ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entrees

AA1 N T R EY2 Z   
477 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrees-, *entrees*, entree
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา entrees มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *entrees*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
centre[ADJ] กลาง
centre[N] คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง
centre[N] จุดสำคัญ, Syn. point
centre[N] ต้นเหตุ, See also: ที่มา
centre[N] ผู้เล่นในแดนกลาง
centre[VT] มุ่งความสนใจไปยัง, Syn. concentrate, focus
centre[N] ศูนย์กลาง, See also: ใจกลาง, แกนกลาง, Syn. center, heart, middle
centre[N] ศูนย์การค้า, Syn. mall, plaza, shopping center
centre[N] ศูนย์เฉพาะกิจ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
centre[N] ศูนย์รวมความสนใจ, See also: จุดสนใจ, Syn. center of attention, focus of attention
centre[N] ศูนย์รวมเซลล์ประสาท, Syn. center, nerve center, nerve centre
centre[N] สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม, See also: ศูนย์รวม, ใจกลาง, จุดรวม, จุดศูนย์รวม, ที่รวม
centre[VT] อยู่ตรงกลาง, See also: อยู่กึ่งกลาง
entreat[VT] อ้อนวอน (คำทางการ), See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ, Syn. beg, plead
entreat[VI] อ้อนวอน (คำทางการ), See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ, Syn. beg, plead
entreaty[N] การขอร้อง, See also: การวิงวอน, การออดอ้อน, Syn. plea, request, supplication
entrench[VT] ปกป้อง, Syn. protect
entrench[VT] ป้องกันโดยการขุดคูรอบๆ, Syn. barricade, fortify
centre in[PHRV] มีจุดสำคัญอยู่ที่, See also: รวมอยู่ที่, มุ่งไปที่, Syn. center in
centre on[PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. center on, center round, center upon
centre on[PHRV] เกี่ยวข้องกับ, Syn. centre round, centre upon
centre out[PHRV] ระบุ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เจาะจง, เลือก, Syn. center out
centrefold[N] รูปเปลือยของชายหรือหญิงที่อยู่ตรงกลางนิตยสาร, Syn. centerfold
centrefold[N] หน้ากระดาษคู่ที่อยู่ตรงกลางหนังสือ, Syn. centerfold
entreat of[PHRV] ร้องขอ, See also: เรียกร้อง
off-centre[IDM] ไม่อยู่กึ่งกลาง, See also: ไม่ตรงเป้า
off-centre[ADJ] ไม่ตรงกลาง, Syn. off-center
centre upon[PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. centre on
centre upon[PHRV] เกี่ยวข้องกับ, Syn. centre round
centre court[N] สนามเทนนิสหลักในการแข่งขันวิมเบิลดัน (ซึ่งมักจะใช้เป็นสนามแข่งสำหรับคู่แข่งขันที่สำคัญ)
centre round[PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. centre on
centre round[PHRV] เกี่ยวข้องกับ, Syn. centre on
entrepreneur[N] นักลงทุนทางการเงิน, Syn. contractor, enterpriser
nerve centre[N] ศูนย์รวม, Syn. nerve center
visitor centre[N] ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
shopping centre[N] ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง, Syn. mall
detention centre[N] สถานกักกันเยาวชน, See also: ทัณฑสถานเด็ก, ที่กักกัน, Syn. juvenile hall
entrench oneself[PHRV] ขุดสนามเพลาะ
centre of gravity[N] จุดศูนย์ถ่วง
left, righ, and centre[IDM] ทุกหนทุกแห่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
centre(เซน'เทอะ) n. ศูนย์กลาง,ใจกลาง,จุดสำคัญ,หัวใจ,เป้า -v. รวมศูนย์,อยู่ตรงกลาง,
circumcentren. ศูนย์กลางรอบ
concentre(คอนเซน'เทอะ) {concentred,concentring,concentres} vt.,vi. รวมศูนย์
entreat(เอนทรีท') vt.,vi. ขอร้อง,วิงวอน,อ้อนวอน., See also: entreatingly adv. ดูentreat entreatment n. ดูentreat, Syn. implore,beg
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน
entree(อาน'เทร) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,วิธีการเข้า,รายการอาหารสำคัญ, Syn. entry
entrench(เอนเทรนชฺ') vt. ขุดสนามเพลาะ, ยึดที่มั่น. -vi. รุก,รุกล้ำ,บุกรุก., See also: entrencher n. ดูentrench, Syn. intrench
entrepreneur(อานทระพระเนอ') n. ผู้บริหารกิจการ,นายจ้าง,นักวิสาหกิจ,นายทุน., See also: entrepreneurial adj. ดูentrepreneur entrepreneurship n. ดูentrepreneur, Syn. employer -pl. entrepreneurs
self-centred(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important,selfish,conceited
shopping centren. ศูนย์การค้า

English-Thai: Nontri Dictionary
centre(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
entreat(vi,vt) อ้อนวอน,วิงวอน,ร้องขอ,ขอร้อง
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง
entrench(vt) ตั้งมั่น,บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวร้าว
entrenchment(n) การตั้งมั่น,การรุก,การขุดสนามเพลาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pain center; pain centreศูนย์บำบัดอาการเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain centre; pain centerศูนย์บำบัดอาการเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radical centreศูนย์กลางแกนราก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
respiratory centreศูนย์หายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remand centreสถานแรกรับฝากขัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
similitude; centre of similarity; centre of similitudeศูนย์กลางความคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sudorific centre; centre, sweatศูนย์หลั่งเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salivatory centreศูนย์เร่งน้ำลาย [มีความหมายเหมือนกับ nucleus, salivatory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary nodule; center, germinal; centre, germinalศูนย์ผลิตลิมโฟไซต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
straight electrode; vertical centre electrodeขั้วเชื่อมแนวตั้งร่วมศูนย์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
swallowing centre; centre, deglutitionศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
satiety centreศูนย์อิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
speech centre; centre, Broca'sศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sweat centre; centre, sudorificศูนย์หลั่งเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensory centreศูนย์รู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orthocentreจุดออร์โทเซนเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ossification centreศูนย์เริ่มสร้างกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory word centreศูนย์ฟัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angle centre electrodeขั้วเชื่อมปลายเอียงร่วมศูนย์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
auditory centreศูนย์ได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Broca's centre; centre, speechศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mezzanine; entresolชั้นเสริม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
motor centreศูนย์สั่งการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
