ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endorses

EH0 N D AO1 R S IH0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endorses-, *endorses*, endorse
CMU English Pronouncing Dictionary
ENDORSES EH0 N D AO1 R S IH0 Z
VENDOR V EH1 N D ER0
VENDORS V EH1 N D ER0 Z
BENDORF B EH1 N D AO0 R F
WENDORF W EH1 N D AO0 R F
BRENDOR B R EH1 N D ER0
ENDORSE EH0 N D AO1 R S
ENDORSED EH0 N D AO1 R S T
VENDOR'S V EH1 N D ER0 Z
ENDORSER IH0 N D AO1 R S ER0
SPLENDOR S P L EH1 N D ER0
VENDORS' V EH1 N D ER0 Z
WENDORFF W EH1 N D AO0 R F
OSTENDORF AA1 S T AH0 N D AO0 R F
ORENDORFF AO1 R IH0 N D AO0 R F
ENDORSING EH0 N D AO1 R S IH0 NG
MEDENDORP M EH1 D EH0 N D AO0 R P
OHLENDORF OW1 L IH0 N D AO0 R F
ENDORSERS IH0 N D AO1 R S ER0 Z
DEVENDORF D EH1 V IH0 N D AO0 R F
ELMENDORF EH1 L M IH0 N D AO0 R F
ENDORPHIN EH0 N D AO1 R F IH0 N
ALLENDORF AE1 L IH0 N D AO0 R F
NEUENDORF N UW1 AH0 N D AO0 R F
WELLENDORF W EH1 L IH0 N D AO0 R F
SCHOENDORF SH OW1 N D AO0 R F
WESTENDORF W EH1 S T IH0 N D AO0 R F
ZECKENDORF Z EH1 K AH0 N D AO2 R F
MULLENDORE M UW0 L EH1 N D AO0 R
MITTENDORF M IH1 T IH0 N D AO0 R F
DIEFENDORF D IY1 F IH0 N D AO0 R F
DOCKENDORF D AA1 K IH0 N D AO0 R F
ENDORPHINS EH0 N D AO1 R F IH0 N Z
BETTENDORF B EH1 T IH0 N D AO0 R F
HATTENDORF HH AE1 T IH0 N D AO0 R F
HECKENDORN HH EH1 K EH0 N D AO0 R N
HILGENDORF HH IH1 L G IH0 N D AO0 R F
LANGENDORF L EY1 NG G IH0 N D AO0 R F
MIDDENDORF M IH1 D AH0 N D AO2 R F
ENDORSEMENT EH0 N D AO1 R S M AH0 N T
EMMENDORFER EH1 M IH0 N D AO0 R F ER0
BOSENDORFER B OW1 Z AH0 N D AO2 R F ER0
KOCHENDORFER K AA1 K IH0 N D AO0 R F ER0
NEUENDORFFER N UW1 N D AO0 R F ER0
ENDORSEMENTS EH0 N D AO1 R S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endorses (v) ˈɪndˈɔːsɪz (i1 n d oo1 s i z)
vendor (n) vˈɛndər (v e1 n d @ r)
endorse (v) ˈɪndˈɔːs (i1 n d oo1 s)
vendors (n) vˈɛndəz (v e1 n d @ z)
endorsed (v) ˈɪndˈɔːst (i1 n d oo1 s t)
endorsing (v) ˈɪndˈɔːsɪŋ (i1 n d oo1 s i ng)
newsvendor (n) njˈuːzvɛndər (n y uu1 z v e n d @ r)
endorsement (n) ˈɪndˈɔːsmənt (i1 n d oo1 s m @ n t)
newsvendors (n) njˈuːzvɛndəz (n y uu1 z v e n d @ z)
endorsements (n) ˈɪndˈɔːsmənts (i1 n d oo1 s m @ n t s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vendor(n) ผู้ขาย, See also: ผู้จำหน่าย, คนขายของ, Syn. seller, vender
endorse(vt) เซ็นชื่อหลังเช็คหรือตั๋วแลกเงินเพื่อขึ้นเงิน
endorse(vt) ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ, See also: อนุญาตอย่างเป็นทางการ, Syn. approve, confirm, support, Ant. condemn, denounce
endorsee(n) ผู้รับเช็คหรือเอกสารที่มีการเซ็นมอบไว้ให้
splendor(n) ความงดงาม, Syn. luster, brilliance, brightness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer vendor groupกลุ่มผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัว กันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู computer user group เปรียบเทียบ
endorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน,รับรอง,เห็นด้วย,อนุมัติ,ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ,บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต,เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
