ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elegance

EH1 L AH0 G AH0 N S   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elegance-, *elegance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elegance[N] ความงดงาม, See also: ความสละสลวย
elegance[N] ความดีเลิศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elegance(เอล'ละเกินซฺ) n. ความงดงาม,ความเก๋,ความสละสลวย,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่เรียบร้อย,สิ่งที่เก๋,ความดีเลิศ, Syn. fineness
inelegance(อินเอล'ละเกินซฺ) n. ความไม่งดงาม,ความไม่ประณีต,ความหยาบ,สิ่งที่ไม่งดงาม,สิ่งที่ไม่ประณีต,สิ่งที่หยาบ

English-Thai: Nontri Dictionary
elegance(n) ความงดงาม,ความสง่า,ความโก้,ความเก๋,ความสะโอดสะอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The pursuit of excellence begins with elegance.การไปสู่ความเลอเลิศ ต้องเริ่มต้นอย่างสง่างาม Mannequin: On the Move (1991)
"The pursuit of excellence begins with elegance. ""การไปสู่ความเลอเลิศ ต้องเริ่มต้นอย่างสง่างาม" Mannequin: On the Move (1991)
Their elegance?ความสง่างาม ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Good. It lends such an elegance to our misfortune! Another time I'll do the same.ดี มันแสดงความมีมารยาทในเรื่องความอับโชคของพวกเรา ถ้ามีอีกครั้งนึง พ่อก็คงทำแบบเดียวกัน Episode #1.5 (1995)
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ The Dreamers (2003)
I do not think Georgiana Darcy has her equal for beauty, elegance and accomplishment.ฉันไม่คิดว่า จะมีใครเทียบ จอร์จีน่า ดาร์ซี่ ทั้งในเรื่องความสวย Pride & Prejudice (2005)
It has been a beacon of elegance and grace.มันเป็นไฟนำทาง ของความอลังการและงามสง่า The Devil Wears Prada (2006)
I probably won't do it with much elegance or grace.ฉันคงทำมันไม่ได้แบบที่เยี่ยมหรือดีนัก Hello, Little Girl (2008)
I have chosen elegance.ข้าเลือกความงดงาม Monster Movie (2008)
It's the perfect combination of classic architecture and understated elegance.เป็นการผสมกันอย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมคลาสสิก กับความหรูหราที่ล้ำลึก Did You Hear About the Morgans? (2009)
The shining gold accessories on the dress will show out more elegance.เครื่องประดับสีทองที่ส่องประกายอยู่บนชุดเดรส ช่วยให้ดูมีระดับมากขึ้น Episode #1.3 (2009)
I really appreciate a woman who knows how to dress herself well like you do with such elegance and grace.ผมขอขอบคุณผู้หญิง ใครรู้จักวิธีการแต่งตัวของเธอเอง ได้ดีเท่าคุณ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหรูหรา[N] gorgeousness, See also: elegance, magnificence, Example: ผมชอบรถที่มีความหรูหรามากกว่ารถที่เรียบง่าย, Thai definition: การงามอย่างฉูดฉาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่โก้[n. exp.] (khwām mai kō) FR: inélégance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEGANCE    EH1 L AH0 G AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elegance    (n) ˈɛlɪgəns (e1 l i g @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eleganz {f} | Eleganz {f} der Kleidungelegance | sartorial elegance [Add to Longdo]
Wunderkoralle {f} (Catalaphyllia spp.) [zool.]elegance coral; elegant coral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロマ[, aroma] (adj-na) (1) aroma; (2) class; style; elegance; (3) (abbr) (See アロマセラピー) aromatherapy [Add to Longdo]
エレガンス[, eregansu] (adj-na) elegance; (P) [Add to Longdo]
伊達[だて(P);ダテ, date (P); date] (n,adj-na) (1) elegance; dandyism; sophistication; having style; (2) affectation; showing off; putting on an air; appearances; just for show; (P) [Add to Longdo]
雅;雅び[みやび, miyabi] (n,adj-na) refinement; elegance [Add to Longdo]
雅趣[がしゅ, gashu] (n) elegance [Add to Longdo]
雅致[がち, gachi] (n) artistry; good taste; elegance; grace; (P) [Add to Longdo]
気韻生動[きいんせいどう, kiinseidou] (n) being animated (vivid) with grace (elegance, refinement) [Add to Longdo]
気品[きひん, kihin] (n) (1) elegance; refinement; grace; dignity; (2) aroma [Add to Longdo]
景趣[けいしゅ, keishu] (n) elegance; taste; refinement [Add to Longdo]
古雅[こが, koga] (adj-na,n) classical elegance; antiquity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elegance
   n 1: a refined quality of gracefulness and good taste; "she
      conveys an aura of elegance and gentility" [ant:
      {inelegance}]
   2: a quality of neatness and ingenious simplicity in the
     solution of a problem (especially in science or mathematics);
     "the simplicity and elegance of his invention"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top