micturition centreศูนย์ถ่ายปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circumcentreศูนย์กลางวงล้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre; centerศูนย์, ศูนย์กลาง [ศัพท์ที่มีคำ center ประกอบ ดูที่ centre,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre; center๑. ศูนย์๒. ศูนย์กลาง๓. ฝ่ายกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre; centerศูนย์กลาง, จุดศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre lineเส้นศูนย์กลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centre, auditoryศูนย์ได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, auditory wordศูนย์ฟัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, Broca's; centre, speechศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, civic; center, civic; civic center; civic centreศูนย์กลางสถานที่ราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, deglutition; centre, swallowingศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, feeding; centre, hungerศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, germinal; nodule, secondaryศูนย์ผลิตลิมโฟไซต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, gustatory; centre, tasteศูนย์รู้รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, hunger; centre, feedingศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, micturitionศูนย์ถ่ายปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centrex serviceบริการเซนเทรกซ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
centre of a circleจุดศูนย์กลางวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of curvatureศูนย์กลางความโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of gravityศูนย์ถ่วง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centre of gravityศูนย์ถ่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of instrumentศูนย์กลางอุปกรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centre of massศูนย์กลางมวล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of similarity; centre of similitude; similitudeศูนย์กลางความคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of similitude; centre of similarity; similitudeศูนย์กลางความคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centre of symmetryศูนย์กลางสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centre of symmetryศูนย์กลางสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industrial productivity centreศูนย์เพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Entrepreneurshipความเป็นผู้ประกอบการ [TU Subject Heading]
Social entrepreneurshipความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม [TU Subject Heading]
Food Centre สถานที่จำหน่ายอาหาร
อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จ หรือจำหน่ายให้ผู้ซึ้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณสำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือ นำไปบริโภคที่อื่นก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN Centre for Energyศูนย์พลังงานอาเซียน " จัดตั้งขึ้นที่กรุงจาการ์ตา เมื่อเดือนมกราคม 2542 มีหน้าที่ในการแสวง หาความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนและกับประเทศนอกภูมิภาคในการศึกษา วิจัยและดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านพลังงาน " [การฑูต]
Asia-Europe Environmental Technology Centreศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเอเชีย-ยุโรป เป็นกลไกหนึ่งภายใต้อาเซม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิก [การฑูต]
ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism (ASEAN Centre)ศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวอาเซียน (ศูนย์อาเซียน) " ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ภายใต้ความตกลงระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศสมาชิกอาเซียน มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าอาเซียนไปยังญี่ปุ่น ส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นในอาเซียน และส่งเสริมนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นให้เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศสมาชิก อาเซียน " [การฑูต]
ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservationศูนย์อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป มีสำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม [การฑูต]
ASEAN Specialised Meteorology Centreศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียน ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ ทำหน้าที่เป็นกลไกในการติดตามสภาพภูมิอากาศและสภาวะหมอกควันอันเกิดจากไฟ ไหม้ป่า [การฑูต]
Geneva International Centre for Humanitarian Deminingศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการเก็บกู้ทุนระเบิดด้าน มนุษยธรรมแห่งนครเจนีวา [การฑูต]
International Trade Centreศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ ภายใต้อังค์ถัดและองค์การการค้าโลก เป็นศูนย์กลางของสหประชาชาติ สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนาในด้านการส่งเสริม การค้าและการพัฒนาการส่งออก [การฑูต]
Thai Centreศูนย์วัฒนธรรมไทย " เป็นโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ เพื่อให้ ชาวต่างประเทศได้รู้จักและเข้าใจประเทศไทย " [การฑูต]
The Overseas Election Coordination Centreศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร [การฑูต]
United Nations Centre for Human Settlements หรือ HABITATศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (Commission on Human Settlements) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชา ชาติที่เน้นในเรื่องที่พักพิง (shelter) และบริการทางสังคม การจัดการเมือง สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน และการประเมิน ติดตามข่าวสารข้อมูลทางด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ [การฑูต]
Indirect cost centreศูนย์ต้นทุนทางอ้อม [การบัญชี]
Autonomic Centreระบบประสาทอัตโนมัติ [การแพทย์]
Brain Centre, Higherสมองส่วนบน [การแพทย์]
Brain Centre, Lowerศูนย์สมองส่วนล่าง [การแพทย์]
Cardiac Centreศูนย์หัวใจ [การแพทย์]
Cardioaccelerator and Inhibitor Centresศูนย์กลางควบคุมการทำงานของหัวใจ [การแพทย์]
Epiphyseal Centreศูนย์กระดูก [การแพทย์]
centre of mass (cm)ศูนย์กลางมวล, จุดเสมือนเป็นที่รวมของมวลทั้งหมดของวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
centre of gravity (cg)ศูนย์ถ่วง, จุดเสมือนที่แรงโน้มถ่วงกระทำต่อมวลทั้งหมดของวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heat Regulation Centreศูนย์ควบคุมความร้อน [การแพทย์]
Learning Centreศูนย์การเรียน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Business Information Centre (n ) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
occupational centreศูนย์ฝึกอาชีพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ventress.เวนเทรส The Hidden Enemy (2009)
