ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engraves

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engraves-, *engraves*, engrave
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา engraves มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *engraves*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engraves (v) ˈɪngrˈɛɪvz (i1 n g r ei1 v z)
engrave (v) ˈɪngrˈɛɪv (i1 n g r ei1 v)
engraved (v) ˈɪngrˈɛɪvd (i1 n g r ei1 v d)
engraver (n) ˈɪngrˈɛɪvər (i1 n g r ei1 v @ r)
engravers (n) ˈɪngrˈɛɪvəz (i1 n g r ei1 v @ z)
engraving (v) ˈɪngrˈɛɪvɪŋ (i1 n g r ei1 v i ng)
engravings (n) ˈɪngrˈɛɪvɪŋz (i1 n g r ei1 v i ng z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engrave(vt) ประทับใจ, See also: ตราตรึง, ตรึงใจ, Syn. impress
engrave(vt) สลัก, See also: จารึก, แกะ, แกะสลัก, แกะลวดลาย, Syn. carve, etch
engrave on(phrv) สลักบน, See also: แกะสลักบน, Syn. engraft upon
engrave on(phrv) ฝังใจ, See also: ประทับใจ, ตรึงใจ
engrave upon(phrv) สลักบน, See also: แกะสลักบน, Syn. engraft onto
engrave upon(phrv) ฝังใจ, See also: ประทับใจ, ตรึงใจ
engrave with(phrv) จารึกด้วย
photoengraving(n) กระบวนการถ่ายภาพโดยการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์นูน
wood engraving(n) การแกะสลักไม้, See also: ศิลปะการแกะสลักไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engrave(เอนเกรฟว') vt. แกะ,สลัก,จารึก,ฝัง,ประทับใจ,ตรึงใจ,กัดบล๊อก,ทำเพลท, See also: engraver n., Syn. carve
engravingn. การแกะสลัก ,แบบแกะสลัก,บล็อคที่แกะสลัก,เพลทที่จารึก
wood engravingn. การแกะสลักไม้,แม่พิมพ์ไม้,ภาพพิมพ์,แม่พิมพ์ไม้, See also: wood engraver

English-Thai: Nontri Dictionary
engrave(vt) แกะสลัก,จาร,จารึก,สลัก,แกะ,ฝัง
engraver(n) ผู้แกะ,ช่างแกะสลัก,คนจารึก
engraving(n) การแกะสลัก,การจารึก,การสลัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
line engraving๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายเส้น๒. ภาพพิมพ์แกะลายเส้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief engravingกลวิธีพิมพ์ผิวนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stipple engraving๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายปรุ๒. ภาพพิมพ์แกะลายปรุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crayon engraving; crayon manner๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crayon manner; crayon engraving๑. กลวิธีพิมพ์แบบเขียนถ่าน๒. ภาพพิมพ์แบบเขียนถ่าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
engraving๑. การแกะลาย๒. ภาพพิมพ์ลายแกะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wood engravingภาพพิมพ์ลายแกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wood-engravingภาพพิมพ์แกะไม้ [TU Subject Heading]
Engravingการแกะลาย [TU Subject Heading]
Engraving (Metal-work)การแกะลาย (งานโลหะ) [TU Subject Heading]
Engraving and Engravingsการแกะสลัก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
engraving(n) งานภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์แกะสลัก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engravA longsword sheathed in an intricately engraved scabbard.
engravAnd a wish is engraved on the base of the statue:
engravTheir wish is engraved on the base of the statue.
