ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electors

AH0 L EH1 K T ER0 Z   
138 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electors-, *electors*, elector
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา electors มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *electors*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elector[N] ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, See also: ผู้เลือก, Syn. voter
electoral[ADJ] เกี่ยวกับการเลือกตั้ง, Syn. elective
electorate[N] ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในท้องที่หรือเขตหนึ่งๆ, See also: เขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
electoral vote[N] คะแนนเสียงที่ผู้แทนรัฐลงให้เพื่อเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิดีของสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elector(อีเลค'เทอะ) n. ผู้เลือก
electoraladj. เกี่ยวกับผู้เลือก,เกี่ยวกับการเลือก
electoral voteคะแนนเสียงที่ลงโดยผู้แทนรัฐ (electoral college) ในการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
electoraten. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด,เขตเลือกตั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
elector(n) ผู้เลือก,ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
electoral(adj) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง,เกี่ยวกับผู้เลือก
electoral(n) สิ่งที่ให้เลือกได้,ผู้มีสิทธิเลือกได้
electorate(n) ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
selectorตัวเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
selector channelแชนเนลแบบเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
selector forkก้ามปูเลือกเฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
selector mechanismกลไกเลือกเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
selector rodก้านเลือกเฟือง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quotient, electoral; quota, electoralเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
qualified electorผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้เลือกตั้ง [ดู qualified voter ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quota, electoral; quotient, electoralเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
college, electoralคณะผู้เลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
elector๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง๒. สมาชิกคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral collegeคณะผู้เลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral collegeคณะผู้เลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electoral quota; electoral quotientเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral quotient; electoral quotaเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral voteคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electorateบรรดาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote, electoralคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electortherapeuticsการรักษาด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic Selector Mechanismกลไกการเลือกด้วยอีเล็คทรอนิคส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess that means that you're a selector, I'm a selectee and we can't...ฉันเดาว่าหมายถึง ที่คุณเลือกฉันแต่งตั้ง และเราไม่สามารถ Contact (1997)
Selectors and selectees mingling around?คบกับศัตรู? เตอร์และมั่วสุมรอบ? Contact (1997)
12% of the electorate strongly opposes me.มีผู้ลงสมัครเลือกตั้ง 12% ที่เกลียดผม Chapter Four 'Collision' (2006)
Polling the electorate.ลงประชามติอยู่มั้ง. The Magnificent Seven (2007)
It is the recommendation of many that you asked to be removed... from your post as Great Elector.Silvano ของบันทึก. Angels & Demons (2009)
Surely, you remember? You gave up your post as Great Elector.ของผู้สูงอายุขวัญหาย ที่ furiseaza บนกลับประตู. Angels & Demons (2009)
Archtreasurer and Prince-Elector of the Holy Roman Empire,หัวหน้า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เป็นเจ้าชายแห่งอนาจักร โรมัน Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
A campaign must be designed to persuade the electorate that the candidate is on their side.การรณรงค์หาเสียงถูกออกแบบมาให้ ชักชวนผู้มีสิทธิ์ ให้มาลงคะแนนฝั่งตัวเอง The Tiger in the Tale (2012)
As he thought he would someday take over his electoral base.ท่านหวังว่าวันหนึ่งเขาจะมารับช่วงต่อฐานเสียงของเขาน่ะค่ะ The After-Dinner Mysteries (2013)
shall take over your father's electoral base.ผม,คาซามะซึริ คโยอิจิโระ, จะเข้าไปแทนที่ในการเลือกตั้งเอง The After-Dinner Mysteries (2013)
I'm only a selector on the committee.- ผมแค่เป็นหนึ่งในคณะสรรหา Pawn Sacrifice (2014)
I forgot how the electorate always cares about the issuesผมลืมไปว่า ผู้สมัครทุกคน มักจะใส่ใจเกี่ยวกับการหาเสียง Haunted (2015)
