ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elector

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elector-, *elector*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elector[N] ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, See also: ผู้เลือก, Syn. voter
electoral[ADJ] เกี่ยวกับการเลือกตั้ง, Syn. elective
electorate[N] ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในท้องที่หรือเขตหนึ่งๆ, See also: เขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
electoral vote[N] คะแนนเสียงที่ผู้แทนรัฐลงให้เพื่อเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิดีของสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elector(อีเลค'เทอะ) n. ผู้เลือก
electoraladj. เกี่ยวกับผู้เลือก,เกี่ยวกับการเลือก
electoral voteคะแนนเสียงที่ลงโดยผู้แทนรัฐ (electoral college) ในการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
electoraten. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด,เขตเลือกตั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
elector(n) ผู้เลือก,ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
electoral(adj) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง,เกี่ยวกับผู้เลือก
electoral(n) สิ่งที่ให้เลือกได้,ผู้มีสิทธิเลือกได้
electorate(n) ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elector๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง๒. สมาชิกคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral collegeคณะผู้เลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral collegeคณะผู้เลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electoral quota; electoral quotientเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral quotient; electoral quotaเกณฑ์คะแนนเสียงอย่างน้อย (ที่จะได้รับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electoral voteคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้ง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electorateบรรดาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electortherapeuticsการรักษาด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
12% of the electorate strongly opposes me.มีผู้ลงสมัครเลือกตั้ง 12% ที่เกลียดผม Chapter Four 'Collision' (2006)
Polling the electorate.ลงประชามติอยู่มั้ง. The Magnificent Seven (2007)
It is the recommendation of many that you asked to be removed... from your post as Great Elector.Silvano ของบันทึก. Angels & Demons (2009)
Surely, you remember? You gave up your post as Great Elector.ของผู้สูงอายุขวัญหาย ที่ furiseaza บนกลับประตู. Angels & Demons (2009)
A campaign must be designed to persuade the electorate that the candidate is on their side.การรณรงค์หาเสียงถูกออกแบบมาให้ ชักชวนผู้มีสิทธิ์ ให้มาลงคะแนนฝั่งตัวเอง The Tiger in the Tale (2012)
As he thought he would someday take over his electoral base.ท่านหวังว่าวันหนึ่งเขาจะมารับช่วงต่อฐานเสียงของเขาน่ะค่ะ The After-Dinner Mysteries (2013)
shall take over your father's electoral base.ผม,คาซามะซึริ คโยอิจิโระ, จะเข้าไปแทนที่ในการเลือกตั้งเอง The After-Dinner Mysteries (2013)
I forgot how the electorate always cares about the issuesผมลืมไปว่า ผู้สมัครทุกคน มักจะใส่ใจเกี่ยวกับการหาเสียง Haunted (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[N] elector, See also: qualified voter
เขตเลือกตั้ง[N] electorate, Example: กกต.กล่าวถึงความคืบหน้าในการประกาศผลการรับรองเขตเลือกตั้งที่มีปัญหา, Count unit: เขต, Thai definition: ท้องที่ซึ่งจัดเป็นเขตโดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแดง[n. exp.] (bai daēng) FR: exclusion pour fraude électorale [f]
ใบเหลือง [n. exp.] (bai leūang) FR: avertissement électoral [m]
หีบบัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (hīp bat leūaktang) EN: ballot box   FR: urne (électorale) [f]
จำนวนผู้ออกมาลงคะแนน[xp] (jamnūan phū øk mā long khanaēn) EN: turnout   FR: taux de participation (électorale) [m]
การรณรงค์หาเสียง[n. exp.] (kān ronnarong hāsīeng) FR: campagne électorale [f]
เขต[n.] (khēt) EN: constituency ; district (Am.) ; ward   FR: arrondissement [m] ; circonscription électorale [f] ; canton électoral (Belg.) [m]
เขตเลือกตั้ง[n. exp.] (khēt leūaktang) EN: constituency   FR: circonscription électorale [f] ; canton électoral [m] (Belg., Sui.)
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง[adj.] (kīokap kān leūaktang) EN: electoral   FR: électotal
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง[n. exp.] (phū mī sit leūaktang) EN: eligible voter ; elector ; constituent   FR: électeur [m] ; électrice [f]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[xp] (phū mī sit long khanaēnsīeng leūaktang) EN: elector ; qualified voter ; constituent   FR: électeur [m] ; électrice [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTORS    AH0 L EH1 K T ER0 Z
ELECTORAL    AH0 L EH1 K T ER0 AH0 L
ELECTORATE    AH0 L EH1 K T ER0 AH0 T
ELECTORATES    AH0 L EH1 K T ER0 AH0 T S
ELECTORATE'S    AH0 L EH1 K T ER0 AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elector    (n) ˈɪlˈɛktər (i1 l e1 k t @ r)
electors    (n) ˈɪlˈɛktəz (i1 l e1 k t @ z)
electoral    (j) ˈɪlˈɛktərəl (i1 l e1 k t @ r @ l)
electorate    (n) ˈɪlˈɛktərət (i1 l e1 k t @ r @ t)
electorates    (n) ˈɪlˈɛktərəts (i1 l e1 k t @ r @ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选区[xuǎn qū, ㄒㄩㄢˇ ㄑㄩ, / ] electoral district, #21,220 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wahlmann {m} | Wahlmänner {pl}elector | electors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラスセレクタ[, kurasuserekuta] (n) {comp} class selector [Add to Longdo]
セッションセレクタ[, sesshonserekuta] (n) {comp} session selector [Add to Longdo]
セレクタ[, serekuta] (n) selector [Add to Longdo]
セレクタチャネル[, serekutachaneru] (n) {comp} selector channel [Add to Longdo]
間接選挙制[かんせつせんきょせい, kansetsusenkyosei] (n) indirect electoral system [Add to Longdo]
拘束名簿式比例代表制[こうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, kousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation electoral system (n which party votes are cast, and candidates from each party are elected based on an ordered list available to the public) [Add to Longdo]
支持基盤[しじきばん, shijikiban] (n) one's support (power) base; the base of one's support in an electorate [Add to Longdo]
出納責任者[すいとうせきにんしゃ, suitousekininsha] (n) person appointed by an electoral nominee to be in charge of their campaign-fund accounting [Add to Longdo]
小選挙区[しょうせんきょく, shousenkyoku] (n) small electoral district; single-member constituency; (P) [Add to Longdo]
小選挙区比例代表並立制[しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい, shousenkyokuhireidaihyouheiritsusei] (n) electoral system comprised of single-seat constituencies and proportionally represented multiple-seat constituencies [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セレクタチャネル[せれくたちゃねる, serekutachaneru] selector channel [Add to Longdo]
選択チャネル[せんたくチャネル, sentaku chaneru] selector channel [Add to Longdo]
選択子[せんたくし, sentakushi] selective, selector [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elector
   n 1: a citizen who has a legal right to vote [syn: {voter},
      {elector}]
   2: any of the German princes who were entitled to vote in the
     election of new emperor of the Holy Roman Empire

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top