engravThe lovers engraved the oak tree with their initials.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตราตรึงใจ(v) be engraved on one's mind/heart/memory, See also: be imprinted, Syn. ติดตราตรึงใจ, ประทับใจ, Example: ภาพเหล่านั้นตราตรึงใจเขาไม่เคยลืมเลือน, Thai Definition: เกิดความพึงพอใจหรือประทับใจอย่างลึกซึ้ง
สลัก(v) carve, See also: sculpture, chisel, engrave, etch, Syn. แกะ, แกะสลัก, Example: บางวันเขาสลักช้างเพลินจนลืมไปโรงสตัฟฟ์, Thai Definition: ทำให้เป็นลวดลายหรือรูปภาพด้วยวิธีใช้สิ่วสกัด ตัด ตอก ดุน เป็นต้น หรือใช้สิ่งอื่นขูด ขีด ให้เป็นตัวหนังสือ เป็นต้น
ฉลุ(v) perforate, See also: fret, carve, engrave, Syn. ปรุ, Example: ช่างไม้จะฉลุไม้ให้เป็นลวดลายต่างๆ, Thai Definition: ทำให้เป็นรูๆ มีลวดลายต่างๆ
การสกัด(n) carving, See also: engraving, chiseling, Example: มีการสาธิตการสกัดน้ำแข็งที่โรงแรมโนโวเทล, Thai Definition: การตัดของแข็ง เช่น เหล็กหินให้เป็นร่องรอยหรือให้ขาดออกจากกัน
การสลัก(n) carving, See also: engraving, Syn. การแกะสลัก, การแกะ, Example: การสลักผักผลไม้ต้องอาศัยฝีมือที่ปราณีต, Thai Definition: การทำให้เป็นลวดลายหรือรูปภาพด้วยวิธีใช้สิ่วสกัด ตัด ตอก ดุนเป็นต้น เช่น สลักไม้ หรือใช้สิ่งอื่นขูดขีดให้เป็นตัวอักษร
คร่ำทอง(v) inlay with gold, See also: gold engraving, Example: ช่างสมัยโบราณคร่ำทองกันอย่างวิจิตรบรรจง, Thai Definition: เอาทองฝังเป็นลวดลายลงในโลหะ
การจารึก(n) inscribing, See also: engraving, Example: การจารึกอักษรมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
แกะ(v) engrave, See also: etch, carve, sculpture, Syn. แกะสลัก, สลัก, Example: เขาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะแกะไม้ท่อนโตนี้เป็นรูปช้างได้งดงามปานนี้, Thai Definition: ทำเป็นลวดลายหรือรูปต่างๆ ด้วยเครื่องมือโดยวิธีแกะ
แกะสลัก(v) carve, See also: sculpture, engrave, Syn. แกะ, สลัก, Example: ช่างจะแกะสลักหยกเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิม
จาร(v) inscribe, See also: engrave, write with a stylus, Example: อาลักษณ์จารใบลานด้วยเหล็กแหลม, Thai Definition: ใช้เหล็กแหลมเขียนลงบนใบลานเป็นต้น ให้เป็นตัวหนังสือ, Notes: (เขมร)
จารึก(v) inscribe, See also: engrave, record, write, Syn. สลัก, เขียน, Example: บนหินปั้น เราจะเห็นตัวอักษร ป จารึกอยู่, Thai Definition: เขียนรอยลึกเป็นตัวอักษรบนแผ่นศิลาหรือโลหะ
จำหลัก(v) engrave, See also: carve, etch, Syn. สลัก, Example: ไม้เป็นวัสดุเนื้ออ่อนจำหลักง่ายและน้ำหนักเบา, Thai Definition: แกะให้เป็นลวดลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างแกะ[chang kae] (n) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor  FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
จาร[jān] (v) EN: inscribe ; engrave ; write with a stylus (on palm leaves)
จารึก[jāreuk] (v) EN: record ; inscribe ; take note ; engrave  FR: inscrire ; noter ; graver
แกะ[kae] (v) EN: carve ; cut ; engrave ; sculpture  FR: tailler ; sculpter ; graver ; ciseler ; gratter
แกะสลัก[kaesalak] (v) EN: engrave ; sculpture ; carve  FR: graver ; sculpter
เกย[koēi] (v) EN: run aground ; ground ; be stranded  FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser
สลัก[salak] (v) EN: carve ; engrave ; chisel out ; scupture  FR: graver ; sculpter ; tailler ; ciseler

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGRAVE IH0 N G R EY1 V
ENGRAVED IH0 N G R EY1 V D
ENGRAVER IH0 N G R EY1 V ER0
ENGRAVING IH0 N G R EY1 V IH0 NG
ENGRAVINGS IH0 N G R EY1 V IH0 NG Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kè, ㄎㄜˋ, ] quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals), #4,002 [Add to Longdo]
[diāo, ㄉㄧㄠ, / ] engrave, #9,306 [Add to Longdo]
[diāo, ㄉㄧㄠ, ] engrave; shrewd, #9,306 [Add to Longdo]
雕刻[diāo kè, ㄉㄧㄠ ㄎㄜˋ, ] to carve; to engrave; carving, #12,376 [Add to Longdo]
版画[bǎn huà, ㄅㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] a picture printed from an engraved or etched plate; print, #28,127 [Add to Longdo]