Ever entreatingเคยขอร้อง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Ever entreatingเคยขอร้อง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hynkel's palace was the centre of the world's greatest war machine.ศูนย์บรรญชาการ เฮนเคิล ของโลก แห่งสงครามที่เกรียงไกร The Great Dictator (1940)
I've got strings but entre nousฉันมีสตริง แต่เข้ามา Pinocchio (1940)
Madame Blanc had to rush Albert to a first-aid centre to have stitches put in!มาดาม แบลงค์ รีบพา อัลเบิรต์ไป ศูนย์ปฐมพยาบาลเพื่อเย็บแผล! Suspiria (1977)
- Let's go to the first-aid centre.-รีบไปศูนย์ปฐมพยาบาล. Suspiria (1977)
At the convention centre.ที่ศูนย์ประชุม. โอเค. Suspiria (1977)
You were the backbone... the nerve centre of a great rhythm-and-blues band.คุณเป็นเหมือนกระดูกสันหลัง ศูนย์รวมสำคัญของวง ริดึมและบลูส The Blues Brothers (1980)
In the centre, the Frenchman had a crystal, and surrounding the crystal on one side were raised markings, like that one.ตรงกลาง, ของคนฝรั่งเศสมีคริสตัล, และรอบๆคริสตัลด้านหนึ่งมีสัญลักษณ์ ขึ้นมาเหมือนอันนี้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The guy drops 20 stories in perfect focus, centre frame while I smoothly go from F1 6 to F56.กล้าดียังไงถึงยังลอยหน้าอยู่ที่นี่อีกน่ะห๊ะ Hero (1992)
I sell them at the recycling centre.-นายมาทำอะไรที่นี่น่ะ Hero (1992)
I was taken to South London Remand Centre.เขาพาผมไป ภาคใต้ศูนย์ส่งกลับกรุงลอนดอน In the Name of the Father (1993)
He didn't make an entree.เขาไม่ได้ทำให้การเข้า The Birdcage (1996)
Peasant soup is an entree. It's like stew!ซุปชาวนาเป็นการเข้า มันก็เหมือนกับสตูว์! The Birdcage (1996)
A little park right in the centre of the townสวนเล็กๆใจกลางเมือง James and the Giant Peach (1996)
Then you're gonna be talkin' about how the economies of Virginia and Pennsylvania... were entrepreneurial and capitalist way back in 1740.แล้วจะบอกว่าเศรษฐกิจของเอวจิเนียกับ แพนวิลวาเนียเป็นแบบรัฐวิสาหกิจ กับนายทุนย้อนไปเมื่อปี 1 740 Good Will Hunting (1997)
In the centre of the temple was the heart of Jewish life, the holy of holies.ณ ศูนย์กลางของมหาวิหาร คือหัวใจของชนชาวยิว สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด Pi (1998)
I was the warm little centre that the life of this world crowded around.พร้อมที่จะร้องไห้ นี่มันเป็นการพักผ่อนของผม Fight Club (1999)
I became the calm little centre of the world.(เสียงกริ่งโทรศัพท์) Fight Club (1999)
WiIIkommen. Entre, entre.ยินดีต้อนรับ เข้ามาสิ Never Been Kissed (1999)
Sara Elaston... social worker at Broad and Locust Community Centre.ซาร่า อีลาสตั้น นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการชุมชนบรอดแอนด์โลคัส Unbreakable (2000)
Elijah Price came to visit me at the centre today.อีไลจาห์ ไพรซ์ไปหาฉัน ที่ศูนย์กายภาพวันนี้ Unbreakable (2000)
Freddy, help me out. I got the cooler from the religious centre.เฟรดดี๊ช่วยฉันหน่อยซิ\ ฉันยืมถังน้ำดื่มจากโบสถ์ 21 Grams (2003)
Also... ..the new bridge, they have the centre lane closed...Also... ..the new bridge, they have the centre lane closed... 21 Grams (2003)
Hello? I'm sorry, brother Davis is down at the Stake Centre.สวัสดีค่ะ หลวงพี่ดาวิส กำลังอยู่ืที่โบสถ์ค่ะ Latter Days (2003)
- Is Dad missing dinner again? - Oh, it's nothing, but he sure is late over at the Stake Centre.พ่อจะไม่กลับมากินข้าวอีกแล้วเหรอครับแม่ ไม่จ๊ะ พ่อจะกลับมา แต่ช้าหน่อยนึง Latter Days (2003)
And there are about 1300 single-family homes a town centre that's a place where people gather.และมีบ้านขนาดครอบครัวเดียวประมาณ 1,300 หลัง มีศูนย์กลางเมืองให้คนมาพบปะสังสรรค์ The Corporation (2003)
I am in the epicentre of the intelligence industry right now.ของอุตสาหกรรมข่าวกรอง The Corporation (2003)
What we didn't tell them was that Wendy Dias in the centre of the picture was on a plane to the United States.สิ่งที่เราไม่ได้บอกพวกเขาก็คือ เว็นดี ดิอัส คนที่อยู่ตรงกลางในรูป กำลังนั่งเครื่องบิน มาสหรัฐอเมริกา The Corporation (2003)
Navy ROTC and Naval Diving and Salvage Training Centre.ROTCทัพเรือ และประดาน้ำทัพเรือ และหน่วยรบพิเศษ. อืม. National Treasure (2004)
Okay, last time I ran the numbers you were pretty much in the centre of the structure.เอาล่ะครั้งสุดท้ายที่ฉันวิ่งตัวเลขที่คุณมี สวยมากในใจกลางของโครงสร้าง Cubeº: Cube Zero (2004)
- Centre for Disease Control.- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ. Fantastic Four (2005)
Hughie Magowan's 33. Unless every other centre back in the squad breaks his leg.ฮิวอี้ แม็กโกแวน อายุ 33 ถ้ากองหลังไม่ขาหักหมด Goal! The Dream Begins (2005)
- Backs to the centre.-กลับมาที่กลุ่มก่อน The Cave (2005)
When we are cold, there's the child care centre.เมื่อเราหนาว ก็มีสถานรับดูแลเด็ก March of the Penguins (2005)
The long wings are coming! Hurry, to the day care centre!ไอ้ปีกยาวกำลังมา รีบไปรวมกัน ที่ศูนย์ดูแลเด็ก เร็ว March of the Penguins (2005)
You do whatever it takes to be the centre of attention.เธอทำตัวเป็นจุดรวมของความสนใจ American Pie Presents: Band Camp (2005)
So you're an entrepreneur, too?อาจารย์ทำธุรกิจด้วยเหรอคะ Always - Sunset on Third Street (2005)
Please move into the centre of the room.โปรดเดินไปยังกลางห้อง Episode #1.3 (2006)
Except for a sense of honour and decency and a moral centre.ยกเว้น เกียรติยศศักดิ์ศรี ..รู้จักกาละเทศะ .. มีศีลธรรม Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I have a company that provides banking-support services mainly in the South, but, really, I'm an old-fashioned entrepreneur.ผมมีบริษัทที่ให้บริการ เกี่ยวกับกิจการของธนาคาร... ...รายใหญ่ทางใต้, แต่, จริงๆ, ผมเป็นนักลงทุนการเงินรุ่นเก่า Firewall (2006)
It looks like it works around a swivel, so the centre pieces never move.กลไกมันเป็นเดือย อย่าให้ตรงกลางขยับ The Pursuit of Happyness (2006)
So if it's yellow in the centre, that's the yellow side.ถ้าสีเหลืองอยู่ตรงกลาง แปลว่าด้านนี้สีเหลือง The Pursuit of Happyness (2006)
If it's red in the centre, that's the red side.ถ้าสีแดงอยู่ตรงกลางก็เป็นด้านสีแดง The Pursuit of Happyness (2006)
Alright get everybody back inside the crisis centre, now.เอาล่ะ ทุกคนกลับเข้าไปในตึก เดี๋ยวนี้ Live Free or Die Hard (2007)
Why'd you bring a cop into my Command Centre?นายพาตำรวจมาหอบังคับการฉันทำไม Live Free or Die Hard (2007)
- Command Centre? ! It is a basement.หอบังคับการหรอ / นี่มันห้องใต้ดิน / มันคือหอบังคับการ Live Free or Die Hard (2007)
But that's right in the centre of town.แต่นั้นมันในใจกลางเมืองนะ Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
Gillian Circle is right in the centre of town.กิลเลียม เซอร์เคิล อยู่ตรงใจกลางเมือง Aliens vs. Predator: Requiem (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entreA desk stood in the centre, with a red-leather swivel-chair.
