ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enshrines

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enshrines-, *enshrines*, enshrine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enshrines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enshrines*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enshrine[VT] ปกป้องเป็นพิเศษ, See also: ป้องกันเป็นพิเศษ
enshrine[VT] วางไว้บนหิ้งบูชา, See also: วางไว้บนที่บูชา, ตั้งไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
enshrine in[PHRV] บูชา
enshrinement[N] การวางไว้บนแท่นบูชา, See also: การตั้งไว้ในที่บูชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enshrine(เอนไชรน') vt. วางไว้บนที่บูชา,บูชา., Syn. inshrine, See also: enshrinement n. ดูenshrine

English-Thai: Nontri Dictionary
enshrine(vt) ใส่สถูปไว้,ตั้งไว้ในที่บูชา,บูชา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enshrin"By the way, do you know what a Shinto shrine is?" "I've a little bit of knowledge on the subject. It's a religious facility where that which is the object of worship, called the genius loci, is enshrined."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประดิษฐาน[V] place, See also: establish, install, be enshrined, Syn. ตั้ง, ติดตั้ง, เข้าประจำที่, วาง, Example: พระแก้วมรกตประดิษฐานบนฐานชุกชี, Thai definition: ตั้งไว้ (ใช้แก่สิ่งที่เคารพนับถือ) แต่งตั้งไว้ในตำแหน่งสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประดิษฐาน[v.] (praditsathān) EN: place ; establish ; instal ; be placed ; be enshrined   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENSHRINE    EH0 N SH R AY1 N
ENSHRINED    EH0 N SH R AY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enshrine    (v) ˈɪnʃrˈaɪn (i1 n sh r ai1 n)
enshrined    (v) ˈɪnʃrˈaɪnd (i1 n sh r ai1 n d)
enshrines    (v) ˈɪnʃrˈaɪnz (i1 n sh r ai1 n z)
enshrining    (v) ˈɪnʃrˈaɪnɪŋ (i1 n sh r ai1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
供奉[gòng fèng, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄥˋ, ] to consecrate; to enshrine and worship; an offering (to one's ancestors); a sacrifice (to a God), #19,552 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verehrung {f} | Verehrungen {pl}enshrinement | enshrinements [Add to Longdo]
verehren | verehrend | verehrt | verehrteto enshrine | enshrining | enshrines | enshrined [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿弥陀堂[あみだどう, amidadou] (n) temple hall containing an enshrined image of Amitabha [Add to Longdo]
安置[あんち, anchi] (n,vs) enshrinement; installation (of image) [Add to Longdo]
御堂[みどう, midou] (n) (1) enshrinement hall (of a buddha); temple; (2) (usu. as お御堂) cathedral (esp. Catholic) [Add to Longdo]
合祭[ごうさい, gousai] (n,vs) enshrining together [Add to Longdo]
合祀[ごうし, goushi] (n,vs) enshrining together [Add to Longdo]
祭る(P);祀る[まつる, matsuru] (v5r,vt) (1) to deify; to enshrine; (2) to pray; to worship; (P) [Add to Longdo]
祭神[さいじん;さいしん, saijin ; saishin] (n) enshrined deity [Add to Longdo]
斎く[いつく, itsuku] (v5k,vi) to worship; enshrine [Add to Longdo]
三十三所[さんじゅうさんしょ, sanjuusansho] (n) (See 西国三十三所) any of a number of sets of thirty-three holy places enshrining Avalokitesvara (esp. those comprising a popular pilgrimage in the Kinki region) [Add to Longdo]
山王権現[さんのうごんげん, sannougongen] (n) deity enshrined at Hie Shrine (in Shiga & Tokyo) [Add to Longdo]
式年遷宮[しきねんせんぐう, shikinensenguu] (n) construction of a new shrine and transfer of the enshrined object from the old to the new, occurring at a regular, preordained time [Add to Longdo]
神明[しんめい, shinmei] (n) (1) deity; god; (2) (See 天照大神) Amaterasu (as an enshrined deity) [Add to Longdo]
惣社;総社[そうじゃ, souja] (n) shrine enshrining several gods [Add to Longdo]
相殿[あいどの;あいでん, aidono ; aiden] (n) enshrinement of two or more deities in one building of a shrine; shrine building dedicated to two or more deities [Add to Longdo]
大師堂[だいしどう, daishidou] (n) hall with an enshrined statue of Kobo Daishi (at a Shingon temple) [Add to Longdo]
鎮座[ちんざ, chinza] (n,vs) enshrinement [Add to Longdo]
渡御[とぎょ, togyo] (n,vs) transferral of a sacred object from its place of enshrinement; imperial procession [Add to Longdo]
入仏[にゅうぶつ, nyuubutsu] (n) enshrining a Buddhist image [Add to Longdo]
分祀;分祠[ぶんし, bunshi] (n,vs) separation of worship; movement of an enshrined deity to another shrine [Add to Longdo]
奉安[ほうあん, houan] (n,vs) enshrine [Add to Longdo]
奉祀[ほうし, houshi] (n,vs) enshrine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top