ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electric

AH0 L EH1 K T R IH0 K   
157 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electric-, *electric*
English-Thai: Longdo Dictionary
electrical shock(n) ไฟฟ้าดูด
electrical short(n) ไฟฟ้าลัดวงจร
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electric[N] เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า, See also: เกี่ยวกับไฟฟ้า
electric[N] ตื่นเต้น, See also: ตึงเครียด, Syn. excited, tense
electrical[ADJ] เกี่ยวกับไฟฟ้า, See also: ที่ใช้ไฟฟ้า, ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า, Syn. electric
electrician[N] ช่างไฟฟ้า
electricity[N] กระแสไฟฟ้า, See also: ไฟฟ้า, ประจุไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า, Syn. current, power
electricity[N] อารมณ์ตื่นเต้น, See also: อารมณ์ตึงเครียด
electric eel[N] ปลาไหลไฟฟ้า
electric bell[N] กริ่งไฟฟ้า, See also: ออดไฟฟ้า, กระดิ่งไฟฟ้า
electric fire[N] เครื่องทำความร้อนควบคุมด้วยไฟฟ้า, See also: เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
electric chair[N] การลงโทษประหารชีวิตด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electric(อีเลค'ทริค) adj. เกี่ยวกับไฟฟ้า,น่าตื่นเต้น,ตื่นตระหนก, Syn. dynamic
electricaladj. ดู electric,เกี่ยวกับไฟฟ้า, See also: electricalness n., Syn. electric
electrically alterable reหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดแก้ไขได้ใช้ตัวย่อว่า EAROM (อ่านว่าอีรอม) เป็นรอม (ROM) ชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาลบและบันทึกใหม่ได้โดยไม่ต้องย้ายออกมาจากแผงวงจร การบรรจุโปรแกรมใหม่ทำได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า และทำได้สะดวกกว่าอีพรอม (EPROM) มากดู ROM และ EPROM ประกอบ
electrician(อีเลคทริช'เชิน) n. ช่างไฟฟ้า
electricity(อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด
dielectricn. ฉนวน
institute of electrical aสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า IEEE (อ่านว่า ไอทริพเพิลอี) เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน ต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
magnetoelectricity(แมกนิโทอีเลคทริส'ซิที) n. แม่เหล็กไฟฟ้า
photoelectric(โฟโทอีเลค'ทริค) adj. เกี่ยวกับผลทางไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนที่เกิดจากแสง,เกี่ยวกับไฟฟ้าและแสง., Syn. photoelectrical
static electricityn. ไฟฟ้าสถิต

English-Thai: Nontri Dictionary
electric(adj) มีไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,ประดุจไฟฟ้า
electrical(adj) มีไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,ประดุจไฟฟ้า
electrician(n) ช่างไฟฟ้า,ช่างไฟ
electricity(n) ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า
hydroelectric(adj) เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electric basementหินฐานไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electric controlการควบคุมเชิงไฟฟ้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
electric convulsive therapy (ECT); therapy, electric shock (EST); therapy, electroshock (EST)[ดู therapy, electroconvulsive (ECT)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electric fuel pumpเครื่องสูบเชื้อเพลิงไฟฟ้า, ปั๊มเชื้อเพลิงไฟฟ้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electric generator; generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
electric heating elementชุดทำความร้อนด้วยลวดไฟฟ้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
electric isolatorอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
electric log (E-log)ผลบันทึกทางไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electric motorมอเตอร์ไฟฟ้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
electric precipitatorอุปกรณ์กรองฝุ่นด้วยไฟฟ้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric alarmsสัญญาณเตือนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric apparatus and appliancesเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric applianceเครื่องใช้ไฟฟ้า [เศรษฐศาสตร์]
Electric automobilesรถยนต์ไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric batteriesแบตเตอรี่ปฐมภูมิ [TU Subject Heading]