entreEveryone is an entrepreneur.
entreHe entreated his wife not to leave him.
entreHe entreated us help him.
entreHis claim is really the same as the one Benson proposed in Entrepreneurs.
entreI entreat your pardon.
entreI entreat you to go and see him.
entreI had expected stronger resistance from the enemy but if anything there are less of them as we advance to the centre... Don't you think that's strange?
entreStop yelling, I entreat you.
entreThe company is owned by a group of entrepreneurs who started it right after the war.
entreThe enemy was entrenched all around the capital.
entreThe line of cars stretched all the way from the expressway to the city centre.
entreThe new venture was financed by a group of entrepreneurs.
entreThe other day a water quality inspection was carried out at our house. We had it down by a certain famous company's Environment Analysis Centre or some such name.
entreThe story centres around a mysterious adventure.
entreThis blog covers topics that centre on information infrastructure.
entreWho do you think is the best centre in the NBA?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประกอบธุรกิจ[N] businessperson, See also: entrepreneur, Example: ในสหัสวรรษใหม่นี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถทำตนให้โดดเด่นจากคู่แข่งและชนะใจลูกค้าได้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำการงานเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่ไม่ใช่ราชการ
ศูนย์[N] centre, Count unit: ศูนย์
ล่ะ[END] particle used at the end of a question, command or entreaty, Syn. เล่า, Example: หญิงสาวคนไหนเมื่อตกลงปลงใจแต่งงานกับชายหนุ่มคนใดแล้วอยากจะหย่าบ้างล่ะ, Thai definition: เพี้ยนเสียงมาจาก เล่า
ศูนย์[N] center, See also: heart, core, centre, Syn. จุดกลาง, จุดศูนย์กลาง, ใจกลาง, ศูนย์กลาง, Example: ถึงแม้ในหมู่บ้านจะมีศูนย์อนามัย แต่ชาวบ้านไม่ค่อยไปใช้บริการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วอน[V] beg, See also: plead, implore, beseech, entreat, petition, solicit, Example: ท่านรมต.ประจำสำนักนายกฯ วอนให้นักการเมืองหยุดวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหวังผลทางการเมือง, Thai definition: ขอร้องให้ผู้อื่นทำตามที่ตนต้องการ
แหล่ง[N] centre, See also: location, spot, area, venue, position, place, Syn. ถิ่น, ที่อยู่, บริเวณ, ศูนย์รวม, แห่ง, ที่, Example: กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดได้หันมาผลิตกัญชาขายในรูปแบบใหม่โดยมีแหล่งอยู่ตามชายแดนป่ากันดารของประเทศกัมพูชา
ขอร้อง[V] beg, See also: ask, request, entreat, beseech, implore, Syn. ขอ, ร้องขอ, อ้อนวอน, Example: ทางโรงเรียนขอร้องนักเรียนและผู้ปกครองให้บริจาคเงินช่วยอุทกภัยภาคใต้, Thai definition: ขอให้ช่วยเหลืออย่างเห็นอกเห็นใจ
คำร้องขอ[N] petition, See also: appeal, entreaty, application, request, Example: เขาส่งคนไปคุ้มครองคนทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนในศรีลังกาตามคำร้องขอของสมาคมทนายความแห่งศรีลังกา, Thai definition: คำขอที่คู่ความยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คำร้อง[N] petition, See also: request, appeal, entreaty, application, Syn. ฎีกา, คำขอ, Example: พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอหมายขังผู้ต้องหา, Count unit: ข้อ, ฉบับ, Thai definition: คำขอที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
คำร้องทุกข์[N] petition, See also: appeal, request, supplication, entreaty, plea, suit, Example: เจ้าพนักงานรับฟังคำร้องทุกข์ของประชาชน, Thai definition: ถ้อยคำกล่าวหาที่ผู้เสียหายแจ้งพนักงานสอบสวนว่ามีผู้กระทำผิด ซึ่งทำให้ตนเสียหาย โดยเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ, Notes: (กฎหมาย)
ผู้ประกอบการ[N] entrepreneur, See also: businessman, trader, tycoon, operator, Syn. ผู้ผลิต, Ant. ผู้บริโภค, Example: การทุ่มตลาดจากต่างประเทศทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ รวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐคุ้มครองเป็นพิเศษ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด
เว้าวอน[V] beg, See also: implore, entreat, beseech, Syn. วิงวอน, ขอร้อง, อ้อนวอน, ว่าวอน, Example: ภรรยาเว้าวอนให้สามีพาไปเที่ยวในวันหยุดนี้
อายาจนะ[N] request, See also: entreaty, Syn. การขอร้อง, การวิงวอน, Notes: (บาลี)
ออดอ้อน[V] plead with, See also: beg, entreat, implore, Syn. อ้อน, รบเร้า, อ้อนออด, Example: เธอออดอ้อนด้วยคำหวาน และคลอเคลียเขาอยู่ทุกขณะ
อ้อนออด[V] implore, See also: beg, entreat, Syn. ออดอ้อน, รบเร้า, Example: เขาซื้อแหวนเพชรให้หล่อน เพราะทนหล่อนอ้อนออดไม่ไหว
อาราธนา[V] ask, See also: request, beg, entreat, Syn. ขอ, Example: หลังจากเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว พิธีกรจึงนำไหว้พระ และอาราธนาศีล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฉะอ้อน[V] implore, See also: beseech, entreat, wheedle, cajole, coax, talk amorously, Syn. อ้อน, Example: เธอฉะอ้อนให้เขาหายโกรธเธอ, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาเพื่อให้เขาเมตตา
กระเซ้ากระซี้[V] importune, See also: beseech, entreat, implore, supplicate, solicit, pester, Syn. รบเร้า, เซ้าซี้, Example: หล่อนดุจนเด็กขยาดไม่กล้ากระเซ้ากระซี้
การร้องขอ[N] request, See also: supplication, entreaty, begging, asking, Example: รัฐบาลได้รับการร้องขอจากประชาชนให้ลดภาษีนำเข้าของรถยนต์, Thai definition: การขอเป็นทางการ
การขอร้อง[N] asking, See also: request, begging, entreaty, beseeching, Example: การขอร้องอย่างสุภาพช่วยให้เหล่าผู้ชุมนุมลดความรุนแรงลงได้