endorseen. ผู้รับโอน,ผู้รับเอกสารหรือตั๋วเงินที่ผู้อื่นเซ็นมอบไว้ให้
splendor(สเพลน'เดอะ) n. ความยอด-ยี่ยม,ความวิเศษ,ความงดงาม,ความรุ่งโรจน์,ความแจ่มจรัส,ความแวววาว,ความอัจฉริยะ., See also: splendorous adj. splendourous adj., Syn. grandeur
vendor groupกลุ่มผู้ขายหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู user group เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
endorse(vt) สลักหลังเช็ค,ลงนามรับรอง,เซ็นชื่อกำกับ,ลงนามอนุมัติ
endorsement(n) การสลักหลังเช็ค,การลงนามรับรอง,การอนุมัติ,การเซ็นชื่อกำกับ
vendor(n) ผู้ขาย,ผู้จำหน่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
special endorsementสลักหลังเฉพาะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank endorsement; blank indorsementการสลักหลังลอย [ดู indorsement in blank] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank indorsement; blank endorsementการสลักหลังลอย [ดู indorsement in blank] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of warranty endorsementการสลักหลังว่าด้วยการผิดคำรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
full endorsement; full indorsementการสลักหลังโดยระบุชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full indorsement; full endorsementการสลักหลังโดยระบุชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorhinitisเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endorseสลักหลัง [ดู indorse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorseeผู้รับสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู indorsee] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorsementการสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
endorsementการสลักหลัง, ใบสลักหลัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorsementการสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู backing ความหมาย ที่ ๑ และ indorsement] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorserผู้สลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู indorser] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vendorผู้ขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vendor's lienสิทธิยึดหน่วงของผู้ขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-owned aircraft endorsementใบสลักหลังกรณีอากาศยานไม่ใช่ของตน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Street vendorsคนค้าขายริมถนน [TU Subject Heading]
Vendors and purchasersซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
endorsements and amendmentsรายการบันทึกและแก้ไขหนังสือเดินทาง [การทูต]
Endorseสลักหลัง [การบัญชี]
Vendorพ่อค้า [การบัญชี]
Endoreduplication, Selectiveการแบ่งตัวเฉพาะบางส่วน [การแพทย์]
Endorphinsเอ็นดอร์ฟิน,เอนดอร์ฟินส์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endorphins(n) chemicals in brain that reduce pain and produce a sense of well being
endorsement(n) officially approved ได้รับการอนุญาต ในที่นี้หมายถึง ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี
Unless otherwise endorsed(phrase, colloq, passport) นอกจากจะเขียนบันทึกไว้เป็นอย่างอื่น (ปรากฎในหน้าหนังสือเดินทาง)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endorEndorse this check.
endorI will endorse it.
