ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enticings

   
421 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enticings-, *enticings*, enticing
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enticings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enticings*)
English-Thai: Longdo Dictionary
authentication(n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา
authenticity(n) ความถูกต้อง เช่น To ensure the authenticity of records, organizations should implement and document policies and procedures which control creation, receipt, and transmission.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entice[VT] เสนอจะให้สิ่งที่ต้องการ, See also: ล่อใจ, Syn. lure, tempt
authentic[ADJ] ของแท้, See also: แท้จริง, Syn. real, genuine
authentic[ADJ] น่าเชื่อถือ, Syn. reliable, trustworthy
authentic[ADJ] มีผลตามกฎหมาย
entice to[PHRV] ชักชวนให้ลอง, See also: ล่อให้ทำ, ลวงให้ทำ, Syn. tempt to
identical[ADJ] เหมือนกัน, See also: ตรงกัน, เท่ากัน, แบบเดียวกัน, Syn. alike, like, same, Ant. different
apprentice[N] ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์, See also: มือสมัครเล่น
apprentice[N] ผู้ฝึกงาน, See also: เด็กฝึกงาน, Syn. trainee, learner
enticement[N] การล่อใจ, Syn. attraction, inducement, temptation
entice away[PHRV] ล่อลวงให้ออกจาก, See also: ชักชวนให้ละทิ้ง
entice from[PHRV] ชักนำให้ละทิ้ง, See also: ลวงให้ทำสิ่งผิด, Syn. seduce from, tempt from
entice into[PHRV] ชักชวนให้กระทำ, See also: ลวงให้ทำสิ่งผิด, Syn. seduce into, tempt into
identically[ADV] อย่างเดียวกัน, See also: อย่างเหมือนกัน, อย่างตรงกัน
inauthentic[N] ซึ่งไม่แท้, See also: เทียม, ไม่ใช่ของเดิม, Syn. false, counterfeit, Ant. genuine, real
inauthentic[N] ซึ่งไม่น่าไว้วางใจ, See also: ซึ่งไม่น่าเชื่อถือ
apprentice to[PHRV] ฝึกงานเป็น (ปกติใช้ passive voice), See also: ฝึกเป็น, ได้รับการฝึกงานเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprentice(อะเพรน'ทิส) n. ผู้ฝึกงาน,เด็กฝึกงาน,ผู้เรียนรู้,ผู้กำลังได้รับการฝึกอย่างพิเศษ. -vt. ทำให้เป็นผู้ฝึกงาน. -apprenticeship n.
argentic(อาร์เจน'ทิค) adj. ประกอบด้วยเงิน (โดยเฉพาะ 2 วาเลนซี่) (of silver)
authentic(ออเธน'ทิค) adj. แท้จริง,น่าเชื่อถือ, ไม่ใช่ปลอม, ของแท้,มีหลักฐาน,จริง, Syn. real, true,factual-A. false,fake)
authenticate(ออเธน'ทิเคท) vt. ทำให้น่าเชื่อถือ,รับรองเป็นของแท้,ทำให้เกิดผล. -authentication n. -authenticator n., Syn. certify,validate ###A. falsify)
authenticity(ออเธนทิส'ซิที) n. ลักษณะของแท้,ลักษณะที่เชื่อถือได้, Syn. legitimacy
denticlen. ฟันเล็ก ๆ ส่วนที่คล้ายฟันซี่เล็ก
denticularadj. เกี่ยวกับหรือคล้ายฟันซี่เล็ก
entice(เอนไทสฺ') vt. ล่อลวง,ชักนำไปในทางผิด,ทำให้หลงเข้าใจผิด., Syn. lure
enticement(เอนไทสฺ'เมินทฺ) n. การล่อลวง,ทางผิด,การล่อใจ,การทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งที่ทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งล่อใจ
identical(ไดเดน'ทิเคิล) adj. เหมือนกัน,เหมือนกันทุกอย่าง,อย่างเดียวกัน., See also: identically adv. identicalness n., Syn. equal
parenticide(พะเรน'ทิไซดฺ) n. ผู้ฆ่าพ่อหรือแม่
prentice(เพรน'ทิส) n. เด็กฝึกงาน,ผู้ฝึกงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
apprentice(n) เด็กฝึกงาน,ลูกมือฝึกหัด
apprentice(vi) ฝึกหัด,ฝึกงาน
apprenticeship(n) การฝึกงาน,การฝึกหัด
authentic(adj) จริง,แน่,น่าเชื่อถือ,แท้จริง
authenticate(vt) รับรอง,ทำให้น่าเชื่อถือ
authenticity(n) ความจริง,ของแท้,ความแน่แท้,ความน่าเชื่อถือ
entice(vt) ล่อใจ,ล่อลวง,หลอกลวง,ชักนำไปในทางที่ผิด
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง
identical(adj) เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parenticideความผิดฐานฆ่าบิดามารดา, ผู้ฆ่าบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lenticelช่องอากาศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lenticular; lens-shaped-รูปเลนส์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lens-shaped; lenticular-รูปเลนส์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apprenticeลูกมือฝึกหัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
apprenticeผู้ฝึกหัดงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
apprenticeผู้ฝึกหัดงาน, ลูกมือฝึกหัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apprenticeshipการเป็นลูกมือฝึกหัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authenticateพิสูจน์ว่าเป็นของแท้, รับรองว่าเป็นของแท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binovular twin; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barchan; crescentic duneเนินทรายรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
monozygotic twin; twin, enzygotic; twin, identical; twin, monochorial; twin, monochorionic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monochorial twin; twin, enzygotic; twin, identical; twin, monochorionic; twin, monozygotic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monochorionic twin; twin, enzygotic; twin, identical; twin, monochorial; twin, monozygotic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crescentic crack; crescentic fractureรอยแตกรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crescentic dune; barchanเนินทรายรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crescentic fracture; crescentic crackรอยแตกรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crescentic gouge; gouge markรอยรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