จุดศูนย์รวม[N] center, See also: centre, point of attention, Syn. ศูนย์รวม, จุดรวม, Example: จุดศูนย์รวมของคนไทยคือ องค์พระมหากษัตริย์
ศูนย์กลาง[N] junction, See also: center, centre, hub, Example: ประติมากรรมสมัยอู่ทอง เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นในสมัยอโยธยาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร, Thai definition: จุดกลางซึ่งเป็นที่รวม
บุก[V] trespass, See also: encroach, entrench, infringe, Syn. ลุย, Example: คณะเขาบุกเข้าป่าไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามของชาวบ้าน, Thai definition: เดินฝ่าเข้าไป
แหล่งเริงรมย์[N] entertainment centre, See also: amusement centre, Syn. สถานเริงรมย์, แหล่งบันเทิง, Example: โสเภณีเด็กหญิงเพิ่มมากขึ้นมีให้เห็นอยู่ทั่วไปตามซ่องและแหล่งเริงรมย์ต่างๆ ช่วงระยะสองสามปีที่ผ่านมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อ่างทอง[n. prop.] (Āng Thøng) EN: Ang Thong (Central)   FR: Ang Thong (Centre)
บังคับใช้[v. exp.] (bangkhap chai) EN: enforce ; give force to   FR: entrer en vigueur
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
บัตรผ่านประตู[n. exp.] (bat phān pratū) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket   FR: carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
บริการซ่อมบำรุง[n. exp.] (børikān sǿmbamrung) EN: maintenance service   FR: service d'entretien [m] ; service de maintenance [m]
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency   FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement [m]
บริษัทยักษ์ใหญ่[n. exp.] (børisat yak-yai) FR: entreprise géante [f]
บทสนทนาระหว่าง ... กับ ...[n. exp.] (botsonthana rawāng ... kap ...) FR: conversation entre ... et ... [f]
ชัยนาท[n. prop.] (Chaināt) EN: Chainat (Central) ; Chai Nat   FR: Chainat (Centre)
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
ฉาง[n.] (chāng) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin   FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously   
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit   FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity   FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth   FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m]
ชนกัน[v.] (chon kan) EN: collide ; bump into   FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer
เดินเข้าเดินมา[v. exp.] (doēn khao doēn mā) FR: entrer et sortir
เอกสารเข้าเมืองไทย[n. exp.] (ēkkasān khao meūang Thai) EN: Thai immigration arrival card   FR: carte d'immigration pour l'entrée en thaïlande [f]
เอ็นทรานซ์[n.] (enthrān) EN: entrance   FR: entrée [f]
ให้สัมภาษณ์[v. exp.] (hai samphāt) EN: give an interview   FR: accorder un entretien ; donner un(e) interview
ห้ามบุกรุก[v. exp.] (hām bukruk) FR: défense d'entrer ; interdiction de pénétrer dans un lieu ; interdiction de circuler
ห้ามเข้า[X] (hām khao) EN: no entry ! ; no admittance ; Keep out ; no admittance   FR: défense d'entrer ; entrée interdite ; on n'entre pas !
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[xp] (hām khao dōi mai dāirap anuyāt) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization   FR: entrée interdite sans autorisation
หอ[n.] (hø) EN: hall ; centre = center (Am.)   FR: pavillon [m] ; salle [f] ; hall [m] ; galerie [f] ; centre [m]
โหม[v.] (hōm) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert   FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร[X] (Hø Sinlapa Watthanatham haeng Krungthēp Mahānakhøn) EN: Bangkok Art & Culture Centre   
หัวใจสำคัญ [n. exp.] (hūajai samkhan) EN: heart ; basis   FR: coeur [m] ; centre [m]
ใจ[n.] (jai) FR: coeur [m] ; centre [m] ; milieu [m]
ใจกลาง[n.] (jaiklāng) EN: center ; heart ; middle ; core   FR: centre [m] ; milieu [m] ; coeur [m] ; sein [m] (litt.)
จำเพาะ[v.] (jamphǿ) EN: be particular ; be specific ; be limited   FR: centrer ; axer
เจ้านาย [n.] (jaonāi) EN: boss ; employer   FR: chef d'entreprise [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; boss [m] (fam.)
จุดศูนย์กลาง[n.] (jutsūnklāng) EN: centre = center (Am.) ; middle point ; hub ; center   FR: centre [m] ; point focal [m]
จุดศูนย์กลางของความถ่วง[n. exp.] (jutsūnklāng khøng khwam) EN: center of gravity   FR: centre de gravité [m]
จุดศูนย์ถ่วง [n.] (jut sūnthūang) EN: center of gravity   FR: centre de gravité [m]
แก่[adj.] (kaē) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated   FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré
แก่น[n.] (kaen) EN: core ; nucleus ; kernel ; heart ; centre = center (Am.)   FR: noyau [m] ; coeur [m] ; centre [m]
กัน[X] (kan) EN: one another ; each other ; mutually ; together ; jointly   FR: l'un et l'autre ; l'un l'autre ; ensemble ; entre eux ; réciproque
การอนุญาตให้เข้า[n. exp.] (kān anuyāt hai khao) EN: admittance   FR: droit d'entrée [m] ; admission [f]
การบังคับใช้กฎหมาย[n. exp.] (kān bangkhap chai kotmāi) EN: law enforcement   FR: entrée en vigueur d'une loi [f]
กาญจนบุรี[n. prop.] (Kānjanaburī) EN: Kanchanaburi (Central)   FR: Kanchanaburi (Centre)
การเข้า[n.] (kān khao) FR: entrée [f]
การก่อตั้งบริษัท[n. exp.] (kān køtang børisat) EN: formation of a company   FR: création d'une entreprise [f]
การพบเห็น[n. exp.] (kān phop hen) EN: seeing ; experience ; encounter ; meeting   FR: rencontre [f] ; entrevue [f]
