ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emir

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emir-, *emir*
English-Thai: Longdo Dictionary
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emir(n) ผู้ปกครองในประเทศอิสลามบางประเทศ, See also: ประมุข, ผู้นำในประเทศอิสลามบางประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emir(อะเมียร์') n. หัวหน้าเผ่าอาหรับ,เจ้าชายอาหรับ,เจ้าเมืองอาหรับ, Syn. emeer
emiraten. ที่ทำการหรือตำแหน่งของemir
bemire(บิไม'เออ) {bemired,bemiring,bemires} vt. ทำให้เปื้อนโคลน,ทำให้จมหรือตกอยู่ในโคลน
united arab emiratesn. ชื่อประเทศอาหรับประเทศหนึ่งบนฝั่งของอ่าวเปอร์เซีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอมิเรตส์[Ēmirēt = Ēmirēts] (n, prop) EN: UAE  FR: Émirats arabes unis [mpl]
หอน[høn] (v) EN: howl ; bay ; whine ; growl  FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
คร่ำครวญ[khramkhrūan] (v) EN: lament ; moan and groan ; grieve  FR: gémir ; se lamenter
คราง[khrāng] (v) EN: groan ; moan  FR: se plaindre ; gémir
โอดครวญ[ōtkhrūan] (v) EN: complain ; grumble ; moan ; cry ; lament ; bemoan ; wail  FR: gémir ; se lamenter
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์[Prathēt Saharat Ārap Ēmirēt] (n, prop) EN: United Arab Emirates ; UAE
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์[Saharat Ārap Ēmirēt] (n, prop) EN: United Arab Emirates (UAE)  FR: Émirats arabes unis (EAU)
สายการบินเอมิเรตส์[Sāikānbin Ēmirēts = sāikānbin Ēmirēt] (tm) EN: Emirates  FR: Emirates [f]
ตัวสั่น[tūa san] (v, exp) FR: frissonner ; frémir

CMU English Pronouncing Dictionary
EMIR IH0 M IH1 R
EMIR EY0 M IH1 R
EMIRATE EH1 M ER0 AH0 T
EMIRATE EH1 M ER0 EY2 T
EMIRATES EH1 M ER0 AH0 T S
EMIRATES EH1 M ER0 EY2 T S
EMIRATES' EH1 M ER0 AH0 T S
EMIRATES' EH1 M ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emir (n) ˈɛmˈɪəʳr (e1 m i@1 r)
emirs (n) ˈɛmˈɪəʳz (e1 m i@1 z)
emirate (n) ˈɛmˈɪəʳrɛɪt (e1 m i@1 r ei t)
emirates (n) ˈɛmˈɪəʳrɛɪts (e1 m i@1 r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃米尔[āi mǐ ěr, ㄞ ㄇㄧˇ ㄦˇ, / ] emir, #71,003 [Add to Longdo]
酋长国[qiú zhǎng guó, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] Emirate; Sheikdom; used as translation for country under a chief, #107,617 [Add to Longdo]
阿联酋航空[Ā lián qiú Háng kōng, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, / ] Emirates airline [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emirat {n} | Emirate {pl}emirate | emirates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
してみると;してみれば[shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so [Add to Longdo]
そうして見ると[そうしてみると, soushitemiruto] (exp) when looked at in that way [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
やって見る;遣ってみる;遣って見る[やってみる, yattemiru] (exp,v1) to have a go; to try and do (something); to take a chance with something [Add to Longdo]
アラブ首長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates [Add to Longdo]
サビイロオオトカゲ[sabiiroootokage] (n) rusty monitor (Varanus semiremex, species of carnivorous monitor lizard native to the east coast of Queensland, Australia) [Add to Longdo]
セミロング[semirongu] (n) shoulder length hair (wasei [Add to Longdo]
一目見る[ひとめみる, hitomemiru] (exp,v1) to give a glance (at); to take one look at [Add to Longdo]
一攫千金を夢見る[いっかくせんきんをゆめみる, ikkakusenkinwoyumemiru] (exp,v1) (obs) to dream of making a fortune at one stroke [Add to Longdo]
言ってみれば[いってみれば, ittemireba] (exp) in a manner of speaking; as it were; so to speak; if you like; per se [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (26 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emir
   n 1: an independent ruler or chieftain (especially in Africa or
      Arabia) [syn: {emir}, {amir}, {emeer}, {ameer}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 behest
 
