ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elfin

EH1 L F IH2 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elfin-, *elfin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elfin[ADJ] มีเสน่ห์, See also: มีเวทมนต์, Syn. charming, magical
elfin[ADJ] เล็กและบอบบาง, Syn. delicate
elfin[ADJ] เหมือนเทพธิดาตัวเล็กๆ, See also: เหมือนเทวดาตัวเล็กๆ, เหมือนภูติตัวเล็กๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
elfin(adj) เกี่ยวกับเทวดา,เกี่ยวกับเทพยดา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Think... Think psycho elfin queen.เหมือนๆกับ ราชินีเอฟล์โรคจิต Chuck Versus the Break-Up (2008)
The whole creepy elfin thing was a compliment, I swear!เรื่องทั้งหมดนั้น เป็นแค่คำชมเชย, ผมสาบานได้! Chuck Versus the Break-Up (2008)
You know elfinal of this story.เธอก็รู้ตอนจบของเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว Push (2009)
I got two ungrateful kids a dwarfish, hairy, elfin servant and a random tablecloth-wearing Asian...ฉันมีลูกห่วยแตกสองคน... ...คนใช้ที่ แคระแกรน คนนดก หูยาว... . A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลิวไต้หวัน [n. exp.] (liū Taiwan) EN: False heather ; Elfin herb   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELFIN    EH1 L F IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elfin    (j) ˈɛlfɪn (e1 l f i n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angelawaldsänger {m} [ornith.]Elfin Woods Warbler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elfin
   adj 1: suggestive of an elf in strangeness and otherworldliness;
       "thunderbolts quivered with elfin flares of heat
       lightning"; "the fey quality was there, the ability to
       see the moon at midday"- John Mason Brown [syn: {elfin},
       {fey}]
   2: small and delicate; "she was an elfin creature--graceful and
     delicate"; "obsessed by things elfin and small" [syn:
     {elfin}, {elflike}]
   3: relating to or made or done by or as if by an elf; "elfin
     bells"; "all the little creatures joined in the elfin dance"
   4: usually good-naturedly mischievous; "perpetrated a practical
     joke with elfin delight"; "elvish tricks" [syn: {elfin},
     {elfish}, {elvish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top