การรักษา[n.] (kān raksā) EN: maintenance   FR: entretien [m]
การสัมภาษณ์[n.] (kān samphāt) EN: interview   FR: entretien [m]
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก[n. exp.] (kān samphāt kān samphāt baēp phachoēn nā) EN: in-depth interview   FR: entretien approfondi [m]
การสัมภาษณ์การจ้างงาน[n. exp.] (kān samphāt kān jāng-ngān) EN: employment interview   FR: entretien d'embauche [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTRE    AA1 N T R AH0
ENTRE    AA1 N T R EY0
ENTREE    AA1 N T R EY2
CENTRE    S EH1 N T ER0
VENTRE    V EH1 N T ER0
CENTREX    S EH1 N T R AH0 K S
CENTRES    S EH1 N T ER0 Z
VENTRES    V EH1 N T ER0 Z
ENTREES    AA1 N T R EY2 Z
FENTRESS    F EH1 N T R IH0 S
VENTRESS    V EH1 N T R IH0 S
ENTRENCH    EH0 N T R EH1 N CH
ENTREKIN    EH1 N T R IH0 K IH0 N
ENTREATY    EH0 N T R IY1 T IY0
VENTRESCA    V EH0 N T R EH1 S K AH0
VENTRELLA    V EH2 N T R EH1 L AH0
CENTRELLA    S EH2 N T R EH1 L AH0
DENTREMONT    D EY0 N T R EY1 M AA0 N T
ENTRENCHES    EH0 N T R EH1 N CH IH0 Z
ENTREATING    EH0 N T R IY1 T IH0 NG
ENTRENCHED    IH0 N T R EH1 N CH T
ENTRENCHED    EH0 N T R EH1 N CH T
ENTREATIES    EH0 N T R IY1 T IY0 Z
ROSENTRETER    R OW1 Z AH0 N T R EH2 T ER0
ENTRENCHING    EH0 N T R EH1 N CH IH0 NG
ENTREGROWTH    EH1 N T R AH0 G R OW0 TH
ENTREPRENEUR    AA2 N T R AH0 P R AH0 N UH1 R
ENTRENCHMENT    EH0 N T R EH1 N CH M AH0 N T
ENTREPRENEUR    AA2 N T R AH0 P R AH0 N ER1
ENTREPRENEURS    AA2 N T R AH0 P R AH0 N ER1 Z
ENTREPRENEUR'S    AA2 N T R AH0 P R AH0 N ER1 Z
ENTREPRENEURIAL    AA2 N T R AH0 P R AH0 N ER1 IY0 AH0 L
ENTREPRENEURSHIP    AA2 N T R AH0 P R AH0 N ER1 SH IH0 P
ENTREPRENEURIALI    EH2 N T R AH0 P R AH0 N UW2 R IY1 AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entree    (n) ˈɒntrɛɪ (o1 n t r ei)
centre    (v) sˈɛntər (s e1 n t @ r)
centred    (v) sˈɛntəd (s e1 n t @ d)
centres    (v) sˈɛntəz (s e1 n t @ z)
entreat    (v) ˈɪntrˈiːt (i1 n t r ii1 t)
entreats    (v) ˈɪntrˈiːts (i1 n t r ii1 t s)
entreaty    (n) ˈɪntrˈiːtiː (i1 n t r ii1 t ii)
entrench    (v) ˈɪntrˈɛntʃ (i1 n t r e1 n ch)
entrepot    (n) ˈɒntrəpou (o1 n t r @ p ou)
entreated    (v) ˈɪntrˈiːtɪd (i1 n t r ii1 t i d)
entrepots    (n) ˈɒntrəpouz (o1 n t r @ p ou z)
epicentre    (n) ˈɛpɪsɛntər (e1 p i s e n t @ r)
centre-bit    (n) sˈɛntə-bɪt (s e1 n t @ - b i t)
entreaties    (n) ˈɪntrˈiːtɪz (i1 n t r ii1 t i z)
entreating    (v) ˈɪntrˈiːtɪŋ (i1 n t r ii1 t i ng)
entrenched    (v) ˈɪntrˈɛntʃt (i1 n t r e1 n ch t)
entrenches    (v) ˈɪntrˈɛntʃɪz (i1 n t r e1 n ch i z)
epicentres    (n) ˈɛpɪsɛntəz (e1 p i s e n t @ z)
centre-bits    (n) sˈɛntə-bɪts (s e1 n t @ - b i t s)
centrepiece    (n) sˈɛntəpiːs (s e1 n t @ p ii s)
entrenching    (v) ˈɪntrˈɛntʃɪŋ (i1 n t r e1 n ch i ng)
centre-board    (n) sˈɛntə-bɔːd (s e1 n t @ - b oo d)
centrepieces    (n) sˈɛntəpiːsɪz (s e1 n t @ p ii s i z)
entreatingly    (a) ˈɪntrˈiːtɪŋliː (i1 n t r ii1 t i ng l ii)
entrenchment    (n) ˈɪntrˈɛntʃmənt (i1 n t r e1 n ch m @ n t)
entrepreneur    (n) ˌɒntrəprənˈɜːʳr (o2 n t r @ p r @ n @@1 r)
nerve-centre    (n) nˈɜːʳv-sɛntər (n @@1 v - s e n t @ r)
self-centred    (j) sˈɛlf-sˈɛntəd (s e1 l f - s e1 n t @ d)
storm-centre    (n) stˈɔːm-sɛntər (s t oo1 m - s e n t @ r)
centre-boards    (n) sˈɛntə-bɔːdz (s e1 n t @ - b oo d z)
entrenchments    (n) ˈɪntrˈɛntʃmənts (i1 n t r e1 n ch m @ n t s)
entrepreneurs    (n) ˌɒntrəprənˈɜːʳz (o2 n t r @ p r @ n @@1 z)
nerve-centres    (n) nˈɜːʳv-sɛntəz (n @@1 v - s e n t @ z)
storm-centres    (n) stˈɔːm-sɛntəz (s t oo1 m - s e n t @ z)
entrepreneurial    (j) ˌɒntrəprənˈɜːʳrɪəʳl (o2 n t r @ p r @ n @@1 r i@ l)
entrepreneurship    (n) ˈɒntrəprənjˈuəʳʃɪp (o1 n t r @ p r @ n y u@1 sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
企业家[qǐ yè jiā, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ, / ] entrepreneur; industrialist, #4,037 [Add to Longdo]
大爷[dà yé, ㄉㄚˋ ㄧㄝˊ, / ] arrogant idler; self-centred show-off, #7,218 [Add to Longdo]
李嘉诚[Lǐ Jiā chéng, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄚ ㄔㄥˊ, / ] Sir Li Ka Shing (1928-), Hong Kong entrepreneur, nicknamed Superman Li 李超人, #18,518 [Add to Longdo]
哀求[āi qiú, ㄞ ㄑㄧㄡˊ, ] entreat; implore, #21,861 [Add to Longdo]
恳求[kěn qiú, ㄎㄣˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] beg; entreat; entreaty, #24,357 [Add to Longdo]
盘踞[pán jù, ㄆㄢˊ ㄐㄩˋ, / ] to occupy illegally; to seize (territory); to entrench (oneself), #27,670 [Add to Longdo]
麻生太郎[Má shēng Tài láng, ㄇㄚˊ ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, ] ASō Tarō (1940-), Japanese politician and entrepreneur, #37,198 [Add to Longdo]
步步为营[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧㄥˊ, / ] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step, #48,183 [Add to Longdo]
据守[jù shǒu, ㄐㄩˋ ㄕㄡˇ, / ] to guard; to hold a fortified position; entrenched, #55,746 [Add to Longdo]
夏朝[Xià cháo, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄠˊ, ] Xia dynasty, c. 2070-c. 1600 BC, the first dynasty reported by Chinese historiography, probably centred around west Henan and south Shanxi, #75,083 [Add to Longdo]