 1. emir, buyruk, irade.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 charge
 
 1. yük, hamule
 2. bir atışta kullanılan patlayıcı madde miktarı
 3. görev, vazife
 4. idare, nezaret, bakım
 5. emanet
 6. mesuliyet
 7. itham, yükümleme
 8. masraf, fiyat
 9. ücret
 10. vergi, rüsum, harç
 11. (emir), hücum, hamle, saldırı
 12. borç
 13. (elek.) şarj. charge account mağazada açık hesap. charge plate veresiye alışverişte gösterilen kağıt. in charge nezaret altında
 14. amir, buyuran kimse. in charse of ile yükümlü
 15. yönetici vasfında. take charge of mesuliyetini üzerine almak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 command
 
 1. emir, kumanda, komut
 2. bir subayın kumanda ettiği askerler
 3. yetki, hakimiyet
 4. emretmek, hâkim olmak, kumanda etmek, idare etmek
 5. amir olmak, bakmak. a good command of (a Ianguage) (bir dili) rahat konuşabilme. at command emir üzerinde. at one' command emrinde. by command of emri ile in command amir, sözü geçen.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 decision
 
 1. karar, hüküm
 2. ilâm, emir, irade
 3. sebat tereddütsüzlük. come to veya make a decision karar vermek, karar almak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dictate
 
 1. emir
 2. prensip. dictates of conscience vicdanın emri.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dictate
 
 1. dikte etmek, yazdırmak
 2. emretmek
 3. zorla kabul ettirmek. dictation dikte
 4. emir.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 direction
 
 1. yön, meyil, cihet, istikamet, taraf
 2. idare, nezaret
 3. emir, talimat, tembih
 4. (müz.) belirli bir notanın nasıl çalınacağını belirten işaret. direction finder (radyo) yön bulucu alet, yön alıcı cihaz. directional istikamete ait. directional antenna yönelici anten.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 edict
 
 1. emir, ferman, bildiri, tebliğ.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fiat
 
 1. emir
 2. karar. fiat money (A.B.D) yalnız (huk.)ümet kararına dayanarak tedavüle çıkarılan kâğıt para. Fiat lux! (Lat.) Nur olsun !
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 injunction
 
 1. emir, uyarma, öğüt
 2. emir verme, yasak etme
 3. (huk.) taraflardan birine belirli bir davranışta bulunmamasını emreden karar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 instruction
 
 1. öğretme, öğrenim, eğitim, talim
 2. bilgi verme. instructions direktif, emir, talimat.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 khan
 
 1. .han, emir, kaan: Tatar ve Moğol veya Türk kabileleri reisinin eski ünvanı. khanate hanlık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mandate
 
 1. manda
 2. vekalet
 3. emir, ferman
 4. emirname.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 order
 
 1. düzen, nizam, sıra: dizi
 2. usul, yol, kural
 3. emir, yönerme, buyrultu
 4. ısmarlama, sipariş
 5. havale
 6. tarikat, mezhep fırkası
 7. şeref rütbesi
 8. cins, çeşit
 9. mimari tarz
 10. (biyol.) takım, silsile. order of business gündem. order of knighthood şövalye örgütü
 11. şeref rütbesi. order of the day gündem, günlük emir. in applepie order çok düzenli bir şekilde, her şey yerinde. at one' orders emre hazır. by order emre göre, emir gereğince. call to order usule göre açmak (toplantı) Doric order (mim.) Dorik tarzı. holy orders papazlar sınıfı
 12. papazlık rütbeleri. in alphabetical order alfabe sırası ile. in order düzenli
 13. sıra ile
 14. yolunda, usule göre. in order that he may see görsün diye. in order to see görmek için. in short order çabuk. keep order disiplini korumak. monastic order manastır tarikatı. money order para havalesi. on the order of kabilinde, tarzında. out of order bozuk
 15. düzensiz
 16. usule aykırı
 17. uygunsuz. rush order acele sipariş. sealed orders (ask.) vakti gelince açılıp okunacak mühürlü emirname. standing orders geçerliği devam eden emirler. take an order birinden emir almak
 18. birinden sipariş almak. till fur ther orders başka emir gelinceye kadar. to order siparişe göre, ısmarlama. working order çalışma düzeni. in good working order iyi işler durumda.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ordinance
 