denticulateหยักซี่ฟันถี่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dizygotic twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dichorial twin; twin, binovular; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dichorionic twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gouge mark; crescentic gougeรอยรูปจันทร์เสี้ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fraternal twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enzygotic twin; twin, identical; twin, monochorial; twin, monochorionic; twin, monozygotic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enticementการล่อลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
identical genesพันธุกรรมเดียวกัน, สายโลหิตเดียวกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
identical rhymeสัมผัสซ้ำคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
identical twin; twin, enzygotic; twin, monochorial; twin, monochorionic; twin, monozygotic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
identical twinsแฝดร่วมไข่ [ดู monozygotic twins และ uniovular twins] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, dichorial; twin, binovular; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, dichorionic; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, dizygotic; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, enzygotic; twin, identical; twin, monochorial; twin, monochorionic; twin, monozygotic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, fraternal; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, hetero-ovular; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, identical; twin, enzygotic; twin, monochorial; twin, monochorionic; twin, monozygotic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, monochorial; twin, enzygotic; twin, identical; twin, monochorionic; twin, monozygotic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, monochorionic; twin, enzygotic; twin, identical; twin, monochorial; twin, monozygotic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, monozygotic; twin, enzygotic; twin, identical; twin, monochorial; twin, monochorionic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, nonidentical; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovularแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, uniovular; twin, enzygotic; twin, identical; twin, monochorial; twin, monochorionic; twin, monozygoticแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hetero-ovular twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nonidentical twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovularแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uniovular twin; twin, enzygotic; twin, identical; twin, monochorial; twin, monochorionic; twin, monozygoticแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apprenticesผู้ฝึกงาน [TU Subject Heading]
Apprenticeship programsโปรแกรมช่างฝึกหัด [TU Subject Heading]
Authentication การพิสูจน์ตัวจริง [TU Subject Heading]
Authenticity (Philosophy)ลักษณะของแท้ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Keystroke timing authenticationการพิสูจน์ตัวจริงโดยใช้เวลาระหว่างการกดแป้นพิมพ์ [TU Subject Heading]
Population Gentics พันธุศาสตร์ประชากร
การกระจายตัวและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม หรือลักษณะทางกรรมพันธุ์ (hereditary characteristics) [สิ่งแวดล้อม]
Rodenticides สารป้องกันกำจัดสัตว์กัดแทะ , สารกำจัดหนู
สารที่ใช้ในการกำจัดหนูหรือสัตว์ฟันคู่ ที่เป็นศัตรูของพืชและมนุษย์ เช่น วาร์ฟาริน (Warfarin) ซิงค์ฟอสไซด์วาร์ฟาริน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Lenticularisเลนติคูลาริส (len) [อุตุนิยมวิทยา]
lenticelเลนทิเซล, รอยแตกหรือช่องเล็ก ๆ ที่ผิวของลำต้นหรือรากในอากาศ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคายน้ำและแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างเนื้อเยื่อของพืชกับบรรยากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
equal sets [identical sets]เซตที่เท่ากัน, เซต A เท่ากับเซต B หมายถึง สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และสมาชิกทุกตัวของเซต B เป็นสมาชิกของเซต A [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
identical setsเซตที่เท่ากัน, ดู equal sets [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Identicalเหมือนกัน, มีความเหมือน, ความเหมือน [การแพทย์]
Identical Individualแฝดชนิดเหมือนกันทุกอย่าง [การแพทย์]
Lenticularรูปคล้ายเลนส์ [การแพทย์]
Lenticular Displacementเลนซ์ตาเคลื่อนหลุดออกจากที่ [การแพทย์]
Lenticular Nucleusเลนติคูลาร์นิวเคลียส [การแพทย์]
Lenticular Opacitiesการทึบแสง, ต้อกระจก [การแพทย์]
Lenticulo-Striate Arteriesหลอดเลือดแดงเลนติคูโล-สไตรเอต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
authentication unitหน่วยรับรองความน่าเชื่อถือ
rodenticide (n ) สารเคมีที่เคยใช้ในการกำจัดสัตว์พวกหนู
seventice[เซฟ'เวินไทฺซ] (adv ) เจ็ดสิบครั้ง
teentice[ทีน'ไทซฺ] (adv ) ร้อยครั้ง
tentice[เท็น'ไทซฺ] (adv ) ร้อยครั้ง
threntice[ธเรน'ไทซฺ] (adv ) สามสิบครั้ง
twentice[ทเวน'ไทซฺ] (adv ) ยี่สิบครั้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enticYour chair is identical with mine.
enticApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.
enticMy brother, being yet unmarried, did not keep house, but boarded himself and his apprentices in another family.
enticThey wore identical dresses.
enticAlthough the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's.
enticHis idea is identical with mine.
enticI delivered identical twins.
enticWhen it is appraised, in order to check the authenticity and state of preservation of the painting, the real thing has to be borrowed from its owner.
enticI have an identical twin.
enticYour personal computer is identical with mine.
enticHis cordiality may not be authentic.
enticNo two words are identical in meaning.
enticI doubt the authenticity of the document.
