ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enforce

EH0 N F AO1 R S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enforce-, *enforce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enforce(vt) ใช้กำลังบังคับให้ปฏิบัติตาม, See also: บังคับให้ทำ, Syn. coerce, compel, force
enforce on(phrv) บังคับให้, See also: บังคับ, Syn. force on
enforcement(n) การบังคับใช้, See also: การบังคับใช้ตามกฎหมาย, การดำเนินการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enforce(เอนฟอร์ส') vt. ทำให้ปฎิบัติตาม,ใช้กำลังบังคับ,บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย, See also: enforceability n. ดูenforce enforcer n. ดูenforce enforcive adj. ดูenforce enforcement n. ดูenforce
reenforce(รีเอนฟอร์ส') =reinforce (ดู), See also: reenforcement n. reenforceer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
enforce(vt) บังคับให้กระทำ,ใช้กำลังบังคับ,ทำให้ปฏิบัติตาม
enforceable(adj) บังคับได้,ใช้กำลังบังคับได้
enforcement(n) การบังคับ,การใช้กำลังบังคับ
reenforce(vt) บำรุงกำลัง,เพิ่มกำลัง,เสริมกำลัง,สนับสนุน
reenforcement(n) การบำรุงกำลัง,กำลังหนุน,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enforcementการบังคับใช้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enforcementการบังคับใช้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of judgment; execution of judgmentการบังคับคดีตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of mortgageการบังคับจำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement of pledgeการบังคับจำนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enforcement, lawการบังคับใช้กฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enforcementการบังคับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enforceThe dictator enforced obeisance on the people.
enforceThe government must enforce the law immediately.
enforceThe law was enforced immediately.
enforceThe new law was enforced on the people of the island.
enforceThere is a law against dropping litter but it is rarely enforced.
enforceThe supervisor enforced the rules here in this factory.
enforceThey enforced obedience upon us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงแส้(v) enforce, See also: compel, Syn. บังคับ (โดยใช้อำนาจที่มี), Example: เขาไม่มีเวลาไปให้ปากคำตำรวจจนตำรวจต้องเอ่ยปากลงแส้, Thai Definition: ใช้อำนาจบังคับให้ปฏิบัติตาม
บังคับใช้(v) enforce, See also: give force to, Example: กฎหมายฉบับนี้มีบังคับใช้มานานแล้ว จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้, Thai Definition: ให้ปฏิบัติตาม, Notes: (กฎหมาย)
การบังคับใช้(n) enforcement, See also: promulgation, compulsion, obligation, Example: หากไม่มีบทเฉพาะกาลไว้ในรัฐธรรมนูญอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในวาระเริ่มแรก
หักคอ(v) force, See also: enforce, compel, coerce, press, drive, make, impel, oblige, impose, Syn. บังคับเอา, Example: หัวหน้าพรรคต้องออกแรงมากทีเดียวกว่าจะหักคอคณะรัฐบาลให้คล้อยตามได้, Thai Definition: ถือวิสาสะบังคับเอา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับ[bangkhap] (v) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce  FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับใช้[bangkhap chai] (v, exp) EN: enforce ; give force to  FR: entrer en vigueur
บังคับคดีตามคำพิพากษา[bangkhap khadī tām khamphiphāksā] (v, exp) EN: enforce a judgement/judgment (Am.)
โดยถูกบังคับ[dōi thūk bangkhap] (adj) EN: enforced ; compulsory
จรรโลง[janlōng] (v) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance  FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
การบังคับใช้[kān bangkhap chai] (n, exp) EN: enforcement
การบังคับใช้กฎหมาย[kān bangkhap chai kotmāi] (n, exp) EN: law enforcement  FR: entrée en vigueur d'une loi [f]
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[kān bangkhap khadī tām khamphiphāksā] (n, exp) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.)  FR: exécution d'un jugement[f]
การชำระบัญชีโดยถูกบังคับ[kān chamra banchī dōi thūk bangkhap] (n, exp) EN: enforced liquidation
การเสริมแรง[kān soēm raēng] (n, exp) EN: reinforcement  FR: renforcement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENFORCE EH0 N F AO1 R S
ENFORCER EH0 N F AO1 R S ER0
ENFORCES EH0 N F AO1 R S IH0 Z
ENFORCED EH0 N F AO1 R S T
ENFORCERS EH0 N F AO1 R S ER0 Z
ENFORCEMENT EH0 N F AO1 R S M AH0 N T
ENFORCEABLE EH0 N F AO1 R S AH0 B AH0 L
ENFORCEMENTS EH0 N F AO1 R S M AH0 N T S
ENFORCEMENT'S EH0 N F AO1 R S M AH0 N T S
ENFORCEABILITY EH0 N F AO2 R S AH0 B IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enforce (v) ˈɪnfˈɔːs (i1 n f oo1 s)
enforced (v) ˈɪnfˈɔːst (i1 n f oo1 s t)
enforces (v) ˈɪnfˈɔːsɪz (i1 n f oo1 s i z)
enforceable (j) ˈɪnfˈɔːsəbl (i1 n f oo1 s @ b l)
enforcement (n) ˈɪnfˈɔːsmənt (i1 n f oo1 s m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强制[qiáng zhì, ㄑㄧㄤˊ ㄓˋ, / ] enforce; enforcement; forcibly, #4,660 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンフォースメント[enfo-sumento] (n) enforcement [Add to Longdo]
格式[かくしき;きゃくしき, kakushiki ; kyakushiki] (n) (1) formality; social rule; social status; (2) (arch) (usu. きゃくしき) (See 律令) amendments and enforcement regulations (of the ritsuryo) [Add to Longdo]
貫き通す[つらぬきとおす, tsuranukitoosu] (v5s,vt) to enforce (one's) will; (P) [Add to Longdo]
強行[きょうこう, kyoukou] (n,vs) (1) forcing; enforcement; (adj-na) (2) forced; enforced; (P) [Add to Longdo]
強制[きょうせい, kyousei] (n,vs,adj-no) obligation; coercion; compulsion; enforcement; (P) [Add to Longdo]
強制収容[きょうせいしゅうよう, kyouseishuuyou] (n,vs) (enforced) confinement; internment; detention by legal force [Add to Longdo]
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] (n) {comp} collision enforcement [Add to Longdo]
警察当局[けいさつとうきょく, keisatsutoukyoku] (n) law enforcement authority; police authorities; the police [Add to Longdo]
施行規則[しこうきそく, shikoukisoku] (n) enforcement regulations; misterial ordinance; regulations relative to the application of a law [Add to Longdo]
[しき, shiki] (n,n-suf) (1) equation; formula; expression; (2) ceremony; (3) style; (4) (arch) (See 律令) enforcement regulations (of the ritsuryo); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
強制衝突[きょうせいしょうとつ, kyouseishoutotsu] collision enforcement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enforce
   v 1: ensure observance of laws and rules; "Apply the rules to
      everyone"; [syn: {enforce}, {implement}, {apply}] [ant:
      {exempt}, {free}, {relieve}]
   2: compel to behave in a certain way; "Social relations impose
     courtesy" [syn: {enforce}, {impose}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top