ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entreaty

EH0 N T R IY1 T IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entreaty-, *entreaty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entreaty[N] การขอร้อง, See also: การวิงวอน, การออดอ้อน, Syn. plea, request, supplication

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน

English-Thai: Nontri Dictionary
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายาจนะ[N] request, See also: entreaty, Syn. การขอร้อง, การวิงวอน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำร้อง[n.] (khamrøng) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion   FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องขอ[n.] (khamrøngkhø) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request   FR: requête [f] ; demande [f]
คำร้องทุกข์[n.] (khamrøngthuk) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit   FR: requête [f]
...ล่ะ[X] (... la) EN: what about ... ? ; [particle used at the end of a question, command or entreaty]   FR: et à propos de ... ? ; dis-moi ?

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTREATY    EH0 N T R IY1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entreaty    (n) ˈɪntrˈiːtiː (i1 n t r ii1 t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀願[あいがん, aigan] (n,vs) supplication; appeal; entreaty; petition [Add to Longdo]
哀訴嘆願;哀訴歎願[あいそたんがん, aisotangan] (n,vs) plea; entreaty; supplication [Add to Longdo]
祈請[きせい, kisei] (n,vs) entreaty; prayer [Add to Longdo]
口説き[くどき, kudoki] (n,vs) (1) entreaty; imploring; begging; (2) spoken portion of a song; oral recitation [Add to Longdo]
懇願[こんがん, kongan] (n,vs) entreaty; supplication; petition; (P) [Add to Longdo]
懇請[こんせい, konsei] (n,vs) appeal; entreaty; request [Add to Longdo]
懇望[こんもう;こんぼう, konmou ; konbou] (n,vs) entreaty; solicitation; earnest request [Add to Longdo]
神頼み[かみだのみ, kamidanomi] (n) entreaty to a deity [Add to Longdo]
請い;乞い[こい, koi] (n) request; entreaty [Add to Longdo]
切願[せつがん, setsugan] (n,vs) entreaty; supplication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entreaty
   n 1: earnest or urgent request; "an entreaty to stop the
      fighting"; "an appeal for help"; "an appeal to the public
      to keep calm" [syn: {entreaty}, {prayer}, {appeal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top