enticSomebody told me that today's test was identical to the one we had last year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ้องต้องกัน[V] be identical, See also: be the same, Syn. พ้องกัน, ต้องกัน, ตรงกัน, Ant. ต่างกัน, แตกต่างกัน, Example: ของอย่างนี้มันพ้องต้องกันได้ เพราะใครต่างก็ซื้อมาใช้เหมือนกัน
สิ่งจูงใจ[N] temptation, See also: enticement, lure, Syn. เครื่องล่อใจ, สิ่งล่อใจ, สิ่งดึงดูดใจ
สิ่งล่อใจ[N] temptation, See also: enticement, lure
ล่อหลอก[V] lure, See also: entice, delude, deceive, hoodwink, tempt, seduce, allure, Syn. หลอกล่อ, ล่อลวง, ลวง, ตุ๋น, ลวงล่อ, หลอก, Example: ผู้ร้ายใช้กลลวงทางการบัญชีล่อหลอกเอาเงินจากคนชั้นสูง, Thai definition: ล่อให้หลง
ล่อ[V] delude, See also: entice, hoodwink, deceive, beguile, trick, dupe, Syn. ล่อหลอก, หลอกล่อ, Example: เรื่องแนนซี่นี้เป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำ, Thai definition: ใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุบายชักนำ
ล่อใจ[V] tempt, See also: lure, entice, seduce, allure, invite, Example: มนุษย์นั้น อะไรที่ปิดป้ายว่าเป็นความลับก็ยิ่งล่อใจให้อยากรู้มากขึ้น, Thai definition: ทำให้อยากกระทำ, ชวนให้อยากได้, ชวนให้อยากรู้
สิ่งยั่วยวน[N] temptation, See also: lure, enticement, seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อใจ, Example: ผมรอดพ้นมาจากสิ่งยั่วยวนได้เพราะความหนักแน่นของจิตใจ
สิ่งล่อใจ[N] lure, See also: temptation, enticement, , seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อตาล่อใจ, Example: คะแนนเป็นสิ่งล่อใจให้นักเรียนหมั่นเพียรเรียนหนังสือ, Thai definition: สิ่งซึ่งชักจูงให้กระทำตาม
สิ่งล่อลวง[N] decoy, See also: lure, bait, trap, enticement, inducement, Example: พวกมิจฉาชีพใช้ทองเป็นสิ่งล่อลวงเหยื่อ
สิ่งจูงใจ[N] incentive, See also: encouragement, enticement, lure, stimulus, inducement, motivation, Syn. สิ่งดึงดูด, Example: รัฐควรหาสิ่งจูงใจให้คนมาทำงานด้านจิตเวชมากขึ้น, Count unit: แบบ, ชนิด, Thai definition: สิ่งดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจ
แท้[ADJ] pure, See also: unadultered, unmixed, authentic, genuine, real, natural, unalloyed, Syn. ล้วนๆ, Example: ความชื้นในไม้นิยมแสงเป็นค่าส่วนร้อยของน้ำหนักของเนื้อไม้แท้ๆ, Thai definition: ไม่มีอะไรเจือปน
แท้[ADJ] real, See also: authentic, genuine, actual, true, valid, unfeigned, Syn. จริง, Ant. ปลอม, เทียม, Example: ธนบัตรปลอมเหล่านี้ไม่ผิดกับธนบัตรแท้
ยั่ว[V] seduce, See also: entice, beguile, inveigle, lure, mislead, tempt, Syn. ยั่วยวน, อ่อย, ยวนยั่ว, เย้ายวน, Example: แม่คนนั้นยั่วให้เขาตกหลุมรักเธอด้วยสายตาที่หวานเยิ้ม, Thai definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ยั่วยวนใจ[V] tempt, See also: entice, attract, allure, coax, lure, Syn. เย้ายวนใจ, ยั่วใจ, ล่อใจ, Example: ภาพนางแบบสาวช่างยั่วยวนใจผู้พบเห็นโดยเฉพาะหนุ่มๆ, Thai definition: ชวนให้เพลิดเพลิน, ชวนให้หลงรัก
เย้ายวนใจ[V] tempt, See also: lure, allure, seduce, coax, entice, attract, Syn. ยั่วยวนใจ, Example: ของสวยๆ อย่างนี้ช่างเย้ายวนใจให้อยากได้, Thai definition: ทำให้ลุ่มหลงปรารถนา
เกี้ยวพาน[V] court, See also: woo, entice, encircle, assail, flirt, Syn. จีบ, เกี้ยวพาราสี, เกี้ยว, Example: หญิงไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรักใคร่ชอบพอ หรือเกี้ยวพานชายคนใดก่อน เพราะถือเป็นเรื่องเสื่อมเสียเกียรติอย่างร้ายแรง, Thai definition: พูดเกี้ยว
เกี้ยวพาราสี[V] court, See also: woo, entice, encircle, flirt, Syn. เกี้ยว, จีบ, เกี้ยวพาน, Example: พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ มีอยู่หลายระดับด้วยกัน ตั้งแต่พูดจาแทะโลม เกี้ยวพาราสี จนถึงจับเนื้อต้องตัวโดยไม่สมควร, Thai definition: พูดเกี้ยว
เกี้ยว[V] court, See also: woo, entice, encircle, flirt, bind around, Syn. จีบ, เกี้ยวพาราสี, เกี้ยวพาน, Example: ในงานประเพณี ผู้ชายสามารถเต้นรำได้ตลอดคืน รวมทั้งสามารถเกี้ยวผู้หญิงได้จนข้ามคืน, Thai definition: พูดให้รักในเชิงชู้สาว, พูดแทะโลม, พูดเลียบเคียงเพื่อให้สมปรารถนา
เครื่องล่อ[N] lure, See also: bait, decoy, temptation, allure, enticement, Syn. สิ่งล่อใจ, กับดัก, สิ่งจูงใจ, เหยื่อล่อ, Example: เขาใช้เงินเป็นเครื่องล่อเธอให้หลงกลของเขา
เคียงบ่าเคียงไหล่[ADJ] equal, See also: same, identical, Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, เท่าเทียมกัน, Ant. แตกต่างกัน, Example: ทั้งสองครอบครัวนี้มีฐานะเคียงบ่าเคียงไหล่กัน, Thai definition: มีฐานะเสมอกัน, ทัดเทียมกัน หรืออยู่ในระดับเดียวกัน
ฝึกงาน[V] apprentice, See also: train, Example: ตอนนี้ผมมาฝึกงานที่กระทรวงการคลัง สนุกดี มีความรู้เพิ่มมาก, Thai definition: สอนให้ทำงานจนทำได้
พ้อง[V] be identical, See also: be alike, coincide, be the same, Syn. ตรง, เหมือน, ซ้ำ, Ant. ต่าง, ตรงข้าม, Example: ข้อความในกระดาษหน้านี้พ้องกับอีกหน้าหนึ่ง, Thai definition: ตรงกัน, เหมือนกัน, ซ้ำกัน
อามิษ[N] enticement, See also: allurement, bait, Syn. อามิส, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ
อามิส[N] allurement, See also: enticement, bait, Syn. อามิษ, Example: นักหนังสือพิมพ์ดีๆ ที่ไม่รับอามิสสินจ้าง รางวัล หรือสินบนใดๆ ยังมีอยู่มาก, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ
อ่อย[V] tempt, See also: entice, lure, Syn. ล่อ, อ่อยเหยื่อ, Thai definition: ให้สิ่งของ หรือเงินทองคราวละเล็กละน้อยเป็นเหยื่อล่อ
เอกมัย[ADJ] identical, See also: same, Thai definition: เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, เป็นแบบเหมือนกัน
เอกจิต[N] identical views, See also: identical opinions, Thai definition: ความคิดจำเพาะถึงสิ่งอย่างเดียว, ความคิดอันหนึ่งอันเดียว, ความคิดต้องกัน, ความเห็นพ้องกัน
