ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entrant

EH1 N T R AH0 N T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrant-, *entrant*
English-Thai: Longdo Dictionary
entrant(n) ผู้มาใหม่, ผู้เข้าทำงานใหม่, สมาชิกใหม่ เช่น They are entrants for a competition. พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A man who entrants it, is in holy land the master of the city.โลกใหม่. คนผู้ซึ่งมาใหม่ จะได้เป็นผู้นำของดินแดนศักดิ์สิทธ์. Kingdom of Heaven (2005)
We have the entrant right here.-ไม่นะ พวกเรามาตรงเวลา Little Miss Sunshine (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาเข้า[adj.] (khākhao) EN: on the way in ; inward ; inbound ; import   FR: entrant ; vers l'intérieur ; d'importation

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTRANT    EH1 N T R AH0 N T
ENTRANTS    EH1 N T R AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entrant    (n) ˈɛntrənt (e1 n t r @ n t)
entrants    (n) ˈɛntrənts (e1 n t r @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イントラント[, intoranto] (n) entrant [Add to Longdo]
リエントラント[, rientoranto] (adj-na) {comp} reentrant [Add to Longdo]
加入者[かにゅうしゃ, kanyuusha] (n) affiliate; member; entrant; participant; (telephone) subscriber [Add to Longdo]
疑似リエントラントプログラム[ぎじリエントラントプログラム, giji rientorantopuroguramu] (n) {comp} pseudo reentrant program [Add to Longdo]
再入可能[さいにゅうかのう, sainyuukanou] (adj-na) {comp} re-entrant [Add to Longdo]
再入可能サブルーチン[さいにゅうかのうサブルーチン, sainyuukanou saburu-chin] (n) {comp} reentrant subroutine [Add to Longdo]
再入可能プログラム[さいにゅうかのうプログラム, sainyuukanou puroguramu] (n) {comp} reentrant program [Add to Longdo]
再入可能ルーチン[さいにゅうかのうルーチン, sainyuukanou ru-chin] (n) {comp} reentrant routine [Add to Longdo]
再入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] (n) {comp} reentrant procedure [Add to Longdo]
最後発[さいこうはつ, saikouhatsu] (n) last entrant (to a race, market, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リエントラント[りえんとらんと, rientoranto] reentrant (an) [Add to Longdo]
疑似リエントラントプログラム[ぎじリエントラントプログラム, giji rientorantopuroguramu] pseudo reentrant program [Add to Longdo]
再入可能[さいにゅうかのう, sainyuukanou] re-entrant (an) [Add to Longdo]
再入可能サブルーチン[さいにゅうかのうサブルーチン, sainyuukanou saburu-chin] reentrant subroutine [Add to Longdo]
再入可能プログラム[さいにゅうかのうプログラム, sainyuukanou puroguramu] reentrant program [Add to Longdo]
再入可能ルーチン[さいにゅうかのうルーチン, sainyuukanou ru-chin] reentrant routine [Add to Longdo]
再入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] reentrant procedure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entrant
   n 1: a commodity that enters competition with established
      merchandise; "a well publicized entrant is the pocket
      computer"
   2: any new participant in some activity [syn: {newcomer},
     {fledgling}, {fledgeling}, {starter}, {neophyte}, {freshman},
     {newbie}, {entrant}]
   3: someone who enters; "new entrants to the country must go
     though immigration procedures"
   4: one who enters a competition

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top