Um, keyword selectors.ใส่คีย์เวิร์ด Snowden (2016)
Uh, query name. So email, keyword, whatever selector you want.ชื่อไว้ค้นหา อีเมล คีย์เวิร์ด ตัวเลือกที่ต้องการ Snowden (2016)
It might be the selector latch!มันอาจจะเป็นตัวเลือก สลัก! Hidden Figures (2016)
Selector.SelectorGail Porter (2000)
Me said Bo Selector.Ich sage Bo SelectorAnita Roddick (2000)
Selecta!SelectorAli G Indahouse (2002)
Select emergency fuel.Fuelselector auf Notbetrieb! The Day After Tomorrow (2004)
Fast forward selector!Fast forward selectorBret Gives Up the Dream (2007)
RUTH: Who the hell is Eva Delectorskaya'?- Wer zum Teufel ist Eva Delectorskaya? Restless (2012)
Never underestimate the resourcefulness of our Miss Delectorskaya.Man sollte auf keinen Fall die trickreiche Miss Delectorskaya unterschätzen. Restless (2012)
That's the key. Never underestimate the resourcefulness of our Miss Delectorskaya.Man sollte auf keinen Fall die trickreiche Miss Delectorskaya unterschätzen. Restless (2012)
My God. Eva Delectorskaya.Oh mein Gott, Eva Delectorskaya. Restless (2012)
We're going to raise a glass to Eva Delectorskaya. She won in the end.Wir erheben unser Glas und stoßen an auf Eva Delectorskaya, die am Ende gewonnen hat. Restless (2012)
I am selector and you are nothing!Hört! Ich bin Selector, und ihr seid gar nichts. Richard The Lionheart (2013)
(SPEAKING SPANISH) (SPEAKING SPANISH)"Der Selector sagt, ich soll mit dir reden, über..." Richard The Lionheart (2013)
So, for example, if I wanted to see the content of your email, or, you know, your wife's phone calls, or anything like that, all I have to do is use what's called a "selector,"Wenn ich wissen möchte, was in Ihren E-Mails steht, oder was Ihre Frau am Telefon sagt, dann brauche ich nur einen sogenannten "Selector". Citizenfour (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[N] elector, See also: qualified voter
เขตเลือกตั้ง[N] electorate, Example: กกต.กล่าวถึงความคืบหน้าในการประกาศผลการรับรองเขตเลือกตั้งที่มีปัญหา, Count unit: เขต, Thai definition: ท้องที่ซึ่งจัดเป็นเขตโดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแดง[n. exp.] (bai daēng) FR: exclusion pour fraude électorale [f]
ใบเหลือง [n. exp.] (bai leūang) FR: avertissement électoral [m]
หีบบัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (hīp bat leūaktang) EN: ballot box   FR: urne (électorale) [f]
จำนวนผู้ออกมาลงคะแนน[xp] (jamnūan phū øk mā long khanaēn) EN: turnout   FR: taux de participation (électorale) [m]
การรณรงค์หาเสียง[n. exp.] (kān ronnarong hāsīeng) FR: campagne électorale [f]
เขต[n.] (khēt) EN: constituency ; district (Am.) ; ward   FR: arrondissement [m] ; circonscription électorale [f] ; canton électoral (Belg.) [m]
เขตเลือกตั้ง[n. exp.] (khēt leūaktang) EN: constituency   FR: circonscription électorale [f] ; canton électoral [m] (Belg., Sui.)
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง[adj.] (kīokap kān leūaktang) EN: electoral   FR: électotal
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง[n. exp.] (phū mī sit leūaktang) EN: eligible voter ; elector ; constituent   FR: électeur [m] ; électrice [f]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[xp] (phū mī sit long khanaēnsīeng leūaktang) EN: elector ; qualified voter ; constituent   FR: électeur [m] ; électrice [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTORS    AH0 L EH1 K T ER0 Z
ELECTORAL    AH0 L EH1 K T ER0 AH0 L
ELECTORATE    AH0 L EH1 K T ER0 AH0 T
ELECTORATES    AH0 L EH1 K T ER0 AH0 T S
ELECTORATE'S    AH0 L EH1 K T ER0 AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elector    (n) ˈɪlˈɛktər (i1 l e1 k t @ r)
electors    (n) ˈɪlˈɛktəz (i1 l e1 k t @ z)
selector    (n) sˈɪlˈɛktər (s i1 l e1 k t @ r)
electoral    (j) ˈɪlˈɛktərəl (i1 l e1 k t @ r @ l)
selectors    (n) sˈɪlˈɛktəz (s i1 l e1 k t @ z)
electorate    (n) ˈɪlˈɛktərət (i1 l e1 k t @ r @ t)
electorates    (n) ˈɪlˈɛktərəts (i1 l e1 k t @ r @ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选区[xuǎn qū, ㄒㄩㄢˇ ㄑㄩ, / ] electoral district, #21,220 [Add to Longdo]
选举人[xuǎn jǔ rén, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄖㄣˊ, / ] selector; chooser, #51,284 [Add to Longdo]
静山[jìng shān, ㄐㄧㄥˋ ㄕㄢ, / ] Cheng San (electoral constituency in Singapore) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswahlschalter {m}selector module [Add to Longdo]
Betriebsartenwähler {m}mode selector [Add to Longdo]
Kameraauswahl {f}camera selector [Add to Longdo]
Kanalwähler {m}channel selector [Add to Longdo]
Kurfürst {m}elector [Add to Longdo]
Selektor {m}; Wähler {m} (Telefon)selector [Add to Longdo]