สิ่งเย้ายวน[N] lure, See also: enticement, come-on, Syn. สิ่งล่อใจ, สิ่งล่อลวง, สิ่งยั่วยวน, Example: ชีวิตในเมืองมีสิ่งเย้ายวนใจมากกว่าในชนบท ทำให้เสียผู้เสียคนได้ง่ายกว่า, Count unit: สิ่ง, อย่าง, Thai definition: ี่สิ่งจูงใจหรือชักชวนให้เกิดความกำเริบหรืออยากได้อยากมี
เดียวกัน[ADJ] same, See also: identical, Example: คนสองคนไปดูหนังเรื่องเดียวกัน ออกมาก็อาจจะมีทัศนะที่ไม่เหมือนกัน, Thai definition: รวมเป็นหนึ่ง ไม่แบ่งแยกกัน
ยั่วยวน[V] tempt, See also: lure, entice, seduce, appeal, beguile, Syn. ยั่ว, Example: เธอจงใจโปรยเสน่ห์ยั่วยวนให้ชายหลงใหล, Thai definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ยั่วยวน[V] tempt, See also: lure, entice, seduce, appeal, beguile, Syn. ยั่ว, Example: เธอจงใจโปรยเสน่ห์ยั่วยวนให้ชายหลงใหล, Thai definition: ทำให้กำเริบด้วยความใคร่
ต่อ[V] decoy, See also: lure, attract, entice, inveigle, allure, tempt, beguile, Syn. ดัก, ล่อ, Example: เขาใช้หนอนตัวเล็กๆ ต่อปลาให้มากินเบ็ด, Thai definition: นำสัตว์ชนิดหนึ่งไปล่อสัตว์อีกชนิดหนึ่ง
ชักจูง[V] induce, See also: persuade, lead, influence, entice, Syn. ชักนำ, ชักชวน, แนะนำ, Example: สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะชักจูงเด็กวัยรุ่นไปในทางที่ผิดได้ง่าย
การฝึกงาน[N] job training, See also: apprenticing, skill development, Syn. การฝึกหัดงาน, Example: การฝึกงานจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงาน และเตรียมพร้อมที่จะทำงานต่อไปในอนาคต, Thai definition: การสอนให้ทำงานจนทำได้
การล่อ[N] temptation, See also: inducement, lure, enticement, allurement, seduction, Syn. การลวง, การหลอก, การหลอกลวง, การล่อลวง, การล่อหลอก, Example: การล่อซื้อยาบ้าของตำรวจครั้งนี้สามารถจับตัวการใหญ่ระดับชาติได้, Thai definition: การใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุบายชักนำ
แท้[ADJ] true, See also: real, genuine, actual, unfeigned, authentic, Syn. นัก, ยิ่ง, จริง, Example: ฉันคิดว่ารักครั้งนี้เป็นรักแท้, Thai definition: ที่เป็นความจริง
แท้[ADJ] pure, See also: sheer, unadulterated, unmixed, authentic, genuine, unalloyed, natural, Syn. บริสุทธิ์, Example: ถ้วยรางวัลทำจากทองแท้ ใครๆ ก็อยากได้, Thai definition: ที่ล้วนๆ ไม่มีอะไรเจือปน, ที่ไม่ใช่ของปลอม
น้อมนำ[V] induce, See also: entice away, lend off, yearn, cherish, Syn. นำไป, พาไป, Thai definition: โน้มน้าวจิตใจ
หลอกล่อ[V] deceive, See also: lure, entice, tempt, seduce, fool, Syn. หลอก, ล่อลวง, ชักจูง, Example: นักกีฬาจะสร้างจินตการว่าเขาจะหลอกล่อคู่แข่งขันอย่างไรก่อนลงแข่งจริง
ของจริง[N] authentic, See also: genuine, real thing, Syn. ของแท้, Ant. ของเทียม, ของปลอม, Example: นาฬิกาเรือนนี้เป็นของจริงแน่นอน, Thai definition: ตัวจริงของแท้
ตรงกัน[V] be identical, See also: be same, Syn. เหมือนกัน, พ้องกัน, สอดคล้องกัน, Ant. ต่างกัน, Example: คนบางคนมีรสนิยมในการแต่งตัวตรงกัน
จริง[ADJ] real, See also: true, actual, authentic, genuine, Syn. แท้, Ant. ปลอม, Example: ถึงแม้จะเป็นซีพียูจำลองก็ต้องกำหนดให้เหมือนของจริง
สิ่งยั่วยุ[N] enticement, See also: temptation, allurement, Example: สังคมสมัยใหม่มีสิ่งยั่วยุให้เด็กประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมากมาย
หลงใหล[ADV] fascinatingly, See also: enticingly, alluringly, Syn. เผลอไผล, สติเฟือน, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมเคยอ่านอย่างหลงใหล, Thai definition: ชอบมากจนไม่อาจควบคุมสติได้
เหมือนกัน[ADV] also, See also: as well, too, likewise, alike, same, similarly, identically, Syn. เช่นเดียวกัน, Ant. ต่างกัน, Example: ผู้ผลิตอีกหลายรายพยายามผลิตเครื่องให้ทำงานได้เหมือนกัน, Thai definition: ใช้แสดงว่ามีระดับไม่สูงนัก
เหยื่อ[N] bait, See also: lure, decoy, snare, allurement, enticement, Example: นักตกปลาช่อนชอบใช้เขียดเป็นเหยื่อล่อปลาช่อน, Count unit: ชนิด, อย่าง, Thai definition: อาหารที่ใช้ล่อสัตว์
สิ่งยั่วยุ[N] enticement, See also: temptation, allurement, Example: สังคมสมัยใหม่มีสิ่งยั่วยุให้เด็กประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมากมาย
กระดูกอ่อน[N] tyro (tiro), See also: novice, neophyte, apprentice, Thai definition: เป็นคำเปรียบเทียบหมายถึงคนอ่อนหัด ไม่มีประสบการณ์
ดึงดูด[V] attract, See also: magnetize, allure, entice, lure, draw, Syn. ดูด, Example: แสงสว่างจะดึงดูดแมลงเม่าให้เข้าไปใกล้, Thai definition: เหนี่ยวเข้ามาด้วยกำลัง
เทียมหน้า[ADJ] equal, See also: even, like, same, identical, similar, equivalent, commensurable, comparable

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างฝึกหัด[n. exp.] (chang feukhat) EN: apprentice [m]   
ช่างหัดใหม่[n. exp.] (chang hat mai) EN: apprentice   
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
เดียว[adj.] (dīo) EN: same ; identical ; similar   FR: même
แฝดเหมือน[n. exp.] (faēt meūoen) EN: identical twins   FR: jumeaux identiques [mpl] ; vrais jumeaux [mpl]
แฝดต่างไข่[n. exp.] (faēt tāng khai) EN: non identical twins   FR: faux jumeaux [mpl]
ฝึกงาน[v.] (feukngān) EN: apprentice ; train   
จริง[adj.] (jing ) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic   FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
การฝึกงาน[n.] (kān feukngān) EN: job training ; apprenticing ; skill development ; practical training   FR: apprentissage [m] ; stage [m] ; formation [f]
การประเมินตามสภาพจริง[n. exp.] (kān pramoēn tām saphāp jing ) EN: authentic assessment   
ของจริง[adj.] (khøng jing ) EN: authentic   FR: authentique
เครื่องล่อ[X] (khreūang lø) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement   
ความเป็นของแท้[n. exp.] (khwām pen khøng thaē) EN: authenticity   FR: authenticité [f]
ล่อ[v.] (lø) EN: lure ; entice ; tempt ; seduce   FR: appâter ; leurrer ; allécher ; affriander (vx - litt.)
