ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elk

EH1 L K   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elk-, *elk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elk[N] กวางใหญ่ชนิดหนึ่ง, Syn. moose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elk(เอลคฺ) n. กวาง
whelk(เวลคฺ) n. หอยทะเลขนาดใหญ่กินได้
yelk(เยลคฺ) n. =yolk

English-Thai: Nontri Dictionary
elk(n) กวางขนาดใหญ่
welkin(n) ท้องฟ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Working stag parties and Elks Club banquets, opening for an accordion player.ต้องไปตามปาร์ตี้ ตามคลับ Punchline (1988)
Is this elk? No.รอยเก้งเหรอ The Bodyguard (1992)
A brave people far to the east.... who used stone arrowheads and rode red elk.คนกล้าหาญอยู่ไกลออกไปทางทิศตะวันออก... . ที่ใช้หี่หินและขี่กวางแดง Princess Mononoke (1997)
Where is your land? I've never seen an elk like yours.ที่ที่ดินของคุณคืออะไร ฉันไม่เคยเห็นกวางเช่นคุณ Princess Mononoke (1997)
riding a red elk.เยาวชนแปลกขี่กวางแดง Princess Mononoke (1997)
Get one of those new Elk Rotaries.แล้วซื้อเอลค์ โรตารี่ The Truman Show (1998)
(Tyler) ln the world I see,... ..you're stalking elk through the Grand Canyon forests... ..around the ruins of Rockefeller Center.(ปิดประตู) Fight Club (1999)
Ain't nothing you can do with fish that can't do with no elk.เคยแต่จับปลา วันนี้ล่ากวางได้เว้ย Brokeback Mountain (2005)
Kill us a nice elk.เรามาล่ากวางได้ Brokeback Mountain (2005)
How? There's a hunter named Daniel Elkins.มีนักล่าคนนึง ชื่อ แดนเนียล เอลคิ่น In the Beginning (2008)
We were outside a motel in elko when it found us.พวกเราอยู่นอกโรงแรมในเอลโก้่ตอนที่มันหาเราเจอ Alpine Fields (2008)
Cops found the Escalade in a ditch outside Elk River.ฉันเปิดดูแผนที่เช็คสภาพอากาศและโทรถามบางคน When the Levee Breaks (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELK    EH1 L K
ELKO    EH1 L K OW0
ELKS    EH1 L K S
ELKIN    EH0 L K IH1 N
ELKES    EH1 L K S
ELKIND    EH1 L K IH2 N D
ELKTON    EH1 L K T AH0 N
ELKINS    EH1 L K IH2 N Z
ELKIND    EH0 L K AY1 N D
ELKHORN    EH1 L K HH AO2 R N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elk    (n) ˈɛlk (e1 l k)
elks    (n) ˈɛlks (e1 l k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麋鹿[mí lù, ㄇㄧˊ ㄌㄨˋ, 鹿] elk, #38,628 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Stempelkarte(n) |die, pl. Stempelkarten| บัตรสำหรับ ตอกหรือรูด เวลามาทำงานหรือเวลาเลิกงาน
melken(vt) |molk/melkte, hat gemolken, +A| รีดนม
Stecknadelkopf(n) |der, pl. Stecknadelköpfe| หัวเข็มหมุด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elch {m} [zool.] | Elche {pl}elk | elks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばい貝[ばいがい, baigai] (n) whelk; small water snails [Add to Longdo]
エゾバイ科[エゾバイか, ezobai ka] (n) Buccinidae (family of gastropod mollusc comprising the true whelks) [Add to Longdo]
エルク[, eruku] (n) elk [Add to Longdo]
ツブ貝;螺貝[ツブがい(ツブ貝);つぶがい(螺貝), tsubu gai ( tsubu kai ); tsubugai ( neji kai )] (n) (See 螺・つぶ・1) whelk (esp. Neptunea and Buccinum spp.) [Add to Longdo]
ワピチ[, wapichi] (n) wapiti; elk (Cervus canadensis) [Add to Longdo]
越虫貝[えっちゅうばい;エッチュウバイ, ecchuubai ; ecchuubai] (n) (uk) finely-striate buccinum (species of whelk, Buccinum striatissimum) [Add to Longdo]
蝦夷貝[えぞばい;エゾバイ, ezobai ; ezobai] (n) (uk) Middendorf's whelk (Buccinum middendorffi) [Add to Longdo]
蝦夷法螺[えぞぼら;エゾボラ, ezobora ; ezobora] (n) (uk) Ezo neptune (species of whelk, Neptunea polycostata) [Add to Longdo]
海酸漿[うみほおずき, umihoozuki] (n) whelk egg case [Add to Longdo]
擬蝦夷法螺[えぞぼらもどき;エゾボラモドキ, ezoboramodoki ; ezoboramodoki] (n) (uk) double-sculptured neptune (species of whelk, Neptunea intersculpta) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elk
   n 1: large northern deer with enormous flattened antlers in the
      male; called `elk' in Europe and `moose' in North America
      [syn: {elk}, {European elk}, {moose}, {Alces alces}]
   2: large North American deer with large much-branched antlers in
     the male [syn: {wapiti}, {elk}, {American elk}, {Cervus
     elaphus canadensis}]
   3: common deer of temperate Europe and Asia [syn: {red deer},
     {elk}, {American elk}, {wapiti}, {Cervus elaphus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top