ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encampment

IH0 N K AE1 M P M IH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encampment-, *encampment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encampment(n) การตั้งค่ายที่พัก, Syn. bivouac, camp, campsite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encampmentn. การตั้งค่าย,การปักกระโจม,ค่าย,ที่พัก, Syn. camp

English-Thai: Nontri Dictionary
encampment(n) การตั้งค่าย,การตั้งแคมป์,การพักแรม,การตั้งที่พัก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าย(n) camp, See also: encampment, bivouac, campground, Syn. ที่พักแรม, ค่ายพักแรม, Example: คณะนักดาราศาสตร์ฝรั่งเศสได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งค่ายเพื่อสังเกตการณ์ดูสุริยุปราคาที่พลับพลาค่ายหลวง, Count Unit: ค่าย
ที่พักแรม(n) camp, See also: encampment, bivouac, camping ground, camp site, tents, Syn. ที่ค้างแรม, ค่ายพักแรม, Example: เราไปถึงยังที่พักแรมภายในเวลาที่ยังไม่มืดนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าย[khāi] (n) EN: camp ; encampment  FR: camp [m] ; campement [m]
ที่พักแรม[thī phakraēm] (n, exp) EN: camp ; encampment ; bivouac ; camping ground ; camp site ; tents  FR: terrain de camping [m] ; bivouac [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCAMPMENT IH0 N K AE1 M P M IH0 N T
ENCAMPMENTS IH0 N K AE1 M P M IH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encampment (n) ˈɪnkˈæmpmənt (i1 n k a1 m p m @ n t)
encampments (n) ˈɪnkˈæmpmənts (i1 n k a1 m p m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lager {n} | Lager {pl}encampment | encampments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はつい星;室宿[はついぼし, hatsuiboshi] (n) (See 室・しつ) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
外張り;外張(io)[そとばり, sotobari] (n) (1) posting something to the exterior of a building, etc.; something posted in such a place; (2) fortifications outside a military encampment [Add to Longdo]
[むろ, muro] (n,n-suf) (1) room; (2) (obsc) wife (of someone of high rank); (3) (obsc) scabbard; (4) (See 二十八宿) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
宿営地[しゅくえいち, shukueichi] (n) cantonment; encampment; etape [Add to Longdo]
[じん, jin] (n) battle formation; camp; encampment [Add to Longdo]
陣々;陣陣[じんじん, jinjin] (n) (1) each encampment; (adj-t,adv-to) (2) strong (wind); fierce; (3) intermittent [Add to Longdo]
陣屋[じんや, jinya] (n) encampment [Add to Longdo]
陣地[じんち, jinchi] (n) (military) encampment; position; (P) [Add to Longdo]
滞陣[たいじん, taijin] (n,vs) encampment [Add to Longdo]
大纛[たいとう, taitou] (n) (1) (also written as 大頭) large decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp; (2) emperor's encampment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encampment
   n 1: a site where people on holiday can pitch a tent [syn:
      {campsite}, {campground}, {camping site}, {camping ground},
      {bivouac}, {encampment}, {camping area}]
   2: temporary living quarters specially built by the army for
     soldiers; "wherever he went in the camp the men were
     grumbling" [syn: {camp}, {encampment}, {cantonment},
     {bivouac}]
   3: the act of encamping and living in tents in a camp [syn:
     {camping}, {encampment}, {bivouacking}, {tenting}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top