Selektorkanal {m}selector channel [Add to Longdo]
Sortierer {m} | Sortierer {pl}selector | selectors [Add to Longdo]
Wahl...electoral [Add to Longdo]
Wahlbezirk {m}; Wahlkreis {m} | Wahlbezirke {pl}; Wahlkreise {pl}constituency; ward; electoral district [Am.] | constituencies [Add to Longdo]
Wähler {m}; Wählerin {f} [pol.] | Wähler {pl}; Wählerinnen {pl}voter; elector; constituent | voters; electors; constituents [Add to Longdo]
Wählerauftrag {m}mandate (given by the electorate) [Add to Longdo]
Wählerschaft {f} [pol.] | Wählerschaften {pl}electorate; the voters; constituency; constituent body | electorates [Add to Longdo]
Wählerverzeichnis {n}electoral register; electoral roll [Add to Longdo]
Wahlgesetz {n}electoral law [Add to Longdo]
Wahlmann {m} | Wahlmänner {pl}elector | electors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラスセレクタ[, kurasuserekuta] (n) {comp} class selector [Add to Longdo]
セッションセレクタ[, sesshonserekuta] (n) {comp} session selector [Add to Longdo]
セレクタ[, serekuta] (n) selector [Add to Longdo]
セレクタチャネル[, serekutachaneru] (n) {comp} selector channel [Add to Longdo]
間接選挙制[かんせつせんきょせい, kansetsusenkyosei] (n) indirect electoral system [Add to Longdo]
拘束名簿式比例代表制[こうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, kousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation electoral system (n which party votes are cast, and candidates from each party are elected based on an ordered list available to the public) [Add to Longdo]
支持基盤[しじきばん, shijikiban] (n) one's support (power) base; the base of one's support in an electorate [Add to Longdo]
出納責任者[すいとうせきにんしゃ, suitousekininsha] (n) person appointed by an electoral nominee to be in charge of their campaign-fund accounting [Add to Longdo]
小選挙区[しょうせんきょく, shousenkyoku] (n) small electoral district; single-member constituency; (P) [Add to Longdo]
小選挙区比例代表並立制[しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい, shousenkyokuhireidaihyouheiritsusei] (n) electoral system comprised of single-seat constituencies and proportionally represented multiple-seat constituencies [Add to Longdo]
惜敗率[せきはいりつ, sekihairitsu] (n) ratio of the margin of loss of an electoral candidate in a single-constituent district (used to break ties when determining the representative of a proportionally represented district) [Add to Longdo]
選挙違反[せんきょいはん, senkyoihan] (n) electoral irregularities [Add to Longdo]
選挙区[せんきょく, senkyoku] (n) electoral district; precinct [Add to Longdo]
選挙資金[せんきょしきん, senkyoshikin] (n) election campaign fund; electoral funds [Add to Longdo]
選挙人団[せんきょにんだん, senkyonindan] (n) electoral college [Add to Longdo]
選挙人名簿[せんきょにんめいぼ, senkyoninmeibo] (n) voter registration list; electoral register [Add to Longdo]
選挙制度[せんきょせいど, senkyoseido] (n) electoral system [Add to Longdo]
選挙母体[せんきょぼたい, senkyobotai] (n) electorate; constituent body; elective body; electoral base [Add to Longdo]
選挙民[せんきょみん, senkyomin] (n) voters; electorate [Add to Longdo]
選者[せんじゃ, senja] (n) judge; selector; (P) [Add to Longdo]
選択チャネル[せんたくチャネル, sentaku chaneru] (n) {comp} selector channel [Add to Longdo]
選択子[せんたくし, sentakushi] (n) selector; selective [Add to Longdo]
選択者[せんたくしゃ, sentakusha] (n) chooser; selector [Add to Longdo]
総括主宰者[そうかつしゅさいしゃ, soukatsushusaisha] (n) (electoral) campaign manager [Add to Longdo]
大選挙区制[だいせんきょくせい, daisenkyokusei] (n) (See 小選挙区制) electoral system allowing for the election of multiple candidates from one district; multi-member constituent electoral system [Add to Longdo]
中選挙区制[ちゅうせんきょくせい, chuusenkyokusei] (n) (See 大選挙区制) (Japanese) electoral system allowing for the election of from 3 to 5 candidates from one district [Add to Longdo]
当選基数[とうせんきすう, tousenkisuu] (n) electoral quota (e.g. in a proportional representation system) [Add to Longdo]
被選挙資格[ひせんきょしかく, hisenkyoshikaku] (n) electoral eligibility [Add to Longdo]
復活当選[ふっかつとうせん, fukkatsutousen] (n,vs) failing to win an electoral seat in a single-member constituency, but winning a seat in a proportionally represented constituency [Add to Longdo]
編製[へんせい, hensei] (n,vs) establishing (a new family register); compiling (an electoral register, a list of school-age children, etc.) [Add to Longdo]
有権者[ゆうけんしゃ, yuukensha] (n) voter; constituent; (electoral) franchise-holder; (the) electorate; eligible voters; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セレクタチャネル[せれくたちゃねる, serekutachaneru] selector channel [Add to Longdo]
選択チャネル[せんたくチャネル, sentaku chaneru] selector channel [Add to Longdo]
選択子[せんたくし, sentakushi] selective, selector [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top