ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elev

   
122 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elev-, *elev*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eleven[N] ทีมกีฬาที่มีผู้เล่น 11 คน (เช่น ฟุตบอล)
eleven[N] เลขสิบเอ็ด, See also: จำนวนสิบเอ็ด
elevate[VT] ยกระดับขึ้น, See also: เลื่อนขึ้น, ปรับให้สูงขึ้น, Syn. advance, promote, upgrade
elevate[VT] ให้กำลังใจ, Syn. exalt, extol, glorify
elevated[ADJ] ซึ่งมีการศึกษาสูง, See also: ซึ่งมีศีลธรรมสูง, Syn. high-minded, noble
elevated[ADJ] ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าสิ่งอื่น, See also: ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าสิ่งอื่น, Syn. raised
elevated[ADJ] เพิ่มขึ้น, See also: มากขึ้น, Syn. high, increase, uplifted
elevated[ADJ] มียศสูงขึ้น, See also: มีตำแหน่งสูงขึ้น, มีสถานะสูงขึ้น
elevator[N] ที่ที่ใช้เก็บเมล็ดพืช เช่น ข้าว, See also: โรงเก็บเมล็ดพืช, Syn. grain elevator
elevator[N] ลิฟต์, Syn. lift

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elevate(เอล'ละเวท) vt.,adj. ยกขึ้น,เลื่อนตำแหน่ง,บำรุงน้ำใจ, Syn. lift up
elevated(เอล'ละเวทิด) adj. สูงขึ้น,เลื่อนขึ้น,มีฐานะ ตำแหน่งหรือยศที่สูงขึ้น,สูงส่ง,มีความรู้สูงขึ้น,ปีติยินดี,ลิงโลด, Syn. lofty,exalted
elevation(เอลลิเว'เชิน) n. การยกให้สูงขึ้น,สิ่งปลูกสร้างที่สูงเด่น,ที่สูง,ความสูงส่ง,ความสูงศักดิ์,ความภูมิฐาน, Syn. height
elevator(เอล'ละเวเทอะ) n. ผู้ยกของ,เครื่องยกของ, Syn. lift
eleven(อีเลฟ'เวิน) n.,adj. สิบเอ็ด
eleventh(อีเลฟ'เวินธฺ) adj.,n. ที่สิบเอ็ด,ส่วนที่11
irrelevant(อิเรล'ละเวินท.) adj. ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น.
mendelevium(เมนดะลี'เวียม) n. ธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น
national television standคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระบบโทรทัศน์ใช้ตัวย่อว่า NTSC (อ่านว่า เอนทีเอสซี) หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนดมาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่น กำหนดว่า ต้องมีอัตราการส่งเท่าไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตร ฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรปใช้มาตรฐาน PAL
public televisionn. โทรทัศน์เพื่อชุมชน

