ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entirety

EH0 N T AY1 ER0 T IY0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entirety-, *entirety*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entirety(เอนไท'เออที) n. ความสมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ความถ้วนทั่ว, Syn. unity

English-Thai: Nontri Dictionary
entirety(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He insisted on doing everything himself and bearing the entirety of the expense.เขายืนยันที่จะทำทุกสิ่งด้วยตัวเขาเอง และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด Episode #1.6 (1995)
You are hereby notified to cease and desist this operation in its entirety.คุณได้รับการแจ้งว่า ให้หยุด และปิดโปรเจคนี้ ทั้งหมด ทันที Chapter Three 'Building 26' (2009)
Antigua and Barbuda supports this declaration in its entirety.เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ วิทยาศาสตร์สนใจเรื่อง The Cove (2009)
She also designed the iconic red and black jacket in Michael Jackson's Thriller video, which I've never viewed in its entirety, as I find zombies dancing in choreographed synchronicity implausible.เธอออกแบบทั้ง สัญลักษณ์สีแดงและแจ็คเก็ตสีดำ ใน MV เพลงทริลเลอร์ของไมเคิล แจ็คสัน The 21-Second Excitation (2010)
And that represents the entirety of your function here.นั่นคือหน้าที่ทั้งหมดของคุณในที่นี่ Source Code (2011)
I have decided to devote the entirety of my energies... to family.ตระกูลของข้า ,เขาหมายถึงยาวนานเหมือนสองร้อยปีน่ะ Dark Shadows (2012)
I draw from the entirety of the Bennett bloodline, living and dead.ฉันดึงพลังจากสายเลือดเบนเน็ตต์ทั้งหมด ทั้งยังมีชีวิตอยู่และตายแล้ว All My Children (2012)
The wolf pup has gone south with the entirety of the northern army at his back.เจ้าลูกหมาเดินทางลงใต้ พร้อมด้วยกองทัพ ทั้งหมดของคนเหนือ What Is Dead May Never Die (2012)
You're looking at the entirety of Noblesville underground.คุณกำลังมองหากองกำลังใต้ดิทั้งหมด ของโนเบิลสวิลล์อยู่ Soul Train (2012)
as we pulled the episode in it's entirety.ที่เราได้ใส่ลงไปในตอนทั้งหมด Oeuf (2013)
Your general manager bribed a government official to keep him from inspecting the entirety of your building.ผู้จัดการทั่วไปของคุณ ติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะกันเขา จากการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของอาคารของคุณ Unfinished Business (2013)
I have courtesy copies of a motion to dismiss their action in its entirety.ฉันได้ยินจากแทร์รี่ว่า เราจะมาสรุปคดีกับลูกความที่นี่ โอ้ ไม่ ไม่ใช่จ๊ะ ก็แค่นัดเจอ ไม่ได้สรุปคดี Back from the Dead (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entiretyExamine the question in its entirety.
entiretyThe plan was approved in its entirety.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความครบถ้วน[N] entirety, See also: wholeness, completeness, Syn. ความครบครัน, ความบริบูรณ์, Example: การรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนของจำนวนข้อมูลจากจุดต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประดา[X] (pradā) EN: all ; every bit (of) ; the entirety   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTIRETY    EH0 N T AY1 ER0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entirety    (n) ˈɪntˈaɪərɪtiː (i1 n t ai1 @ r i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
絵羽模様[えばもよう, ebamoyou] (n) single pattern on the entirety of a garment [Add to Longdo]
丸ごと(P);丸事(iK);丸毎(iK)[まるごと, marugoto] (adv) (uk) in its entirety; whole; wholly; (P) [Add to Longdo]
丸の侭[まるのまま, marunomama] (n) in its entirety; whole [Add to Longdo]
丸写し[まるうつし, maruutsushi] (n,vs) copying in entirety (verbatim) [Add to Longdo]
全体[ぜんたい, zentai] (n-adv,n-t) whole; entirety; whatever (is the matter); (P) [Add to Longdo]
毘盧遮那[びるしゃな, birushana] (n) {Buddh} Vairocana (Buddha who symbolizes the entirety of the phenomenological world) [Add to Longdo]
摩訶毘盧遮那[まかびるしゃな, makabirushana] (n) {Buddh} Mahavairocana (Buddha who symbolizes the entirety of the phenomenological world) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entirety
   n 1: the state of being total and complete; "he read the article
      in its entirety"; "appalled by the totality of the
      destruction" [syn: {entirety}, {entireness}, {integrality},
      {totality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top