[zàn, ㄗㄢˋ, / ] engrave, #33,175 [Add to Longdo]
[lòu, ㄌㄡˋ, / ] engrave; hard steel, #45,198 [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, / ] degrade; engrave (wood or stone), #46,205 [Add to Longdo]
图版[tú bǎn, ㄊㄨˊ ㄅㄢˇ, / ] an engraved printing plate; a photographic plate, #50,336 [Add to Longdo]
[sōu, ㄙㄡ, / ] to engrave (metal of wood), #64,083 [Add to Longdo]
刻版[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, ] engraved blocks (for printing), #80,809 [Add to Longdo]
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, / ] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude, #82,113 [Add to Longdo]
漆雕[qī diāo, ㄑㄧ ㄉㄧㄠ, ] carved or engraved lacquerware, #111,054 [Add to Longdo]
凹版[āo bǎn, ㄠ ㄅㄢˇ, ] an engraved printing plate; gravure; intaglio; material printed using gravure (e.g. postage stamps), #123,099 [Add to Longdo]
版刻[bǎn kè, ㄅㄢˇ ㄎㄜˋ, ] carving; engraving, #201,875 [Add to Longdo]
[diāo, ㄉㄧㄠ, ] engrave gems, #203,492 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] chisel; engrave, #223,503 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] engrave; to record, #268,382 [Add to Longdo]
雕镌[diāo juān, ㄉㄧㄠ ㄐㄩㄢ, / ] to engrave (wood or stone); to carve, #354,217 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] to engrave or carve, as a block for printing, #606,920 [Add to Longdo]
[duō, ㄉㄨㄛ, ] to prick; to cut blocks, to engrave, #625,212 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, ] engraved lines, #884,379 [Add to Longdo]
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, / ] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude, #911,500 [Add to Longdo]
凹雕[āo diāo, ㄠ ㄉㄧㄠ, ] to engrave; to carve into [Add to Longdo]
彫刻[diāo kè, ㄉㄧㄠ ㄎㄜˋ, ] to carve; to engrave; carving [Add to Longdo]
蚀刻[shí kè, ㄕˊ ㄎㄜˋ, / ] etch; engraving [Add to Longdo]
[cuān, ㄘㄨㄢ, ] to engrave or carve, as a block for printing [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
彫る[ほる, horu] TH: สลักลาย  EN: to engrave

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektroschreiber {m}electric engraver [Add to Longdo]
Graveur {m} | Graveure {pl}engraver | engravers [Add to Longdo]
Gravieren {n}engraving [Add to Longdo]
Kupferstecher {m}copperplate engraver [Add to Longdo]
Kupferstich {m}copperplate (engraving); copperengraving [Add to Longdo]
Laser-Gravurgerät {n}laser engraver [Add to Longdo]
Lichtdruck {m}photoengraving [Add to Longdo]
Stahlstich {m} | Stahlstiche {pl}steel engraving | steel engravings [Add to Longdo]
Stich {m} (Kupfer-)engraving [Add to Longdo]
Ziselierarbeit {f}piece of engraved work; chased work [Add to Longdo]
Ziseleur {m}; Ziseleurin {f}engraver; chaser [Add to Longdo]
Ziselierung {f}; Ziselierarbeit {f}engraving; chasing [Add to Longdo]
eingravierendengraving [Add to Longdo]
eingraviertengraved [Add to Longdo]
gravieren; eingravieren; meißeln; einmeißeln | gravierend; eingravierend; meißelnd; einmeißelndto engrave | engraving [Add to Longdo]
schnitzen; einschnitzen; einschneiden (in); stechento engrave (on) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エングレーバー[engure-ba-] (n) (See 彫金師) engraver [Add to Longdo]
亜鉛凸版[あえんとっぱん, aentoppan] (n) photoengraving [Add to Longdo]
印刻[いんこく, inkoku] (n,vs) seal engraving [Add to Longdo]
印刻師[いんこくし, inkokushi] (n) seal engraver [Add to Longdo]
印刀[いんとう, intou] (n) seal-engraving knife [Add to Longdo]
印判屋[いんばんや, inbanya] (n) engraver [Add to Longdo]
印判師[いんばんし, inbanshi] (n) seal engraver [Add to Longdo]
陰文[いんぶん, inbun] (n) lettering of an engraving [Add to Longdo]
華鬘[けまん, keman] (n) {Buddh} Buddhist decoration engraved with various motifs, often made from gilt copper (e.g. for adorning the inner shrine of a temple) [Add to Longdo]