间隔号[jiàn gé hào, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄜˊ ㄏㄠˋ, / ] Chinese centred dot mark · (punct. used to separate western names or words) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ศูนย์กลาง English: centre

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achsabstand {m}stack centres [Add to Longdo]
Achsabstand {m}; Achsenabstand {m}centre distance [Add to Longdo]
Achslinie {f}centre line [Add to Longdo]
Appartementreinigung {f}apartment cleaning [Add to Longdo]
Aufhebung {f} der Rassentrennungdesegregation [Add to Longdo]
Auslieferungslager {n}; Auslieferungszentrum {n}distribution centre [Br.]; distribution center [Am.] [Add to Longdo]
Beratungsstelle {f} | Beratungsstellen {pl}information centre | information centres [Add to Longdo]
doppelseitiges Bild in der Mitte einer Zeitschriftcentrefold [Br.]; centerfold [Am.] [Add to Longdo]
Blocksatz {m} ohne Silbentrennunghyphenless justification [Add to Longdo]
Blutspendezentrale {f}blood donor centre [Add to Longdo]
Bohrungsmitte {f}hole centre [Add to Longdo]
Busbeförderung von Schulkindern in andere Stadteile, um Rassentrennung zu verhindernbussing; busing [Am.] [Add to Longdo]
Callcenter {n}call center; call centre [Br.] [Add to Longdo]
Chiffrierstelle {f}code centre [Add to Longdo]
Datentrennzeichen {n} [comp.]data separator character [Add to Longdo]
Drehpunkt {m} | Drehpunkte {pl}centre of rotation | centres of rotation [Add to Longdo]
Drehzapfen {m}centre pin; pivot [Add to Longdo]
Drehzentrum {n}machining centre [Add to Longdo]
Egozentrik {f}; Ichbezogenheit {f}self-centredness [Am.] [Add to Longdo]
Einkaufszentrum {n} | Einkaufszentren {pl}shopping centre; shopping center | shopping centres; shopping centers [Add to Longdo]
Einsatzzentrum {n} für Krisenfällecrisis centre [Add to Longdo]
Eintritt {m}entree; entrée [Add to Longdo]
Entrecote {n} (Rückenstück vom Rind) [cook.]entrecote; entrecôte [Add to Longdo]
Epizentrum {n}epicentre [Br.]; epicenter [Am.] [Add to Longdo]
Erholungszentrum {n}recreation park; leisure centre [Add to Longdo]
Existenzgründer {m}entrepreneur [Add to Longdo]
Felge {f} | Felgen {pl} | abnehmbare Felge | dreiteilige Felge | einteilige Felge | empfohlene Felge | fünfteilige Felge | genietete Felge | geschweißte Felge | mittengeteilte Felge | mögliche Felge | nicht zerstörbare Felge | schlauchlose Felge | theoretische Felge | vierteilige Felge | zweiteilige Felgerim | rims | demountable rim | three-piece rim | one piece rim; single piece rim | recommended rim | five-piece rim | riveted rim | welded rim | centre split rim | alternative rim | non-fangible rim | tubeless rim | theoretical rim | four-piece rim | two-piece rim [Add to Longdo]
Fertigungsleitstand {m}production control station (centre) [Add to Longdo]
Filter {m} | Filter {pl} | abgestimmter Filter | aktiver Filter | digitaler Filter | Filter mit Stegfilter | filters | tuned filter | active filter | digital filter | filter with centre bar [Add to Longdo]
Flächenmittelpunkt {m}; Flächenschwerpunkt {m}centroid of an area; centre of an area [Add to Longdo]
Flehen {n}; Bitten {n}entreaty; entreaties [Add to Longdo]
Formentrennmittel {n}; Trennmittel {n} (für Formen) [techn.](mould) release agent; releasing agent [Add to Longdo]
Formentrennmittel {n}mould lubricant [Br.]; mold lubricant [Am.] [Add to Longdo]
Forschungszentrum {n}research centre; research center [Add to Longdo]
Freizeitzentrum {n}leisure centre; recreation center [Am.] [Add to Longdo]
Füllung {f} (einer Praline)centre; center [Am.] [Add to Longdo]
Fürsorgeamt {n} | Fürsorgeämter {pl}welfare centre | welfare centres [Add to Longdo]
Gesetz zur Entregulierung des Inland-FlugverkehrsAirline Deregulation Act of 1978 [Add to Longdo]
Gewaltenteilung {f}; Gewaltentrennung {f}separation of powers [Add to Longdo]
Handelszentrum {n} | Handelszentren {pl}mart | marts [Add to Longdo]
Hauptgang {m} (beim Essen) [cook.]main course; entree; entrée [Add to Longdo]
Hauptgericht {n}main course; entree; entrée [Add to Longdo]
Innenstadt {f}city centre [Add to Longdo]
Jugendliche, die sich in ihrer Freizeit in Einkaufszentren aufhaltenmallies [Add to Longdo]
Jungunternehmer {m}young businessman; young entrepreneur [Add to Longdo]
Kettenaufhängung {f} | seitliche Kettenaufhängungchain suspension | off-centre chain suspension [Add to Longdo]
Klassentreffen {n}class reunion [Add to Longdo]
Körner {m}centre punch [Br.]; center punch [Am.] [Add to Longdo]
Kommunikationszentrum {n} (einer Stadt)community centre; community center [Am.] [Add to Longdo]
Kostenstelle {f}cost centre [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง
entrée(n) |f, pl. entrées| อาหารจานแรกของมื้อซึ่งมักเป็นสลัดหรือซุป, อาหารเรียกน้ำย่อย , See also: S. hors-d'oeuvre,
entrée(n) |f, pl. entrées| ทางเข้า
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: Related: entrée
entrée d'air(n) ทางอากาศเข้า, See also: Related: entrée

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど真ん中;ど真中;土真ん中(iK)[どまんなか, domannaka] (n,adj-no) (col) right in the center (centre) [Add to Longdo]
アイソセンタ[, aisosenta] (n) isocentre [Add to Longdo]
アミューズメントセンター[, amyu-zumentosenta-] (n) amusement center; amusement centre [Add to Longdo]
アントルプルヌール;アントレプレナー[, antorupurunu-ru ; antorepurena-] (n) entrepreneur [Add to Longdo]
