ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endorsed

EH0 N D AO1 R S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endorsed-, *endorsed*, endors, endorse
CMU English Pronouncing Dictionary
ENDORSED EH0 N D AO1 R S T
ENDORSE EH0 N D AO1 R S
VENDORS V EH1 N D ER0 Z
ENDORSES EH0 N D AO1 R S IH0 Z
VENDORS' V EH1 N D ER0 Z
ENDORSER IH0 N D AO1 R S ER0
ENDORSING EH0 N D AO1 R S IH0 NG
ENDORSERS IH0 N D AO1 R S ER0 Z
ENDORSEMENT EH0 N D AO1 R S M AH0 N T
ENDORSEMENTS EH0 N D AO1 R S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endorsed (v) ˈɪndˈɔːst (i1 n d oo1 s t)
endorse (v) ˈɪndˈɔːs (i1 n d oo1 s)
vendors (n) vˈɛndəz (v e1 n d @ z)
endorses (v) ˈɪndˈɔːsɪz (i1 n d oo1 s i z)
endorsing (v) ˈɪndˈɔːsɪŋ (i1 n d oo1 s i ng)
endorsement (n) ˈɪndˈɔːsmənt (i1 n d oo1 s m @ n t)
newsvendors (n) njˈuːzvɛndəz (n y uu1 z v e n d @ z)
endorsements (n) ˈɪndˈɔːsmənts (i1 n d oo1 s m @ n t s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endorse(vt) เซ็นชื่อหลังเช็คหรือตั๋วแลกเงินเพื่อขึ้นเงิน
endorse(vt) ให้การรับรองอย่างเป็นทางการ, See also: อนุญาตอย่างเป็นทางการ, Syn. approve, confirm, support, Ant. condemn, denounce
endorsee(n) ผู้รับเช็คหรือเอกสารที่มีการเซ็นมอบไว้ให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน,รับรอง,เห็นด้วย,อนุมัติ,ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ,บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต,เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
endorseen. ผู้รับโอน,ผู้รับเอกสารหรือตั๋วเงินที่ผู้อื่นเซ็นมอบไว้ให้

English-Thai: Nontri Dictionary
endorse(vt) สลักหลังเช็ค,ลงนามรับรอง,เซ็นชื่อกำกับ,ลงนามอนุมัติ
endorsement(n) การสลักหลังเช็ค,การลงนามรับรอง,การอนุมัติ,การเซ็นชื่อกำกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
special endorsementสลักหลังเฉพาะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank endorsement; blank indorsementการสลักหลังลอย [ดู indorsement in blank] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank indorsement; blank endorsementการสลักหลังลอย [ดู indorsement in blank] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of warranty endorsementการสลักหลังว่าด้วยการผิดคำรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
full endorsement; full indorsementการสลักหลังโดยระบุชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full indorsement; full endorsementการสลักหลังโดยระบุชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorseสลักหลัง [ดู indorse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorseeผู้รับสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู indorsee] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorsementการสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
endorsementการสลักหลัง, ใบสลักหลัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorsementการสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู backing ความหมาย ที่ ๑ และ indorsement] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorserผู้สลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู indorser] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-owned aircraft endorsementใบสลักหลังกรณีอากาศยานไม่ใช่ของตน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Street vendorsคนค้าขายริมถนน [TU Subject Heading]
Vendors and purchasersซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
endorsements and amendmentsรายการบันทึกและแก้ไขหนังสือเดินทาง [การทูต]
Endorseสลักหลัง [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endorsement(n) officially approved ได้รับการอนุญาต ในที่นี้หมายถึง ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี
Unless otherwise endorsed(phrase, colloq, passport) นอกจากจะเขียนบันทึกไว้เป็นอย่างอื่น (ปรากฎในหน้าหนังสือเดินทาง)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endorsEndorse this check.
endorsI will endorse it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลงนาม(n) endorser, See also: signatory, Syn. คนลงนาม, ผู้เซ็นชื่อ, ผู้ลงชื่อ, Example: ผู้ลงนามในหนังสือแจ้งข่าวนี้ คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุดมปัญญาภรณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ลงลายมือชื่อ
สลักหลัง(v) endorse, See also: indorse, Example: หากท่านอาจารย์จะกรุณามีจดหมายมาถึงเกล้ากระผม ขอได้โปรดสลักหลังซองส่งสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอนด้วย, Thai Definition: เขียนข้อความลงในด้านหลังตราสาร เพื่อโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ตราสารนั้น, Notes: (กฎหมาย)
เห็นชอบ(v) approve of, See also: agree to, consent to, assent to, endorse, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นด้วย, เห็นดีเห็นงาม, Example: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
เห็นชอบ[henchøp] (v, exp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse  FR: approuver ; être en faveur de
การสลักหลัง[kān salaklang] (n) EN: endorsement
การสลักหลังลอย[kān salaklang løi] (n, exp) EN: blank endorsement
การสลักหลังตั๋วแลกเงิน[kān salaklang tūa laēk ngoen] (n, exp) EN: endorsement
การเซ็นชื่อสลักหลัง[kān sen cheū salaklang] (n, exp) EN: endorsement
การเซ็นลอย[kān sen løi] (n, exp) EN: blank endorsement  FR: signature en blanc [f]
การเซ็นสลักหลัง[kān sen salaklang] (n, exp) EN: endorsement
การเซ็นสลักหลังโดยมีข้อจำกัด[kān sen salaklang dōi mī khø jamkat] (n, exp) EN: restrictive endorsement
การเซ็นสลักหลังโดยระบุชื่อ[kān sen salaklang dōi rabu cheū] (n, exp) EN: full endorsement
การเซ็นสลักหลังลอย[kān sen salaklang løi] (n, exp) EN: blank endorsement
ผู้รับสลักหลัง[phūrap salaklang] (n, exp) EN: endorsee  FR: endossataire [m]
ผู้สลักหลัง[phū salaklang] (n, exp) EN: endorser
สลักหลัง[salaklang] (v) EN: endorse ; indorse
สลักหลังตั๋วแลกเงิน[salaklang tūalaēkngoen] (v, exp) EN: endorse a bill of exchange ; endorse a draft
เซ็นชื่อสลักหลัง[sen cheū salaklang] (v, exp) EN: endorse

