ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emulate

EH1 M Y AH0 L EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emulate-, *emulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emulate(vt) เอาอย่างเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น, See also: เลียนแบบเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น, Syn. copy, imitate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emulate(เอม'มิวเลท) vt. เอาอย่าง,พยายามเลียนแบบ,พยายามจะให้เท่าเทียมหรือดีกว่า., See also: emulation n. ดูemulate emulative adj. ดูemulate, Syn. imitate

English-Thai: Nontri Dictionary
emulate(vi) แข่งดี,แข่งขัน,เอาอย่าง,เลียนแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emulateเลียนแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emulated LAN (ELAN)แลนข่ายงานบริเวณเฉพาะที่แบบเลียนแบบ (อีแลน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emulateAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลียน[līen] (v) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of  FR: imiter ; copier ; simuler ; singer
เลียนแบบ[līenbaēp] (v) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate  FR: imiter ; copier ; simuler
ถือเป็นเยี่ยงอย่าง[theū pen yīengyāng] (v, exp) EN: treat as a good example ; take as a role model ; emulate
เทียม[thīem] (v) EN: equal ; emulate ; compare ; be equal to ; imitate ; like ; counterfeit  FR: être égal à ; équivaloir ; émuler ; imiter

CMU English Pronouncing Dictionary
EMULATE EH1 M Y AH0 L EY2 T
EMULATED EH1 M Y AH0 L EY2 T IH0 D
EMULATES EH1 M Y AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emulate (v) ˈɛmjulɛɪt (e1 m y u l ei t)
emulated (v) ˈɛmjulɛɪtɪd (e1 m y u l ei t i d)
emulates (v) ˈɛmjulɛɪts (e1 m y u l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エミュレート[emyure-to] (n,vs) emulate [Add to Longdo]
競う[きそう, kisou] (v5u,vi) (1) to compete with; (2) to emulate; (P) [Add to Longdo]
倣う(P);傚う;慣らう[ならう, narau] (v5u,vi) (uk) to imitate; to follow; to emulate; (P) [Add to Longdo]
励み合う[はげみあう, hagemiau] (v5u) to vie with another; to emulate each other [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エミュレート[えみゅれーと, emyure-to] emulate (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emulate
   v 1: strive to equal or match, especially by imitating; "He is
      emulating the skating skills of his older sister"
   2: imitate the function of (another system), as by modifying the
     hardware or the software
   3: compete with successfully; approach or reach equality with;
     "This artist's drawings cannot emulate his water colors"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top