肝に銘じる[きもにめいじる, kimonimeijiru] (exp,v1) to be deeply impressed; to take to heart; to engrave on one's heart; to bear in mind [Add to Longdo]
拳々服膺;拳拳服膺[けんけんふくよう, kenkenfukuyou] (n,vs) firmly bear in mind; have something engraved on one's mind (heart) [Add to Longdo]
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P) [Add to Longdo]
刻する[こくする, kokusuru] (vs-s,vt) (1) (arch) to carve; to engrave; (2) to publish; to author [Add to Longdo]
刻み付ける;刻みつける[きざみつける, kizamitsukeru] (v1,vt) to engrave; to carve out [Add to Longdo]
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P) [Add to Longdo]
写真製版[しゃしんせいはん, shashinseihan] (n,vs) photoengraving; photomechanical process; photochemical engraving [Add to Longdo]
食刻[しょっこく, shokkoku] (n,vs) etching; engraving [Add to Longdo]
石刻[せっこく, sekkoku] (n) stone carving or engraving [Add to Longdo]
打刻[だこく, dakoku] (vs) (1) to impress; to engrave; to incise; (2) to stamp (e.g. symbol); to punch [Add to Longdo]
彫り;彫[ほり, hori] (n) carving; engraving [Add to Longdo]
彫り刻む[ほりきざむ, horikizamu] (v5m) to engrave; to carve [Add to Longdo]
彫り上げる[ほりあげる, horiageru] (v1) to emboss; to carve in relief; to finish carving of engraving [Add to Longdo]
彫り物;彫物[ほりもの, horimono] (n,vs) carving; engraving; sculpture; tattooing [Add to Longdo]
彫り物師[ほりものし, horimonoshi] (n) engraver; carver; tattoo artist [Add to Longdo]
彫る(P);雕る;鐫る[ほる(P);える(雕る;鐫る)(ok), horu (P); eru ( chou ru ; sen ru )(ok)] (v5r,vt) (1) to carve; to engrave; to sculpt; to chisel; (2) (ほる only) to tattoo; (P) [Add to Longdo]
彫金[ちょうきん, choukin] (n,vs,adj-no) metal carving; engraving; (P) [Add to Longdo]
彫金家[ちょうきんか, choukinka] (n) (See 彫金師・ちょうきんし) metal carver; chaser; engraver [Add to Longdo]
彫金師[ちょうきんし, choukinshi] (n) chaser; engraver [Add to Longdo]
彫工[ちょうこう, choukou] (n) carver; engraver; sculptor [Add to Longdo]
彫刻[ちょうこく, choukoku] (n,vs) carving; engraving; sculpture; (P) [Add to Longdo]
彫刻家[ちょうこくか, choukokuka] (n) engraver; carver; sculptor [Add to Longdo]
彫刻師[ちょうこくし, choukokushi] (n) engraver; carver [Add to Longdo]
彫刻術[ちょうこくじゅつ, choukokujutsu] (n) sculpture; engraving; the plastic art [Add to Longdo]
彫刻版[ちょうこくばん, choukokuban] (n) engraving [Add to Longdo]
彫刻物[ちょうこくぶつ, choukokubutsu] (n) engraving; carving; statue [Add to Longdo]
彫塑[ちょうそ, chouso] (n,adj-no) (1) carving; engraving; (2) clay model; (3) plastic art; (P) [Add to Longdo]
透かし[すかし, sukashi] (n) (1) watermark (in a stamp, banknote, etc.); (2) openwork (engraving, carving, etc.) [Add to Longdo]
銅版画[どうはんが, douhanga] (n) copperplate engraving; etching; (P) [Add to Longdo]
版画家[はんがか, hangaka] (n) printmaker; woodblock artist; copperplate engraver [Add to Longdo]
版彫;版彫り[はんほり, hanhori] (n,vs) (1) engraving a woodblock or seal; (2) woodblock or seal engraver [Add to Longdo]
墓誌銘[ぼしめい, boshimei] (n) name of the writer of a gravestone epitaph, engraved after the epitaph [Add to Longdo]
名入れ[ないれ, naire] (n,vs) putting a name (self, company, etc.) on something (e.g. engraving, printing, etc.) [Add to Longdo]
銘じる[めいじる, meijiru] (v1) (See 銘ずる) to stamp; to engrave; to inscribe [Add to Longdo]
銘する[めいする, meisuru] (vs-s,vt) to stamp; to engrave; to inscribe [Add to Longdo]
銘ずる[めいずる, meizuru] (vz,vt) to stamp; to engrave; to inscribe [Add to Longdo]
銘を刻む[めいをきざむ, meiwokizamu] (exp,v5m) to engrave an inscription [Add to Longdo]
銘打つ[めいうつ, meiutsu] (v5t,vi) to engrave an inscription; to call (designate) itself; to mark; to label [Add to Longdo]
毛彫り[けぼり, kebori] (n,vs) hairlines (on an engraving) [Add to Longdo]
木版[もくはん, mokuhan] (n) wood-block printing; wood engraving [Add to Longdo]
篆刻[てんこく, tenkoku] (n,vs) seal engraving [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top