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
审批[shěn pī, ㄕㄣˇ ㄆㄧ, / ] to examine and approve; to endorse, #3,315 [Add to Longdo]
赞成[zàn chéng, ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] approve; endorse, #6,830 [Add to Longdo]
赞同[zàn tóng, ㄗㄢˋ ㄊㄨㄥˊ, / ] to approve of; to endorse; (vote) in favor; trad. also written 贊同, #7,244 [Add to Longdo]
赞同[zàn tóng, ㄗㄢˋ ㄊㄨㄥˊ, / ] to approve of; to endorse; (vote) in favor, #7,244 [Add to Longdo]
拥护[yōng hù, ㄩㄥ ㄏㄨˋ, / ] to endorse; to support, #9,011 [Add to Longdo]
背书[bèi shū, ㄅㄟˋ ㄕㄨ, / ] to repeat a lesson; to learn by heart; to endorse a check, #25,765 [Add to Longdo]
批转[pī zhuǎn, ㄆㄧ ㄓㄨㄢˇ, / ] to approve and forward; to endorse; stamp "approved for distribution", #42,043 [Add to Longdo]
追认[zhuī rèn, ㄓㄨㄟ ㄖㄣˋ, / ] to recognize sth after the event; posthumous recognition; to ratify; to endorse retroactively, #46,221 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestätigung {f}; Befürwortung {f}endorsement [Add to Longdo]
Indossant {m}; Girant {m} [Ös.] | Indossanten {pl}endorser | endorsers [Add to Longdo]
Indossatar {m} | Indossatare {pl}endorsee | endorsees [Add to Longdo]
Übertragung {f}endorsement [Add to Longdo]
Verkäufer {m} | Verkäufer {pl}vendor | vendors [Add to Longdo]
Vermerk {m}; Zusatz {m} | siehe Vermerkendorsement | see endorsement [Add to Longdo]
beipflichten; billigen; etw. gutheißen; empfehlen; zustimmento endorse [Add to Longdo]
bestätigen | bestätigt | nicht bestätigtto endorse; to indorse | endorsed; indorsed | unendorsed [Add to Longdo]
indossierbarendorsable [Add to Longdo]
indossieren | indossierend | indossiert | indossiert | indossierteto endorse | endorsing | endorsed | endorses | endorsed [Add to Longdo]
übertragen (jdm.)to endorse (on someone) [Add to Longdo]
auf der Rückseite unterzeichnento endorse [Add to Longdo]
vermerken (auf)to endorse (on) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のか[noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [Add to Longdo]
賛する;讃する[さんする, sansuru] (vs-s) (1) to approve; to agree; to assent; to endorse; to support; to back; (2) to inscribe; (3) to praise; to laud [Add to Longdo]
賛同[さんどう, sandou] (n,vs) approval; endorsement; (P) [Add to Longdo]
支持[しじ, shiji] (n,vs,adj-no) (1) support; holding up; propping; (2) support; backing; endorsing; (P) [Add to Longdo]
哨吶[チャルメラ;チャルメル, charumera ; charumeru] (n) shawm-like instrument played by street vendors (sometimes called a flute) (por [Add to Longdo]
推奨[すいしょう, suishou] (n,vs) recommendation; endorsement; (P) [Add to Longdo]
推薦[すいせん, suisen] (n,vs,adj-no) (See 推奨) recommendation; referral; endorsement; (P) [Add to Longdo]
折り紙を付ける;折紙を付ける[おりがみをつける, origamiwotsukeru] (exp,v1) (See 太鼓判を押す) to guarantee (someone's ability or the quality of their work); to vouch for; to endorse [Add to Longdo]
太鼓判[たいこばん, taikoban] (n) (1) large seal; large stamp; (2) seal of approval; guarantee; endorsement [Add to Longdo]
売上手数料[うりあげてすうりょう, uriagetesuuryou] (n) endorsement commission; commission earned; sales commission [Add to Longdo]
夜鷹;蚊母鳥;怪鴟[よたか;ぶんぼちょう(蚊母鳥), yotaka ; bunbochou ( ka haha tori )] (n) (1) (uk) grey nightjar (Caprimulgus indicus); (2) (uk) nightjar (any bird of family Caprimulgidae); goatsucker; (3) (夜鷹 only) streetwalker; low class prostitute (Edo period); (4) (夜鷹 only) (abbr) (See 夜鷹蕎麦) soba vendors who walk around at night; soba sold by these vendors [Add to Longdo]
裏づける(P);裏付ける[うらづける, uradukeru] (v1,vt) to support; to endorse; to substantiate; (P) [Add to Longdo]
裏書;裏書き[うらがき, uragaki] (n,vs) endorsement; proof; note on back of the scroll [Add to Longdo]
裏書譲渡[うらがきじょうと, uragakijouto] (n) endorsing over to [Add to Longdo]
裏書人[うらがきにん, uragakinin] (n) endorser [Add to Longdo]
裏付け(P);裏づけ;裏付[うらづけ, uraduke] (n,adj-no) backing; support; endorsement; collateral; security; guarantee; proof; substantiation; foundation; lining (something); something lined; (P) [Add to Longdo]
連帯保証人[れんたいほしょうにん, rentaihoshounin] (n) co-endorser; co-signer; co-maker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top