ล่อใจ[v.] (løjai) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract   FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
หลงใหล[adv.] (longlai) EN: fascinatingly ; enticingly ; alluringly   
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over   FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de)
ลวง[v.] (lūang) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe   FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: student ; pupil ; trainee ; apprentice   FR: écolier [m]
เหมือนกัน [adv.] (meūankan) EN: also ; too ; as well ; similarly ; identically   FR: aussi ; également ; pareillement
เหมือนกัน [adv.] (meūoenkan) EN: too ; also ; likewise ; similarly ; identically ; as well   FR: pareillement ; de même ; également ; aussi ; de la même manière
แหน[n.] (naē) EN: duckweed   FR: lenticule [f] ; lentille d'eau [f]
พ้อง[v.] (phøng) EN: be identical ; agree ; clash   FR: coïncider ; être identique ; tomber en même temps ; être d'accord ; s'accorder
พ้อง[adj.] (phøng) EN: same ; identical ; alike ; unanimous ; consistent ; synonymous   FR: identique ; semblable ; pareil ; synonyme
พ้องต้องกัน[v. exp.] (phøng tǿng kan) EN: be identical ; be the same   
ผู้ฝึกหัดงาน[n. exp.] (phū feukhat ngān) EN: apprentice ; trainee   
ผู้ฝึกงาน[n.] (phūfeukngān) EN: apprentice ; trainee ; learner   FR: apprenti [m]
สอดคล้องกัน[v.] (søtkhløng kan) EN: conform ; harmonize ; be identical   
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yoēm) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring   
ตามสภาพจริง[adj.] (tām saphāp jing ) EN: authentic   
แท้[adj.] (thaē) EN: genuine ; true ; real ; actual ; authentic   FR: authentique ; réel ; vrai ; véritable ; original
แท้จริง[adj.] (thaējing) EN: actual ; real ; genuine ; authentic   FR: authentique ; avéré ; génuine (vx - r.)
ถูกต้อง[adj.] (thuktǿng) EN: right ; correct ; accurate ; true ; authentic ; precisely   FR: correct ; exact ; vrai ; juste ; pertinent
ตรงกัน[X] (trongkan) EN: identical ; same ; corresponding ; coincident   FR: correspondant
วัชพืช[n.] (watchapheūt) EN: weed flora ; weed   FR: mauvaise herbe [f] ; plante adventice [f]
อย่างยวนใจ[adv.] (yāng yūanjai) EN: enticingly ; seductively   
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: bait ; lure ; decoy ; snare ; allurement ; enticement   FR: appât [m]
ยียวน[v.] (yīyūan) EN: pet sexually ; neck ; excite ; entice by caresses   FR: caresser ; exciter
ยวน[v.] (yūan) EN: tempt ; allure : entice ; stimulate ; provoke ; lure ; be provocative ; charm ; invite   FR: stimuler
ยั่วยวน[adj.] (yūayūan) EN: enticing ; provocative ; sexy ; seductive   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTICE    IH0 N T AY1 S
HENTIC    HH EH1 N T IH0 K
ENTICED    IH0 N T AY1 S T
ENTICING    EH0 N T AY1 S IH0 NG
PRENTICE    P R EH1 N T IH0 S
IDENTICS    AY0 D EH1 N T IH0 K S
AUTHENTIC    AO0 TH EH1 N T IH0 K
AUTHENTIC    AH0 TH EH1 N T IH0 K
IDENTICAL    AY0 D EH1 N T IH0 K AH0 L
ENTICEMENT    IH0 N T AY1 S M AH0 N T
APPRENTICE    AH0 P R EH1 N T IH0 S
APPRENTICE    AH0 P R EH1 N T AH0 S
RODENTICIDE    R OW0 D EH1 N T IH0 S AY0 D
ENTICEMENTS    IH0 N T AY1 S M AH0 N T S
UNAUTHENTIC    AH2 N AO0 TH EH1 N T IH0 K
APPRENTICED    AH0 P R EH1 N T AH0 S T
APPRENTICES    AH0 P R EH1 N T AH0 S IH0 Z
AUTHENTIC(3)    AH0 TH EH1 N IH0 K
AUTHENTICITY    AO2 TH AH0 N T IH1 S IH0 T IY0
AUTHENTIC(2)    AO0 TH EH1 N IH0 K
AUTHENTICATE    AO0 TH EH1 N T AH0 K EY2 T
AUTHENTICALLY    AO2 TH EH1 N T IH0 K L IY0
AUTHENTICALLY    AO2 TH EH1 N IH0 K L IY0
AUTHENTICATED    AO0 TH EH1 N T AH0 K EY2 T AH0 D
APPRENTICESHIP    AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P
AUTHENTICATION    AO0 TH EH2 N T AH0 K EY1 SH AH0 N
AUTHENTICATING    AO0 TH EH1 N T AH0 K EY2 T IH0 NG
APPRENTICESHIPS    AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P S
AUTHENTICATIONS    AO0 TH EH2 N T AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entice    (v) ˈɪntˈaɪs (i1 n t ai1 s)
enticed    (v) ˈɪntˈaɪst (i1 n t ai1 s t)
entices    (v) ˈɪntˈaɪsɪz (i1 n t ai1 s i z)
enticing    (v) ˈɪntˈaɪsɪŋ (i1 n t ai1 s i ng)
prentice    (n) prˈɛntɪs (p r e1 n t i s)
authentic    (j) ˈɔːθˈɛntɪk (oo1 th e1 n t i k)
identical    (j) ˈaɪdˈɛntɪkl (ai1 d e1 n t i k l)
prentices    (n) prˈɛntɪsɪz (p r e1 n t i s i z)
apprentice    (v) ˈəprˈɛntɪs (@1 p r e1 n t i s)
enticement    (n) ˈɪntˈaɪsmənt (i1 n t ai1 s m @ n t)
apprenticed    (v) ˈəprˈɛntɪst (@1 p r e1 n t i s t)
apprentices    (v) ˈəprˈɛntɪsɪz (@1 p r e1 n t i s i z)
conventicle    (n) kˈənvˈɛntɪkl (k @1 n v e1 n t i k l)
enticements    (n) ˈɪntˈaɪsmənts (i1 n t ai1 s m @ n t s)
identically    (a) ˈaɪdˈɛntɪkliː (ai1 d e1 n t i k l ii)
apprenticing    (v) ˈəprˈɛntɪsɪŋ (@1 p r e1 n t i s i ng)