アントルメ[, antorume] (n) entremets (fre [Add to Longdo]
アントレ;アントレー[, antore ; antore-] (n) (1) entree (fre [Add to Longdo]
インフォメーションセンター[, infome-shonsenta-] (n) information kiosk; information centre [Add to Longdo]
オープンスクール[, o-punsuku-ru] (n) school(s) with flexible, child-centred curricula (wasei [Add to Longdo]
オフサイトセンター[, ofusaitosenta-] (n) off-site centre (center) [Add to Longdo]
オフショアセンター[, ofushoasenta-] (n) offshore center; offshore centre [Add to Longdo]
オペレーションセンター[, opere-shonsenta-] (n) operation center; operation centre [Add to Longdo]
カルチャーセンター[, karucha-senta-] (n) culture center; culture centre; (P) [Add to Longdo]
ケアハウス[, keahausu] (n) nursing care center; nursing care centre [Add to Longdo]
ゲーセン;ゲイセン[, ge-sen ; geisen] (n) (abbr) (See ゲームセンター) game center; game centre [Add to Longdo]
ゲームセンター(P);ゲイムセンター[, ge-musenta-(P); geimusenta-] (n) game centre (wasei [Add to Longdo]
コミュニティーセンター[, komyunitei-senta-] (n) community center; community centre [Add to Longdo]
コントロールセンター[, kontoro-rusenta-] (n) control center; control centre [Add to Longdo]
コンベンションセンター[, konbenshonsenta-] (n) convention center; convention centre; (P) [Add to Longdo]
サポートセンター[, sapo-tosenta-] (n) support centre (center) [Add to Longdo]
ザクースカ[, zaku-suka] (n) entree (rus [Add to Longdo]
シビックセンター[, shibikkusenta-] (n) civic center; civic centre [Add to Longdo]
ショッピングセンター[, shoppingusenta-] (n) shopping centre; shopping center; mall [Add to Longdo]
スポーツセンター[, supo-tsusenta-] (n) sports center; sports centre [Add to Longdo]
センター(P);センタ[, senta-(P); senta] (n) centre; center; (P) [Add to Longdo]
センターベンツ[, senta-bentsu] (n) centre vent [Add to Longdo]
テーブルセンター[, te-burusenta-] (n) centrepiece of a table (wasei [Add to Longdo]
テック[, tekku] (n) (1) (abbr) technical center; technical centre; (2) TeX [Add to Longdo]
データセンタ[, de-tasenta] (n) {comp} data centre [Add to Longdo]
トレーニングセンター[, tore-ningusenta-] (n) training centre (center) [Add to Longdo]
トレセン[, toresen] (n) (See トレーニングセンター) training centre (center) [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[, dokyumente-shonsenta] (n) {comp} information centre; documentation centre [Add to Longdo]
バッティングセンター;バッティング・センター;バッテイングセンター;バッテイング・センター[, batteingusenta-; batteingu . senta-; batteingusenta-; batteingu . senta-] (n) batting center; batting centre; batting cage [Add to Longdo]
ビジネスセンター[, bijinesusenta-] (n) (1) business center of a city (centre); (2) business center of a hotel (providing fax & copy services, etc.) [Add to Longdo]
プレスセンター[, puresusenta-] (n) press center; press centre; (P) [Add to Longdo]
ヘルスセンター[, herususenta-] (n) health center; health centre; health club [Add to Longdo]
メタセンター[, metasenta-] (n) metacentre [Add to Longdo]
メッカ[, mekka] (n) (1) Mecca; (2) centre for some field or activity (center); (P) [Add to Longdo]
リハビリセンター[, rihabirisenta-] (n) rehabilitation centre; rehabilitation center [Add to Longdo]
レジャービル[, reja-biru] (n) leisure centre (center) (wasei [Add to Longdo]
レフェラルセンタ[, referarusenta] (n) {comp} referral centre [Add to Longdo]
哀願[あいがん, aigan] (n,vs) supplication; appeal; entreaty; petition [Add to Longdo]
哀訴嘆願;哀訴歎願[あいそたんがん, aisotangan] (n,vs) plea; entreaty; supplication [Add to Longdo]
一人勝手[ひとりかって, hitorikatte] (adj-na) (See 自分勝手) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else) [Add to Longdo]
右中間[うちゅうかん, uchuukan] (n) between right and center fielders (baseball) (centre); (P) [Add to Longdo]
運転免許試験場[うんてんめんきょしけんじょう, untenmenkyoshikenjou] (n) testing centre for driving tests [Add to Longdo]
円心[えんしん, enshin] (n) centre of circle; center of circle [Add to Longdo]
園舎[えんしゃ, ensha] (n) the building (physical structure) of a kindergarten, children's daycare centre or pre-school [Add to Longdo]
[おう, ou] (suf) middle; centre; center [Add to Longdo]
花蕊[かずい, kazui] (n) center of a flower (centre); pistils and stamens [Add to Longdo]
花心[はなごころ, hanagokoro] (n) (See 花蕊) center of a flower (centre); pistils and stamens [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データセンタ[でーたせんた, de-tasenta] data centre [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
レフェラルセンタ[れふぇらるせんた, referarusenta] referral centre [Add to Longdo]
教材センタ[きょうざいせんた, kyouzaisenta] media resource centre, resource centre [Add to Longdo]
視聴覚センタ[しちょうかくせんた, shichoukakusenta] media resource centre, resource centre [Add to Longdo]
情報センタ[じょうほうせんた, jouhousenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
情報分析センタ[じょうほうぶんせきせんた, jouhoubunsekisenta] information analysis centre [Add to Longdo]
中央そろえ[ちゅうおうそろえ, chuuousoroe] centred [Add to Longdo]
中心波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] centre wavelength [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
併発[へいはつ, heihatsu] das_Zusammentreffen, Komplikation [Add to Longdo]
奇遇[きぐう, kiguu] unerwartetes_Zusammentreffen [Add to Longdo]
恭順[きょうじゅん, kyoujun] Untertanentreue, Ergebenheit [Add to Longdo]
特許法[とっきょほう, tokkyohou] Patentgesetz, Patentrecht [Add to Longdo]
符合[ふごう, fugou] Zusammentreffen, Entsprechung, Uebereinstimmung [Add to Longdo]
臨む[のぞむ, nozomu] entgegentreten, entgegensehen, beiwohnen, teilnehmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top