ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entirely

IH0 N T AY1 ER0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entirely-, *entirely*, entire
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entirely(adv) โดยสิ้นเชิง, See also: โดยทั้งมวล, โดยทั้งหมด, โดยทั้งปวง, โดยทั้งสิ้น, Syn. fully, totally, wholly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entirely(เอนไท'เออลี) adv. โดยสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง

English-Thai: Nontri Dictionary
entirely(adv) อย่างสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง,ตลอดทั้งหมด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entirelyCircumstances are entirely favorable to us.
entirelyCompact discs have entirely taken the place of phonograph records.
entirelyCompassion is entirely absent from his character.
entirelyDoubt is entirely absent from his mind.
entirelyEntirely Bonnie and Clyde.
entirelyEurope is now reported to be entirely free of new cases of this disease.
entirelyEvery experiment required a protected environment and an entirely objective frame of mind.
entirelyHe believed the merchant entirely.
entirelyHe entirely lost his temper with me.
entirelyHe has entirely deceived us.
entirelyHe is entirely ignorant of the world.
entirelyHe is entirely in the wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิด(adv) tightly, See also: entirely, completely, Syn. สนิท, Example: ช่วยปิดประตูให้มิดด้วย เดี๋ยวยุงจะเข้า
หายขาด(v) completely cured, See also: entirely cured, Syn. หายสนิท, Ant. เรื้อรัง, Example: โรคของเธอไม่มีวันหายขาด
อย่างครบถ้วน(adv) completely, See also: entirely, Syn. อย่างสมบูรณ์, Example: สตรีมีครรภ์ควรได้รับสารอาหารที่สำคัญอย่างครบถ้วน
รวด(adv) wholly, See also: entirely, completely, Syn. ทั้งหมด, หมด, Example: ผมพูดพลางรินเหล้าลงเกือบเต็มแก้วเทรวดลงคอ สลัดหัวให้หายมึนงง
เบ็ดเสร็จ(adv) entirely, See also: in total, altogether, absolutely, completely, Example: เมื่อ ร.ส.ช. เข้ามายึดอำนาจการปกครองได้อย่างเบ็ดเสร็จ อดีตนายพลผู้นี้จึงไม่ได้รับการยกเว้น, Thai Definition: รวมด้วยกัน, รวมทั้งหมด, ครบถ้วนทุกรูปแบบ
เลย(adv) completely, See also: entirely, utterly, Syn. โดยสิ้นเชิง, Example: ผมไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องที่เขาพูดเลย
หมดเปลือก(adv) totally, See also: entirely, completely, Syn. แจ่มแจ้ง, Example: ต่างฝ่ายต่างเผยความจริงให้ผู้อื่นได้รับรู้กันจนหมดเปลือก, Thai Definition: ไม่มีอะไรเคลือบแฝง
โดยสิ้นเชิง(adv) completely, See also: entirely, wholly, thoroughly, Syn. อย่างสิ้นเชิง, Example: ในที่สุดผู้ก่อการร้ายก็ยอมแพ้โดยสิ้นเชิง
ทั้งเพ(adv) entirely, See also: wholly, totally, fully, all, Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, หมดด้วยกัน, Ant. บางส่วน, Example: หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ขี้โกหกทั้งเพ
อย่างมิดชิด(adv) completely, See also: entirely, fully, thoroughly, Ant. อย่างเปิดเผย, Example: เครื่องช่วยฟังมีขนาดเล็กมาก เวลาใช้สามารถซ่อนไว้ได้อย่างมิดชิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเสร็จ[betset] (adv) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely
โดยรวม[dōi rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยรวม ๆ[dōi rūam-rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[dōi sinchoēng] (adv) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly  FR: totalement
หายขาด[hāikhāt] (v) EN: be completely cured ; be entirely cured  FR: être complètement rétabli ; être guéri
ครบถ้วน[khropthūan] (adv) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly  FR: complètement ; intégralement ; entièrement
เลย[loēi] (adv) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly  FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
ล้วน[lūan] (adv) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of  FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
มิด[mit] (adv) EN: tightly ; entirely ; completely  FR: complètement ; entièrement
หมด[mot] (adv) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly  FR: entièrement ; complètement ; totalement

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTIRELY IH0 N T AY1 ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entirely (a) ˈɪntˈaɪəliː (i1 n t ai1 @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jū, ㄐㄩ, ] entirely; without exception, #5,639 [Add to Longdo]
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, ] entirely; exhausted; stern, #22,522 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, / ] entirely; to exhaust, #107,968 [Add to Longdo]
殊异[shū yì, ㄕㄨ ㄧˋ, / ] entirely different; quite separate, #118,258 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grundverschiedenentirely different [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
がらり[garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre [Add to Longdo]
けろっと[kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
ごっそり[gossori] (adv) completely; entirely; wholly [Add to Longdo]
さっぱり[sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
すっぽり[suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P) [Add to Longdo]
ずぶ[zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally [Add to Longdo]
そっくり[sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P) [Add to Longdo]
ぞっこん[zokkon] (adv) (1) from the bottom of one's heart; with all one's heart; (2) completely; entirely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entirely
   adv 1: to a complete degree or to the full or entire extent
       (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was
       wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal";
       "it was completely different from what we expected"; "was
       completely at fault"; "a totally new situation"; "the
       directions were all wrong"; "it was not altogether her
       fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
       [syn: {wholly}, {entirely}, {completely}, {totally},
       {all}, {altogether}, {whole}] [ant: {part}, {partially},
       {partly}]
   2: without any others being included or involved; "was entirely
     to blame"; "a school devoted entirely to the needs of problem
     children"; "he works for Mr. Smith exclusively"; "did it
     solely for money"; "the burden of proof rests on the
     prosecution alone"; "a privilege granted only to him" [syn:
     {entirely}, {exclusively}, {solely}, {alone}, {only}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top