English-Thai: Nontri Dictionary
elevate(vt) ยกขึ้น,เงย,เปล่ง(เสียง),แผด(เสียง),เลื่อนยศ,ทำให้สูงขึ้น
elevation(n) เนินเขา,มูนดิน,โคก,การยกระดับ,การเลื่อนฐานะ
elevator(n) ลิฟต์,บันไดเลื่อน,คนยกของ,เครื่องยก
eleven(adj) สิบเอ็ด
eleven(n) สิบเอ็ด,ทีมฟุตบอล
eleventh(adj) ที่สิบเอ็ด
eleventh(n) 1 ใน 11,ลำดับที่สิบเอ็ด,วันที่สิบเอ็ด
irrelevant(adj) นอกเรื่อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น
relevance(n) ความสัมพันธ์กัน,การเข้าเรื่อง,การเข้าประเด็น
relevant(adj) สัมพันธ์กัน,เข้าเรื่อง,ตรงประเด็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elevationรูปตั้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
elevation, angle ofมุมเงย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elevateยกไหล่ [การแพทย์]
Elevatedครึ้มอกครึ้มใจ [การแพทย์]
elevated flumeelevated flume, สะพานน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Elevated highwaysถนนลอยฟ้า [TU Subject Heading]
Elevated, Definitelyค่าสูงชัดเจน [การแพทย์]
Elevated, Slightlyค่าสูงเล็กน้อย [การแพทย์]
Elevationยกมือและแขนสูง,เคลื่อนลูกตาขึ้น [การแพทย์]
elevationelevation, ระดับความสูง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Elevation, Backwardยกแขนเหยียดตรงไปข้างหลัง [การแพทย์]
Elevation, Broad Lateralบริเวณรอยนูนกว้างด้านข้าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eleven[อีเลฟ'เวิน] (n ) สิบเอ็ด
elevence[อีเลฟ'เวินซฺ] (adv ) สิบเอ็ด
elevence[อีเลฟ'เวินซฺ] (adv ) สิบเอ็ด
eleventh[อีเลฟ'เวินธฺ] (adj ) ที่สิบเอ็ด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elevA football team consists of eleven players.
elevAfter asking for my key at the front desk, I took the elevator to my floor.
elevAfter dinner we played cards till eleven.
elevAre we allowed to use the elevator?
elevA soccer team consists of eleven players.
elevAs the elevator is out of order, we must go down the stairs.
elevA team is composed of eleven players.
elevAt eleven-thirty this evening.
elevBe at the station at eleven on the dot.
elevBob operates an elevator in the department store.
elevBut it's almost half past eleven.
elevCome and see me at eleven o'clock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลื่อนขั้น[V] promote, See also: elevate, upgrade, raise, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนฐานะ, Example: ผู้บริหารกำลังประชุมเพื่อตัดสินว่าควรเลื่อนขั้นให้เขาหรือไม่, Thai definition: ย้ายขึ้นไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม
สิบเอ็ด[N] eleven, Syn. 11, Example: ฉันเลี้ยงปลาทองและปลาเงินไว้รวมกันสิบเอ็ดตัว, Thai definition: จำนวนสิบบวกหนึ่ง
เถิน[ADJ] high, See also: elevated, lofty, Syn. เนิน, สูง, ดอน
ยกขึ้น[V] elevate, See also: raise, hoist, heave, levitate, lift, pick up, hold up, uplift, Syn. เลื่อนขึ้น, Ant. ลดลง, ปลด, Example: สถานภาพของชนชั้นกลางถูกยกขึ้นเพราะมีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับสูง[n. exp.] (andap sūng) FR: rang élevé [m]
อ่านตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า [xp] (ān tūalēk bon mitoē faifā) FR: relever le compteur (électrique)
บ่อเลี้ยงปลา[n. exp.] (bø līeng plā) EN: fish pond   FR: bassin d'élevage [m]
ช่างซ่อมโทรทัศน์[n. exp.] (chang sǿm thōrathat) EN: television repairman   FR: réparateur de télévision [m]
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate   
เชิดหน้า[v. exp.] (choēt nā) EN: turn the face upwards   FR: porter la tête haute ; relever le front
ช่องโทรทัศน์[n. exp.] (chǿng thōrathat) EN: TV channel   FR: chaîne de télévision [f]
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up   FR: lever ; relever ; tenir haut
ชูรส[v.] (chūrot) EN: enhance the flavor ; season   FR: épicer ; relever ; assaisonner
ดาราทีวี[n. exp.] (dārā thīwī) EN: t.v. star   FR: vedette de la télévision [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEVEN    IY1 L EH0 V AH0 N
ELEVEN    IH0 L EH1 V AH0 N
ELEVATE    EH1 L AH0 V EY2 T
ELEVENS    IY1 L EH0 V AH0 N Z
ELEVENS    IH0 L EH1 V AH0 N Z
ELEVATOR    EH1 L AH0 V EY2 T ER0
ELEVEN'S    IY1 L EH0 V AH0 N Z
ELEVENTH    IY1 L EH0 V AH0 N TH
ELEVATES    EH1 L AH0 V EY2 T S
ELEVATED    EH1 L AH0 V EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eleven    (n) ˈɪlˈɛvn (i1 l e1 v n)
elevate    (v) ˈɛlɪvɛɪt (e1 l i v ei t)
elevens    (n) ˈɪlˈɛvnz (i1 l e1 v n z)
elevated    (v) ˈɛlɪvɛɪtɪd (e1 l i v ei t i d)
elevates    (v) ˈɛlɪvɛɪts (e1 l i v ei t s)
elevator    (n) ˈɛlɪvɛɪtər (e1 l i v ei t @ r)
eleventh    (n) ˈɪlˈɛvnθ (i1 l e1 v n th)
elevating    (v) ˈɛlɪvɛɪtɪŋ (e1 l i v ei t i ng)
elevation    (n) ˌɛlɪvˈɛɪʃən (e2 l i v ei1 sh @ n)
elevators    (n) ˈɛlɪvɛɪtəz (e1 l i v ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电梯[diàn tī, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄧ, / ] elevator, #5,422 [Add to Longdo]
十一月[shí yī yuè, ㄕˊ ㄧ ㄩㄝˋ, ] eleventh month; November, #8,115 [Add to Longdo]
标高[biāo gāo, ㄅㄧㄠ ㄍㄠ, / ] elevation; level, #43,061 [Add to Longdo]
升降机[shēng jiàng jī, ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] elevator; a hoist, #52,565 [Add to Longdo]
甲戌[jiǎ xū, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄩ, ] eleventh year A11 of the 60 year cycle, e.g. 1994 or 2054, #53,385 [Add to Longdo]
拔海[bá hǎi, ㄅㄚˊ ㄏㄞˇ, ] elevation (above sea level), #97,522 [Add to Longdo]
罐笼[guàn lóng, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] elevator cage (in mine), #146,522 [Add to Longdo]
[shuǎng, ㄕㄨㄤˇ, ] elevated prominent ground, #307,051 [Add to Longdo]
十一[shí yī, ㄕˊ ㄧ, ] eleven; 11; PRC National Day (October 1, 1949) [Add to Longdo]
十一年[shí yī nián, ㄕˊ ㄧ ㄋㄧㄢˊ, ] eleven years [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.) [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
アウトテイク[, autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.) [Add to Longdo]
イレブる[, irebu ru] (v5r) to go to a Seven-Eleven [Add to Longdo]
イレブン(P);イレヴン[, irebun (P); irevun] (n) (See 十一・1) eleven; (P) [Add to Longdo]
イレブンナイン[, irebunnain] (n) eleven nines; 99.999999999 percent [Add to Longdo]
インターネットテレビ[, inta-nettoterebi] (n) {comp} Internet television; Internet TV [Add to Longdo]
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
テレビ信号[テレビしんごう, terebi shingou] television signal [Add to Longdo]
テレビ番組[テレビばんぐみ, terebi bangumi] television program [Add to Longdo]
ローカルテレビ[ろーかるてれび, ro-karuterebi] local television [Add to Longdo]
高精細度テレビ[こうせいさいどテレビ, kouseisaido terebi] High Definition Television, HDTV [Add to Longdo]
高品位テレビ[こうひんテレビ, kouhin terebi] high definition television (HDTV) [Add to Longdo]
高品位テレビジョン[こうひんいテレビジョン, kouhin'i terebijon] high definition television (HDTV) [Add to Longdo]
散布度[さんぷど, sanpudo] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
散布量[さんぷりょう, sanpuryou] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
受信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top