Electric cableสายเคเบิลไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric cablesเคเบิลสายไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric Chargeประจุไฟฟ้า [การแพทย์]
electric charge [charge]ประจุไฟฟ้า, ประจุ, สมบัติอย่างหนึ่งของอนุภาคมูลฐาน ประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือประจุบวกและประจุลบ มีหน่วยเป็นคูลอมบ์ เช่น อิเล็กตรอนมีประจุลบมีปริมาณไฟฟ้าเท่ากับ 1.602 x 10-19 คูลอมบ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electric circuitวงจรไฟฟ้า, ตัวนำไฟฟ้าหรือระบบของตัวนำไฟฟ้า  ซึ่งนำมาต่อกันเพื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
electric post (n) เสาไฟฟ้า
Electrical and Electronics Instituteสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. EEI,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Testimony that could put a boy into the electric chair shou/d be that accurate.พยานหลักฐานที่จะนำเด็กเข้าไปในไซต์เก้าอี้ไฟฟ้า / d เป็นไปได้ว่าถูกต้อง 12 Angry Men (1957)
- What's your electricity bill like?มันเรียงลำดับของขั้วยาว Help! (1965)
Radar, sonar, electric toothbrushes.เรดาร์โชนาร์ เเปรงสีฟันไฟฟ้า Jaws (1975)
Tell me a little about this electric piano.เล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับเปียโนไฟฟ้านี้ The Blues Brothers (1980)
There's an electrical service duct behind your drummer's riser.มีท่อไฟฟ้าข้างหลังมือกลองของคุณ The Blues Brothers (1980)
Then we split up again, and the murderer switched off the electricity.แล้วเราแยกกันอีกครั้ง และฆาตกรปิดไฟ Clue (1985)
So when we split up again, you switched off the electricity.ดังนั้นเมื่อเราแยกกันอีกครั้งคุณปิดไฟฟ้า Clue (1985)
And while I was in the master bedroom, you hurried downstairs and turned off the electricity, got the rope from the open cupboard, and throttled Yvette.และในขณะที่ผมอยู่ในห้องนอนใหญ่ คุณรีบลงมาชั้นล่างและปิดไฟ เอาเชือกจากเปิดตู้และรัดคออีเว็ตต์ Clue (1985)
This electrical marvel will make it possible for you to sleep again.เครื่องมือไฟฟ้านี้จะทำให้หนูนอนหลับได้อีกครั้ง Return to Oz (1985)
It just manages electrical current.มันแค่เป็นกระแสแม่เหล็กเท่านั้นเอง Return to Oz (1985)
A century of... electricity.เป็นศตวรรษแห่ง... ไฟฟ้า Return to Oz (1985)
The brain itself is an electrical machine. It's nothing but a machine.สมองของเราก็เหมือนกับเครื่องกลไฟฟ้านั่นแหล่ะ Return to Oz (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electricAirplanes have taken the place of electric trains.
electricAn electric current can generate magnetism.
electricArtificial light is produced by means of electricity.
electricAya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.
electricBut for electricity, what would our life be like?
electricCan you imagine what our life would be like without electricity?
electricCopper conducts electricity well.
electricDo you cook by gas or electricity?
electricEdison invented the electric lamp.
electricElectrical appliances have made housework easier.
electricElectric illuminations add to the attraction at night.
electricElectric irons are heated by electricity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าไฟฟ้า[N] electricity bill, See also: electricity charge, electricity record, Syn. ค่าไฟ, Example: การใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดไฟจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงานได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
เก้าอี้ไฟฟ้า[N] electric chair, Example: ผมสั่งให้ปล่อยเลยตามเลย ให้เขาส่งอ้ายหมอนี่เข้าไปนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าไม่ไหว, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องประหารชีวิตชนิดหนึ่งทำเป็นรูปเก้าอี้ ให้นักโทษนั่งแล้วปล่อยไฟฟ้าแรงสูงทำลายชีวิต
เตาไฟฟ้า[N] electric stove, See also: electric cooker, Example: แม่บ้านเริ่มนิยมใช้เตาไฟฟ้าหุงหาอาหารแทนเตาแก๊ส, Thai definition: เตาหุงต้มอาหารแบบใช้ไฟฟ้า
