ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electorally

IH0 L EH1 K T ER0 AH0 L   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electorally-, *electorally*, electoral
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา electorally มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *electorally*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electoral[ADJ] เกี่ยวกับการเลือกตั้ง, Syn. elective
electoral vote[N] คะแนนเสียงที่ผู้แทนรัฐลงให้เพื่อเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิดีของสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electoraladj. เกี่ยวกับผู้เลือก,เกี่ยวกับการเลือก
electoral voteคะแนนเสียงที่ลงโดยผู้แทนรัฐ (electoral college) ในการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

English-Thai: Nontri Dictionary
electoral(adj) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง,เกี่ยวกับผู้เลือก
electoral(n) สิ่งที่ให้เลือกได้,ผู้มีสิทธิเลือกได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quotient, electoral; quota, electoralเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quota, electoral; quotient, electoralเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
college, electoralคณะผู้เลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral collegeคณะผู้เลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral collegeคณะผู้เลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electoral quota; electoral quotientเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral quotient; electoral quotaเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral voteคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote, electoralคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแดง[n. exp.] (bai daēng) FR: exclusion pour fraude électorale [f]
ใบเหลือง [n. exp.] (bai leūang) FR: avertissement électoral [m]
หีบบัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (hīp bat leūaktang) EN: ballot box   FR: urne (électorale) [f]
จำนวนผู้ออกมาลงคะแนน[xp] (jamnūan phū øk mā long khanaēn) EN: turnout   FR: taux de participation (électorale) [m]
การรณรงค์หาเสียง[n. exp.] (kān ronnarong hāsīeng) FR: campagne électorale [f]
เขต[n.] (khēt) EN: constituency ; district (Am.) ; ward   FR: arrondissement [m] ; circonscription électorale [f] ; canton électoral (Belg.) [m]
เขตเลือกตั้ง[n. exp.] (khēt leūaktang) EN: constituency   FR: circonscription électorale [f] ; canton électoral [m] (Belg., Sui.)
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง[adj.] (kīokap kān leūaktang) EN: electoral   FR: électotal

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTORAL    IH0 L EH1 K T ER0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electoral    (j) ˈɪlˈɛktərəl (i1 l e1 k t @ r @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选区[xuǎn qū, ㄒㄩㄢˇ ㄑㄩ, / ] electoral district, #21,220 [Add to Longdo]
静山[jìng shān, ㄐㄧㄥˋ ㄕㄢ, / ] Cheng San (electoral constituency in Singapore) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wahl...electoral [Add to Longdo]
Wahlbezirk {m}; Wahlkreis {m} | Wahlbezirke {pl}; Wahlkreise {pl}constituency; ward; electoral district [Am.] | constituencies [Add to Longdo]
Wählerverzeichnis {n}electoral register; electoral roll [Add to Longdo]
Wahlgesetz {n}electoral law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
間接選挙制[かんせつせんきょせい, kansetsusenkyosei] (n) indirect electoral system [Add to Longdo]
拘束名簿式比例代表制[こうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, kousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation electoral system (n which party votes are cast, and candidates from each party are elected based on an ordered list available to the public) [Add to Longdo]
出納責任者[すいとうせきにんしゃ, suitousekininsha] (n) person appointed by an electoral nominee to be in charge of their campaign-fund accounting [Add to Longdo]
小選挙区[しょうせんきょく, shousenkyoku] (n) small electoral district; single-member constituency; (P) [Add to Longdo]
小選挙区比例代表並立制[しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい, shousenkyokuhireidaihyouheiritsusei] (n) electoral system comprised of single-seat constituencies and proportionally represented multiple-seat constituencies [Add to Longdo]
惜敗率[せきはいりつ, sekihairitsu] (n) ratio of the margin of loss of an electoral candidate in a single-constituent district (used to break ties when determining the representative of a proportionally represented district) [Add to Longdo]
選挙違反[せんきょいはん, senkyoihan] (n) electoral irregularities [Add to Longdo]
選挙区[せんきょく, senkyoku] (n) electoral district; precinct [Add to Longdo]
選挙資金[せんきょしきん, senkyoshikin] (n) election campaign fund; electoral funds [Add to Longdo]
選挙人団[せんきょにんだん, senkyonindan] (n) electoral college [Add to Longdo]
選挙人名簿[せんきょにんめいぼ, senkyoninmeibo] (n) voter registration list; electoral register [Add to Longdo]
選挙制度[せんきょせいど, senkyoseido] (n) electoral system [Add to Longdo]
選挙母体[せんきょぼたい, senkyobotai] (n) electorate; constituent body; elective body; electoral base [Add to Longdo]
総括主宰者[そうかつしゅさいしゃ, soukatsushusaisha] (n) (electoral) campaign manager [Add to Longdo]
大選挙区制[だいせんきょくせい, daisenkyokusei] (n) (See 小選挙区制) electoral system allowing for the election of multiple candidates from one district; multi-member constituent electoral system [Add to Longdo]
中選挙区制[ちゅうせんきょくせい, chuusenkyokusei] (n) (See 大選挙区制) (Japanese) electoral system allowing for the election of from 3 to 5 candidates from one district [Add to Longdo]
当選基数[とうせんきすう, tousenkisuu] (n) electoral quota (e.g. in a proportional representation system) [Add to Longdo]
被選挙資格[ひせんきょしかく, hisenkyoshikaku] (n) electoral eligibility [Add to Longdo]
復活当選[ふっかつとうせん, fukkatsutousen] (n,vs) failing to win an electoral seat in a single-member constituency, but winning a seat in a proportionally represented constituency [Add to Longdo]
編製[へんせい, hensei] (n,vs) establishing (a new family register); compiling (an electoral register, a list of school-age children, etc.) [Add to Longdo]
有権者[ゆうけんしゃ, yuukensha] (n) voter; constituent; (electoral) franchise-holder; (the) electorate; eligible voters; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top