 1. düzen, kural
 2. emir
 3. kanun: alın yazısı, vazgı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 prince
 
 1. prens
 2. kral, hükümdar, emir
 3. soylu kimse
 4. bir meslekte başta gelen kimse. Prince Albert redingot. prince consort hükümdar kraliçenin kocası olan prens. Prince of Darkness şeytan, iblis. Prince of Peace Hazreti İsa. Prince of Wales İngiltere veliahtı, Gal prensi. prince regent vekil prens. princedom prenslik. princelet, princeling küçük prens, genç prens.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 precept
 
 1. emir, hüküm
 2. ahlâki kural
 3. yönerge, talimat
 4. (huk.) mahkeme emri. precep'tive nasihat kabilinden, ihtar yollu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 prescript
 
 1. kanun, emir, yönerge, hüküm.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 prescription
 
 1. emir, talimat
 2. (tıb.) reçete
 3. (huk.) zaman aşımına dayanan hak
 4. devam eden âdet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pleasure
 
 1. zevk, sefa, haz, lezzet sevinç, keyif, memnuniyet
 2. emir, irade
 3. (eski) zevk vermek
 4. zevk almak. at pleasure isteğe göre. do (one) the pleasure of lütfunda bulunmak. It is a pleasure Benim için bir zevktir. take pleasure in -(den.) zevk almak. What is your pleasure? Ne arzu edersiniz?
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rescript
 
 1. emir, tebliğ.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 statute
 
 1. kanun, yasa, nizam, kural, kaide
 2. emir, hüküm
 3. kaideye göre
 4. kurallı. statute law yazılı kanun. statute mile mil statute of limitations zaman aşımı süresini tayin eden kanun.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sway
 
 1. sallamak
 2. eğmek, meylettirmek
 3. etkilemek, tesir etmek
 4. idare etmek, istediği tarafa yöneltmek
 5. (den.) bedenin ağırlığını vererek hisa etmek
 6. eğilmek, meyletmek
 7. taraftar olmak
 8. dönüp gitmek
 9. iki yana veya ileri geri sallanmak
 10. hakim olmak, hükmetmek
 11. hüküm, idare, emir
 12. dalgalanma, sallanma
 13. etki, tesir
 14. ağırlık. sway-backed çökük sırtlı (at)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 word
 
 1. söz
 2. sözcük, kelime
 3. lafız
 4. lakırdı, laf
 5. vaad, söz
 6. haber, malumat
 7. parola
 8. emir, işaret, kumanda
 9. (gen.) (çoğ.) konuşma
 10. (çoğ.) ağız kavgası, münakaşa
 11. kelam
 12. sözle ifade etmek, söylemek, ifade etmek. word blindness okuma yitimi, aleksi. word for word kelimesi kelimesine. word game kelime oyunu. word of honor namus sözü. word order sözdizimi. word painter belagatli yazar. word picture iyi açıklanmış tanım. word play kelime oyunu, cinas. word square soldan sağa ve yukarıdan aşağıya aynı kelimeler okunabilen kare. Words fail me. Sözle tarif edemem. Söyleyecek söz bulamıyorum. words of one syllable basit sözler
 13. açık sözler. a good word övgü, tavsiye, medih
 14. iyi haber. a household word günlük kelime. be as good as one' word sözünü tutmamak. by word of mouth ağızdan, sözlü olarak, şifahen. eat one' words sözünü geri almak, tükürdüğünü yalamak. fair words tatlı sözler. have a word with ile konuşmak, ile görüşmek. have the last word sözü geçmek
 15. son sözü kendisi söylemek. high words öfkeli sözler. in a word bir kelime ile, uzun lafın kısası. in so many words açıkça, kesin olarak. keep one' wored sözünü tutmak. man of his word sözünün eri. My word! Eyvah! mince words kaçamaklı konuşmak, dolambaçlı konuşmak. of few words suskun. take him at his word sözüne inanmak. take the words out of one' mouth karşısındakinin ağzından sözü kapmak, leb demeden leblebiyi anlamak. the Word Kitabı Mukaddes. upon my word vallahi, billahi. vain words boş laf. wordles kelimesiz
 16. sessiz.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 appointment
 
 1. atama, tayin
 2. memuriyet, hizmet, görev, iş
 3. randevu
 4. emir
 5. (çoğ.). donatım, teçhizat (gemi, otel v.b.)
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top