endorThe ice cream vendor is waiting on customers at his outdoor stand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลงนาม(n) endorser, See also: signatory, Syn. คนลงนาม, ผู้เซ็นชื่อ, ผู้ลงชื่อ, Example: ผู้ลงนามในหนังสือแจ้งข่าวนี้ คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุดมปัญญาภรณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ลงลายมือชื่อ
คนขายหนังสือพิมพ์(n) news vendor, See also: news dealer
ศิริ(n) splendor, See also: glory, Syn. ศรี
สลักหลัง(v) endorse, See also: indorse, Example: หากท่านอาจารย์จะกรุณามีจดหมายมาถึงเกล้ากระผม ขอได้โปรดสลักหลังซองส่งสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอนด้วย, Thai Definition: เขียนข้อความลงในด้านหลังตราสาร เพื่อโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ตราสารนั้น, Notes: (กฎหมาย)
เห็นชอบ(v) approve of, See also: agree to, consent to, assent to, endorse, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นด้วย, เห็นดีเห็นงาม, Example: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร
แม่ค้า(n) woman monger, See also: market woman, female street vendor, female shopkeeper, female trader, Syn. คนขาย, คนขายของ, ผู้ขาย, Example: เขานับเศษเหรียญประสมกันส่งให้แม่ค้าเป็นค่าอาหาร, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงผู้ที่ทำหน้าที่ค้าขาย
คนขายของ(n) vendor, See also: dealer, hawker, merchant, pedlar, trader, salesman, Syn. พ่อค้า, แม่ค้า, คนขาย, ผู้ขาย, Example: คนขายของที่ตลาดเขากางมุ้งนอนที่แผงกันอย่างนี้เลยหรือ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ขายของให้กับผู้ซื้อ
ราสี(n) grandeur, See also: splendor, dignity, Syn. ราศี, Thai Definition: ความสง่า, ลักษณะความดีงามของคน
ความรุ่งโรจน์(n) glory, See also: brilliance, brightness, splendor, Syn. ความรุ่งเรือง, ความก้าวหน้า, ความเจริญรุ่งเรือง, Example: พรรคเคยผ่านความรุ่งโรจน์ถึงกับเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมาแล้ว
ราศี(n) grandeur, See also: splendor, dignity, Syn. สง่าราศี, Example: ชุดสีกากีที่เขาสวมใส่ บัดนี้มันไม่สง่าและไร้ราศี, Thai Definition: ความสง่า, ลักษณะความดีงามของคน
แม่ค้าหาบเร่(n) woman hawker, See also: female vendor, female peddler, female pedlar, Example: แม่ค้าหาบเร่ได้รับการผ่อนผันจากกรุงเทพมหานครให้ขายสินค้าได้ในจุดผ่อนผัน, Thai Definition: คนที่หาบเร่ขายของตามท้องถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
เห็นชอบ[henchøp] (v, exp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse  FR: approuver ; être en faveur de
การสลักหลัง[kān salaklang] (n) EN: endorsement
การสลักหลังลอย[kān salaklang løi] (n, exp) EN: blank endorsement
การสลักหลังตั๋วแลกเงิน[kān salaklang tūa laēk ngoen] (n, exp) EN: endorsement
การเซ็นชื่อสลักหลัง[kān sen cheū salaklang] (n, exp) EN: endorsement
การเซ็นลอย[kān sen løi] (n, exp) EN: blank endorsement  FR: signature en blanc [f]
การเซ็นสลักหลัง[kān sen salaklang] (n, exp) EN: endorsement
การเซ็นสลักหลังโดยมีข้อจำกัด[kān sen salaklang dōi mī khø jamkat] (n, exp) EN: restrictive endorsement
การเซ็นสลักหลังโดยระบุชื่อ[kān sen salaklang dōi rabu cheū] (n, exp) EN: full endorsement
การเซ็นสลักหลังลอย[kān sen salaklang løi] (n, exp) EN: blank endorsement
คนขาย[khonkhāi] (n) EN: salesman ; vendor  FR: vendeur [m] ; vendeuse [f] ; marchand [m] ; marchande [f]
คนขายหนังสือพิมพ์[khonkhāi nangseūphim] (n, exp) EN: news vendor
กล่อม[klǿm] (v) EN: sing lullabies ; lull  FR: bercer ; chanter une berceuse ; endormir