มีดโกนหนวดไฟฟ้า[N] shaver, See also: electric razor, Example: แบตเตอร์รี่ชนิดนี้สามารถยืดอายุการใช้งานของมีดโกนหนวดไฟฟ้าได้ยาวนานขึ้น, Thai definition: เครื่องมือใช้สำหรับโกนหนวดที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
วงจร[N] circuit, See also: electrical circuit, Example: คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าจำนวนมาก ชุดคำสั่งงานจึงต้องอยู่ในรูปแบบที่วงจรไฟฟ้าทำงานได้, Count unit: วงจร, Thai definition: เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านได้ครบรอบ
วิศวกรรมไฟฟ้า[N] electrical engineering, Example: คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งนี้เปิดสอนวิศวกรรมไฟฟ้าในปี 2535 เป็นรุ่นแรก, Thai definition: สาขาวิชาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ที่นำความรู้ทางไฟฟ้ามาผนวกใช้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปกรณ์ไฟฟ้า[N] electrical equipment, See also: electric device, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, Example: โรงงานประเภทสิ่งทอควรทำความสะอาดอาคาร เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งที่นำมาใช้ในโรงให้สะอาดอยู่เสมอ, Count unit: ชนิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิศวกรไฟฟ้า[N] electrical engineer, Ant. คน, Example: ในเรื่องรายละเอียดนั้น คงจะต้องทิ้งให้เป็นหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้าที่ต้องให้ความสนใจ
ประจุ[N] charge, See also: electric charge, Syn. ประจุไฟฟ้า, Example: โดยปกติปรมาณูของออกซิเจนมีอิเล็กตรอน 16 ตัวโคจรโดยรอบและมีประจุลบสมดุลกับประจุบวกจำนวนเท่ากัน, Thai definition: อนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าซึ่งได้แก่ โปรตอน และอิเล็กตรอน วัตถุใดที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ
กระแสไฟ[N] electric current, See also: electricity, Syn. กระแสไฟฟ้า, Example: เขื่อนสิริกิติ์สามารถผลิตกระแสไฟได้ 375 เมกะวัตต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างไฟฟ้า [n.] (chang faifā) EN: electrician ; electrical mechanics   FR: électricien [m] ; électricienne [f]
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: electric insulator   FR: isolant (électrique) [m]
ไฟ[n.] (fai) EN: electric lamp ; light   FR: feu [f] ; lampe [f] ; lumière [f]
ไฟ[n.] (fai) EN: power ; electricty   
ไฟฉาย[X] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch   FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
ไฟฟ้า [n.] (faifā) EN: electricity ; electric current   FR: électricité [f] ; courant électrique [m]
ไฟฟ้า[adj.] (faifā) EN: electric   FR: électrique
ไฟฟ้ากระแส[n. exp.] (faifā krasaē) EN: electric current   FR: courant électrique [m]
ไฟฟ้ากระตุก[v. exp.] (faifā kratuk) EN: get an electric shock   FR: recevoir une décharge électrique
ไฟฟ้าในบ้าน[n. exp.] (faifā nai bān) FR: électricité domestique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTRIC    AH0 L EH1 K T R IH0 K
ELECTRICS    AH0 L EH1 K T R IH0 K S
ELECTRIC'S    AH0 L EH1 K T R IH0 K S
ELECTRICAL    AH0 L EH1 K T R IH0 K AH0 L
ELECTRICAR    AH0 L EH1 K T R IH0 K AA2 R
ELECTRICITY    AH0 L EH2 K T R IH1 S AH0 T IY0
ELECTRICIAN    AH0 L EH0 K T R IH1 SH AH0 N
ELECTRICALS    AH0 L EH1 K T R IH0 K AH0 L Z
ELECTRICITE    AH0 L EH2 K T R IH1 S IH2 T EY0
ELECTRICIANS    AH0 L EH0 K T R IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electric    (j) ˈɪlˈɛktrɪk (i1 l e1 k t r i k)
electrical    (j) ˈɪlˈɛktrɪkl (i1 l e1 k t r i k l)
electrician    (n) ˈɪlˌɛktrˈɪʃən (i1 l e2 k t r i1 sh @ n)
electricity    (n) ˈɪlˌɛktrˈɪsɪtiː (i1 l e2 k t r i1 s i t ii)
electrically    (a) ˈɪlˈɛktrɪkliː (i1 l e1 k t r i k l ii)
electricians    (n) ˈɪlˌɛktrˈɪʃənz (i1 l e2 k t r i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, / ] electric; electricity; electrical, #333 [Add to Longdo]
电力[diàn lì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] electrical power; electricity, #2,543 [Add to Longdo]
电动[diàn dòng, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] electric powered, #6,463 [Add to Longdo]
电源[diàn yuán, ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] electric power source, #6,481 [Add to Longdo]
