อันน่าหวาดหวั่น The Legacy (2011)
He's pretty deeply entrenched in that world.ในอาณาเขตนี้ เขาเป็นคนที่รอบรู้เชี่ยวชาญมาก Poseidon (2011)
If she gets further entrenched in the belief that you're real, she won't make any progress, and neither will you.ถ้าเขาไปเชื่อเพิ่มเติมอีกว่า เธอมีอยู่จริง อาการเขาจะไม่ดีขึ้น และเธอก็เหมือนกัน Don't Fear the Scott (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entrenchThe enemy was entrenched all around the capital.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTRENCH    EH0 N T R EH1 N CH
ENTRENCHED    EH0 N T R EH1 N CH T
ENTRENCHED    EH0 N T R EH1 N CH T
ENTRENCHES    EH0 N T R EH1 N CH AH0 Z
ENTRENCHING    EH0 N T R EH1 N CH IH0 NG
ENTRENCHMENT    EH0 N T R EH1 N CH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entrench    (v) ˈɪntrˈɛntʃ (i1 n t r e1 n ch)
entrenched    (v) ˈɪntrˈɛntʃt (i1 n t r e1 n ch t)
entrenches    (v) ˈɪntrˈɛntʃɪz (i1 n t r e1 n ch i z)
entrenching    (v) ˈɪntrˈɛntʃɪŋ (i1 n t r e1 n ch i ng)
entrenchment    (n) ˈɪntrˈɛntʃmənt (i1 n t r e1 n ch m @ n t)
entrenchments    (n) ˈɪntrˈɛntʃmənts (i1 n t r e1 n ch m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
硬性憲法[こうせいけんぽう, kouseikenpou] (n) entrenched constitutional provision [Add to Longdo]
軟性憲法[なんせいけんぽう, nanseikenpou] (n) non-entrenched constitutional provision (i.e. able to be amended) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entrench
   v 1: fix firmly or securely [syn: {entrench}, {intrench}]
   2: impinge or infringe upon; "This impinges on my rights as an
     individual"; "This matter entrenches on other domains" [syn:
     {impinge}, {encroach}, {entrench}, {trench}]
   3: occupy a trench or secured area; "The troops dug in for the
     night" [syn: {entrench}, {dig in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top