หลับใน[lap nai] (v) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded  FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi
หลับไป[lap pai] (v, exp) FR: s'endormir
เงียบ[ngīep] (adj) EN: quiet ; silent ; still ; calm ; deserted ; in abeyance  FR: silencieux ; calme ; paisible ; endormi ; désert ; muet
งัวเงีย[ngūa-ngīa] (v) EN: be sleepy ; be drowsy ; be somnolent ; be dozy  FR: être endormi ; somnoler
งัวเงีย[ngūa-ngīa] (adj) EN: sleepy ; drowsy  FR: endormi ; somnolent
นอนหลับ[nønlap] (v) EN: sleep ; go to bed : slumber  FR: dormir ; roupiller (fam.) ; s'endormir
ผู้ขาย[phūkhāi] (n) EN: salesman ; seller ; vendor  FR: vendeur [m]
ผู้รับสลักหลัง[phūrap salaklang] (n, exp) EN: endorsee  FR: endossataire [m]
ผู้สลักหลัง[phū salaklang] (n, exp) EN: endorser
สลักหลัง[salaklang] (v) EN: endorse ; indorse
สลักหลังตั๋วแลกเงิน[salaklang tūalaēkngoen] (v, exp) EN: endorse a bill of exchange ; endorse a draft
เซ็นชื่อสลักหลัง[sen cheū salaklang] (v, exp) EN: endorse

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
审批[shěn pī, ㄕㄣˇ ㄆㄧ, / ] to examine and approve; to endorse, #3,315 [Add to Longdo]
[tān, ㄊㄢ, / ] spread out; vendor's stand, #5,140 [Add to Longdo]
赞成[zàn chéng, ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] approve; endorse, #6,830 [Add to Longdo]
赞同[zàn tóng, ㄗㄢˋ ㄊㄨㄥˊ, / ] to approve of; to endorse; (vote) in favor; trad. also written 贊同, #7,244 [Add to Longdo]
赞同[zàn tóng, ㄗㄢˋ ㄊㄨㄥˊ, / ] to approve of; to endorse; (vote) in favor, #7,244 [Add to Longdo]
拥护[yōng hù, ㄩㄥ ㄏㄨˋ, / ] to endorse; to support, #9,011 [Add to Longdo]
光彩[guāng cǎi, ㄍㄨㄤ ㄘㄞˇ, ] luster; splendor; radiance; brilliance, #9,954 [Add to Longdo]
摊位[tān wèi, ㄊㄢ ㄨㄟˋ, / ] vendor's booth, #12,698 [Add to Longdo]
[shèng, ㄕㄥˋ, ] brightness of sun; splendor, #18,826 [Add to Longdo]
摊点[tān diǎn, ㄊㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] place for a vendor's stall, #21,698 [Add to Longdo]
背书[bèi shū, ㄅㄟˋ ㄕㄨ, / ] to repeat a lesson; to learn by heart; to endorse a check, #25,765 [Add to Longdo]
金碧辉煌[jīn bì huī huáng, ㄐㄧㄣ ㄅㄧˋ ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄤˊ, / ] gold and jade in glorious splendor (成语 saw); fig. a dazzling sight (e.g. royal palace), #37,850 [Add to Longdo]
荣华[róng huá, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] glory and splendor, #39,099 [Add to Longdo]
批转[pī zhuǎn, ㄆㄧ ㄓㄨㄢˇ, / ] to approve and forward; to endorse; stamp "approved for distribution", #42,043 [Add to Longdo]
荣华富贵[róng huá fù guì, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˊ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄟˋ, / ] (set phrase) glory, splendor, wealth and rank; high position and great wealth, #43,220 [Add to Longdo]
异彩[yì cǎi, ㄧˋ ㄘㄞˇ, / ] extraordinary splendor, #45,481 [Add to Longdo]
追认[zhuī rèn, ㄓㄨㄟ ㄖㄣˋ, / ] to recognize sth after the event; posthumous recognition; to ratify; to endorse retroactively, #46,221 [Add to Longdo]
货摊[huò tān, ㄏㄨㄛˋ ㄊㄢ, / ] vendor's stall, #82,099 [Add to Longdo]
摊头[tān tóu, ㄊㄢ ㄊㄡˊ, / ] a vendor's stall, #96,852 [Add to Longdo]
铺摊[pū tan, ㄆㄨ ㄊㄢ˙, / ] to spread out; to display; to lay out a vendor's stall, #182,508 [Add to Longdo]
售货台[shòu huò tái, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄊㄞˊ, / ] vendor's stall [Add to Longdo]
小摊[xiǎo tān, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄢ, / ] vendor's stall [Add to Longdo]