authenticate    (v) ˈɔːθˈɛntɪkɛɪt (oo1 th e1 n t i k ei t)
authenticity    (n) ˌɔːθəntˈɪsɪtiː (oo2 th @ n t i1 s i t ii)
conventicles    (n) kˈənvˈɛntɪklz (k @1 n v e1 n t i k l z)
authentically    (a) ˈɔːθˈɛntɪkliː (oo1 th e1 n t i k l ii)
authenticated    (v) ˈɔːθˈɛntɪkɛɪtɪd (oo1 th e1 n t i k ei t i d)
authenticates    (v) ˈɔːθˈɛntɪkɛɪts (oo1 th e1 n t i k ei t s)
apprenticeship    (n) ˈəprˈɛntɪʃɪp (@1 p r e1 n t i sh i p)
authenticating    (v) ˈɔːθˈɛntɪkɛɪtɪŋ (oo1 th e1 n t i k ei t i ng)
authentication    (n) ˈɔːθˌɛntɪkˈɛɪʃən (oo1 th e2 n t i k ei1 sh @ n)
apprenticeships    (n) ˈəprˈɛntɪʃɪps (@1 p r e1 n t i sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一致[yī zhì, ㄧ ㄓˋ, ] unanimous; identical (views or opinions), #1,659 [Add to Longdo]
相同[xiāng tóng, ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥˊ, ] identical; same, #2,104 [Add to Longdo]
同一[tóng yī, ㄊㄨㄥˊ ㄧ, ] identical; the same, #2,402 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, / ] neat; even; level with; identical; simultaneous; all together; to even sth out, #2,470 [Add to Longdo]
认证[rèn zhèng, ㄖㄣˋ ㄓㄥˋ, / ] to authenticate; to approve, #3,823 [Add to Longdo]
诱惑[yòu huò, ㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] to entice; to lure; to induce; to attract, #4,099 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, ] authenticated; solid; firm, #4,859 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, / ] authenticated; solid; firm; real; true, #4,859 [Add to Longdo]
[gōu, ㄍㄡ, / ] to entice; a hook, #5,049 [Add to Longdo]
地道[dì dao, ㄉㄧˋ ㄉㄠ˙, ] authentic; genuine; typical; from a place known for the product; thorough; conscientious, #5,457 [Add to Longdo]
吻合[wěn hé, ㄨㄣˇ ㄏㄜˊ, ] good fit; be identical, #7,237 [Add to Longdo]
[tú, ㄊㄨˊ, ] apprentice; disciple, #7,404 [Add to Longdo]
徒弟[tú dì, ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, ] apprentice; disciple, #11,669 [Add to Longdo]
通行证[tōng xíng zhèng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, / ] a pass (authorization through a checkpoint); a laissez-passer or safe conduct; to authenticate; to confirm name and password on a website; fig. a condition giving access to benefits (e.g. a diploma as a pass to a career), #14,417 [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, / ] to entice; to tempt, #14,489 [Add to Longdo]
拉拢[lā lǒng, ㄌㄚ ㄌㄨㄥˇ, / ] to rope in; fig. to involve sb; to entice, #20,918 [Add to Longdo]
学徒[xué tú, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨˊ, / ] apprentice, #23,502 [Add to Longdo]
挑逗[tiǎo dòu, ㄊㄧㄠˇ ㄉㄡˋ, ] to provoke; to entice; to lure; to tantalize; to tease; to titillate, #24,176 [Add to Longdo]
确凿[què záo, ㄑㄩㄝˋ ㄗㄠˊ, / ] definite; conclusive; undeniable; authentic, #26,890 [Add to Longdo]
出师[chū shī, ㄔㄨ ㄕ, / ] to finish apprenticeship; to graduate; to send out troops (under a commander), #36,974 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] eat; taste; entice (with a bait), #37,069 [Add to Longdo]
挑动[tiǎo dòng, ㄊㄧㄠˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to entice; to arouse; to provoke, #43,137 [Add to Longdo]
真迹[zhēn jì, ㄓㄣ ㄐㄧˋ, / ] authentic (painting or calligraphy); genuine work (of famous artist), #44,607 [Add to Longdo]
道地[dào dì, ㄉㄠˋ ㄉㄧˋ, ] authentic; original, #45,792 [Add to Longdo]
飞黄腾达[fēi huáng téng dá, ㄈㄟ ㄏㄨㄤˊ ㄊㄥˊ ㄉㄚˊ, / ] lit. the divine steed Huang flashes past (成语 saw); fig. a meteoric rise; career success; The Apprentice (UK reality TV series), #50,612 [Add to Longdo]
确有其事[què yǒu qí shì, ㄑㄩㄝˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] (confirm to be) true; authentic, #55,626 [Add to Longdo]
伪书[wěi shū, ㄨㄟˇ ㄕㄨ, / ] forged book; book of dubious authenticity; misattributed book; Apocrypha, #63,790 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] eat; entice, #101,979 [Add to Longdo]
真确[zhēn què, ㄓㄣ ㄑㄩㄝˋ, / ] authentic, #108,636 [Add to Longdo]
满师[mǎn shī, ㄇㄢˇ ㄕ, / 滿] to finish apprenticeship; to graduate, #140,846 [Add to Longdo]
认明[rèn míng, ㄖㄣˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] to identify; to authenticate, #146,389 [Add to Longdo]
招诱[zhāo yòu, ㄓㄠ ㄧㄡˋ, / ] to invite; to recruit; to attract; to entice, #164,130 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] eat; entice, #698,784 [Add to Longdo]
全同[quán tóng, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, ] identical, #1,032,738 [Add to Longdo]
原汁原味[yuán zhī yuán wèi, ㄩㄢˊ ㄓ ㄩㄢˊ ㄨㄟˋ, ] original; authentic; lit. original juices, original flavour [Add to Longdo]
同符合契[tóng fú hé qì, ㄊㄨㄥˊ ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ, ] same sign, joint aim (成语 saw); fig. completely compatible; identical [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfangen {n}; Abwerben {n}; Abspenstigmachen {n} eines Kundenenticing away a customer [Add to Longdo]