电流[diàn liú, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] electric current, #9,515 [Add to Longdo]
电气[diàn qì, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] electric, #9,534 [Add to Longdo]
电机[diàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, / ] electrical machinery, #10,320 [Add to Longdo]
电厂[diàn chǎng, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] electric power plant, #11,225 [Add to Longdo]
放电[fàng diàn, ㄈㄤˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] electrical discharge, #16,257 [Add to Longdo]
电工[diàn gōng, ㄉㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ, / ] electrician, #18,031 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektrogerät {m} | Elektrogeräte {pl} | Elektrogeräte vor Ortelectric appliance; electrical device | electrical devices | electrical devices on site [Add to Longdo]
Elektrogeschäft {n}electric shop [Add to Longdo]
Elektroherd {m}electric range [Add to Longdo]
Elektrokettenzug {m}electric chain hoist [Add to Longdo]
Elektromotor {m}electric motor [Add to Longdo]
Elektroofen {m}electric furnace [Add to Longdo]
Elektroschrauber {m}electric screwdriver [Add to Longdo]
Elektroschreiber {m}electric engraver [Add to Longdo]
Elektroseilzug {m}electric wire rope hoist [Add to Longdo]
elektrische Fensterheber {pl} [auto]electric windows; power windows [Add to Longdo]
Heizkissen {n}electric pad [Add to Longdo]
Lichtbogen {m} [electr.]electric arc; arc [Add to Longdo]
Lichtbogenspritzen {n}electric arc spraying [Add to Longdo]
Lichtlot {n}electric contact gauge [Add to Longdo]
Stromkreis {m} | Stromkreise {pl} | angekoppelte Stromkreise | eigensicherer Stromkreiselectric circuit; circuit | electric circuits | coupled circuits | intrinsically safe circuit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
びりびり[, biribiri] (adj-na,adv,n) (on-mim) like an electric shock; ripping; rattling; (P) [Add to Longdo]
アース[, a-su] (n) earth; (electrical) ground; (P) [Add to Longdo]
アイロン[, airon] (n) (electric) iron; (P) [Add to Longdo]
イーイーカメラ[, i-i-kamera] (n) electric-eye camera [Add to Longdo]
イオン[, ion] (n,adj-no) ion; electrically-charged atom; (P) [Add to Longdo]
エレアコ[, ereako] (n) (abbr) electric acoustic guitar [Add to Longdo]
エレキ[, ereki] (n) (1) (abbr) (also written as 越歴 and 越歴機) (See エレキテル・2) electricity; (2) (abbr) (See エレキギター) electric guitar; (P) [Add to Longdo]
エレキギター[, erekigita-] (n) (col) (See エレクトリックギター) electric guitar; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
圧電[あつでん, atsuden] piezoelectric (a-no) [Add to Longdo]
回路[かいろ, kairo] electrical circuit [Add to Longdo]
感電[かんでん, kanden] electrical shock (vs) [Add to Longdo]
共同利用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request [Add to Longdo]
接触面積[せっしょくめんせき, sesshokumenseki] contact area (of an electrical connection) [Add to Longdo]
低電力[ていでんりょく, teidenryoku] low power (electrical) [Add to Longdo]
抵抗[ていこう, teikou] (electrical) resistance [Add to Longdo]
電荷[でんか, denka] electric charge [Add to Longdo]
電界[でんかい, denkai] electric field [Add to Longdo]
電気回路[でんきかいろ, denkikairo] electric circuit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electric
   adj 1: using or providing or producing or transmitting or
       operated by electricity; "electric current"; "electric
       wiring"; "electrical appliances"; "an electrical storm"
       [syn: {electric}, {electrical}]
   2: (of a situation) exceptionally tense; "an atmosphere electric
     with suspicion"
   3: affected by emotion as if by electricity; thrilling; "gave an
     electric reading of the play"; "the new leader had a galvanic
     effect on morale" [syn: {electric}, {galvanic},
     {galvanizing}, {galvanising}]
   n 1: a car that is powered by electricity [syn: {electric},
      {electric automobile}, {electric car}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top