小摊儿[xiǎo tān r, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄢ ㄖ˙, / ] erhua variant of 小攤|小摊, vendor's stall [Add to Longdo]
灿烂多彩[càn làn duō cǎi, ㄘㄢˋ ㄌㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, / ] multicolored splendor (of fireworks, bright lights etc) [Add to Longdo]
食品摊[shí pǐn tān, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ ㄊㄢ, / ] street vendor's stall [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauchladen {m}vendor's tray [Add to Longdo]
Bestätigung {f}; Befürwortung {f}endorsement [Add to Longdo]
Dendrologe {m}; Dendorologin {f} | Dendrologen {pl}dendrologist | dendrologists [Add to Longdo]
Feriendorf {n}holiday village [Add to Longdo]
Herstellerunabhängigkeit {f}vendor independence [Add to Longdo]
Indossant {m}; Girant {m} [Ös.] | Indossanten {pl}endorser | endorsers [Add to Longdo]
Indossatar {m} | Indossatare {pl}endorsee | endorsees [Add to Longdo]
Lieferant {m}vendor [Add to Longdo]
Pracht {f}splendor [Am.]; splendour [Br.] [Add to Longdo]
Übertragung {f}endorsement [Add to Longdo]
Verkäufer {m} | Verkäufer {pl}vendor | vendors [Add to Longdo]
Verkaufsautomat {m}automatic vendor [Add to Longdo]
Vermerk {m}; Zusatz {m} | siehe Vermerkendorsement | see endorsement [Add to Longdo]
Zulieferteile {pl}vendor parts [Add to Longdo]
beipflichten; billigen; etw. gutheißen; empfehlen; zustimmento endorse [Add to Longdo]
bestätigen | bestätigt | nicht bestätigtto endorse; to indorse | endorsed; indorsed | unendorsed [Add to Longdo]
indossierbarendorsable [Add to Longdo]
indossieren | indossierend | indossiert | indossiert | indossierteto endorse | endorsing | endorsed | endorses | endorsed [Add to Longdo]
prächtigsplendorous [Add to Longdo]
übertragen (jdm.)to endorse (on someone) [Add to Longdo]
auf der Rückseite unterzeichnento endorse [Add to Longdo]
vermerken (auf)to endorse (on) [Add to Longdo]
Schmalschwingendoradito {m} [ornith.]Subtropical Doradito [Add to Longdo]
Dreibindendoradito {m} [ornith.]Dinelli's Doradito [Add to Longdo]
Middendorffschwirl {m} [ornith.]Middendorff's Grasshopper Warbler [Add to Longdo]
Middendorfflaubsänger {m} [ornith.]Two-barred Greenish Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のか[noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [Add to Longdo]
ももんじい屋[ももんじいや, momonjiiya] (n) (arch) (See ももんじ屋) meat vendor; butcher [Add to Longdo]
ももんじ屋[ももんじや, momonjiya] (n) (arch) meat vendor; butcher [Add to Longdo]
アラスカ羆[アラスカひぐま;アラスカヒグマ, arasuka higuma ; arasukahiguma] (n) (uk) Kodiak bear (Ursus arctos middendorffi); Alaskan brown bear [Add to Longdo]
エッペンチューブ[eppenchu-bu] (n) Eppendorf tube; microcentrifuge tube; microfuge tube [Add to Longdo]
エンドラーズライブベアラ;エンドラーズ・ライブベアラ[endora-zuraibubeara ; endora-zu . raibubeara] (n) Endler's livebearer (Poecilia wingei); Endler's guppy [Add to Longdo]
エンドライン[endorain] (n) end line [Add to Longdo]
エンドラン[endoran] (n) (abbr) hit-and-run (baseball) [Add to Longdo]
エンドリン[endorin] (n) endrin [Add to Longdo]
エンドルフィン[endorufin] (n) endorphin [Add to Longdo]
エンドレス[endoresu] (adj-na) endless; (P) [Add to Longdo]
エンドレステープ[endoresute-pu] (n) endless tape [Add to Longdo]
エンドロール[endoro-ru] (n) credits roll (at the end of a show or movie) (wasei [Add to Longdo]
オープンソースの会社[オープンソースのかいしゃ, o-punso-su nokaisha] (n) {comp} open source vendor; open source company [Add to Longdo]
コエンドロ[koendoro] (n) coriander (Coriandrum sativum) (por [Add to Longdo]
