ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enthrones

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthrones-, *enthrones*, enthrone
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enthrones มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enthrones*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthrone[VT] ให้ (กษัตริย์, สังฆนายก) ขึ้นนั่งบนบัลลังก์ (คำทางการ), Syn. crown
enthrone[VT] ให้ความสำคัญ (ทางวรรณคดี), Syn. elevate, ennoble, exalt
enthrone in[PHRV] ยกย่อง, See also: ยกย่องว่าสูงส่งใน
enthronement[N] การขึ้นครองบัลลังก์, Syn. coronation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enthrone(เอนโธรน') vt. ทำให้ขึ้นครองราชย์,ยกย่อง,เอาไปตั้งไว้บนที่สูง,มอบอำนาจให้., See also: enthronement n. ดูenthrone, Syn. inthrone.

English-Thai: Nontri Dictionary
enthrone(vt) ยกขึ้นไว้สูงสุด,ตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ถวายราชสมบัติ,มอบอำนาจให้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope you've received your invitation to the enthronement ceremony.คุณได้รับบัตรเชิญไปร่วมพิธี ครองราชบัลลังก์แล้วใช่มั๊ย Seven Years in Tibet (1997)
We should leave after the enthronement. The Chinese would never expect it--เราต้องไปทันทีที่พิธีสืบราชบัลลังก์เสร็จ พวกจีนต้องคาดไม่ถึงแน่ Seven Years in Tibet (1997)
But you have to stay for my enthronement.แต่ต้องอยู่ตอนพิธีสืบ ราชบัลลังก์ก่อนนะ Seven Years in Tibet (1997)
Mil Bon enthrones the ministers.มิลบอนให้อำนาจแก่ขุนนาง Tree with Deep Roots (2011)
Years ago, my father decreed that his heir to the family throne must be strong enough to kill his own brother in battle if necessary.Vor Jahren verfügte mein Vater, dass der Erbe des Familienthrons stark genug sein muss, um seinen eigenen Bruder, falls nötig, im Kampf zu töten. Mortal Kombat: Annihilation (1997)
You will be "the emperor who dethroned a god".Du, "der Kaiser, der einen Gott enthronte". Sia, the Dream of the Python (2001)
The feet of my throne of joy, my children fulfil me.♪ Meine Kinder sind der Sockel meines ♪ Freudenthrons, sie sind meine Erfüllung The Source (2011)
You will sit on the Iron Throne, but first there must be sacrifices.Ihr werdet auf dem Eisenthron sitzen, doch zuerst muss es Opfer geben. Walk of Punishment (2013)
Princess Hiina of the Chrysanthemum Throne!Prinzessin Hiina vom ChrysanthementhronCinderella (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบราชสมบัติ[V] succeed to the throne, See also: enthrone, Syn. สืบราชสันตติวงศ์, สืบสาย, สืบตระกูล
สืบราชสันตติวงศ์[V] succeed to the throne, See also: enthrone, Syn. สืบราชสมบัติ, สืบสาย, สืบตระกูล
เถลิงราชสมบัติ[V] ascend the throne, See also: enthrone, be crowned as a king, Syn. เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, ขึ้นครองราชสมบัติ, ครองราชย์, Example: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325
เสวยราชย์[V] occupy the throne, See also: succeed to the throne, be a proclaimed king, be enthroned, Syn. ครองราชย์, เสวยราชสมบัติ, Example: พระนางเจ้าของเขาเสวยราชย์มาครบ 50 ปี
เสวยราชสมบัติ[V] occupy the throne, See also: succeed to the throne, be a proclaimed king, be enthroned, Syn. เสวยราชย์, ครองราชย์, Example: พระองค์เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อยังทรงพระเยาว์
ปราบดาภิเษก[V] be enthroned, See also: be crowned, Syn. ขึ้นครองราชย์, Example: พระเจ้าตากสินมหาราชปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี, Thai definition: พระราชพิธีอภิเษกของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งได้ราชสมบัติมาด้วยการรบชนะข้าศึก
กินตำแหน่ง[V] hold the position, See also: be enthroned a position, Example: เขากินตำแหน่งเป็นถึงอธิบดีกรมทางหลวง, Thai definition: ได้ครองตำแหน่ง
การครองราชย์[N] enthronement, Example: การครองราชย์ของรัชการที่ 5 มีการครองราชย์ที่นานกว่าพระมหากษัตริย์ใดในราชวงศ์จักรีไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินตำแหน่ง[v. exp.] (kintamnaeng) EN: hold the position ; be enthroned a position   
เสวยราชย์[v. exp.] (sawoēi rāt) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned   FR: accèder au trône
เสวยราชสมบัติ[v. exp.] (sawoēi rātchāsombat) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthrone    (v) ˈɪnθrˈoun (i1 n th r ou1 n)
enthroned    (v) ˈɪnθrˈound (i1 n th r ou1 n d)
enthrones    (v) ˈɪnθrˈounz (i1 n th r ou1 n z)
enthroning    (v) ˈɪnθrˈounɪŋ (i1 n th r ou1 n i ng)
enthronement    (n) ˈɪnθrˈounmənt (i1 n th r ou1 n m @ n t)
enthronements    (n) ˈɪnθrˈounmənts (i1 n th r ou1 n m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einsetzento enthrone [Add to Longdo]
gethrontbeen enthroned [Add to Longdo]
thronenbe enthroned [Add to Longdo]
thronendbeing enthroned [Add to Longdo]
thronstare enthroned [Add to Longdo]
throntis enthroned [Add to Longdo]
throntewas enthroned [Add to Longdo]
throntenwere enthroned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
王を立てる[おうをたてる, ouwotateru] (exp,v1) to enthrone a king [Add to Longdo]
即位[そくい, sokui] (n,vs) enthronement; (P) [Add to Longdo]
即位式[そくいしき, sokuishiki] (n) enthronement ceremony; coronation [Add to Longdo]
戴冠式[たいかんしき, taikanshiki] (n) coronation ceremony; enthronement [Add to Longdo]
大嘗会[だいじょうえ, daijoue] (n) (See 大嘗祭) banquet on the occasion of the first ceremonial offering of rice by the newly-enthroned emperor [Add to Longdo]
大嘗祭[だいじょうさい;おおにえのまつり;おおなめまつり, daijousai ; oonienomatsuri ; oonamematsuri] (n) (See 新嘗祭) first ceremonial offering of rice by newly-enthroned Emperor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top