Abspenstigmachen {n}; Abwerben {n}enticement; enticing away [Add to Longdo]
Ausbildungsvertrag {m}articles of apprenticeship [Add to Longdo]
Auszubildende {m,f}; Auszubildender; Azubi {m}; Lehrling {m} (handwerklich)apprentice [Add to Longdo]
Authentifizierung {f}authentication [Add to Longdo]
Beglaubigung {f}; Beurkundung {f} | Beglaubigungen {pl}authentication | authentications [Add to Longdo]
Dokument {n}; Aktenstück {n} | Dokumente {pl}; Aktenstücke {pl} | ausgehende Dokumente | echtes Dokument; authentisches Dokumentdocument | documents | inquiry documents | authentic document [Add to Longdo]
Echtheit {f}; Authentizität {f}authenticity [Add to Longdo]
Gesellenbrief {m}apprenticeship diploma [Add to Longdo]
Haushaltungslehre {f}domestic apprenticeship [Add to Longdo]
Identitäten {pl}identicalness [Add to Longdo]
Kaufmannslehrling {m}commercial apprentice [Add to Longdo]
Lehre {f}; Lehrzeit {f}apprenticeship [Add to Longdo]
in die Lehre gegebenapprenticed [Add to Longdo]
Lehrling {m} | Lehrlinge {pl}apprentice | apprentices [Add to Longdo]
Lehrlingssystem {n}; Lehrlingsausbildungssystem {n}apprentice system [Add to Longdo]
Lehrlingsausbildung {f}apprenticeship training [Add to Longdo]
Lehrverhältnis {n}apprenticeship [Add to Longdo]
Lehrzeit {f}; Lehrstelle {f}apprenticeship [Add to Longdo]
Musik {f} | einschmeichelnde Musik | serielle Musikmusic | enticing music | serial music [Add to Longdo]
Rechtsgültigkeit {f}; Glaubwürdigkeit {f}authenticity [Add to Longdo]
Stift {m} (Lehrling) [ugs.]apprentice [Add to Longdo]
Urkunde {f} | Urkunden {pl} | beglaubigte Urkunde {f} | kündbare Urkunde {f}document | documents | authenticated document | renounceable document [Add to Longdo]
Verlockung {f}enticement [Add to Longdo]
Zwilling {m} | Zwillinge {pl} | siamesische Zwillinge | zweieiige Zwillinge | eineiige Zwillingetwin | twins | Siamese twins | fraternal twins | identical twins [Add to Longdo]
annähernd gleich zuapproximately identically to [Add to Longdo]
ausbildendapprenticing [Add to Longdo]
ausgebildetapprenticed [Add to Longdo]
authentifizieren; bestätigen | authentifizierend; bestätigendto authenticate | authenticating [Add to Longdo]
authentisch {adj} | authentischer Text | authentische Interpretationauthentic | authentic text | authentic interpretation [Add to Longdo]
authentisch {adv}authentically [Add to Longdo]
baugleich {adj}structurally identical [Add to Longdo]
beglaubigen; beurkunden; für echt befinden | beglaubigend | beglaubigt | beglaubigtto authenticate | authenticating | authenticated | authenticates [Add to Longdo]
derselbe; dieselbe; dasselbeidentical; idem [Add to Longdo]
gelocktenticed [Add to Longdo]
gleichlautend; identisch; völlig gleich; ident [Ös.] {adj} (mit)identical (with) [Add to Longdo]
identisch {adv}identically [Add to Longdo]
identisch mitidentically equal to [Add to Longdo]
lentikular; linsenförmig {adj}lenticular [Add to Longdo]
jdn. locken etw. zu tunto entice sb. to do sth. [Add to Longdo]
lockend; überredend; abwerbendenticing [Add to Longdo]
locktentices [Add to Longdo]
offene Lehrstellenapprenticeship openings [Add to Longdo]
unbestätigtunauthenticated [Add to Longdo]
urkundlich verbürgt; urkundlich bestätigtauthenticated [Add to Longdo]
verbindliche Sprachregelungauthentic language [Add to Longdo]
verbürgt {adj} | eine verbürgte Tatsacheauthentic | a matter of records [Add to Longdo]
verlocktentices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お店;御店[おたな, otana] (n) (1) (See 店・たな) merchant's home (esp. used by apprentices, etc.); (2) (your) rental home [Add to Longdo]
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
それっぽい[, soreppoi] (exp) like that; looks real; seems authentic; (P) [Add to Longdo]
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
アイデンティカル[, aidenteikaru] (adj-f) identical [Add to Longdo]
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
オーセンティシティ[, o-senteishitei] (n) authenticity [Add to Longdo]
オーセンティック[, o-senteikku] (adj-na) authentic [Add to Longdo]
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre [Add to Longdo]
クリソツ[, kurisotsu] (n,adj-na) (sl) (See そっくり) the spitting image of; identical [Add to Longdo]
データ確認[データかくにん, de-ta kakunin] (n) {comp} (data) authentication [Add to Longdo]
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] (n) {comp} data origin authentication [Add to Longdo]
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] (n) {comp} digital certificate; digital authentication [Add to Longdo]
トークン[, to-kun] (n) {comp} token; authentication token [Add to Longdo]
