ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engulf

IH0 N G AH1 L F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engulf-, *engulf*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engulf(vt) กลืน, See also: ดูดกลืน, Syn. inundate, submerge
engulf(vt) ปกคลุม, See also: ท่วมท้น, Syn. overwhelm
engulf in(phrv) ท่วมไปด้วย (ของเหลว), See also: ปกคลุมด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engulf(เอนกัลฟฺ') vt. กลืน,จุ่ม,ดูด,ท่วม,ครอบคลุม., See also: engulfment n. ดูengulf, Syn. ingulf.

English-Thai: Nontri Dictionary
engulf(vt) ดูด,กลืน,ซัดเข้าหาอ่าว,ท่วม,จุ่ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engulfโอบล้อม,จับ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขม้ำ[khamam] (v) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up  FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
เขมือบ[khameūap] (v) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf  FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
กลืน[kleūn] (v) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour  FR: avaler ; dévorer ; absorber ; engloutir ; ingurgiter

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGULF IH0 N G AH1 L F
ENGULFED IH0 N G AH1 L F T
ENGULFING IH0 N G AH1 L F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engulf (v) ˈɪngˈʌlf (i1 n g uh1 l f)
engulfs (v) ˈɪngˈʌlfs (i1 n g uh1 l f s)
engulfed (v) ˈɪngˈʌlft (i1 n g uh1 l f t)
engulfing (v) ˈɪngˈʌlfɪŋ (i1 n g uh1 l f i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P) [Add to Longdo]
翠嵐[すいらん, suiran] (n) the sense of being engulfed in a green, mountainous atmosphere [Add to Longdo]
呑まれる;飲まれる[のまれる, nomareru] (v1,vt) (1) to be swallowed up; to be engulfed; (2) to be overwhelmed; to be overawed [Add to Longdo]
包む(P);裹む[くるむ(包む)(P);つつむ(P), kurumu ( tsutsumu )(P); tsutsumu (P)] (v5m,vt) (1) to wrap up; to tuck in; to pack; to do up; to cover with; to dress in; (v5m) (2) (つつむ only) to conceal; to hide; to be engulfed in; to be enveloped by; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engulf
   v 1: devote (oneself) fully to; "He immersed himself into his
      studies" [syn: {steep}, {immerse}, {engulf}, {plunge},
      {engross}, {absorb}, {soak up}]
   2: flow over or cover completely; "The bright light engulfed him
     completely"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top