ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encore

AA1 N K AO2 R   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encore-, *encore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encore[N] การแสดงซ้ำอีกครั้งตามคำเรียกร้องของผู้ชม, See also: การแสดงเพื่อตามคำเรียกร้องของผู้ชม
encore[INT] คำที่ใช้เพื่อเรียกร้องให้มีการแสดงเพิ่ม, Syn. again
encore[VT] แสดงซ้ำอีกครั้งตามคำเรียกร้องของผู้ชม, See also: แสดงเพิ่มตามคำเรียกร้องของผู้ชม
encore[VI] แสดงซ้ำอีกครั้งตามคำเรียกร้องของผู้ชม, See also: แสดงเพิ่มตามคำเรียกร้องของผู้ชม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encore(เอนคอร์') interj. อีก! เอาอีก! -n. ความต้องการอีกเช่นโดยการตบมือเรียกร้อง,การแสดงอีกครั้งตามคำเรียกร้อง vt. เรียกร้องให้แสดงอีก

English-Thai: Nontri Dictionary
encore(int) เอาอีก,อีกครั้ง
encore(n) การร้องขอให้ทำอีก,การเรียกร้องให้แสดงอีก
encore(vt) ขอให้ทำอีก,เรียกร้องให้แสดงอีก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bravo! Bravo! Encore!บราโว่ บราโว่ อังกอร์ ยอดมาก The Joy Luck Club (1993)
Free for graduation, Herman? Perhaps you could give us an encore.ยินดีด้วย เฮอร์แมน เอาไว้มาพูดอีกนะ Rushmore (1998)
How 'bout the pants, open sandals, see-through blouse, colored bra and encore the Dolce coat for effect.How about the pants, open sandals, see-through blouse... ...colored bra and carry the Dolce coat for effect. Maid in Manhattan (2002)
- Ah, non, pas encore."อีกแล้วเหรอเนี่ย" Around the World in 80 Days (2004)
Encore! Sweet! Very good.เด็ดมาก The Perfect Man (2005)
My aspiration is to hold a concert at the Eiffel Tower performing with U2 and Prince, and dedicate the encore to my lover A-Hong.ความปรารถนาของผมคือ จัดคอนเสิร์ตที่หอไอเฟล แสดงคู่กับ U2 และ Prince Go Go G-Boys (2006)
Encore my ass!เอาอีก บ้าอะไรล่ะ 200 Pounds Beauty (2006)
Good show. All right, you gotta do the encore.การแสดงดีมาก เอาล่ะ นายจะต้องออกไปแสดงอีกรอบ Music and Lyrics (2007)
Not my fault he didn't want an encore.ไม่ใช่ความผิดฉันนี้ที่เขาไม่ขอสอง Easy as Pie (2008)
Not my fault he didn't want an encore.ไม่ใช่ความผิดฉันที่เขาจะไม่ยอมนอนกับเธออีก The Damage a Man Can Do (2008)
Encore.เอาอีกๆ Fix (2009)
Encore!อังกร์ อังกอร์ Episode #1.3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encoreEveryone called out to the singer for an encore.
encoreThe pianist played two encores.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีก[adv.] (īk) EN: again ; more ; repeatedly ; once more   FR: encore ; plus ; davantage
อีกอันหนึ่ง[n. prop.] (īk an neung) EN: another (thing)   FR: encore un autre ; encore une autre
อีกครั้ง[X] (īk khrang) EN: again   FR: encore ; encore une fois
อีกครั้งหนึ่ง[X] (īk khrang neung) EN: once again   FR: encore une fois ; une fois encore ; une fois de plus ; derechef (vx - litt.)
อีกแล้ว[X] (īk laēo) EN: again   FR: encore ; encore une fois
อีกหนึ่ง[adv.] (īk neung) FR: encore un
อีก...หนึ่ง[xp] (īk ... neung) FR: un autre ... ; encore un ...
อีกหน่อย[X] (īk nøi) EN: a little bit more   FR: encore un peu ; un peu plus
อีกที[adv.] (īk thī) EN: once more ; one more time   FR: une fois encore ; une fois de plus ; encore une fois
อีกทีหนึ่ง[n. exp.] (īk thī neung) EN: once more ; once again   FR: encore une fois

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCORE    AA1 N K AO2 R
ENCORES    AA1 N K AO2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encore    (v) ˈɒŋkɔːr (o1 ng k oo r)
encored    (v) ˈɒŋkɔːd (o1 ng k oo d)
encores    (v) ˈɒŋkɔːz (o1 ng k oo z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安可[ān kě, ㄢ ㄎㄜˇ, ] encore (follow up music performance), #123,742 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zugabe {f} | Zugaben {pl}encore | encores [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンコール[, anko-ru] (n,vs) encore; (P) [Add to Longdo]
アンコールアワー[, anko-ruawa-] (n) encore hour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encore
   n 1: an extra or repeated performance; usually given in response
      to audience demand
   v 1: request an encore, from a performer

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top