ニュージーランドホシザメ[, nyu-ji-randohoshizame] (n) spotted estuary smooth-hound (Mustelus lenticulatus, species of houndshark found around southern Australia and New Zealand) [Add to Longdo]
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] (n) {comp} message origin authentication [Add to Longdo]
ユーザー認証[ユーザーにんしょう, yu-za-ninshou] (n) {comp} user authentication [Add to Longdo]
レンズ雲[レンズぐも, renzu gumo] (n) lenticularis [Add to Longdo]
レンズ状[レンズじょう, renzu jou] (adj-no,n) lenticular; lens-shaped [Add to Longdo]
悪事を唆す[あくじをそそのかす, akujiwososonokasu] (exp,v5s) to entice a person to do something wrong [Add to Longdo]
一緒(P);一しょ(io)[いっしょ, issho] (n-adv,n,adj-no) (1) (See 御一緒) together; (2) at the same time; (3) same; identical; (P) [Add to Longdo]
一卵性[いちらんせい, ichiransei] (n) (abbr) (See 二卵性) identical (of twins) [Add to Longdo]
一卵性双生児[いちらんせいそうせいじ, ichiranseisouseiji] (n) identical twins [Add to Longdo]
下剃り[したぞり, shitazori] (n,vs) barber's apprentice [Add to Longdo]
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping [Add to Longdo]
河跡湖[かせきこ, kasekiko] (n) crescentic lake; oxbow lake; billabong [Add to Longdo]
簡易認証[かんいにんしょう, kan'ininshou] (n) {comp} simple authentication [Add to Longdo]
顔認証[かおにんしょう, kaoninshou] (n,vs) authentication by facial recognition [Add to Longdo]
勤め上げる[つとめあげる, tsutomeageru] (v1,vt) to serve out one's apprenticeship; to serve out one's time [Add to Longdo]
勤め奉公[つとめぼうこう, tsutomeboukou] (n) apprenticeship [Add to Longdo]
襟替え;襟換え[えりがえ, erigae] (n) (See 半玉,舞子・1) becoming a geisha (of a geisha apprentice) [Add to Longdo]
兄弟子[あにでし, anideshi] (n) senior schoolmate; senior apprentice [Add to Longdo]
兄弟弟子[きょうだいでし, kyoudaideshi] (n) fellow pupil (apprentice) [Add to Longdo]
検真[けんしん, kenshin] (n,vs) (obsc) verification of the authenticity of a document (e.g. by seal or handwriting) [Add to Longdo]
見習い(P);見習(io)[みならい, minarai] (n) learn by observation; apprentice; (P) [Add to Longdo]
見習い工[みならいこう, minaraikou] (n) apprentice [Add to Longdo]
厳密認証[げんみつにんしょう, genmitsuninshou] (n) {comp} strong authentication [Add to Longdo]
御酌;お酌[おしゃく, oshaku] (n,vs) (1) pouring alcohol; (2) person pouring alcohol for guests or customers (typically a woman); (3) (apprentice) geisha; dancing girl [Add to Longdo]
公証[こうしょう, koushou] (n) authentication; notarization; notarisation [Add to Longdo]
行儀見習[ぎょうぎみならい, gyougiminarai] (n) learning good manners through apprenticeship (to an upper-class family) [Add to Longdo]
降誕祭[こうたんさい, koutansai] (n) (1) Christmas (authentic term now used within Japanese Christian denominations); (2) celebration of the birthday of a saint or great man [Add to Longdo]
師事[しじ, shiji] (n,vs) study under; looking up; apprentice oneself; (P) [Add to Longdo]
実録[じつろく, jitsuroku] (n) authentic account [Add to Longdo]
就く(P);即く[つく, tsuku] (v5k) (1) (See 付く・つく・1) to ascend (the throne); to accede; (2) (就く only) to take (seat, position, course, etc.); to assume; (3) (就く only) to start (on a journey); to commence; to depart; (4) (就く only) to study (under teacher); to be an apprentice; (P) [Add to Longdo]
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice [Add to Longdo]
信疑[しんぎ, shingi] (n) belief or doubt; truth or error; authenticity [Add to Longdo]
信頼のおける;信頼の於ける[しんらいのおける, shinrainookeru] (exp,adj-f,v1) reliable; authentic [Add to Longdo]
信頼性[しんらいせい, shinraisei] (n) credibility; authenticity; confidence; reliability; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ確認[データかくにん, de-ta kakunin] (data) authentication [Add to Longdo]
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication [Add to Longdo]
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] digital certificate, digital authentication [Add to Longdo]
トークン[とーくん, to-kun] authentication token, token [Add to Longdo]
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] message origin authentication [Add to Longdo]
ユーザー認証[ユーザーにんしょう, yu-za-ninshou] user authentication [Add to Longdo]
簡易認証[かんいにんしょう, kan'ininshou] simple authentication [Add to Longdo]
厳密認証[げんみつにんしょう, genmitsuninshou] strong authentication [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication [Add to Longdo]
同位エンティティ認証[どういエンティティにんしょう, doui enteitei ninshou] peer-entity authentication [Add to Longdo]
認証[にんしょう, ninshou] authentication [Add to Longdo]
認証トークン[にんしょうトークン, ninshou to-kun] authentication token, token [Add to Longdo]
認証交換[にんしょうこうかん, ninshoukoukan] authentication exchange [Add to Longdo]
認証情報[にんしょうじょうほう, ninshoujouhou] authentication information [Add to Longdo]
報告発生源認証[ほうこくはっせいげんにんしょう, houkokuhasseigenninshou] report origin authentication [Add to Longdo]
利用者の認証[りようしゃのにんしょう, riyoushanoninshou] user authentication [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top