コディアック羆[コディアックひぐま;コディアックヒグマ, kodeiakku higuma ; kodeiakkuhiguma] (n) (uk) (See 羆) Kodiak bear (Ursus arctos middendorfii) [Add to Longdo]
コロッケ屋[コロッケや, korokke ya] (n) (See コロッケ) croquette vendor [Add to Longdo]
スイッチベンダ[suicchibenda] (n) {comp} switch vendor [Add to Longdo]
セコイアデンドロン[sekoiadendoron] (n) giant sequoia (Sequoiadendron giganteum) (lat [Add to Longdo]
テレコムベンダー[terekomubenda-] (n) {comp} telecom vendor [Add to Longdo]
デンドロビウム[dendorobiumu] (n) dendrobe (any orchid of genus Dendrobium) (lat [Add to Longdo]
バントエンドラン[bantoendoran] (exp) bunt and run [Add to Longdo]
ヒットエンドラン[hittoendoran] (n) hit-and-run [Add to Longdo]
フィロデンドロン[firodendoron] (n) philodendron (lat [Add to Longdo]
フレンドリー(P);フレンドリ(P)[furendori-(P); furendori (P)] (adj-na) friendly; (P) [Add to Longdo]
ベンダー;ベンダ[benda-; benda] (n) (1) bender; (2) vendor [Add to Longdo]
ベンダ側[ベンダがわ, benda gawa] (n) {comp} vendor-side [Add to Longdo]
マルチベンダー[maruchibenda-] (n) {comp} multivendor [Add to Longdo]
マルチベンダー環境[マルチベンダーかんきょう, maruchibenda-kankyou] (n) {comp} multivendor environment [Add to Longdo]
ユーザーフレンドリ[yu-za-furendori] (n) {comp} user-friendly [Add to Longdo]
ユーザーフレンドリー[yu-za-furendori-] (n) user-friendly [Add to Longdo]
ユーザフレンドリ[yu-zafurendori] (n) {comp} user-friendly [Add to Longdo]
ロードデンドロン[ro-dodendoron] (n) (See 石南花) rhododendron [Add to Longdo]
ヴェンダー[venda-] (n) vendor [Add to Longdo]
飴売り;飴売(io)[あめうり, ameuri] (n) candy vendor (esp. an Edo-period candy vendor who sold candy while walking around playing the flute or another musical instrument); candy vender [Add to Longdo]
栄華[えいが, eiga] (n) glory; splendour; splendor; majesty; luxury [Add to Longdo]
栄耀[えいよう, eiyou] (n) luxury; splendour; splendor; prosperity [Add to Longdo]
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury [Add to Longdo]
駅売り[えきうり, ekiuri] (n) station vendor [Add to Longdo]
縁日商人[えんにちしょうにん, ennichishounin] (n) festival vendor [Add to Longdo]
花売り[はなうり, hanauri] (n) flower vendor [Add to Longdo]
華美[かび, kabi] (adj-na,n) pomp; splendor; splendour; gaudiness; (P) [Add to Longdo]
華麗[かれい, karei] (adj-na,n) splendor; splendour; magnificence; (P) [Add to Longdo]
蝦夷貝[えぞばい;エゾバイ, ezobai ; ezobai] (n) (uk) Middendorf's whelk (Buccinum middendorffi) [Add to Longdo]
海鼠売り;海鼠売(io)[なまこうり, namakouri] (n) selling sea cucumbers; sea cucumber vendor [Add to Longdo]
街商[がいしょう, gaishou] (n) (See 露天商) street vendor [Add to Longdo]
牛商人[うしあきゅうど, ushiakyuudo] (n) (obsc) ox seller; ox vendor [Add to Longdo]
金ぴか[きんぴか, kinpika] (adj-na,n) gilded splendor; gilded splendour [Add to Longdo]
金魚屋[きんぎょや, kingyoya] (n) goldfish seller (vendor) [Add to Longdo]
御田屋;おでん屋[おでんや, odenya] (n) oden vendor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スイッチベンダ[すいっちべんだ, suicchibenda] switch vendor [Add to Longdo]
テレコムベンダー[てれこむべんだー, terekomubenda-] telecom vendor [Add to Longdo]
ベンダ[べんだ, benda] Vendor [Add to Longdo]
ベンダ側[ベンダがわ, benda gawa] vendor-side [Add to Longdo]
マルチベンダー[まるちべんだー, maruchibenda-] multivendor [Add to Longdo]
マルチベンダー環境[マルチベンダーかんきょう, maruchibenda-kankyou] multivendor environment [Add to Longdo]
ユーザフレンドリ[ゆーざふれんどり, yu-zafurendori] user-friendly [Add to Longdo]
独立系ソフトウェアベンダ[どくりつけいソフトウェアベンダ, dokuritsukei sofutoueabenda] independent software vendor [Add to Longdo]
納入業者[のうにゅうぎょうしゃ, nounyuugyousha] supplier, provider, vendor [Add to Longdo]
ベンダー[べんだー, benda-] vendor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top